Μοιραστείτε το

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ, ΕΚΦΩΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ Ο.Χ.

Αριθ. 11701

Καθορισμός αποδοχών και όρων εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών, εκφωνητών και χειριστών των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδας.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 7του ν. 1943/1991 και του άρθρου 29 Α του ιδίου νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (154/ Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του ν. 2469/97 (38/Α') και του άρθρου 5 του Π.Δ. 368/1989 (163/Α').

2. Τις διατάξεις του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/4.6.1968). 3. Το γεγονός ότι δεν. υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

4. Την από 24.5.2004 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 16/ 28.5.2004).

5. Το από 21.1.2005 υπόμνημα - αίτηση του σωματείου Ραδιοτηλεφωνητών - Εκφωνητών - Χειριστών Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδος.

6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 15.3.2005.

7. Το Π.δ. αριθ. 91/1994 (ΦΕΚ68/Α/6.5.1994) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας».

8. Το Π.δ. αριθ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

9. Την υπ' αριθμ. Υ1/2004απόφασητου Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις αποδοχές σε ΕΥΡΩ των Ραδιοτηλεφωνητών, Εκφωνητών και Χειριστών των απασχολουμένων με σχέση εξηρτημένης εργασίας στους Σταθμούς Βάσεως των Ραδιοταξί Ελλάδος ως ακολούθως:

.....................

2. Στους ανωτέρω βασικούς μισθούς χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα:

α) Γάμου εκ ποσοστού 10% ανεξαρτήτως φύλου σε όλους τους εγγάμους. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους αγάμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2του ν.1849/1989).

β) Ειδικών συνθηκών εκ ποσοστού 18%.

3. Οι ώρες εργασίας την εβδομάδα ορίζονται σε 37 χωρίς αντίστοιχη μείωση αποδοχών.

4. Διάλειμμα: Το υπό του άρθρου 4 Π.Δ/τος 88/1999 (ΦΕΚ 94/Α/99) προβλεπόμενο 15λεπτο διάλειμμα για όλους τους εργαζόμενους, χορηγείται στους μισθωτούς της παρούσας καθ' εκάστη ημέρα εργασίας μετά τη συμπλήρωση 3 ωρών συνεχούς απασχόλησης.

5. Χορηγείται άδεια γάμου έξι (6) εργασίμων ημερών στους εργαζόμενους που συνάπτουν γάμο, μη συμψηφιζόμενη με αυτή του α.ν. 539/1945.

6. Οι παραπάνω βασικοί μισθοί μετά των χορηγουμένων επιδομάτων καθώς και λοιποί όροι εργασίας δεν μπορούν να υπολείπονται των κατωτάτων μηνιαίων αποδοχών και των λοιπών όρων εργασίας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (άρθρα 3 και 8 του ν. 1876/1990).

7. Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία που διανύθηκε στην ειδικότητα που κατέχει ο εργαζόμενος καθώς και κάθε συναφής και ομότιμη προς αυτή σ' οποιονδήποτε εργοδότη, αρκεί τούτο να βεβαιώνεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή και από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ κλπ. εφόσον τούτο είναι ευκρινές.

8. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.

9. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προσδιορίζονται με την απόφαση αυτή, δεν μειώνονται.

10. Κάθε προηγούμενη απόφαση μας καταργείται.

11. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2005.

12. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

13. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 18 Μαΐου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή