Μοιραστείτε το

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ

Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Τ.Ι.Τ.Α.

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια.

Στην Αθήνα σήμερα 31 Μαρτίου 2005 οι παρακάτω υπογράφοντες

αφ' ενός μεν οι : Κωνσταντίνος Κιμπουρόπουλος (Πρόεδρος Δ.Σ.) και Παναγιώτης Κυριακόπουλος (Γραμματέας Δ.Σ.), νόμιμοι εκπρόσωποι της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πανεπιστημίου αριθμό 10 και

αφ' ετέρου οι Γιώργος Δελικάρης (Πρόεδρος Δ.Σ.) και Παντελής Βαφειάδης (Γραμματέας Δ.Σ.), νόμιμοι εκπρόσωποι της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής [Ε.Τ.Ι.Τ.Α.] που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Β. Όθωνος αριθμό 12

όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:


ΑΡΘΡΟ 1

1. Στις διατάξεις αυτής της ΣΣΕ υπάγονται όλοι οι τεχνικοί τηλεόρασης μέλη της Ε.Τ.Ι.Τ.Α, που εργάζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς της Ελλάδος, μέλη της E.I.TH.Σ.E.Ε., με τις παρακάτω ειδικότητες:

1.1.Διευθυντής φωτογραφίας τηλεόρασης

1.2.Εικονολήπτης τηλεόρασης [Χειριστής Τηλεοπτικής μηχανής λήψεως]

1.3. Τεχνικός ΕΝG (Βοηθός ηχολήπτης, Βοηθός εικονολήπτης)

1.4.Ηχολήπτης [Μηχανικός ήχου]

1.5.Ηλεκτρονικός συντηρητής τεχνολογικού εξοπλισμού

1.6.Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων - Link

1.7.Ηλεκτρολόγος - Φωτιστής

1.8.Μοντέρ τηλεόρασης [Χειριστής μαγνητοσκοπίου και συναρμολογητής εικόνας]

1.9.Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας - vision mixer and digital effects

1.10.Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό [Floor Manager]

1.11.Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

1.12.Τεχνικός γεννήτριας χαρακτήρων

1.13.Χειριστής autocue

1.14.Γραφίστας τηλεόρασης

1.15.TεχνιKός Master Control [Μηχανικός τηλεόρασης]

1.16.Τεχνικός ροής προγράμματος - continuity

1.17.Μακιγιέζ-ιέρ

1.18.Κομμωτής-τρια τηλεόρασης

1.19.Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής [RF]

1.20.Βοηθός σκηνοθέτη

1.21.Βοηθός παραγωγής

1.22.Τεχνικός μεταγραφών [dubbing]

1.23. Τεχνικός Σκηνικών

1.24.Σκηνοθέτης

1.25. Διευθυντής Παραγωγής

1.26.Σκηνοθέτης Trailers

1.27.Σκηνογράφος

1.28.Ενδυματολόγος-Αμπιγιέζ

1.29. Μουσικός Επιμελητής


2. Τα τυπικά προσόντα κάθε ειδικότητας για την πρόσληψη τεχνικού σε τηλεοπτικό σταθμό είναι αυτά που καθορίζονται από τη Νομοθεσία.


3. Όσοι μέχρι την υπογραφή της παρούσης ΣΣΕ εργάζονται με κάποια από τις ειδικότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, χωρίς την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλματος, πρέπει να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες απόκτησής της μέσα σε διάστημα δύο [2] ετών. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκδώσουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις για την απόδειξη της εμπειρίας του προσωπικού αυτού στην ειδικότητα στην οποία απασχολήθηκε.


4. Οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί προσλαμβάνουν εφεξής τεχνικούς με άδεια άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητά τους.

4.1. Σε περίπτωση που για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος προβλέπεται από τη νομοθεσία προηγούμενη προϋπηρεσία, οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί μπορούν να προσλαμβάνουν τεχνικούς χωρίς άδεια επαγγέλματος, με την προϋπόθεση ότι αυτοί διαθέτουν τους απαραίτητους για την απόκτηση της άδειας τίτλους σπουδών και για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να συμπληρώσουν την προϋπηρεσία αυτή. Οι τεχνικοί που θα προσλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο εντάσσονται στην πρώτη μισθολογική κατηγορία μέχρι να αποκτήσουν την άδεια.


5. Η σχέση εργασίας που συνδέει τους τεχνικούς με τον τηλεοπτικό σταθμό είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.


6. Στην ατομική σύμβαση εργασίας του τεχνικού αναγράφεται απαραίτητα η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται και κάθε τεχνικός ασκεί καθήκοντα της ειδικότητάς του.


ΑΡΘΡΟ 2

1. Όλοι οι τεχνικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων κατατάσσονται σε τέσσερεις [4] μισθολογικές κατηγορίες (κλίμακες) ως εξής:


Μισθολογικές κατηγορίες (κλίμακες)      Ειδικότητες

Α΄ Μισθολογική Κατηγορία

1. Τεχνικός ENG (α. ηχολήπτης, β. εικονολήπτης)

2. Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (floor manager)

3. Τεχνικός σκηνικών

4. Μακιγιέρ-μακιγιέζ

5. Κομμωτής-κομμώτρια

6. Χειριστής γεννήτριας χαρακτήρων

7. Χειριστής autocue

8. Βοηθός παραγωγής

9. Τεχνικός μεταγραφών (dubbing)

10. Ενδυματολόγος-αμπιγιέζ

11. Μουσικός επιμελητής

12. Όλες οι λοιπές ειδικότητες βοηθού


Β΄ Μισθολογική Κατηγορία

1. Τεχνικός ρυθμιστής εικόνας

2. Τεχνικός ροής προγράμματος

3. Βοηθός σκηνοθέτη

4. Ηλεκτρονικός συντηρητής τεχνολογικού εξοπλισμού

5. Ηλεκτρονικός ραδιοζεύξεων - Link

6. Εικονολήπτης (χειριστής τηλεοπτικής μηχανής)

7. Μοντέρ

8. Ηχολήπτης τηλεόρασης (μηχανικός ήχου)

9. Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (RF)

10. Ηλεκτρολόγος - Φωτιστής


Γ' Μισθολογική Κατηγορία

1. Τεχνικός Master Control

2. Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας

3. Γραφίστας

4. Σκηνοθέτης trailers


Δ΄ Μισθολογική Κατηγορία

1. Σκηνοθέτης

2. Διευθυντής φωτογραφίας

3. Σκηνογράφος

4. Διευθυντής παραγωγής


2. Κάθε μισθολογική κατηγορία εξελίσσεται σε δέκα οχτώ [18] μισθολογικά κλιμάκια τα οποία διανύονται ανά διετία, πλην του πρώτου της κάθε μιας που χορηγείται κατά την πρόσληψη του τεχνικού στον τηλεοπτικό σταθμό, εφ' όσον δεν του έχει αναγνωρισθεί προϋπηρεσία.


3. Τα επιδόματα αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καταβάλλονται σύμφωνα με την περί αυτών ισχύουσα νομοθεσία.


4. Για τον υπολογισμό του μισθολογικού κλιμακίου της μισθολογικής κατηγορία της ειδικότητάς του, στο οποίο θα ενταχθεί ο τεχνικός που εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό μέχρι και την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ, λαμβάνεται υπ' όψιν και προσμετράται στο χρόνο υπηρεσίας του στον τηλεοπτικό σταθμό και η προϋπηρεσία που είχε στην ειδικότητά του σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.


5. Όσοι τεχνικοί τηλεόρασης μετά την θέση σε ισχύ της παρούσας αλλάζουν ειδικότητα, που ανήκει σε άλλη ανώτερη μισθολογική κατηγορία, εντάσσονται στο αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο από εκείνο που θα εντάσσονταν με βάση τη συνολική αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στην προηγούμενη ειδικότητα.


6.Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται  με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη και πιστοποιητικό του ασφαλιστικού του Οργανισμού. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού κάθε τηλεοπτικού σταθμού μέσα σε τριάντα [30] μέρες από την πρόσληψη του τεχνικού ή, σε κάθε περίπτωση, από την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ. Η εκπρόθεσμη υποβολή των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, θα έχει σαν συνέπεια ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν θα λαμβάνεται υπόψη και θα προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.


ΑΡΘΡΟ 3

(ΑΠΟΔΟΧΕΣ)


ΑΡΘΡΟ 4

Πέρα από το Βασικό Μηνιαίο, Μισθό του εκάστοτε κατεχόμενου μισθολογικού κλιμακίoυ, στους τεχνικούς της παρούσας χορηγούνται και τα εξής μηνιαία επιδόματα:

1.Επίδομα Γάμου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό [10%] επί του Βασικού Μισθού ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή έχει συνταξιοδοτηθεί ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, οι ευρισκόμενοι εν χηρεία, οι διαζευγμένοι και συνυπηρετούντες.

2.Επίδομα Παιδιών που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για το πρώτο παιδί, πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για το δεύτερο παιδί, έξι τοις εκατό [6%] επί του Βασικού Μισθού για το τρίτο παιδί και επτά τοις εκατό [7%] επί του Βασικού Μισθού για το τέταρτο παιδί. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρι που τα παιδιά να συμπληρώσουν το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Το επίδομα αυτό συνεχίζει να χορηγείται πέραν του δεκάτου ογδόου (18) έτους της ηλικίας του κάθε παιδιού, στις εξής περιπτώσεις:

2.1.Εάν πρόκειται για παιδιά που σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή σε αναγνωρισμένες από το κράτος ιδιωτικές σχολές στάθμης ανώτερης της Μέσης εκπαίδευσης, τότε το επίδομα συνεχίζει να χορηγείται μέχρι να συμπληρώσουν το εικοστό πέμπτο [25) έτος της ηλικίας τους, όχι όμως για μεγαλύτερη περίοδο από αυτή που απαιτεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους σύμφωνα με τον κανονισμό των ανωτέρω μνημονευθέντων εκπαιδευτικών οργανισμών.

2.2.Εάν πρόκειται για παιδιά ανίκανα προς εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας άνω του εξήντα επτά τοις εκατό [67%] που πιστοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές του Δημοσίου ή από Δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό.

2.3.Σε κάθε περίπτωση το επίδομα των παιδιών παύει να καταβάλλεται για όσα συνάψουν γάμο ή αποκτήσουν εισόδημα από εργασία.

3.Επίδομα χρόνου παραμονής στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για κάθε πενταετία εργασίας στον ίδιο εργοδότη και μέχρι τη συμπλήρωση τριών [3] πενταετιών.

4.Επίδομα Πτυχίου σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους αναγνωρισμένο από το κράτος. Το επίδομα αυτό χορηγείται για ένα μόνο πτυχίο και αρχίζει να καταβάλλεται από την κατάθεση του τίτλου σπουδών, ως εξής:

4.1.Ποσοστό δέκα τοις εκατό [10%] επί του Βασικού τους Μισθού σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης και

4.2.Ποσοστό οχτώ τοις εκατό [8%] επί του Βασικού τους Μισθού στους τεχνικούς που διαθέτουν πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης.

5. Επίδομα Ειδικών Συνθηκών. Οι τεχνικοί των ειδικοτήτων Εικονολήπτη, Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων -Link, Ηχολήπτη [Μηχανικού ήχου] και τεχνικού ΕΝG που απασχολούνται μόνιμα σε εξωτερικές μεταδόσεις λαμβάνουν επίδομα 5% επί του Βασικού τους Μισθού.

5.1.Σε τεχνικούς με τις πιο πάνω ειδικότητες που απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση σε εξωτερικές μεταδόσεις δίδεται επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ημέρα απασχόλησης στις εξωτερικές μεταδόσεις.

5.2 Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρονικού Δικτύου εκπομπής [RF], που απασχολούνται στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής λαμβάνουν επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό επτά τοις εκατό 7% επί του Βασικού τους Μισθού ή επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό επτά τοις εκατό 7% επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ημέρα απασχόλησης σε όσους απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής.

6. Πρόσθετη ωριαία αμοιβή στους εικονολήπτες για τις ημέρες που ο τηλεοπτικός  σταθμός τους αναθέτει τον χειρισμό stead cam ή Jίmmy jib, η οποία υπολογίζεται βάση της διάρκειας της εκπομπής και ανέρχεται σε δέκα Ευρώ (10) και οχτώ Ευρώ (8) την ώρα αντίστοιχα.

7. Επίδομα Θέσεως που ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό [20%] επί του Βασικού τους Μισθού στους Τεχνικούς Διευθυντές και δέκα τοις εκατό [10%] επί του Βασικού τους Μισθού στους Προϊσταμένους Τμημάτων για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντα αυτά.


ΑΡΘΡΟ 5

1.Εκτός έδρας ορίζεται η μετάβαση του τεχνικού εκτός του Νομού για τον οποίο έχει προσληφθεί να εργάζεται.

2.Για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευσή ο τεχνικός δικαιούται αποζημίωση ίση με το 1/65 του μηνιαίου βασικού μισθού στο εσωτερικό της χώρας και αποζημίωση ίση με το 1/60 του μηνιαίου βασικού μισθού στο εξωτερικό. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός αναλαμβάνει επιπλέον το κόστος των μεταφορικών, διαμονής και της διατροφής του. Σε περίπτωση που η μετάβαση στον τόπο αποστολής γίνεται με αυτοκίνητο της εταιρείας που οδηγεί ο ίδιος ο τεχνικός, αυτός δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση έξι [6] Ευρώ ανά ημέρα μετακίνησης. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

3. Ο χρόνος μετάβασης εκτός έδρας και επιστροφής του τεχνικού θεωρείται χρόνος εργασίας και αρχίζει και τελειώνει στον χώρο που εργάζεται σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας.


ΑΡΘΡΟ 6

1. Ο τεχνικός δικαιούται να αρνηθεί για σοβαρούς λόγους την εκτέλεση αποστολής σε ζώνες πολεμικών επιχειρήσεων, εμφυλίων ταραχών, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από τρομοκρατικές ενέργειες και επιθέσεις, σε περιοχές που ενδημούν επιδημίες καθώς και σε περιοχές διαρροής χημικών ουσιών ή βιολογικών και πυρηνικών αποβλήτων. Σε περίπτωση όμως που εργαστεί στις προαναφερόμενες περιοχές, πέραν της κάλυψης των εξόδων ασφαλούς μετάβασης, διαμονής και διατροφής του, αποζημιώνεται και με ποσό που καθορίζεται από την αντίστοιχη πολιτική του κάθε Τηλεοπτικού Σταθμού για κάθε μέρα παραμονής του. Τα ανωτέρω ελάχιστα ποσά αποζημίωσης ανακοινώνονται υποχρεωτικά από κάθε σταθμό την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας εντός μηνός από την υπογραφή της.

2. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μια από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, χάσει τη ζωή του ή καταστεί ολικά ανίκανος για εργασία, ο Τηλεοπτικός Σταθμός είναι υποχρεωμένος να του καταβάλλει, με βάση τις ακαθάριστες τακτικές μηνιαίες αποδοχές του κατά το χρόνο της επέλευσης του περιστατικού, αποζημίωση ίση με τις αποδοχές πέντε [5] ετών. Σε περίπτωση θανάτου του την αποζημίωση αυτή τη δικαιούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι του.

3. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω περιοχές καταστεί μερικά ανίκανος για εργασία, θα συνεχίσει να λαμβάνει τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του και τα ένσημά του για όσο διάστημα διαρκεί η ανικανότητά του.

4. Η ανικανότητα του τεχνικού για εργασία και η διάρκειά του διαπιστώνεται από τις αρμόδιες επιτροπές του Δημοσίου ή του Ασφαλιστικού του φορέα.

5. Η αποζημίωση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού είναι άσχετη προς κάθε άλλη συναφή υποχρέωση του Τηλεοπτικού Σταθμού προς τον τεχνικό ή τους κληρονόμους του καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ισάριθμες με τους μήνες αποζημίωσης και συμψηφίζεται με τα ποσά που αυτός ή οι κληρονόμοι του θα εισπράξουν από την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλισή του.

6. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζημιώσει τον τεχνικό ή τους κληρονόμους του σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού μόνο σε περίπτωση που τον έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και για τουλάχιστο στον ίσο με τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις του άρθρου αυτού και η ασφαλιστική εταιρεία του κατέβαλε στο σύνολό του το εν λόγω ποσό της αποζημίωσης.

7. Σε κάθε περίπτωση, αν ο τεχνικός δεν ικανοποιηθεί πλήρως από την ασφαλιστική εταιρεία, ο Τηλεοπτικός Σταθμός υποχρεούται να καλύψει το υπόλοιπο ποσό, ώστε να συμπληρωθεί το εκατό τοις εκατό (100%) της αποζημίωσης του άρθρου αυτού.


ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μέρες της ετήσιας κανονικής άδειας και το επίδομα αδείας των τεχνικών, καθορίζονται, συνυπολογιζομένης και της προϋπηρεσίας τους, στα όρια που προβλέπει η Εργατική Νομοθεσία.

2. Οι τεχνικοί δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές η οποία ανέρχεται σε δέκα (10) εργάσιμες συνεχόμενες μέρες.

3. Σε κάθε περίπτωση για κάθε άλλη μορφή αδείας η ρύθμιση ωραρίων που δεν αναφέρεται στην παρούσα ΣΣΕ (εργαζόμενες μητέρες, θάνατος συγγενούς, κλπ.) ισχύει ότι προβλέπεται από την Εργατική Νομοθεσία.

4. Ημέρες αργίας ορίζονται η 1η του έτους, τα Θεοφάνεια, η 25η Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος, η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δεύτερη Μέρα του Πάσχα, η Πρωτομαγιά, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, η 26η Δεκεμβρίου και όλες οι Κυριακές. Σε περίπτωση που ο τεχνικός απασχοληθεί κατά τις ημέρες αυτές καταβάλλεται προσαύξηση 75% επί του 1/25 των νομίμων αποδοχών του.


ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι καθοριζόμενες με την παρούσα τακτικές αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη συνεχή οκτάωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών.

2. Οι νόμιμες αποδοχές των τεχνικών καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

3. Στο μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του κάθε εργαζόμενου τεχνικού θα καταβάλλεται προσπάθεια να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα ανάπαυσης (ρεπό).

4. Η νυχτερινή εργασία και η υπερωριακή εργασία αμείβονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τον υφιστάμενο εξοπλισμό των Τηλεοπτικών Σταθμών

i) τα εξωτερικά γυρίσματα καλύπτονται από ομάδα αποτελούμενη από δύο μέλη, ήτοι από ένα Εικονολήπτη τηλεόρασης ή Διευθυντή φωτογραφίας και από ένα Τεχνικό ENG ή ηχολήπτη ή βοηθό εικονολήπτη.

ii) κάθε εξωτερική μετάδοση, ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη, καλύπτεται από ομάδα αποτελούμενη από δύο Ηλεκτρονικούς ραδιοζεύξεων-Link σε κάθε σημείο στο οποίο απαιτείται ραδιοζεύξη.

2. Εάν η τεχνολογία διαφοροποιήσει ή τροποποιήσει τον μέχρι σήμερα τρόπο εργασίας, την στελέχωση ή τις ειδικότητες, τότε οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συζητήσουν τις αλλαγές αυτές με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Συγχρόνως αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το υπάρχον τεχνικό προσωπικό στις νέες ειδικότητες που τυχόν θα προκύψουν, εφόσον δεν απαιτούνται ειδικά αυξημένα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον νόμο, με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.


ΑΡΘΡΟ 10

1. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μη προβούν σε μαζικές απολύσεις. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης για οικονομοτεχνικούς λόγους θα διερευνάται η δυνατότητα συνέχισης της εργασίας σε άλλες εταιρείες του ίδιου εργοδότη.

2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω συμπλήρωσης των υπό του Νόμου προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του τεχνικού, αυτός δικαιούται αποζημίωσης ίσης με το μισό (1/2) της αποζημίωσης που η εργατική νομοθεσία προβλέπει για την περίπτωση απροειδοποίητης απόλυσής του.

3. Οι τεχνικοί που χρησιμοποιούνται ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν εντολής του Τηλεοπτικού Σταθμού και τίθενται σε αναμονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης, δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το ένα πεντηκοστό (1/50) των μηνιαίων νομίμων αποδοχών τους για κάθε ημέρα βάρδιας ασφαλείας ή επιφυλακής.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διευκολύνουν την συνδικαλιστική δράση των υπαγομένων στη ρύθμιση αυτή ήτοι να παραχωρούν χώρο για συγκεντρώσεις, ανάρτηση ανακοινώσεων, προβολή των κάθε είδους πρωτοβουλιών και ανακοινώσεων κλπ.

2. Ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας της συμβαλλόμενης με την Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. Συνδικαλιστικής Οργάνωσης δικαιούνται άδεια με αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων, μέχρι τρεις (3) ημέρες κάθε μήνα. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

3. Οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρακρατούν και να καταθέτουν κάθε μήνα σε Τραπεζικό Λογαριασμό, που θα τους δηλωθεί εγγράφως από την Συνδικαλιστική Οργάνωση, την συνδικαλιστική συνδρομή των τεχνικών-μελών της, που εργάζονται σ' αυτούς, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται εγγράφως κάθε έτος από τη Συνδικαλιστική Οργάνωση. Όσοι τεχνικοί δεν θέλουν να τους γίνεται αυτή η παρακράτηση θα το δηλώνουν στον Τηλεοπτικό Σταθμό που εργάζονται εγγράφως και θα εξαιρούνται. Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς από την Συνδικαλιστική Οργάνωση.


ΑΡΘΡΟ 12

Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης της Επιχείρησης ή αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Τηλεοπτικού Σταθμού, τα εργασιακά δικαιώματα των τεχνικών που αποκτήθηκαν από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν θίγονται, η δε εργασία θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα.


ΑΡΘΡΟ 13

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότερο όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.


ΑΡΘΡΟ 14

Η ισχύς της παρούσης ΣΣΕ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του 2005 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν και τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

7°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 91%

Αέρας: 2 km/h

  • 22 ΙΑΝ 2021

    Μερική συννεφιά 15°C 7°C

  • 23 ΙΑΝ 2021

    Rain 15°C 11°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή