Μοιραστείτε το

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΛΠ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Στην Αθήνα σήμερα την 5η Οκτωβρίου 2005 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

Ιωάννης Δραπανιώτης Γενικός Δ/ντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και αφετέρου α) Γρηγόριος Χατζηλάσκαρης, Πρόεδρος β) Αθανάσιος Δρούλιας, Γεν. Γραμματέας και γ) Μιχαήλ Παπαδόπουλος μέλος ΔΣ δ) Χρήστος Δάβιος, Σύμβουλος και ε) Βασίλειος Καρταλτζής, Νομικός Σύμβουλος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς (ΠΟΣΕΜ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1876/90, με την παρουσία του Μεσολαβητή Χρήστου Καρατζά, συμφώνησαν την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής σύμβασης εργασίας της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:


Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται α) οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και υλικών παραγωγής σκυροδέματος, β) οι οδηγοί αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα), γ) οι χειριστές ή οδηγοί - χειριστές αντλιών ετοίμου σκυροδέματος, δ) οι χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος ε) οι βοηθοί χειριστών και στ) οι εργάτες παραγωγής σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και αντλήσεως σκυροδέματος όλης της Χώρας και είναι μέλη πρωτοβαθμίων οργανώσεων που ανήκουν στην ΠΟΣΕΜ.


Άρθρο 2

Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια

Ο βασικός μισθός των οδηγών αυτοκινήτων, των οδηγών χειριστών και των χειριστών αντλιών και τα βασικά ημερομίσθια των βοηθών-χειριστών και των εργατών παραγωγής σκυροδέματος του άρθρου 1 της ΣΣΕ αυτής καθορίζονται ως εξής:

Βασικός μισθός

από 1-1-2005   1-9-2005

α) Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων,

οδηγοί μπετονιέρας, χειριστές και

οδηγοί χειριστές και χειριστές μηχανημάτων

παραγωγής σκυροδέματος

730,00 Ε            750,00 Ε

Βασικό ημερομίσθιο

Από 1-1-2005   1-9-2005

β) Βοηθοί χειριστές                                                       29,00 Ε             30,00 Ε

γ) Εργάτες παραγωγής σκυροδέματος                         27,00 Ε             28,00 Ε


Άρθρο 3

Επιδόματα

Στους μισθωτούς του άρθρου 1 της ΣΣΕ αυτής χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα που υπολογίζονται επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού τους μισθού ή βασικού τους ημερομισθίου:

Α. Στους οδηγούς αυτοκινήτων γενικά και τους χειριστές - οδηγούς και στους χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος:

α) Γάμου σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται σε όλους τους εγγάμους μισθωτούς και των δύο φύλων καθώς και στους χήρους-ρες διαζευγμένους-νες και στους άγαμους γονείς, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν. 1849/89.

β) Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε ανήλικο τέκνο μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εφόσον είναι άγαμα και δεν εργάζονται. Εάν συνεχίζουν τις σπουδές τους μετά τη συμπλήρωση του 18ουου έτους της ηλικίας τους. Για την ηλικία και τις σπουδές των επιδοτουμένων τέκνων, οι εργαζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στον εργοδότη τους τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την πρόσληψή τους. έτους της ηλικίας τους το επίδομα αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως μέχρι την συμπλήρωση του 25

Σε περίπτωση που τέκνα είναι ανάπηρα σωματικά ή πνευματικά και ανίκανα να εργασθούν σύμφωνα με σχετική βεβαίωση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ το επίδομα αυτό καταβάλλεται χωρίς διακοπή όσο διαρκεί η εργασιακή σχέση του δικαιούχου μισθωτού.

γ) Χρόνου εργασίας:

1) Συμπλήρωσης ενός έτους:

Με την συμπλήρωση ενός έτους -πραγματικής υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη των οδηγών αυτοκινήτων και των χειριστών αντλιών σκυροδέματος με την ειδικότητα αυτή, χορηγείται ειδικό επίδομα εμπειρίας σε ποσοστό 6%.

2) Τριετιών:

Για κάθε τριετία πραγματικής εργασίας στην ειδικότητα του οδηγού αυτοκινήτων ή οδηγού μεταφοράς σκυροδέματος ή οδηγού - χειριστή ή χειριστή αντλιών σκυροδέματος σε οποιοδήποτε εργοδότη, 5% και μέχρι δέκα (10) τριετίες. Στους χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος ως χρόνος υπηρεσίας για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού λαμβάνεται κάθε χρόνος προϋπηρεσίας τους σε καθήκοντα χειριστού μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος.

3) Πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη:

Στους παραπάνω μισθωτούς που παραμένουν στην ίδια επιχείρηση περισσότερο από δέκα (10) χρόνια χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 10%.

δ) Ειδικών συνθηκών και επικίνδυνης εργασίας: Για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, στους οδηγούς μεταφοράς σκυροδέματος, το επίδομα αυτό ορίζεται από την 1-1-2005 σε ποσοστό 13% και στους χειριστές ή χειριστές -οδηγούς σε ποσοστό 16%.

Στους βοηθούς χειριστών και στους εργάτες παραγωγής σκυροδέματος:

α) Γάμου σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται σε όλους τους εγγάμους μισθωτούς και των δύο φύλων καθώς και στους χήρους-ρες διαζευγμένους-νες και στους άγαμους γονείς, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν. 1849/89.

β) Χρόνου υπηρεσίας. Για κάθε τριετία πραγματικής εργασίας στην ειδικότητα του βοηθού οδηγού - χειριστή ή χειριστή αντλιών σκυροδέματος ή γενικά εργάτη παραγωγής σκυροδέματος αντίστοιχα σε οποιοδήποτε εργοδότη, 5% και μέχρι έξη (6) τριετίες.

γ) Ειδικών συνθηκών και επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 13%.


Άρθρο 4

Λοιποί όροι εργασίας

1. Οι Χειριστές αντλίας σκυροδέματος οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος από το Υπ. Βιομηχανίας, οι οδηγοί - χειριστές τόσο με την παραπάνω άδεια όσο και με άδεια επαγγελματία οδηγού αντίστοιχης κατηγορίας φορτηγών αυτοκινήτων οι δε οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων και των αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος με τις αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες.

2. Οι παραπάνω αποδοχές χορηγούνται στους υπαγομένους στη ΣΕ αυτή μισθωτούς για παροχή ημερήσιας εργασίας οκτώ (8) ωρών και για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα. Για κάθε ώρα τυχόν πρόσθετης ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών χορηγούνται οι κάθε φορά προσαυξήσεις που προβλέπονται από την κειμένη εργατική νομοθεσία.

3. Σε όλους τους υπαγομένους στη ΣΣΕ αυτή μισθωτούς χορηγούνται δύο κατάλληλες στολές εργασίας κάθε χρόνο, μία θερινού και μία χειμερινού τύπου, ένα ζευγάρι υποδήματα εργασίας ή γαλότσες και ένας χειμερινός επενδύτης κατάλληλος για την εργασία που παρέχουν στην ύπαιθρο. Στα εργοτάξια των επιχειρήσεων διατηρούνται όσα άλλα ατομικά ή ομαδικά μέσα προστασίας επιτάσσουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, όπως κράνη, γάντια εργασίας, πλήρες φαρμακείο, σήματα ασφαλείας κλπ.

4. Ο χρόνος εργασίας και η ειδικότητα των εργαζομένων σε άλλη Υπηρεσία ή επιχείρηση του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αποδεικνύεται με βεβαίωση των προηγουμένων εργοδοτών και κατατίθεται στο νέο εργοδότη κατά την πρόσληψή τους. Τα πιστοποιητικά  προϋπηρεσίας καθώς αυτά της οικογενειακής κατάστασης των μισθωτών επιστρέφονται στους εργαζομένους με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λύση της εργασιακής τούς σχέσης.

5. Για τους υπαγομένους στη ΣΣΕ αυτή μισθωτούς έχουν πλήρη εφαρμογή όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ όπως ισχύουν κάθε φορά.

6. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που οφείλονται σε εφαρμογή της παρούσας, διατηρούνται και δεν μειώνονται. Επίσης τυχόν ισχύοντες ευνοϊκότεροι για τους μισθωτούς όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν.


Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή