Μοιραστείτε το

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΠΙΔ

Αριθ. 11505

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Τεχνικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των μη Πτυχιούχων Τεχνικών Μηχανημάτων Ιατρικής Τεχνολογίας στα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 και του άρθρου 29 Α του νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (154/Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του ν. 2469/1997 (38/Α) και του άρθρου 5 του π.δ. 368/1989 (163/Α)

2. Τις διατάξεις του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/4.6.1968).

3. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας ια την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

4. Την από 24.5.2004 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης 16/28.5.2004).

5. Την από 20.1.2005 αίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Πτυχιούχων Τεχνικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των μη Πτυχιούχων Τεχνικών και των Προωθητών Πωλήσεων Μηχανημάτων Ιατρικής Τεχνολογίας

6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 14.2.2005.

7. Το Π.Δ. αριθ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την υπ' αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004), αποφασίζουμε:


Άρθρο 1ο

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι Πτυχιούχοι Τεχνικοί Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι μη Πτυχιούχοι Τεχνικοί Μηχανημάτων Ιατρικής τεχνολογίας' που απασχολούνται στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα..

Ανάλογα με το επίπεδο σπουδών και το είδος της εργασίας που προσφέρουν, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες ειδικοτήτων.

Α Κατηγορία: Περιλαμβάνει τους πτυχιούχους Ηλεκτρονικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται με την Ιατρική Τεχνολογία.

Β' Κατηγορία: Περιλαμβάνει τους μη πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικούς Ιατρικών μηχανημάτων Ιατρικής Τεχνολογίας.            .


Άρθρο 2ο

α) Βασικοί μισθοί:

Από 1.1.2005 = 619,47 ΕΥΡΩ και

από 1.7.2005 = 638,05 ΕΥΡΩ

β) Επιδόματα: Χορηγούνται τα εξής επιδόματα τα οποία υπολογίζονται επί των βασικών μισθών

βα) Επίδομα τριετιών: 10% για κάθε τριετία από τις έξι (6) πρώτες τριετίες και 5% για κάθε τριετία από τις επόμενες τέσσερις (4) τριετίες.

ββ) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας: 10% για τη συμπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας, συν 5% για τη συμπλήρωση15 ετών υπηρεσίας και 5% για τη συμπλήρωση 21 ετών υπηρεσίας.

βγ) Επίδομα οικογενειακών βαρών σε όλους τους εργαζόμενους ως εξής:

1. Επίδομα γάμου 10% σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 1849/1989),

2. Επίδομα παιδιών σε ποσοστό 5% για το καθένα και μέχρι τρία (3) παιδιά

Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 240υ έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανικανότητα αυτή.

βδ) Επίδομα σπουδών Στους πτυχιούχους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ή αντιστοίχων ισοτίμων Σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού επίδομα πτυχίου Σχολής σε ποσοστό 15%

βε) Επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 30% επί του ποσού των 350,00 ΕΥΡΩ στους εμφανιστές - χειριστές φυσικούς και τεχνικούς Ακτινολογικών εργαστηρίων που εργάζονται υπό την επίδραση ιονιζουσών ακτινοβολιών, ως τούτο ορίζεται και από τις αποφάσεις αριθ. 7930/58 (ΦΕΚ 205/Β/58) και διορθωτικής αυτής 11457/58 (ΦΕΚ 263/Β/58) των Υπουργών Κοιν. Πρόνοιας, Εργασίας, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Το επίδομα αυτό επεκτείνεται και στους εργαζόμενους τεχνικούς που απασχολούνται με τις εργασίες συντήρησης και επισκευής ιατρικών οργάνων (μηχανήματα - συσκευές) που απαντώνται στα χειρουργεία, μονάδες και εργαστήρια (π.χ. μικροβιολογικό, βιοχημικό, ανοσολογικό, ισοτόπων, ακτινοθεραπευτικό, τεχνητού νεφρού κλπ.), λόγω της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καθόσον έρχονται σε άμεση επαφή με κατάλοιπα ασθενών που φέρουν βαρέα μεταδοτικά νοσήματα (ηπατίτιδες, aids, κλπ.).

βστ) Επίδομα υψηλής τάσης για τους τεχνικούς εκ ποσοστού 12% επί του ποσού των 350,00 ΕΥΡΩ.

βζ) Επίδομα υπευθυνότητας εκ ποσοστού 10% επί του ποσού των 350,00 ΕΥΡΩ σε όσους εκ των ανωτέρω έχουν χαρακτηρισθεί υπεύθυνοι από τον εργοδότη τους.


Άρθρο 3ο

α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Προσμετράται κάθε υπηρεσία και προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που διανύθηκε με την αυτή ειδικότητα σε μηχανήματα ιατρικής τεχνολογίας.

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των εργοδοτών που εργάσθηκαν ή με τα ασφαλιστικά βιβλιάρια εφόσον τούτο προκύπτει από αυτά.

β) Χρονικά όρια:

1) Ισχύει σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με 40 ώρες εργασίας.

2) Για την αμοιβή της εργασίας καθ' υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά τη νύκτα (22.00 - 06.00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι πάγιες ρυθμίσεις των διατάξεων του εργατικού δικαίου.

3) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.


Άρθρο 4ο

Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από την απόφαση αυτή για τους εργαζόμενους που προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.


Άρθρο 5ο

Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων του κλάδου καταργείται.


Άρθρο 6ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2005.


Άρθρο 7ο

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Άρθρο 8ο

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 22 Απριλίου 2005


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

7°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 91%

Αέρας: 2 km/h

  • 22 ΙΑΝ 2021

    Μερική συννεφιά 15°C 7°C

  • 23 ΙΑΝ 2021

    Rain 15°C 11°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή