Μοιραστείτε το

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΟΛΑΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές Επιχειρήσεις Εμπορίας Πουλερικών όλης της χώρας


Στην Αθήνα σήμερα 12 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός : 1) Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, 2) Δημήτρης Ασημακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντιστοίχως, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος ΓΣΒΕΕ, 3) Δημήτρης Λειβαδίτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων, 4) Γεώργιος Ντότσης, Ταμίας, ως εκπρόσωπος της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΠΟΕΚ) Η ΕΝΩΣΙΣ, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :


1.  Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται

α. οι μισθωτοί των πάσης φύσεως πτηνοτροφικών και εκκολαπτικών επιχειρήσεων, εμπορίας πουλερικών, συνεταιριστικών οργανώσεων διατηρουσών πτηνοσφαγεία και επιχειρήσεις παραγωγής πουλερικών που απασχολούνται με τη σφαγή, εκδορά, αποπτέρωση, συσκευασία, ταξινόμηση, τεμαχισμό, ζύγιση, πλύσιμο σε χώρους καταψύξεως, φορτώσεως νωπών και κατεψυγμένων όπως και ζωντανών πουλερικών και στους εργαζόμενους στην επεξεργασία υποπροϊόντων, στους αποθηκευτικούς χώρους, τα μαγειρεία και τα τμήματα συντηρήσεως μηχανημάτων, στις ακολουθούσες τη σφαγή εργασίες, όπως και σε κάθε συναφή εργασία, όλης της χώρας.

β. υπάγονται επίσης και όλοι εν γένει οι εργαζόμενοι των πτηνοτροφικών και εκκολαπτικών επιχειρήσεων εμπορίας πουλερικών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι απασχολούμενοι στην παραγωγή (εκκόλαψη) περιποίηση και εκτροφή των νεοσσών ως και ο: απασχολούμενοι σε κάθε συναφή εργασία που έχει σχέση με τις πτηνοτροφικές εργασίες.

2.  Τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο εργαζομένων διαμορφώνονται ως ακολούθως :

Για αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους :

α.        μέχρι συμπληρώσεως εξαμήνου υπηρεσίας στον κλάδο από 1.1.2004, €=25,05 και από 1.7.2004 €=25,55

β.       από συμπληρώσεως εξαμήνου υπηρεσίας και μέχρι συμπληρώσεως 1 έτους υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2004 € 25,20 και από 1.7.2004 € 25,70.

γ.      από   συμπληρώσεως   ενός   έτους   υπηρεσίας   και   μέχρι συμπληρώσεως 2 ετών υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2004 €25,40 και από 1.7.2004 € 25,90.

δ.     από συμπληρώσεως 2 ετών υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2004 €26,30 και από 1.7.2004 €26,80.

ε.     από συμπληρώσεως 4ετούς υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2004 €27,05 και από 1.7.2004 €27,60

στ.   από συμπληρώσεως 6ετούς υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2004 €27,70 και από 1.7.2004 € 28,30.

ζ.    από συμπληρώσεως 8 €33,60 ετούς υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2004 €28,75 και από 1.7.2004 € 29,30.

η.   από συμπληρώσεως 10ετούς υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2004 €29,45 και από 1.7.2004 €30,05.

θ.   από συμπληρώσεως 12ετούς υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2004 €29,75 και από 1.7.2004 € 30,35.

ι.    από συμπληρώσεως 14ετούς υπηρεσίας στον κλάδο, από 1.1.2004 €30,85 και από 1.7.2004 €31,45.

ια.  από συμπληρώσεως 16ετούς υπηρεσίας στον κλάδο από 1.1.2004 €31,60 και από 1.7.2004 €32,25.

ιβ. από συμπληρώσεως 18ετούς υπηρεσίας στον κλάδο από 1.1.2004 €32,90 και από 1.7.2004 €33,60.

ιγ.  από συμπληρώσεως 20ετούς υπηρεσία: στον κλάδο από 1.1.2004  €34,40 και από 1.7.2004 €35,10


3. Τα ημερομίσθια της παραγράφου 2 αυξάνονται για το 2005 κατά ποσοστό 6%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, δηλαδή την 1.1.2005 σε ποσοστό 3% στα ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2004 και την 1.9.2005 σε ποσοστό 3% στα ημερομίσθια όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2005.

4. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους απασχολούνται υπό τους όρους του ν. 1837/1989 και λαμβάνουν ως ημερομίσθιο το συνολικό κατώτατο όριο αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ χωρίς προϋπηρεσία και άγαμου μειωμένο ανάλογα με το χρόνο της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας τους

5.  Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 10% που προβλέπεται για τους εργαζόμενους στα πτηνοτροφεία, πτηνοσφαγεία, τους απασχολούμενους με τη σφαγή, εκδορά, αποπτέρωση, πλύση και
απεντέρωση, (απόφαση 38/1982 ΔΔΔΔ Πειραιώς), υπολογίζεται επί των εκάστοτε βασικών ημερομισθίων.

Οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στη παράγραφο 1β, της παρούσας δεν δικαιούνται επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35/1990 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών.

6. Στους υπαγόμενους στη παρούσα ΣΣΕ εγγάμους μισθωτούς χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% επί των άνω βασικών ημερομισθίων, υπολογιζόμενο στα νέα βασικά ημερομίσθια της παρ. 2 της

παρούσας ΣΣΕ όπως διαμορφώνονται κάθε φορά. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες και στις άγαμες μητέρες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών.

7. Στους υπαγόμενους σ' αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται επίδομα τέκνων εκ ποσοστού 5% για κάθε τέκνο και μέχρι 3 μη εργαζόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως του αν οι σύζυγοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση. Το επίδομα χορηγείται για μεν τα άρρενα τέκνα μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους. Σε περίπτωση συνεχίσεως των σπουδών των επιδοτουμένων τέκνων το επίδομα εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι της συμπληρώσεως του 23ου έτους της ηλικίας αυτών. Το επίδομα τέκνων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις δικαιούνται οι χήροι-ρες, και οι διαζευγμένοι-νες εργαζόμενοι εφόσον έχουν την επιμέλεια των παιδιών.

8. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό του κλάδου, πρέπει να εφοδιάζεται από τον εργοδότη ετησίως με δύο φόρμες, μία ποδιά, και ένα ζευγάρι αδιάβροχα παπούτσια, τα οποία ανήκουν όλα στον εργοδότη και αντικαθίστανται από αυτόν όταν φθαρούν.

9. Σε όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό του κλάδου χορηγούνται: α. ένα μεσημβρινό γεύμα για κάθε ημέρα αξίας 1,60 ευρώ.

β.  ένα κοτόπουλο βάρους μέχρι 2 κιλών εβδομαδιαίως.

10. Ως χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας επί τη βάσει του οποίου προσδιορίζονται τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων των υπαγομένων στην παρ. 2, αυτής της ΣΣΕ μισθωτών, θεωρείται καταρχήν ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Ως τοιούτος υπολογίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο μισθωτός αν και δεν παρέχει πραγματική εργασία διατηρεί κατά νόμο το δικαίωμα του επί των αποδοχών, του (κανονική κατά έτος άδεια αναπαύσεως, ασθενείας, υπερημερίας του εργοδότη, κλπ.) Ομοίως και ο χρόνος τοκετού των γυναικών.

Περαιτέρω ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται αυτός που διανύθηκε σε ομότιμα καθήκοντα προς αυτά της ήδη κατεχόμενης θέσεως.

Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων αποδεικνύεται δια υπευθύνου αυτών συνοδευομένης υπό των απαραίτητων σχετικών πιστοποιητικών τα οποία και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους εντός 2 μηνών από της προσλήψεως στο νέο εργοδότη. Ελλείψει των σχετικών πιστοποιητικών η προϋπηρεσία αποδεικνύεται και δια των ασφαλιστικών βιβλιαρίων.

Εάν δεν προσκομισθούν τα πιο πάνω πιστοποιητικά, κατατεθείσα δήλωση δεν δημιουργεί για τον εργοδότη υποχρέωση, εκτός και αν κατά τη κατάθεση της σχετικής δήλωσης ο μισθωτός γνωστοποίησε στον εργοδότη του την εξ αποχρώντος λόγου αδυναμία προσαγωγής των αποδεικτικών της προϋπηρεσίας δικαιωμάτων του, δυνάμενος αργότερα να του αποδείξει με κάθε μέσο την προϋπηρεσία. Αν τα πιστοποιητικά κατατεθούν μετά τη παρέλευση του δηλωθέντος ή τέλος δεν είχε προηγηθεί κατάθεση της σχετικής δήλωσης, ο εργοδότης του υποχρεώνεται να χορηγήσει την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για την οποία η κατάθεση των πιστοποιητικών. Αν η προϋπηρεσία είναι μικρότερη από αυτή που δηλώθηκε για μεν τη χρονική περίοδο από τον διορισμό μέχρι την κατάθεση των δηλωτικών της προϋπηρεσίας πιστοποιητικών, ο βασικός μισθός καθορίζεται ανάλογα με τον δηλωθέντα χρόνο και μετά με τη βάση των πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας κατά τη λύση της εργασιακής σχέσης επιστρέφονται στο μισθωτό.

11.  Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.

12. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

13. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ανέρχεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993.

14. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.

Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι ετών υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

15.       Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.

16. Η άδεια της παρ.1 άρθρ.2 του Ν. 1346/83 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας
του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους έχει καθοριστεί σε 30 ημέρες και χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα, σύμφωνα με την από 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

17. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για .μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.

18. Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και, στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδειο με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8)  εργασίμων ημερών.Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά  με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

19. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.

20. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

21. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγενούς. Η διάταξη αφορά στο σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς, και στους αδελφούς.

22. Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό.

23. Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.

24. Οι αποζημιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), του 2002-2003 (άρθρο 4) και του 2004-2005 (άρθρο 4), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη(τριας):


Προϋπηρεσία                                                                 Αποζημίωση

Από 2 μήνες έως 1 έτος:                                                 5 ημερομίσθια

Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη:                            7 ημερομίσθια

Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη:                            15 ημερομίσθια

Απο 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη :                         30 ημερομίσθια

Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη:                        60 ημερομίσθια

Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη:                        100 ημερομίσθια

Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη:                        120 ημερομίσθια

Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη:                        140 ημερομίσθια

Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω :                           160 ημερομίσθια


25. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους.
Επιπλέον επισημαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.


26.  Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων ως εθελοντών κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, χορηγείται άδεια με αποδοχές επιπλέον αυτών που δικαιούνται με τις κείμενες διατάξεις.

Την άδεια δικαιούνται όσοι απασχοληθούν σε επίσημο εθελοντικό πρόγραμμα και είναι ίση με το ήμισυ των ημερών της εθελοντικής απασχόλησης και εκπαίδευσης τους για τους Αγώνες, με ανώτατο όριο ημερών αυτής της άδειας τις δέκα (10) ημέρες:

Ο χρόνος απουσίας συναρτάται με τις ανάγκες του επίσημου εθελοντικού προγράμματος, που συμμετέχει ο εργαζόμενος και εφ' όσον συμπίπτει με ημέρες κανονικής του αδείας χορηγείται κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη μετά την 1η Οκτωβρίου του 2004.

Οι αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης για τις ημέρες αυτής της άδειας είναι αυτές, που θα κατέβαλε στον εργαζόμενο, εάν εργαζόταν, χωρίς επιπλέον επίδομα αδείας.

27. Οι εργοδότες που διέπονται από τη σύμβαση αυτή έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν από τους μισθωτούς, ύστερα από αίτηση των ιδίων των εργαζομένων, τις τακτικές και έκτακτες εισφορές τους προς το ή τα σωματεία στα οποία είναι μέλη. Το ποσό των εισφορών αποδίδεται κάθε μήνα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες με έγγραφη δήλωσή τους προς τον εργοδότη καθορίζουν το ύψος των εισφορών.

Η θετική δήλωση των εργαζομένων περί παρακράτησης της εισφοράς τους μπορεί να γίνει και μέσω της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης ονομαστικά για τον καθένα.

28.  Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές εν γένει σε είδος ή σε χρήμα, ανώτερες από αυτές που προβλέπονται μ' αυτή τη ΣΣΕ δεν μειώνονται.

29. Όποια παροχή σε χρήμα ή σε είδος χορηγείται οικειοθελώς ή κατά έθιμο εξακολουθεί να καταβάλλεται και δεν συμψηφίζεται με τις παροχές σε χρήμα ή σε είδος που αναφέρει η παρούσα ΣΣΕ.

30.  Κατά πάσα περίπτωση τα υπό της παρούσας ΣΣΕ καθοριζόμενα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων, δεν δύνανται να υπολείπονται των εκάστοτε ισχυόντων γενικών κατωτάτων ορίων ημερομισθίων.

31.  Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές γενικά, σε είδος ή σε χρήμα ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ΣΣΕ δεν μειώνονται από αυτή.

32.       Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.1.2004.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή