Μοιραστείτε το

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ, ΑΔ.ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Στο Ηράκλειο σήμερα 25-4-2005 οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός το σωματείο με την επωνυμία: «ΈΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΑΔ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» με έδρα το Ηράκλειο που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Γρηγόρη Μακαρώνα και αφ' ετέρου 1) το σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Γιάννη Περάκη, 2) η ομοσπονδία με την επωνυμία: «ΌΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον εντεταλμένο για την υπογραφή σ.σ.ε. Χαράλαμπο Λεκάκη, 3) η ΠΑΣΕΓΕΣ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Τζωράκη αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με αυτή τη Συλλογική Σύμβαση καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας και οι λοιποί όροι απασχόλησης για τα μέλη του Σωματείου με τη επωνυμία της «ΈΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, ΑΔ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Πτυχιούχοι Πρακτικοί μηχανικοί, Μηχανοδηγοί, Συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων και Θερμαστές σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης.

Η σύμβαση αυτή έχει εφαρμογή αποκλειστικά για τα μέλη του συμβαλλόμενου σωματείου των εργαζομένων. Η ιδιότητα του μέλους του σωματείου αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.


2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οι ειδικότητες που υπάγονται σ' αυτήν την Συλλογική Σύμβαση έχουν ως εξής:

α. Αδειούχοι Εργοδηγοί Μηχανολόγοι

β. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Α

γ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Β

δ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Γ

ε. Αρχιθερμαστές

στ. Θερμαστές

ζ. Ψυκτικοί τεχνίτες κατωτέρων τεχνικών σχολών

η. Αδειούχοι συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων


3. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Για την εφαρμογή αυτής της σύμβασης οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων, όπως έχουν διαμορφωθεί ανά ειδικότητα την 31.12.2004 αυξάνουν από 1.1.2005 κατά ποσοστό 5% και διαμορφώνονται ανά ειδικότητα ως εξής:

α. Αδειούχοι Εργοδηγοί Μηχανολόγοι 664,56 €

β. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Α' 647,94 €

γ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Β' 617,62 €

δ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Γ' 583,51 €

ε. Αρχιθερμαστές 617,64 €

στ. Θερμαστές 572,09 €

ζ. Ψυκτικοί τεχνίτες κατωτέρων τεχνικών σχολών 583,51 €

η. Αδειούχοι συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων 583,51 €


4.ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Τα επιδόματα που ορίζονται στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Πρακτικών.. Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Θερμαστών και Ψυκτικών Κατωτέρων Σχολών όλης της χώρας καταβάλλονται και σε όσους υπάγονται στην σ.σ.ε. αυτή.

Ο υπολογισμός των κάθε είδους επιδομάτων εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση θα γίνεται με βάση τους ισχύοντες βασικούς μισθούς, όπως αναφέρονται στο παραπάνω κεφάλαιο υπ' αριθμ. 3, εκτός από το επίδομα των οικογενειακών βαρών (συζύγου - τέκνων), το οποίο υπολογίζεται επί των ανωτέρω βασικών μισθών προσαυξημένων με το τυχόν δικαιούμενο επίδομα πολυετούς υπηρεσίας (τριετιών).

Επίσης το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας υπολογίζεται επί των ανωτέρω βασικών μισθών προσαυξημένων με το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας και το επίδομα οικογενειακών βαρών. Η υπ' αριθμ. 57620/51 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας περί χορηγήσεως επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους θερμαστές και αρχιθερμαστές πρακτικούς μηχανικούς κλπ. εξακολουθεί να ισχύει.

1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο ή διάφορους εργοδότες και ο χρόνος υπολογίζεται από τότε που άσκησαν πρώτη φορά ομότιμα ή συναφή καθήκοντα και όχι από τη λήψη του σχετικού πτυχίου.

Το επίδομα υπηρεσιακής ωρίμανσης (πολυετούς υπηρεσίας) καθορίζεται από 1.7.2005 ανά τριετία ως εξής:

α) Για την πρώτη (1) τριετία 15% στον ισχύοντα βασικό μισθό,

β) Για τις έξι (6) επόμενες τριετίες 10% στον ισχύοντα βασικό μισθό, για κάθε τριετία,

γ) Για τις τρεις (3) επόμενες τριετίες 5% στον ισχύοντα βασικό μισθό, για κάθε τριετία.

Η προϋπηρεσία απoδεικνύεται με πιστοποιητικά των προηγουμένων εργοδοτών οι οποίοι υποχρεούνται στην χορήγηση τούτων εντός τριμήνου από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Σε περίπτωση μη υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της άνω προθεσμίας από της προσλήψεως στον νέο εργοδότη η αναπροσαρμογή των μισθών θα γίνεται μόνο από την ημέρα που αυτά τα πιστοποιητικά θα προσκομισθούν.

2. Σε κάθε βάρδια ορίζεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη εργοδηγός μηχανολόγος ή πρακτικός μηχανικός στον οποίο υπευθυνότητας ποσοστού 12%.

Το ίδιο επίδομα καταβάλλεται και στους αρχιθερμαστές ή θερμαστές, που ορίζονται ως υπεύθυνοι βάρδιας όπου τούτο απαιτείται σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα της 17-12-53 (άρθρο 17 παρ. 13).

3. Στους εργαζόμενους υπό την επιφάνεια της γης ή εντός των ελλιμενισμένων πλοίων χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών εκ ποσοστού 10%.

4. Στις ειδικότητες της παρούσας σύμβασης, χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 20%.

5. Σε όλους τους εργαζόμενους της παρούσας σύμβασης χορηγείται τεχνικό επίδομα εκ ποσοστού 16%.

6. Στις ειδικότητες που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% για την ή τον σύζυγο και 5% επίδομα για κάθε ανήλικο παιδί. Το επίδομα οικογενειακών βαρών (συζύγου - τέκνων) υπολογίζεται επί των ανωτέρω βασικών μισθών προσαυξημένων με το τυχόν δικαιούμενο επίδομα πολυετούς υπηρεσίας (τριετιών). Ειδικότερα επίδομα γάμου χορηγείται στους χήρους - χήρες, διαζευγμένους - διαζευγμένες καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον έχουν την επιμέλεια παιδιών. Το επίδομα παιδιών χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας για τα άρρενα παιδιά και για τα θήλεα ανεξαρτήτως της ηλικίας τους εφόσον είναι άγαμα και δεν εργάζονται.

Στην περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται για τόσα έτη όσα τα απαιτούμενα έτη σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου. Για τα ανάπηρα σωματικά ή πνευματικά παιδιά η επιδότηση ισχύει για αόριστο χρόνο ανεξάρτητα από παροδική ή μόνιμη απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας.

7. Οι εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους λειτουργούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων από το Ηράκλειο και το Λασίθι υποχρεούνται να μεταφέρουν τους εργαζόμενους που απασχολούν με δικά τους μεταφορικά μέσα ή να καταβάλλουν το αντίτιμο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ.


5.ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

1. Οι κάθε είδους παροχές σε είδος, όπως τροφή (γάλα) ενδύματα (υποδήματα, φόρμες, μπουφάν δερμάτινα, λοιπά είδη προστασίας σώματος κατά τον χρόνο της εργασίας) που προβλέπονται από το νόμο (τυπικό ή ουσιαστικό) ή συλλογική σύμβαση και αφορούν συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας θα εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που καλύπτονται από τη σύμβαση αυτή.

2. Διευκρινίζεται ότι στους εργαζόμενους που καλύπτονται από τη σύμβαση αυτή θα χορηγούνται δύο ενδυμασίες εργασίας (φόρμες) και δύο ζεύγη υποδημάτων (ένα χειμερινά και ένα θερινά). Επίσης θα χορηγείται και ένας δερμάτινος επενδύτης (σακάκι ή μπουφάν) κάθε δύο έτη.


6.ΑΔΕΙΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ

1. Σε όλους τους εργαζόμενους θα χορηγείται άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών επιπλέον από εκείνες που προβλέπει ο Α.Ν. 539/45, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

2. Οι συνδικαλιστικές άδειες των εργαζομένων συνδικαλιστικών στελεχών σε συνεταιριστικές οργανώσεις λαμβάνονται με πλήρεις αποδοχές.

3. Ως ημέρες αργίας για κάθε ημερολογιακό έτος ορίζονται η 1η Ιανουαρίου, 25η Μαρτίου, 2η ημέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η 15η Αυγούστου, η 25η Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα), και η ημέρα εορτής του πολιούχου της πόλης, όπου ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του.


7.ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Όλοι ΟΙ εργαζόμενοι που υπάγονται στη σύμβαση αυτή παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα εργασιακά τους καθήκοντα ανά ειδικότητα.

Διευκρινίζεται ως προς το περιεχόμενο των καθηκόντων ότι:

Α) Οι πρακτικοί μηχανικοί Α Β και Γ τάξης έχουν ως κύριο καθήκον την επίβλεψη της λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και όχι την εκτέλεση εργασιών συντήρησης εκτός εάν επιβάλλεται από την καλή πίστη.

Β) Οι Αρχιθερμαστές έχουν καθήκον να ασχολούνται αποκλειστικά με την επίβλεψη και τη λειτουργία των ατμολεβητών και να συντηρούν τα εξαρτήματα της εγκατάστασης.

Γ) Οι Θερμαστές έχουν καθήκον να παρίστανται και να επιμελούνται αυτοπροσώπως τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Δ) Οι Αδειούχοι Εργοδηγοί μηχανολόγοι συντονίζουν την εργασία όλων των συναφών ειδικοτήτων που αναφέρονται στη σύμβαση αυτή στην επιχείρηση, επιβλέπουν τη λειτουργία των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και προβαίνουν σε μελέτες εφαρμογής, σχέδια, τροποποιήσεις κ.λ.π.

Με ειδική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου μπορεί να καθορίζεται η αμοιβή για τυχόν πρόσθετη εργασία, η οποία με βάση την επικρατούσα συνήθεια δεν υπάγεται στα συνήθη συμβατικά καθήκοντα του εργαζομένου.

2. Τα άνεργα Μέλη του σωματείου προσλαμβάνονται από τους εργοδότες κατά προτίμηση στις κενές θέσεις απασχόλησης αόριστης διάρκειας και δευτερευόντως στις κενές θέσεις προσωρινής ή εποχιακής απασχόλησης.

Για το σκοπό αυτό το σωματείο ανακοινώνει τα άνεργα μέλη του ανά ειδικότητα στις εργοδοτικές οργανώσεις και σε μεμονωμένους εργοδότες κατά περίπτωση.

3. Συγκροτείται Επιτροπή Εργασίας για τη μελέτη και εξέταση όλων των θεμάτων που άπτονται της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Τα πορίσματα της επιτροπής θα τεθούν και θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, μεσολάβησης ή διαιτησίας στο πλαίσια του ν. 1876/1990 για την επόμενη συλλογική σύμβαση εργασίας.

Η επιτροπή θα αποδέχεται προς εξέταση οικονομικά κα τεχνικά στοιχείο για το κλάδο και τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες σε πανελλαδικό και νομαρχιακό επίπεδο.

Η σύνθεση της Επιτροπής θα είναι 5μελής αποτελούμενη από δυο μέλη της εργοδοτικής πλευράς δύο μέλη της εργατικής πλευράς και ένα τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής ορίζονται κάθε τρίμηνο.

4: Οι εργοδότες μετά την κατάθεση σ' αυτούς έγγραφης δήλωσης εκ μέρους των εργαζομένων, η οποία συνυπογράφεται και από τη συμβαλλόμενη συνδικαλιστική οργάνωση, υποχρεούνται να παρακρατούν την εκάστοτε οριζόμενη μηνιαία συνδικαλιστική εισφορά προς το σωματείο και να την αποδίδουν σ' αυτό κάθε δίμηνο.


8.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι διατάξεις προηγουμένων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που δεν έχουν τροποποιηθεί με την σύμβαση αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που ορίζει αυτή η συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις εσωτερικούς κανονισμούς έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

3. Το σύνολο των αποδοχών που προκύπτουν από τη παρούσα σ.σ.ε. σε καμία περίπτωση δεν θα υπολείπεται του συνόλου των αποδοχών σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης ισχύουσας Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας "για τους όρους αμοιβής και εργασίας πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών και ψυκτικών μέσων και κατωτέρων σχολών όλης της χώρας".


9.ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-1-2005 και λήγει την 31-12-2005.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή