Μοιραστείτε το

Ν.4624/2019 ΦΕΚ Α΄137 / 29-8-2019

Ν.4624/2019 ΦΕΚ Α΄137 / 29-8-2019
n_4624_2019.pdf
Μέγεθος:
284.08 kB
Ημερομηνία:
30 Αυγούστου 2019

ΘΕΜΑ: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή