Μοιραστείτε το

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΠΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου-μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες - μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών


Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται από τους Χρ. Τεγόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Δημ. Καλοφωλιά, Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Ένωση Τεχνικών Ημερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών που εδρεύει επίσης στην Αθήνα και εκπροσωπείται από τους Στ. Κωνσταντινίδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Οθ. Θεοχάρη, Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την οποία συμφωνούνται τα εξής:


Άρθρο 1

Στη συλλογική αυτή σύμβαση υπάγονται οι Τεχνικοί Τύπου μέλη της Ενώσεως Τεχνικών Ημερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών που εργάζονται στις ημερήσιες πολιτικές, οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες των Αθηνών - μέλη της Ε.Ι.Η.Ε.Α., αποκλειστικά με μία από τις εξής ειδικότητες:

Α) Σελιδοποιός, Ηλεκτρονικός ενθέτης, φωτοσυνθέτης, λινοτύπης, χειριστής σελιδοποιητικών μηχανημάτων, χειριστής SCANNER, Μοντέρ, Χειριστής Φωτογραφικών μηχανών Τυπογραφείου, Πιεστής, Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Πιεστηρίων.

Β) Ο απασχολούμενος αποκλειστικά με τη λήψη μέσω τηλεφώνου μικρών αγγελιών και την πληκτρολόγησή τους σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Γ) Ρολοφορέας, ενθέτης (περιοδικών, εντύπων κλπ.) και χειριστής μηχανών συσκευασίας (FERAK).


Άρθρο 2

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί των Τεχνικών Τύπου που εργάζονται στις εφημερίδες-μέλη της ΕΙΗΕΑ, καθορίζονται ως εξής:

.................


Άρθρο 3

Εάν το ποσοστό της αύξησης του μέσου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τη Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κατά το 2004, προσαυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες μονάδες, υπερβεί το 5,6% το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή της πέραν του 5,6% διαφοράς επί των βασικών μισθών του 2004 προσαυξάνει από 1.1.2005 τους βασικούς μισθούς του 2005.


Άρθρο 4

Οι παραπάνω μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται:

Α) Με επίδομα γάμου 10% ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται.

Β) Με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας που ανέρχεται σε 5% για κάθε 3ετία συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη που θα συμπληρώνει ο Τεχνικός Τύπου από 1.1.2002 και εφ' εξής και μέχρι 2 τριετίες συμπληρωμένες και 5% για την μία (1) επομένη μετά τις δύο τριετίες 5ετία.


Άρθρο 5

Οι μηνιαίοι αυτοί μισθοί οφείλονται για εβδομαδιαία εργασία τριάντα οκτώ (38) ωρών με μισή ώρα διακοπή την ημέρα.


΄Αρθρο 6

Για κάθε ώρα απασχόλησής τους από τις 10 μ.μ. μέχρι και την 6 π.μ. οι Τεχνικοί Τύπου δικαιούνται προσαύξηση νυκτερινής εργασίας 25% επί του εκάστοτε νομίμου ωρομισθίου τους.


Άρθρο 7

Σε περίπτωση απασχόλησης τεχνικού κατά ημέρα Κυριακή ή κατά νόμο αργία, οφείλεται προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νομίμου μισθού. Αν δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως οφείλεται στον τεχνικό και 1/25 του καταβαλλομένου μισθού του.


Άρθρο 8

Στους εργαζομένους στις εκτυπωτικές Μονάδες χορηγούνται από τον εργοδότη, στην κυριότητα του οποίου ανήκουν, δύο φόρμες εργασίας (χειμερινή-καλοκαιρινή) και αντικαθίστανται κατ' έτος σε περίπτωση φθοράς τους.


Άρθρο 9

Στους εργαζομένους στα computer της φωτοσύνθεσης και της σελιδοποίησης χορηγούνται ειδικά διαθλαστικά γυαλιά τα οποία αντικαθίστανται ανά διετία.


Άρθρο 10

Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών που προβλέπεται από το άρθρο 9 τα Εθνικής Γενικής ΣΣΕ της 9.6.93, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ισχύει από το τέλος αδείας λοχείας, και της επανόδου στην εργασία.


Άρθρο 11

Μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζομένους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η  γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφ' άπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.


Άρθρο 12

Ο Τεχνικός Τύπου που συμπλήρωσε τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για να πάρει πλήρη σύνταξη γήρατος, εάν αποχωρήσει από την εργασία του ή καταγγελθεί από τον εργοδότη του η σύμβαση εργασίας του, δικαιούται, πέραν της νομίμου αποζημιώσεως, πρόσθετη αποζημίωση η οποία είναι ίση με το 30% της αποζημίωσης του Ν. 2112/20 αν πρόκειται για υπάλληλο ή αυτής του ΒΔ 16/18.7.20 αν πρόκειται για εργάτη. Η πρόσθετη αυτή αποζημίωση καταβάλλεται μετά την καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως: α) σε μηνιαίες δόσεις, ισόποσες με τις μηνιαίες καταβαλλόμενες αποδοχές του κατά τον τελευταίο πριν την αποχώρησή του ή την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του μήνα αν πρόκειται για Τεχνικό με την ιδιότητα του υπαλλήλου και β) τον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου εξοφλήθηκε η νόμιμη αποζημίωση αν πρόκειται για Τεχνικό που έχει την ιδιότητα του εργάτη.


Άρθρο 13

Σε περίπτωση θανάτου του Τεχνικού Τύπου, πριν αυτός-ή συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, ο επιζών σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του-της δικαιούνται να λάβουν από την εφημερίδα που εργαζόταν το 60% της αποζημιώσεως καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας του. Εάν η αποζημίωση αυτή, λόγω του χρόνου υπηρεσίας του συγκεκριμένου Τεχνικού, ανέρχεται σε έναν έως έξι μισθούς αποζημιώσεως, καταβάλλεται εφάπαξ. Το τυχόν επιπλέον των έξι μισθών ποσό αποζημίωσης (λόγω αυξημένου χρόνου υπηρεσίας) θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσης κάθε μιας με το 60% του μισθού αποζημιώσεως. Αν πρόκειται για Τεχνικό που είχε την ιδιότητα του εργάτη, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφάπαξ.


Άρθρο 14

Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας Τεχνικού Τύπου με 25 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στην επιχείρηση, του οποίου η καταγγελία γίνεται κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών πριν από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδοτήσεως και προκειμένου αυτός να συμπληρώσει αυτές τις προϋποθέσεις, η επιχείρηση της εφημερίδας στην οποία εργαζόταν  θα συμμετέχει στις δαπάνες αυτασφάλισής του και ανεξαρτήτως του ύψους τους, με ποσό ίσο προς το 10% από την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του.

Συμμετοχή στην αυτασφάλιση του Τεχνικού ο οποίος αυτασφαλίζεται λόγω του ότι κατέστη εργοδότης με οποιαδήποτε νομική μορφή αποκλείεται.


Άρθρο 15

Στην περίπτωση κατά την οποία η αργία των Θεοφανείων, της 25ης Μαρτίου, της 1ης Μαΐου, 15ηςης Οκτωβρίου συμπίπτουν με ημέρα Σάββατο ή Κυριακή μετατίθενται για την αμέσως προηγούμενη ή επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αυγούστου και 28


Άρθρο 16

Οι εφημερίδες που τυχόν καταβάλλουν αποδοχές ανώτερες από εκείνες που προβλέπει η σύμβαση αυτή, θα εξακολουθήσουν να τις καταβάλλουν μέχρι να καλυφθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο.


Άρθρο 17

Οι εφημερίδες-μέλη της ΕΙΗΕΑ θα εξακολουθήσουν να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των τεχνικών-μελών της ΕΤΗΠΤΑ (3,00 ευρώ το μήνα) και θα την αποδίδουν σ' αυτήν (την ΕΤΗΠΤΑ) εντός του επομένου μήνα από αυτόν που αφορά η μισθοδοσία.

Σε περίπτωση εγγράφου δηλώσεως τεχνικού μέλους της ΕΤΗΠΤΑ προς την εφημερίδα που εργάζεται ότι δεν επιθυμεί να του γίνεται η ανωτέρω κράτηση, η εφημερίδα δεν θα προβαίνει σ' αυτήν αλλά θα κοινοποιεί την δήλωση με οποιονδήποτε τρόπο στην ΕΤΗΠΤΑ.


Άρθρο 18

Ως προς την εφαρμογή του πενθημέρου εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της ΣΣΕ της 4.2.2003.


Άρθρο 19

Διαφορές αποδοχών του χρονικού διαστήματος από 1.1.2004 έως 31.8.2004 που τυχόν θα προκύψουν από την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, θα εξοφληθούν σε 4 (τέσσερις) ισόποσες δόσεις, η καταβολή των οποίων θα γίνει με την εξόφληση των αποδοχών των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2004.


Άρθρο 20

Η παρούσα ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2004.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Κυρίως Συννεφιά

6°C

ΑΘΗΝΑ

Κυρίως Συννεφιά

Υγρασία: 95%

Αέρας: 3 km/h

  • 22 ΙΑΝ 2021

    Μερική συννεφιά 15°C 6°C

  • 23 ΙΑΝ 2021

    Rain 15°C 11°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή