Μοιραστείτε το

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ-ΜΕΛΗ Ε.Σ.Π..Η.Τ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.Τ.

Ο.ΜΕ.Δ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2005

Αρ. Πρωτ.: 1240


Προς:

1. Ένωση Συντακτών Περιοδικού - Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), Βαλαωρίτου 9, (6ος όροφος), 10671 Αθήνα

2. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ), που εδρεύει Λεωφ. Κηφισίας 40, Παράδεισος Αμαρουσίου, νομίμως εκπροσωπούμενης υπό του κ. Κων/νου Καββαθά (Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4 και Κασσιόπης, Υμηττός)


ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

14/2005

"Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των συντακτών- μελών της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου που απασχολούνται σε περιοδικά επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου"

Διαιτητής: Μαρία Ν. Ντότσικα

1. Με την αρ. πρωτ. 08/10-3-2005 αίτησή της η Ένωση Συντακτών Περιοδικού - Ηλεκτρονικού Τύπου ΕΣΠΗΤ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Ιωάννη Πλαχούρη και Θεμιστοκλή Μπερεδήμα ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά την διαδικασία μεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δραγώνα Γεώργιο και Φιλιππόπουλο Θεοχάρη «για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των συντακτών - μελών της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου που απασχολούνται σε περιοδικά επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου».

2. Την 21-3-2005 η Μαρία Ντότσικα αναδείχθηκα ως διαιτητής με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 1876/90 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.

3. Την 28-3-2005 ανέλαβα τα καθήκοντά μου και έπειτα από έγγραφες προσκλήσεις μου πραγματοποιήθηκαν κοινές συναντήσεις την. 30-3-2005, 6-4-2005 και 19-4-2005 στην Αθήνα στα γραφεία του O.ΜΕ.Δ, όπου οι εκπρόσωποι των μερών εξέθεσαν τις απόψεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 5 και 15 παρ. 5 του Ν. 1876/90.

......

Η απόφασή μου

έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Στους όρους της απόφασης αυτής υπάγονται οι δημοσιογράφοι μέλη της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού - Ηλεκτρονικού Τύπου, που απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε εκδοτικές επιχειρήσεις, μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου που εκδίδουν περιοδικά μέσης ετήσιας μηνιαίας κυκλοφορίας 10.000 φύλλων.

2. Ως περιοδικό νοείται το έντυπο που εκδίδεται μία (1) φορά τουλάχιστον ανά μήνα ή δέκα (10) φορές ανά έτος, κυκλοφορεί με τον ίδιο τίτλο και εμπίπτει στην έννοια του περιοδικού σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Α.Ν. 1092/1938.


Άρθρο 2

Βασικός Μισθός

1. Οι βασικοί μισθοί των δημοσιογράφων, που υπάγονται στη απόφαση αυτή, αντιστοιχούν σε μισθολογικά κλιμάκια, που μεταβάλλονται με την συμπλήρωση διετούς προϋπηρεσίας.

2. Ως προϋπηρεσία για ένταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο λαμβάνεται υπόψη:

α) η απασχόληση σε οποιοδήποτε εργοδότη ως δημοσιογράφου, δηλαδή με εργασιακά καθήκοντα την συγκέντρωση και διαμόρφωση δημοσιογραφικής ύλης σε μέσο μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδα, περιοδικό, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό) και

β) η απασχόληση ως δημοσιογράφου σε γραφείο τύπου δημόσιας υπηρεσίας, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.

2.1. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα (ΤΣΠΕΑΘ ή ΤΑΙΣΥΤ ή ΙΚΑ) και εάν ο δημοσιογράφος δεν ασφαλίζετο από τον εργοδότη του στους φορείς αυτούς, με βεβαίωση του εργοδότη και του οικείου ασφαλιστικού ταμείου για το αντίστοιχο διάστημα. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας που αποδεικνύεται από ένσημα του ΙΚΑ απαιτείται η προσκόμιση και σχετικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας από την/το οποία/ο θα προκύπτει η απασχόλησή του ως δημοσιογράφου.

2.2. Σε κάθε περίπτωση η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται, εφόσον ο δημοσιογράφος προσκομίσει τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας μέσα σε 30 ημέρες από την πρόσληψη, άλλως η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται, αφότου προσκομισθούν οι βεβαιώσεις και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την πρόσληψη.

3. Από 1/8/2004 οι βασικοί μισθοί των δημοσιογράφων είναι αυτοί, που αναφέρονται στα μισθολογικά κλιμάκια του Παραρτήματος 1, που προσαρτάται στη απόφαση αυτή.

4. Από 1/1/2005 οι βασικοί μισθοί των δημοσιογράφων αυξάνονται σε ποσοστό 5 % επί των μισθολογικών κλιμακίων, όπως αυτά ίσχυαν την 31-12-2004 και τα νέα μισθολογικά κλιμάκια αναφέρονται στο Παράρτημα 2, που προσαρτάται στη απόφαση αυτή.


Άρθρο 3

Επιδόματα

1. Στους δημοσιογράφους, που υπάγονται στη απόφαση αυτή καταβάλλονται επιδόματα υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού (μισθολογικού κλιμακίου) στο οποίο εντάσσεται με βάση την προϋπηρεσία του ο δημοσιογράφος ως εξής:

1.1. Οικογενειακά επιδόματα:

α. Επίδομα γάμου. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται σε ποσοστό 10% σε κάθε έγγαμο, ανεξάρτητα από ΤΟ εάν ο ή η σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται και στους άγαμους γονείς, καθώς και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες.

β. Επίδομα τέκνων. Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται σε κάθε γονέα και σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ή του 250υ έτους της ηλικίας εφόσον το παιδί σπουδάζει σε σχολή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένη από το Κράτος. Προκειμένου για παιδιά με αναπηρία 67% τουλάχιστον, η οποία συνεπάγεται ανικανότητα προς εργασία το επίδομα τέκνων καταβάλλεται ανεξαρτήτως της ηλικίας.

Για τη διαπίστωση της αναπηρίας και της ανικανότητας προς εργασία που οφείλεται σ' αυτή εκδίδεται βεβαίωση από αρμόδιο γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ ή του ΤΣΠΕΑΘ.

1.2. Επίδομα θέσης. Στους δημοσιογράφους, που είναι αρχισυντάκτες ή διευθυντές σύνταξης, δηλαδή είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό της ύλης του περιοδικού, καταβάλλεται επίδομα ποσοστού 10%.

1.3. Επίδομα σπουδών. Στους δημοσιογράφους, που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, καταβάλλεται επίδομα σπουδών ποσοστού 10% και στους κατόχους πτυχίου ΤΕΙ καταβάλλεται επίδομα σπουδών ποσοστού 7%.

1.4. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. Στους δημοσιογράφους, που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, καταβάλλεται επίδομα πενταετούς υπηρεσίας ποσοστού 5% και έως τρεις πενταετίες.

2. Στα προσαρτώμενα στη σύμβαση αυτή Παραρτήματα 1 και 2 αναφέρονται τα επιδόματα της παραγράφου 1, όπως αυτά υπολογίζονται επί του εκάστοτε ισχύοντος μισθολογικού κλιμακίου.


Άρθρο 4

Ημέρες Αργίας

Ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας ορίζονται οι εξής: η 1η του έτους, η εορτή των Θεοφανείων, η 25η Μαρτίου, η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, η 2η ημέρα του Πάσχα, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η ημέρα των Χριστουγέννων, η 26η Δεκεμβρίου.Άρθρο 5

Άδειες

Οι ακόλουθες άδειες που προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας εφαρμόζονται και για τους δημοσιογράφους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή με τους ίδίους όρους και προϋποθέσεις, ήτοι:

α. Άδεια μητρότητας.

β. Άδεια γέννησης τέκνου για τον πατέρα.

γ. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.

δ. Γονική άδεια.

ε. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών.

στ. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών

ζ. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς.

η. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση.

θ. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις.

ι. Ετήσια κανονική άδεια ανάπαυσης.

2. Πέραν των ανωτέρω αδειών στους δημοσιογράφους, που τελούν γάμο, χορηγείται άδεια γάμου δέκα (10) συνεχόμενων εργασίμων ημερών για γάμους που τελούνται μετά την 1.6.2005 και δεκαπέντε (15) ημερών για γάμους που τελούνται μετά την 1.7.2006. Οι ημέρες της άδειας γάμου συμψηφίζονται με τις αντίστοιχες ημέρες άδειας γάμου, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.


'Αρθρο 6

Λοιποί όροι εργασίας

1. Ειδική αμοιβή αναπλήρωσης απόντος δημοσιογράφου.

Ο δημοσιογράφος, που σύμφωνα με τον προγραμματισμό δημοσιογραφικών καθηκόντων και ρητή εντολή του εργοδότη αναπληρώνει δημοσιογράφο, ο οποίος απουσιάζει με ετήσια κανονική άδεια, αμείβεται με πρόσθετη αμοιβή αντίστοιχη με την αμοιβή που αναλογεί στις τακτικές αποδοχές των ημερών αναπλήρωσης του απόντος δημοσιογράφου.

2. Διατήρηση θέσης εργασίας σε περίπτωση απουσίας λόγω σπουδών με υποτροφία.

Στον δημοσιογράφο, που λαμβάνει υποτροφία από το Κράτος ή άλλο φορέα χορήγησης υποτροφιών για σπουδές χορηγείται. από τον εργοδότη άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές για ένα έτος, εφόσον ο δημοσιογράφος ενημερώσει τον εργοδότη ένα μήνα πριν από την έναρξη της απουσίας του λόγω σπουδών με υποτροφία και προσκομίσει βεβαίωση για τη χορηγηθείσα υποτροφία σπουδών και την εγγραφή στον εκπαιδευτικό φορέα, όπου θα σπουδάσει.

3. Άρνηση απασχόλησης σε επικίνδυνη αποστολή.

Οι δημοσιογράφοι που υπάγονται στη απόφαση αυτή έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την εκτέλεση αποστολής, εφόσον αυτή θα διεξαχθεί ιδίως σε επικίνδυνη ζώνη, ήτοι σε περιοχές δοκιμαζόμενες από θεομηνίες ή περιοχές που ενδημούν επιδημίες ή υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση.

4. Αποζημιώσεις για ατυχήματα ή θάνατο κατά την εκτέλεση επικίνδυνης δημοσιογραφικής αποστολής.

Ο εργοδότης δημοσιογράφου έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το δημοσιογράφο οποίος κατέστη ολικά ή μερικά ανίκανος για εργασία ή τους κληρονόμους του, εφόσον ο δημοσιογράφος απεβίωσε.

4.1 Αποζημίωση λόγω θανάτου Η αποζημίωση αυτή αντιστοιχεί στο ποσό των τακτικών αποδοχών τεσσάρων (4) ετών, εάν ο δημοσιογράφος απεβίωσε και οι κληρονόμοι του είναι η σύζυγος ή τα παιδιά ή οι γονείς του και καταβάλλεται εφάπαξ ή σε 48 τμηματικές ισόποσες μηνιαίες καταβολές, που. αντιστοιχούν στις τακτικές αποδοχές 4 ετών.

4.2. Αποζημίωση λόγω ολικής ανικανότητας προς εργασία Η αποζημίωση αυτή αντιστοιχεί στο ποσό των τακτικών αποδοχών τριών (3) ετών, εάν ο δημοσιογράφος κατέστη ολικά ανίκανος προς εργασία και καταβάλλεται εφάπαξ ή σε 36 τμηματικές ισόποσες μηνιαίες καταβολές, που αντιστοιχούν στις τακτικές αποδοχές 3 ετών.

4.3. Αποζημίωση λόγω μερικής ανικανότητας προς εργασία Η αποζημίωση αυτή αντιστοιχεί στο ποσό των τακτικών αποδοχών ενός (1) έτους κατ' ανώτατο όριο και ειδικότερα προσδιορίζεται σε μηνιαίες αποδοχές ως εξής:

4.3.1. Ενός (1) μήνα για δημοσιογράφους με προϋπηρεσία μέχρι 4 έτη στον ίδιο εργοδότη.

4.3.2. Τριών (3) μηνών για δημοσιογράφους με προϋπηρεσία 4 έως 10 έτη στον ίδιο εργοδότη.

4.3.3. Τεσσάρων (4) μηνών για δημοσιογράφους με προϋπηρεσία 10 έως 15 έτη στον ίδιο εργοδότη.

4.3.4. Δώδεκα (12) μηνών για δημοσιογράφους με προϋπηρεσία πάνω από 15 έτη στον ίδιο εργοδότη.

4.4. Η ανικανότητα για εργασία θα διαπιστώνεται από γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ ή του ΤΣΠΕΑΘ.

4.5 Οι ανωτέρω αποζημιώσεις δεν συμψηφίζονται με τα ποσά που καταβάλλονται στους κληρονόμους ή στον δικαιούχο δημοσιογράφο από δημόσιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται λόγω της εργασίας του. Ο εργοδότης δικαιούται να συμψηφίσει την οφειλόμενη αποζημίωση με την αποζημίωση ιδιωτικής ασφάλισης εφόσον με δαπάνη του εργοδότη έχει ασφαλισθεί ο δημοσιογράφος σε ασφαλιστική εταιρεία για σωματική βλάβη ή θάνατο.

5. Αποζημίωση λόγω θανάτου μη οφειλόμενου σε συμμετοχή σε επικίνδυνη αποστολή.

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο ή στα τέκνα πρόσθετη αποζημίωση ίση με το 60% της αποζημίωσης που προβλέπεται από τον Ν.2112/1920 εάν ο δημοσιογράφος δεν έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος και 40%, εάν έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος.

6. Αποζημίωση για την λύση της σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης

Σε περίπτωση λύσεως της σύμβασης εργασίας λόγω πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος, πέραν της νομίμου αποζημιώσεως σύμφωνα με τον Ν.2112/1920 καταβάλλεται από τον εργοδότη πρόσθετη αποζημίωση ίση με το 30% της αποζημίωσης που προβλέπεται από τον Ν.2112/1920. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται σε μηνιαίες ισόποσες καταβολές ανάλογες των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα πριν από την αποχώρηση από την υπηρεσία.

7. Χρηματική παροχή λόγω τοκετού.

Στις γυναίκες δημοσιογράφους, που αποκτούν παιδί καταβάλλεται εντός 30 ημερών από τον τοκετό ειδική χρηματική παροχή ίση με το 1/2 των νομίμων μηνιαίων τακτικών αποδοχών, με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.


Άρθρο 7

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.

Η απασχόληση με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικά ηλεκτρονικών μηχανημάτων λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, για όσους έχουν πρόβλημα όρασης και γενικά, εφόσον από την απασχόληση αυτή δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα διαπιστώνεται από τον αρμόδιο γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ ή του ΤΣΠΕΑΘ.


Άρθρο 8

Διαρκής Επιτροπή Διαλόγου

1. Συνιστάται Διαρκής Επιτροπή Διαλόγου η οποία συγκροτείται από τρεις εκπροσώπους του ΣΕΠΤ και τρεις εκπροσώπους της ΕΣΠΗΤ, η οποία θα εξετάζει θέματα εργασιακών σχέσεων των δημοσιογράφων και θα υποβάλλει το πόρισμά της στα συμβαλλόμενα μέρη για την λήψη αποφάσεων ή διαμόρφωση προτάσεων για ρυθμίσεις με όρους συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ειδικότερα η Επιτροπή θα μελετήσει τα εξής:

i. τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας των δημοσιογράφων και τα μέτρα προστασίας, που θα πρέπει να λαμβάνονται μεταξύ των οποίων και η αντικατάσταση των οθονών ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου CRT με οθόνες TFT.

ii. την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων.

iii. την παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών εκτός έδρας σε σχέση με την καταβολή δαπανών και αμοιβών από τον εργοδότη.

iv. κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

2. Για την συγκρότηση της Επιτροπής κάθε συμβαλλόμενη οργάνωση ανακοινώνει εγγράφως τους εκπροσώπους της προς την άλλη οργάνωση. Η Επιτροπή συγκαλείται με πρωτοβουλία των εκπροσώπων οποιαδήποτε συμβαλλόμενης οργάνωσης και αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία της και τα θέματα, που θα συζητήσει.


Άρθρο 9

Γενική ρύθμιση

1. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, που ορίζονται με ατομικές συμβάσεις εργασίας, κανονισμό εργασίας, αποφάσεις του εργοδότη, επιχειρησιακή συνήθεια ή την ισχύουσα νομοθεσία δεν θίγονται.

2. Με την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής οι αποδοχές των δημοσιογράφων αναπροσαρμόζονται και τυχόν ανώτερες αποδοχές από τις ήδη καταβαλλόμενες θα καταβληθούν σε δύο δόσεις από την 1.7.2005 έως την 30.8.2005. Καταβαλλόμενες αποδοχές, που είναι ανώτερες από τις αποδοχές που προβλέπονται από την απόφαση αυτή δεν θίγονται και σε αυτές συμψηφίζονται οι νόμιμες αποδοχές, που προβλέπονται από την σύμβαση αυτή.

3. Για την προαγωγή του διαλόγου μεταξύ των μερών συμφωνείται ότι, θα καταβάλλεται προσπάθεια η έναρξη των διαπραγματεύσεων να αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο, οι δε αναπροσαρμογές των αποδοχών να αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους.

4. Η σύμβαση αυτή είναι η πρώτη συλλογική ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων περιοδικού τύπου, που ασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις, που εκδίδουν περιοδικά μέσης ετήσιας μηνιαίας κυκλοφορίας 10.000 φύλλων.

Άρθρο 10

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1.8.2004 και είναι αόριστης διάρκειας.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

7°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 91%

Αέρας: 2 km/h

  • 22 ΙΑΝ 2021

    Μερική συννεφιά 15°C 7°C

  • 23 ΙΑΝ 2021

    Rain 15°C 11°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή