Μοιραστείτε το

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη σύμβαση των Συμβολαιογραφείων υπάρχουν αντίστοιχα μία Συλλογική Σύμβαση και μία Διαιτητική Απόφαση ανάλογα με τους συλλόγους που υπογράφουν την κάθε μία.

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

Π.Κ. 51/23-5-2005


Προοίμιο

Η σύναψη της παρακάτω ΣΣΕ γίνεται με βάση τα οριζόμενα από το άρθρο 15 του Ν. 1876/90 περί Διαδικασίας Μεσολάβησης, και όπως αυτή εξελίχθηκε, προκειμένου να υπάρξει επίλυση της συλλογικής διαφοράς που ήγειρε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Συμβολαιογραφεία όλης της χώρας και με σκοπό τη σύναψη Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η πρόταση του Μεσολαβητή, κ. Α. Νικολόπουλου, έγινε αποδεκτή από την εργατική πλευρά και από την εργοδοτική μόνο από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Με βάση τα οριζόμενα από το άρθρο 15 του Ν. 1876/90 τα προαναφερόμενα μέρη συνυπογράφουν τα κάτωθι:


Στην Αθήνα σήμερα, 16/5/2005, οι υπογράφοντες, αφενός Μαρία Πουλαντζά, Νικόλαος Παπαθέου, Γεώργιος Ρούσκας και Ευάγγελος Παυλίνης, ως εκπρόσωποι του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου και αφετέρου: Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συμφωνούν στα ακόλουθα:


Άρθρο 1 - ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ

Σε αυτή τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στα συμβολαιογραφικά γραφεία Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου και που ανήκει σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αμιγείς ή μικτές, οι οποίες είναι μέλη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος.


Αρθρο 2 - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτή τη ΣΣΕ, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2004, με τη 49/2004 ΔΑ αυξάνονται από 1/1/2005 κατά ποσοστό 2,7%.

2.2. Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως θα διαμορφωθούν στις 31/7/2005, αυξάνονται από 1/8/2005 κατά ποσοστό 3,8%.


Αρθρο 3 - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.1. Οι διατάξεις των προηγούμενων ΣΣΕ, Διαιτητικών Αποφάσεων και Υπουργικών Αποφάσεων, που δεν τροποποιούνται ρητά εξακολουθούν να ισχύουν.

3.2. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τη σύμβαση αυτή.

3.3. Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την 1/1/2005 και είναι μονοετής.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο.ΜΕ.Δ

Αθήνα, 07/06/2005

Αριθ. πρωτ.: 1457


Προς:

1. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), Ψαρών 2, Πλ. Καραϊσκάκη, 10437 Αθήνα

2. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 22, 54623 Θεσσαλονίκη

3. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κέρκυρας, Γιάννη Χρόνη 8, 49100 Κέρκυρα

4. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θράκης, Χαρ. Τρικούπη 83, 69 100 Κομοτηνή

5. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ιωαννίνων, Χαρ. Τρικούπη 2, 45444 Ιωάννινα

6. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης, Μέγαρο Πάνθεον, 73 100 Χανιά

7. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Λάρισας, Βελλή 4, 41 001 Λάρισα

8. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ναυπλίου, Άργους 13, 21 100 Ναύπλιο

9. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Πατρών, Κανακάρη 101, 26 001 Πάτρα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

22/2005

Π.Κ. 13/8-6-2005

Ο.ΜΕ.Δ

Αθήνα, 07/06/2005

Αριθ. πρωτ.: 1457


Προς:

1. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), Ψαρών 2, Πλ. Καραϊσκάκη, 10437 Αθήνα

2. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 22, 54623 Θεσσαλονίκη

3. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κέρκυρας, Γιάννη Χρόνη 8, 49100 Κέρκυρα

4. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θράκης, Χαρ. Τρικούπη 83, 69 100 Κομοτηνή

5. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ιωαννίνων, Χαρ. Τρικούπη 2, 45444 Ιωάννινα

6. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης, Μέγαρο Πάνθεον, 73 100 Χανιά

7. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Λάρισας, Βελλή 4, 41 001 Λάρισα

8. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ναυπλίου, Άργους 13, 21 100 Ναύπλιο

9. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Πατρών, Κανακάρη 101, 26 001 Πάτρα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

22/2005

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας, πλην του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου».

Στην Αθήνα σήμερα την 1 Ιουνίου 2005 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής Διαιτητής του ΟΜΕΔ,  που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 την 13 Μαΐου 2005 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού, που απασχολείται στα συμβολαιογραφικά γραφεία όλης της χώρας πλην του Συμβολαιογραφικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς,

- συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 5 Ιανουαρίου 2005 και αριθμ. πρωτ. 11/5-1-2005 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) για υπηρεσίες Μεσολάβησης

- αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 18 Μαΐου 2005, σε συνέχεια της από 28 Μαρτίου 2005 και αριθμ. πρωτ. 012/28-3-2005 αίτησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), για υπηρεσίες Διαιτησίας για την επίλυση της εν λόγω συλλογικής διαφοράς

κατέληξα σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, σε Διαιτητική Απόφαση με τις εξής ρυθμίσεις:


Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται το προσωπικό που απασχoλείται στα συμβολαιογραφικά γραφεία των συμβολαιογραφικών συλλόγων (α) Πατρών (β) Θεσσαλονίκης (γ) Κέρκυρας (δ) Θράκης, (ε) Ιωαννίνων, (στ) Κρήτης, (ζ) Λαρίσης, και (η) Ναυπλίου, που ανήκει σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αμιγείς ή μικτές, οι οποίες είναι μέλη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος.

Άρθρο 2

Μισθολογικά θέματα

2.1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που καλύπτονται από την παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2004, με την 49/2004 ΔΑ αυξάνονται από 1.1.2005 κατά ποσοστό 2,7%.

2.2. Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως θα διαμορφωθούν στις 31.7.2005, αυξάνονται από 1.8.2005 κατά ποσοστό 3,8%.


Άρθρο 3

Τελικές διατάξεις

3.1. Οι διατάξεις των προηγούμενων ΣΣΕ, Διαιτητικών αποφάσεων και Υπουργικών Αποφάσεων, που δεν τροποποιούνται ρητά εξακολουθούν να ισχύουν.

3.2. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από νόμoυς, υπουργικές αποφάσεις διαιτητικές αποφάσεις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τη ρύθμιση αυτή.

3.3. Η ισχύς της παρούσας αυτής αρχίζει από την 1.1.2005.

"Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας, πλην του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου".

Στην Αθήνα σήμερα την 1 Ιουνίου 2005 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής Διαιτητής του ΟΜΕΔ,  που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 την 13 Μαΐου 2005 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού, που απασχολείται στα συμβολαιογραφικά γραφεία όλης της χώρας πλην του Συμβολαιογραφικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου,

Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς,

- συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 5 Ιανουαρίου 2005 και αριθμ. πρωτ. 11/5-1-2005 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) για υπηρεσίες Μεσολάβησης

- αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 18 Μαΐου 2005, σε συνέχεια της από 28 Μαρτίου 2005 και αριθμ. πρωτ. 012/28-3-2005 αίτησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), για υπηρεσίες Διαιτησίας για την επίλυση της εν λόγω συλλογικής διαφοράς

κατέληξα σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, σε Διαιτητική Απόφαση με τις εξής ρυθμίσεις:


Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής


Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται το προσωπικό που απασχoλείται στα συμβολαιογραφικά γραφεία των συμβολαιογραφικών συλλόγων (α) Πατρών (β) Θεσσαλονίκης (γ) Κέρκυρας (δ) Θράκης, (ε) Ιωαννίνων, (στ) Κρήτης, (ζ) Λαρίσης, και (η) Ναυπλίου, που ανήκει σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αμιγείς ή μικτές, οι οποίες είναι μέλη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος.

Άρθρο 2

Μισθολογικά θέματα

2.1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που καλύπτονται από την παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2004, με την 49/2004 ΔΑ αυξάνονται από 1.1.2005 κατά ποσοστό 2,7%.

2.2. Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως θα διαμορφωθούν στις 31.7.2005, αυξάνονται από 1.8.2005 κατά ποσοστό 3,8%.


Άρθρο 3

Τελικές διατάξεις

3.1. Οι διατάξεις των προηγούμενων ΣΣΕ, Διαιτητικών αποφάσεων και Υπουργικών Αποφάσεων, που δεν τροποποιούνται ρητά εξακολουθούν να ισχύουν.

3.2. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από νόμoυς, υπουργικές αποφάσεις διαιτητικές αποφάσεις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τη ρύθμιση αυτή.

3.3. Η ισχύς της παρούσας αυτής αρχίζει από την 1.1.2005.

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Κυρίως Συννεφιά

6°C

ΑΘΗΝΑ

Κυρίως Συννεφιά

Υγρασία: 95%

Αέρας: 3 km/h

  • 22 ΙΑΝ 2021

    Μερική συννεφιά 15°C 6°C

  • 23 ΙΑΝ 2021

    Rain 15°C 11°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή