Μοιραστείτε το

ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΚΑΙ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Σήμερα την 14η Ιουλίου 2005 και ώρα 12 π.μ. στα γραφεία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.) Ακτή Μιαούλη 17-19 Πειραιάς, οι υπογεγραμμένοι:


Α. Εκ μέρους των εργοδοτών

ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ Πρόεδρος

ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ Γεν. Γραμματέας


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»


ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Πρόεδρος

ΤΑΚΗΣ ΚΟΥΖΟΥΝΗΣ Γεν. Γραμματέας


Β. Εκ μέρους των εργαζομένων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.)

ΘΑΝOΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεν. Γραμματέας


Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, συνομολόγησαν τα εξής:


ΑΡΘΡΟ 1

(Πεδίο Εφαρμογής)

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό, που απασχολείται, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στα γραφεία των επιχειρήσεων Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών πλοίων όλης της χώρας.


ΑΡΘΡΟ 2

Από την έναρξη ισχύος αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του Άρθρου 1, καθορίζονται ανεξάρτητα φύλλου ως εξής:


...........................


1. Στους βασικούς μισθούς της κλίμακας προστίθενται όλα τα καταβαλλόμενα επιδόματα.

2.Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί της κλίμακας διαμορφώθηκαν μετά τη συμφωνηθείσα αύξηση κατά 3,9% από 1.1.2005 έως 31.7.2005 στους ισχύοντες βασικούς μισθούς της 31.12.2004. Η αυτή αύξηση παρέχεται και εις τα πάσης φύσεως επιδόματα.

3.Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31ην Ιουλίου  2005 βάση της προηγούμενης αύξησης αυξάνονται από 1.8.2005 κατά 2,3%.

4.Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31ην Δεκεμβρίου 2005 βάση της προηγούμενης αύξησης αυξάνονται από 1.1.2006 κατά 3%.

5.Οι πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31ην Ιουλίου 2006 βάση της προηγούμενης αύξησης αυξάνονται από 1.8.2006 κατά 3%.

6. Κατά τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ημεροχρoνολογίες αυξάνονται και τα προβλεπόμενα, από τις ισχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις, σε Ευρώ (δραχμικά) επιδόματα.

7. Καθορισμός του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους γίνεται βάσει της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στην επιχείρηση που εργάζονται προσαυξανόμενος και κατά  την πραγματική προϋπηρεσία σε ομότιμα καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ.

Ή προϋπηρεσία συνταξιούχου που έχει προσμετρηθεί για την απονομή συντάξεως δεν υπολογίζεται.

Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων μισθωτών αποδεικνύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή του με την υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από της προσλήψεως να καταθέσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη Υπεύθυνη Δήλωση, το δικαίωμα για την απόληψη υψηλότερων αποδοχών βάση της προϋπηρεσίας αυτής γεννάται από τη στιγμή της κατάθεσης των πιστοποιητικών αυτών. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας λυομένης της Σύμβασης επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό.

8.Για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας, αλλά παραμένουν λόγω μη συμπληρώσεως του προβλεπόμενου από τον Νόμο ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, τα παραπάνω τελευταία κλιμάκια της 1/1/2005 προσαυξάνονται για κάθε χρόνο υπηρεσίας μέχρι της συνταξιοδοτήσεως των:

α) από 1/1/2005 αυξάνονται κατά 4,50 ευρώ.

β) από 1/8/2005 αυξάνονται κατά 4,61 ευρώ.

γ) από 1/1/2006 αυξάνονται κατά 4,75 ευρώ

δ) από 1/8/2006 αυξάνονται κατά 4,89 ευρώ

9.Σε περίπτωση μετάταξης του υπηρετικού προσωπικού στο υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από της μέρας ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας.

Κατ' εξαίρεση ο εργοδότης, από τον οποίο έγινε η μετάταξη, υποχρεούται να προσμετρήσει την προϋπηρεσία που διανύθηκε σ' αυτόν στην κατηγορία του υπηρετικού προσωπικού του μεταταγέντος στο υπαλληλικό προσωπικό, μισθωτού για τον προσδιορισμό της μισθοδοσίας του.


ΑΡΘΡΟ 3

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Επί των βασικών μισθών του Άρθρου 2 της παρούσης Σ.Σ.Ε. θα χορηγούνται μηνιαίως τα παρακάτω επιδόματα:

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

Στους έγγαμους της παρούσης Σ.Σ.Ε. ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδομα γάμου 10%.

2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί.

Το λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες, καθώς και στις άγαμες  μητέρες.

Το επίδομα αυτό δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. Το με βάση τις ρυθμίσεις προηγουμένων ΣΣΕ ή Διαιτητικών Αποφάσεων του κλάδου ήδη χορηγούμενο επίδομα για θήλεα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας εξακολουθεί να καταβάλλεται.

Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτατες και ανώτερες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα χρόνια, όσα είναι και τα  κατά τον νόμο απαιτούμενα κατά σχολή για την ολοκλήρωση των σπουδών, πράγμα που απoδεικνύεται με βεβαίωση κάθε σχολής.

Για τα ανάπηρα σωματικά ή πνευματικά παιδιά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε με τελεσίδικη απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, η επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στους μισθωτούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει η παρούσα Σ.Σ.Ε. και μέχρι συμπληρώσεως πέντε τριετιών.

Μετά την συμπλήρωση των 5 τριετιών θα δίδεται από την 1/7/1997:

α) Τον 16ο χρόνο αύξηση 1,5%

β) Τον 17ο χρόνο αύξηση 1,5%

γ) Τον 18ο χρόνο αύξηση 2%


4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

α. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, ανεγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.

β. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτέρας Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, ανεγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επίδομα σε ποσοστό 10%.


5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Στους ταμίες και τους απασχολούμενους γενικά με τη διαχείριση χρημάτων από τους ανωτέρω μισθωτούς χορηγείται διαχειριστικό επίδομα 6%, που υπολογίζεται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.


6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στους Λογιστές και βοηθούς λογιστές τους απασχολούμενους ευθέως και αμέσως με την σύνταξη του Ισολογισμού, χορηγείται μία φορά το χρόνο και μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της σύνταξης του Ισολογισμού, επίδομα ίσο με το μισό (1/2) ενός βασικού μηνιαίου μισθού,  προσαυξημένου με τα τυχόν καταβαλλόμενα, με βάση τις διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας Σ.Σ.Ε ή Δ.Α. επιδόματα, όπως αυτά ισχύουν κατά το χρόνο της καταβολής του επιδόματος αυτού.

Ειδικότερα σε επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις κ.λπ. στις οποίες το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος στα υποκαταστήματα, πρατήρια κ.λ.π. υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα, το πιο πάνω επίδομα καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.


7. A ΟΘΟΝΗΣ

1) Στους αναλυτές-προγραμματιστές κομπιούτερ και λογιστές, βοηθούς λογιστές χορηγείται επίδομα οθόνης (Η/Υ) σε ποσοστό 5% επί του βασικού μηνιαίου μισθού του 12ου μισθολογικού τους κλιμακίου.

2) Όσοι εργαζόμενοι των πιο πάνω ειδικοτήτων λαμβάνουν ήδη επίδομα Η/Υ μεγαλύτερο του ως άνω οριζομένου εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα αυτό.

3) Όσοι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, λαμβάνουν ήδη επίδομα οθόνης, αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει.


8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Το ποσοστό αύξησης που συμφωνήθηκε επί των βασικών μισθών, θα δίδεται και επί των σε ευρώ, (δραχμικών) επιδομάτων και διαφόρων παροχών και διατάξεων που αφορούν την παρούσα Σ.Σ.Ε.


ΑΡΘΡΟ 4

Διάφορες παροχές κ.λ.π. διατάξεις

1. ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

Στους μισθωτούς τής παρούσης Σ.Σ.Ε. σε περίπτωση γάμου τους χορηγείται:

Α. Δώρο το ποσόν των:

1. 45,11 ευρώ από την 1/1/2005

2. 46,14 ευρώ από την 1/8/2005

3. 47.53 ευρώ από την 1/1/2006

4. 48,95 ευρώ από την 1/8/2006

Β. Άδεια με τις αποδοχές 10 εργασίμων ημερών.

Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του ΑΝ. 539/1945

2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α. Στους αμειβόμενους με ποσοστό μόνο ή τους αμειβόμενους με μισθό και ποσοστά ο εργοδότης υποχρεούται κατά μήνα να εξασφαλίσει κατά ελάχιστο όριο τους από τη Σύμβαση αυτή προβλεπόμενους βασικούς μηνιαίους μισθούς προσαυξημένους με τα σχετικά επιδόματα.

β. Στους απασχολούμενους ημερησίως για χρονικό διάστημα μικρότερο του νομίμου ωραρίου εργασίας ισχύουν κατά αναλογία του χρόνου απασχολήσεως όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις απολαβές τους.


3. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Γίνεται παρακράτηση ποσοστού 0,25% από το μισθό των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτή τη σύμβαση και αποδίδεται στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ).


4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ- ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ- ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

α. Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται, για τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού και επί χρονικό διάστημα δυόμισι (2,5) ετών (30 μήνες), από τη λήξη της άδειας λοχείας, να προσέρχονται στην εργασία τους δύο (2) ώρες αργότερα, κατά τον πρώτο χρόνο ή κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να απέρχονται δύο (2) ώρες νωρίτερα.

Για τον υπόλοιπο 1,5 χρόνο (18 μήνες) να προσέρχονται μιάμιση (1,5) ώρα αργότερα στην εργασία τους ή κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να απέρχονται από την εργασία τους μιάμιση (1,5) ώρα νωρίτερα.

Το μειωμένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αίτησή του/της να ζητήσει εναλλακτικά, ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού.

Την παραπάνω άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.

Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

β. Ο πατέρας δικαιούται δύο ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.

γ. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

δ. Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασία στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού μετά την λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών.

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως (3,5) τρεισήμισι μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.


5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

α. Στους εργαζόμενους /ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την επιμέλεια παιδιού χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο πέραν από αυτές που δικαιούται από άλλες διατάξεις.

β. Γονέας με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφ' άπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.


6. ΕΤΉΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

α. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών.

β. Ο εργαζόμενος δικαιούται, κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας, σε συγκεκριμένο εργοδότη. να λάβει, από την έναρξη της απασχόλησής του, ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (χρήση δικαιώματος αναλογικής άδειας) εφόσον αυτός το επιλέξει.


7. ΆΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ

Στους εργαζόμενους /ες χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

8. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Στα μέλη του Δ.Σ. των παραπάνω αναφερόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε ημερών κάθε μήνα με πλήρεις αποδοχές.

Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με εκείνη του ΑΝ.539/1945, όπως ισχύει σήμερα.


9. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

α. Η εορτή του Αγίου Νικολάου σαν γιορτή του Ναυτικού γενικά επαγγέλματος καθιερώνεται ως ημέρα αργίας με όλες τις συνέπειες των ημερών υποχρεωτικής αργίας. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την ημέρα αυτή αμείβονται όπως ορίζει ο Νόμος για ης Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας.

β. Η εορτή του Αγίου Πνεύματος καθιερώνεται ως ημέρα αργίας με όλες τις συνέπειες των ημερών υποχρεωτικής αργίας. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την ημέρα αυτή, αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος για τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας.

γ. Η Μεγάλη Παρασκευή καθιερώνεται ως ημέρα αργίας με όλες τις συνέπειες των ημερών υποχρεωτικής αργίας. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την ημέρα αυτή, αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος για τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας.


10. ΑΔΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

Στους μισθωτούς της παρούσης Σ.Σ.Ε χορηγείται άδεια με αποδοχές κατά την ημέρα της ονομαστικής τους γιορτής. Η άδεια αυτή της μίας μέρας δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του Α.Ν. 539/1945.


11. ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Ή ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

α. Εργαζόμενοι που είναι εθελοντές αιμοδότες στην Τράπεζα Αίματος του ΠΑΣΕΝΤ, δικαιούνται άδεια τεσσάρων (4) ωρών, προκειμένου να δώσουν αίμα, κατά τη διάρκεια της ημέρας που γίνεται η αιμοδοσία.

β. Εργαζόμενοι που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες άδεια, επιπλέον, το χρόνο, με αποδοχές.

γ. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς, παιδιού έως δεκαέξι (16) ετών συμπληρωμένα, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών, ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.


12. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.


13 .ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για τους μισθωτούς αυτής της Σ.Σ.Ε καθιερώνεται και ισχύει η εβδομάδα πέντε εργασίμων ημερών, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, και συνεχές ωράριο σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως και οκτώ (8) ωρών ημερησίως.


14. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε

Οι θεσμικοί όροι των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) αποτελούν μέρος της παρούσας και ισχύουν για τους μισθωτούς που υπάγονται σε αυτή.


15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, έθιμα κλπ., δεν θίγονται από αυτή την σύμβαση και εξακολουθούν να ισχύουν.

β. Κατά λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις όλων των προηγούμενων Διαιτητικών Αποφάσεων (Δ.Α.), καθώς και όλες οι προηγούμενες Συλλογικές ρυθμίσεις (Σ.Σ.Ε) που έχουν υπογραφεί από τα δύο μέρη κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα

γ. Οι αυξήσεις που προκύπτουν από την παρούσα Σ.Σ.Ε. δίνονται στον καταβαλλόμενο μισθό.


ΑΡΘΡΟ 5

Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. είναι διετής και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή