Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 21/1973

ΦΕΚ 131 Α 26-6-1973

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΛΠ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 750/1971

ΦΕΚ 259 Α 14-12-1971

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ Η ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1037/1971

ΦΕΚ 235 Α 17-11-1971

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1004/1971

ΦΕΚ 199 Α 12-10-1971

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Β.Δ. 750/1971 ΦΕΚ Α΄259 / 14-12-1971

ΘΕΜΑ: Περί της λειτουργίας των επιχειρήσεων και των παντός είδους Καταστημάτων ως και της εργασίας μισθωτών κατά την τελευταίαν Κυριακήν εκάστου έτους

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 376/1971

ΦΕΚ 111 Α 1-6-1971

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Ν.539/1945 "ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ" ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΙΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 775/1970

ΦΕΚ 290 Α 31-12-1970

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΓΕΝΙΚΩ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩ ΑΘΗΝΩΝ "ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ" ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΙΚΩΝ ΠΡΟ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΙΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΤΟΥ.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 781/1970

ΦΕΚ 291 Α 31-12-1970

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ Της ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ, ΑΔΕΛΦΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑΣ, ΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 763/1970

ΦΕΚ 283 Α 21-12-1970

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 765/1970

ΦΕΚ 280 Α 21-12-1970

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή