Μοιραστείτε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ κ' ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο.ΜΕ.Δ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα .10434

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2005

Αρ. Πρωτ.: 2025


Προς:

1. Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης, Καρόλου Ντηλ 29, Θεσσαλονίκη.

2. Διαρκής Επιτροπή Ραδιοφωνικών Σταθμών Θεσσαλονίκης, Μητσαίων 7, Θεσσαλονίκη.


ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

43/2005

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μελών της Διαρκούς Επιτροπής Ραδιοφωνικών Σταθμών Θεσσαλονίκης»


Στην Αθήνα σήμερα την 16 Αυγούστου 2005 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής­Διαιτητής του ΟΜΕΔ,

- που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 την 12 Ιουλίου 2005 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μελών της Διαρκούς Επιτροπής Ραδιοφωνικών Σταθμών Θεσσαλονίκης,

- συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 16 Μαΐου 2005 και αριθμ. πρωτ. 102 αίτηση της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης για υπηρεσίες Μεσολάβησης,

- αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 18 Ιουλίου 2005, σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου 2005 και αριθμ. πρωτ. 038 αίτησης της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων για υπηρεσίες Διαιτησίας και την επίλυση της εν λόγω συλλογικής διαφοράς, κατέληξα σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, σε Διαιτητική Απόφαση με τις εξής ρυθμίσεις:


Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στους όρους της παρούσας απόφασης υπάγονται οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που είναι μέλη της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης και απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μελών της Διαρκούς Επιτροπής Ραδιοφωνικών Σταθμών Θεσσαλονίκης.


Άρθρο 2

Μισθολογικές Κατηγορίες

Καθορίζονται τέσσερις μισθολογικές κατηγορίες στις οποίες υπάγονται:

1η κατηγορία: Διευθυντές Εσωτερικοί Ελεγκτές Γενικοί Διευθυντές Σύμβουλοι Διοίκησης.

2η κατηγορία: Προϊστάμενοι, Υπεύθυνοι Τμημάτων, Λογιστές Αναλυτές Προγραμματιστές Πληροφορικής Σύμβουλοι Προγράμματος Αναλυτές Έρευνας Αγοράς Οικονομικοί Αναλυτές , Γραμματείς Διοικήσεως / Διευθυντών.

3η κατηγορία: Βοηθοί Λογιστών, Μηχανικοί Η/Υ, Ταμίες Υπάλληλοι Εμπορικής Διεύθυνση Υπάλληλοι Δημοσίων Σχέσεων - Γραφείου Τύπου, Κειμενογράφοι, Αρχειοθέτες Κειμένων-Προγραμμάτων, Γραμματείς, Εισπράκτορες Υπάλληλοι Μάρκετινγκ.

4η κατηγορία: Υπάλληλοι Αρχείου, Τηλεφωνητές Χειριστές Τηλετύπων-Η/Υ, Υπάλληλοι Διεκπεραίωσης Αποθηκάριοι, Υπάλληλοι Δισκοθήκης Επιμελητές Ροής.

Οποιαδήποτε ειδικότητα που δεν αναφέρεται σαφώς στις ανωτέρω κατηγορίες θεωρείται ότι υπάγεται στην 4η κατηγορία.

Ως Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές θεωρούνται αυτοί που ορίζονται στην 146/84 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. ΑΘΗΝΩΝ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και. βοηθών λογιστών όλης της χώρας όπως ισχύει σήμερα.


Άρθρο 3

Κατώτατα Όρια των βασικών μηνιαίων μισθών

Τα. κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των υπαλλήλων μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μελών της Διαρκούς Επιτροπής Ραδιοφωνικών Σταθμών Θεσσαλονίκης καθορίζονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας ανάλογα με την μισθολογική κατηγορία που ανήκουν ως εξής:

.................

Άρθρο 4

Επιδόματα

4.1. Στους έγγαμους εργαζόμενους χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες καθώς και στους άγαμους γονείς ανεξαρτήτως αν έχουν ή όχι την επιμέλεια παιδιών.

4.2. Στους εργαζόμενους γονείς καταβάλλεται επίδομα παιδιού σε ποσοστό 5% για το κάθε παιδί. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας,­

εφόσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται και μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας του παιδιού, εάν σπουδάζει σε ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλη αναγνωρισμένη από το Κράτος σχολή. Στους στις διαζευγμένους-ες το επίδομα τέκνου καταβάλλεται εφόσον ο γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού ή καταβάλλει διατροφή.

4.3. Στους εργαζόμενους κατόχους τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας, ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου, καταβάλλεται επίδομα σε ποσοστό 11%. Το επίδομα αυτό χορηγείται για ένα μόνο πτυχίο.

4.4. Τα ανωτέρω επιδόματα υπολογίζονται στο βασικό μηνιαίο μισθό κάθε εργαζόμενου/ης όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.


Άρθρο 5

Τελικές διατάξεις

Ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από ατομικές συμβάσεις εργασίας εσωτερικούς κανονισμούς νόμους υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ και ΔΑ καθώς και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.


Άρθρο 6

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 17 Μαΐου 2005.

Αιτιολογία

.............


Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή