Μοιραστείτε το

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αρείου Πάγου Α.Π. 1/ 2017

Περίληψη

Ηλεκτρονικά μηνύματα ( e-mails ) εργαζομένων σε ανώνυμη εταιρεία προς ανταγωνιστές της από ηλεκτρονικούς υπολογιστές που τους είχε διαθέσει η εταιρεία και ήταν ιδιοκτησίας της.
Παραίτηση των εργαζομένων και διαγραφή από αυτούς των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Αναζήτηση από την εταιρεία και επαναφορά από τους σκληρούς δίσκους των διαγραμμένων αρχείων. Αγωγές της εταιρείας κατά των εργαζομένων για αποζημίωση λόγω αθεμίτου ανταγωνισμού. Το πρωτοδικείο και το εφετείο δεν έλαβαν υπόψη τα ανασυρθέντα έγγραφα , ως αποτελούντα παράνομα αποδεικτικά μέσα κατά παράβαση του απορρήτου των επικοινωνιών.
Άρθρο 19 του Συντάγματος. Το απόρρητο των επιστολών και της επικοινωνίας είναι απαραβίαστο. Ερμηνεία. Η προστασία του απορρήτου αφορά και τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Η προστασία του απορρήτου εντοπίζεται κατά το στάδιο της επικοινωνίας και τελειώνει από την στιγμή που ο παραλήπτης λάβει γνώση του περιεχομένου του μηνύματος. Μετά την επικοινωνία τα ηλεκτρονικά μηνύματα που διατηρεί ο αποστολέας ή ο παραλήπτης τους σε τυπωμένη μορφή ή στον υπολογιστή του δεν εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 19 του Συντάγματος ,αλλά σε εκείνο των διατάξεων 9 και 9 Α αυτού.

 Αρείου Πάγου Α.Π. 459/2016

Απόφαση 459 / 2016    (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)


Αριθμός 459/2016

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β1’ Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Στυλιανή Γιαννούκου, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, Χαράλαμπο Μαχαίρα, Γεώργιο Αναστασάκο, Σοφία Καρυστηναίου και Μαρία Νικολακέα, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 6 Οκτωβρίου 2015, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει μεταξύ:

Αρείου Πάγου Α.Π. 939/2015

Η απόφαση του εργοδότη για μεταφορά του εργαζομένου (Μετάθεση) σε άλλο τόπο παροχής της εργασίας του αποτελεί αρχικά περιεχόμενο του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, εκτός αν με τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο εργαζόμενος ορίζεται ρητά ο τόπος εργασίας του μισθωτού, χωρίς το δικαίωμα του εργοδότη μετακίνησής του σε άλλο τόπο. Κάθε μεταβολή του τόπου παροχής της εργασίας του μισθωτού που έχει συμφωνηθεί αποτελεί βλαπτική μεταβολή του εργαζομένου.

Μον. Πρωτ. Αγρινίου  331/2015

Συντρέχει περίπτωση βλαπτικής – καταχρηστικής μεταβολής της σύμβασης εργασίας μισθωτού όταν ο εργοδότης, στα πλαίσια της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησής του και της εφαρμογής μονομερώς συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, επιβάλλει το σύστημα αυτό χωρίς να τηρήσει τις νόμιμες προϋποθέσεις ή κατά κατάχρηση του διευθυντικού του δικαιώματος.

Αρείου Πάγου  893/2015

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 435/1976, (όπως ισχύουν σήμερα μετά το άρθρο 1 του Ν. 3385/2005), οι μισθωτοί που απασχολούνται νομίμως πέραν από τα επιτρεπόμενα, για κάθε κατηγορία μισθωτών, ανώτατα χρονικά όρια της ημερήσιας εργασίας, δικαιούνται αμοιβής για κάθε ώρα τέτοιας απασχόλησης ίσης προς το καταβαλλόμενο ωρομίσθιό τους, αυξημένο κατά τα οριζόμενα ποσοστά (βλ. Το άρθρου 74 του Ν. 3863/2010), ενώ οι μισθωτοί που παρέχουν μη νόμιμη υπερωριακή εργασία, δικαιούνται από τη πρώτη ώρα, πέραν από τον πλουτισμό που απόκτησε ο εργοδότης χωρίς νόμιμη αιτία, και πρόσθετη αποζημίωση ίση προς το 100% (Σήμερα 80% με βάση το άρθρο 74 του Ν. 3863/2010) του καταβαλλόμενου ωρομισθίου τους.

Αρείου Πάγου Α.Π. 972/2015

Υπάλληλος μπορεί να χαρακτηρισθεί σύμφωνα με το Ν.Δ. 2655/1953 και εργαζόμενος που έχει περιορισμένες γραμματικές γνώσεις, αν απασχολείται με αντικείμενο που απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και υπευθυνότητα όπως στην περίπτωση ψυκτικού, ο οποίος απασχολήθηκε ως εργοδηγός, συντονίζοντας την εργασία περισσοτέρων συνεργείων σε διαφορετικά έργα, παρακολουθώντας την πρόοδο των εργασιών της επιχείρησης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαχειριζόμενος χρήματα και μηχανήματα.

Άρειος Πάγος Α.Π. 860/2015

Η απαρίθμηση των λόγων του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν. 1264/82 για τους οποίους επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου των συνδικαλιστικών στελεχών είναι περιοριστική, και δεν επιδέχεται διεύρυνση. Αν δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία του Ν. 1264/82 η καταγγελία της σύμβασης των συνδικαλιστών αυτών είναι άκυρη. Η επίκληση της προστασίας από τον προστατευόμενο συνδικαλιστή για τη λήψη αποδοχών υπερημερίας και για επαναπρόσληψή του μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική όταν η συμπεριφορά του εξέρχεται από τα όρια της συνδικαλιστικής δράσης και φθάνει μέχρι τη διάπραξη ποινικού αδικήματος σε βάρος του εργοδότη ή όταν με πράξεις ή παραλείψεις του έχει καταστήσει αδύνατη τη λειτουργία της επιχείρησης ή του τμήματος το οποίο εργάζεται.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή