Μοιραστείτε το

ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Χ.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη 22 Ιουλίου 2004, συνήλθαν στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. Πλατεία Βικτωρίας 7, οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων οργανώσεων για την υπογραφή της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργαζομένων στις Μελετητικές, Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας, αφενός οι εκπρόσωποι των εργαζομένων:

-         Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Σ.Τ.Υ.Ε.)

-         Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.)

και αφετέρου οι εκπρόσωποι των εργοδοτών:

-         Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρας Τάξεως (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.),

-         Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Η΄ Τάξεως (Σ.Τ.Ε.Η΄.Τ.),

-         Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.),

-         Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.),

-         Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών κα Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.),

-         Ένωση Κατασκευαστών Κτιριών Ελλάδος (Ε.Κ.Κ.Ε.),

-         Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.)

και συμφώνησαν τα ακόλουθα:


Άρθρο 1

Πεδίο ισχύος

Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι, που αποτελούν το τεχνικό, οικονομικό και διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των Μελετητικών Εργοληπτικών και Κατασκευαστικών Τεχνικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας των ακόλουθων ειδικοτήτων:

Α. Διπλωματούχοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένης Ανωτάτης Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού με επίσημη αναγνωρισμένη ισοτιμία.

Β. Γεωλόγοι - Γεωπόνοι - Δασολόγοι (Γεωτεχνικοί) Π.Ε. και Πληροφορικής Π.Ε.

Γ. Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου ανωτέρων σχολών τριετούς τουλάχιστον φοίτησης εσωτερικού ή εξωτερικού με επίσημη αναγνωρισμένη ισοτιμία.

Δ. Εργοδηγοί - Σχεδιαστές και λοιποί Τεχνικοί.

  1. Πτυχιούχοι τεχνικών σχολών Μ.Ε. απόφοιτοι ΙΕΚ και απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων.
  2. Εμπειροτέχνες όλων των παραπάνω κατηγοριών.

Ε. Λογιστές και Βοηθοί Λογιστών.

ΣΤ. Διοικητικό Προσωπικό (1. Γραμματείς, 2. Υπάλληλοι Γραφείου, Αποθηκάριοι, Κλητήρες, Εισπράκτορες).

Ζ. Οδηγοί Αυτοκινήτων.

Η. Φύλακες, Νυκτοφύλακες, Θυρωροί.

Θ. Καθαριστές, Καθαρίστριες.

Αυτή η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εφαρμόζεται μόνο για τα μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος, των οποίων η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση στον εργοδότη σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από το Σύλλογο.


Άρθρο 2

Μισθολογικά Θέματα Ειδικοτήτων

2.1 Συμφωνείται καθιέρωση αναλογικής σχέση μεταξύ των μισθολογίων Διπλωματούχων Μηχανικών ΑΕΙ 100%, Γεωτεχνικών Π.Ε και Πληροφορικής Π.Ε. 90%, Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. 80%.

Για τα μισθολόγια των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι., συμφωνείται περίοδος εξομάλυνσης, με καταληκτική ημερομηνία την 31.12.2006, οπότε οι αποδοχές τους θα ανέλθουν στο 80% των Διπλωματούχων Μηχανικών Α.Ε.Ι. Τα επισυναπτόμενα μισθολόγια των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. της 31/12/2005 αποτελούν την βάση επί της οποίας θα υπολογιστούν οι αυξήσεις του έτους 2006.

2.2 Για όλες τις άλλες ειδικότητες της παρούσας Σ.Σ.Ε. αναδιοργανώνονται τα μισθολογικά κλιμάκια και καθιερώνονται τριετίες. Η εξομάλυνση των μισθολογίων θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ ή σε δύο έτη (2004-2005), εφόσον η ποσοστιαία αύξηση από την αναμόρφωση υπερβαίνει το 4%.

2.3 Τα διορθωτικά επιδόματα που προέβλεπαν όλες οι προηγούμενες Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. των Οδηγών αυτοκινήτων ενσωματώνονται στο βασικό μισθό.

2.4 Κάτοχοι πτυχίων αναγνωρισμένων από το κράτος Ι.Ε.Κ., διετούς φοίτησης, όλων των ειδικοτήτων αυτής της Σ.Σ.Ε. με συνάφεια στο αντικείμενο εργασίας, εντάσσονται στο αμέσως επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από αυτό που θα εντάσσονταν.

2.5 Καταργούνται οι μισθολογικές καταστάσεις Διατρητών, Αναλυτών, Προγραμματιστών και οι εργαζόμενοι με αυτές τις ειδικότητες καθώς και οι λοιποί Τεχνικοί Μ.Ε. εντάσσονται σε αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, ως Διπλωματούχοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι., Πληροφορικής Π.Ε., Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι., Εργοδηγοί-Σχεδιαστές Μ.Ε.


Άρθρο 3

Αυξήσεις Βασικών Μισθών - Ημερομισθίων

Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων που υπάγονται σ' αυτή την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις και σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1.3.2004 σε ποσοστό 6% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 28.2.2005 αυξάνονται από 1.3.2005 σε ποσοστό 5%.


Άρθρο 4

Μισθολόγια

Στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ενσωματώνονται σε παράρτημα τα μισθολόγια όλων των ειδικοτήτων.


Άρθρο 5

Επιδόματα

5.1 Το ήδη ισχύον επίδομα τέκνων 5% για κάθε ένα μέχρι τρία τέκνα, επεκτείνεται και στα πέραν των τριών τέκνων.

5.2 Το χορηγούμενο στον Πτυχιούχο Εργοδηγό επίδομα υπευθυνότητας 5% αυξάνεται σε 10% και χορηγείται εφόσον στο εργοτάξιο απασχολούνται περισσότεροι των 100 εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και του προσωπικού των υπεργολαβικών επιχειρήσεων.

5.3 Το επίδομα ισολογισμού για τους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστών, που προβλέπεται από τις προηγούμενες ρυθμίσεις, ορίζεται σε ποσοστό 68% και υπολογίζεται στο σύνολο των νόμιμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.

5.4 Το χορηγούμενο επίδομα προϊσταμένου τμήματος για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. 12%, μετατρέπεται σε ποσοστό 15%.

5.5. Το ποσοστό επιδόματος τριετιών των Οδηγών αυτοκινήτων ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας ανεξαρτήτως εργοδότου, προσδιορίζεται ως ακολούθως:

0-3 χρόνια 6%

3-6 χρόνια 10%

6-9 χρόνια 12%

9-12 χρόνια 16%

12-15 χρόνια 18%

15-18 χρόνια 22%

18-21 χρόνια 26%

21-24 χρόνια 29%

24-27 χρόνια 32%

27-30 χρόνια 36%

30-33 χρόνια 38%

33-35 χρόνια 40%


Άρθρο 6

Θεσμικά

6.1 Άδεια θανάτου συγγενούς: Σε περίπτωση θανάτου συγγενικού προσώπου Α΄ βαθμού συγγένειας χορηγείται άδεια μετ' αποδοχών τριών (3) ημερών.

6.2 Συνδικαλιστική άδεια: Στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Γραμματέα Οικονομικού και Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Σ.Τ.Υ.Ε. χορηγείται συνδικαλιστική άδεια με αποδοχές μέχρι 5 (εργάσιμες) ημέρες το μήνα. Στους Προέδρους και τους Γενικούς Γραμματείς των περιφερειακών τμημάτων του Σ.Τ.Υ.Ε. χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες το μήνα άνευ αποδοχών.


Άρθρο 7

Κωδικοποίηση

Τα μέρη συμφωνούν να προτείνουν εγγράφως προς τον Ο.ΜΕ.Δ. την κωδικοποίηση των προηγουμένων ρυθμίσεων της Σ.Σ.Ε.


Άρθρο 8

Διατηρούμενες Διατάξεις

8.1 Όλα τα επιδόματα που ισχύουν, υπολογίζονται επί των νέων βασικών μισθών και ημερομισθίων των κλιμακίων, στο οποίο ανήκει κάθε εργαζόμενος ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας του, όπως διαμορφώνονται με την νέα Σ.Σ.Ε.

8.2 Αποδοχές ή επιδόματα ανώτερες στο σύνολό τους από αυτά που καθορίζει η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασία, Διαιτητικές Αποφάσεις, Νόμους, Νομοθετικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς, Έθιμα ή Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, που δεν τροποποιούνται ρητά από τις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, δεν θίγονται και δεν τροποποιούνται.

8.3 Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 04/07/2003 Δ.Α 28/2003 και της από 03/07/2003 Δ.Α. 29/2003 καθώς και όλων των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα Εθνική Κλαδική Σ.Σ.Ε.


Άρθρο 9

Έναρξη - Λήξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος αυτής της εθνικής κλαδικής Σ.Σ.Ε. ορίζεται η 1.3.2004 και η λήξη της στις 31/12/2005.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Κυρίως Συννεφιά

6°C

ΑΘΗΝΑ

Κυρίως Συννεφιά

Υγρασία: 95%

Αέρας: 3 km/h

  • 22 ΙΑΝ 2021

    Μερική συννεφιά 15°C 6°C

  • 23 ΙΑΝ 2021

    Rain 15°C 11°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή