Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

Ν.3144/2003 [ΦΕΚ 111 Α 8-5-2003]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 12-5-2003

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 81/2003

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Δημοσιευμένο 2-4-2003

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 41/2003 [21-2-2003]

ΦΕΚ 44 Α - 28-2-2003

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠ/ΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 176/97 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ ΛΕΧΩΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/85/ΕΟΚ 150Α

Ν. 3091/2002

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 24-12-2002

ΘΕΜΑ: Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.

Ν. 3051/2002

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 20-09-2002

ΘΕΜΑ: Συνταγματικά κατοχυρωμενες ανεξάρτητες αρχές,τροποποιήση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις.

Ν. 3050/2002

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 13-9-2002

ΘΕΜΑ: Σύσταση λογαριασμού αγροτικής εστίας και άλλες διατάξεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 178/2002

ΦΕΚ 162 Α - 12-7-2002

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 98/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΣΣΕ 2002-2003

15-4-2002

ΘΕΜΑ: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) έτους 2002-2003

Ν. 2972/2001

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 27-12-2001

ΘΕΜΑ: Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις.

Ν. 2956/2001

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 6-11-2001

ΘΕΜΑ: Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή