Μοιραστείτε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Ετών 2004 - 2005


Στην Αθήνα σήμερα την 28 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός κ.κ.:

1. Γιάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ),

2. Δημήτριος Ασημακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και αφετέρου οι κ.κ.:

Μεταξία Στεκουλέα και Θάνος Βασιλόπουλος Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.I.Y.E.), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:


Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Σης διατάξεις της παρούσας σύμβασης υπάγεται το Προσωπικό  Γραφείων (Γραμματείς, υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι, εισπράκτορες, κλητήρες), που απασχολείται στις βιομηχανικές και  βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.


Άρθρο 2

Βασικοί Μισθοί

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/12/2003 αυξάνονται ως εξής:

α. Την 1/1/2004 αυξάνονται κατά ποσοστό 4%  και από 1.10.2004 αυξάνονται περαιτέρω  κατά ποσοστό 2,7%.

β. Οι παραπάνω βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2004, με βάση τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, αυξάνονται από 1/1/2005 κατά ποσοστό 2,7% και από 1.10.2005 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3,6%


Άρθρο 3

Επίδομα διαχειριστικών λαθών

Στους ταμίες που έχουν αποκλειστική και μόνη απασχόληση την είσπραξη και πληρωμή καθώς και την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων του Ταμείου είτε μεμονωμένα είτε από κοινού μ' άλλους ταμίες, το χορηγούμενο επίδομα διαχειριστικών λαθών εκ ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού αυξάνεται από 1.1.2004 σε ποσοστό 6%.


Άρθρο 4

Μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του τέκνου

Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.


Άρθρο 5

Εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού

Το μειωμένο ωράριο ("άδεια") θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.


Άρθρο 6

Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες 11 τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.


Άρθρο 7

Άδεια λόγω AIDS

Εργαζόμενοι (ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν, από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος.Άρθρο 8

Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος  και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξ (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

Άρθρο 9

Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρόληψης. Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι  υπάρχουσες δυνατότητες για την ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για τη νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.


Άρθρο 10

Αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας

Για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τα μέρη συμφωνούν:

1. Να μελετήσουν την ευθυγράμμιση του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

2. Να εξειδικεύσουν τον όρο και τις πιθανές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.Άρθρο 11

Υπολογισμός Επιδομάτων

Όλα τα επιδόματα που ισχύουν με βάση προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις για όσους υπάγονται στην παρούσα, υπολογίζονται στους νέους βασικούς μισθούς, όπως διαμορφώνονται μετά τον υπολογισμό των ποσοστών αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.


Άρθρο 12

Διατηρούμενες διατάξεις

α. Διατάξεις προηγουμένων ΣΣΕ ή ΔΑ που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρε την παρούσα σύμβαση εξακολουθούν να ισχύουν.

β. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται με νόμους, υπουργικές αποφάσεις, ΕΓΣΣΕ, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας.


Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από 1/1/2004.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή