Μοιραστείτε το

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ο.Χ.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  - ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

- ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ,

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.


Στην Αθήνα σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός:

1. Γιάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών  Βιομηχανιών.

2. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

3. Δημήτρης Ασημακόπουλος και Νικόλαος Σκoρίνης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος

και αφ' ετέρου

Σπύρος Κοντός, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων (Π.Ε.ΤΕ.Τ.). όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ. συμφώνησαν και αποφάσισαν τα εξής:


ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι τεχνολόγοι τροφίμων-τεχνολόγοι διατροφής αμφότερων των φύλων, απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (για την Ελλάδα ΣΤEΤPOΔ ΤΕΙ Αθηνών και ΣΤΕΤΡΟΔ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης). που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποιήσεως εμπορίας ή μεταποιήσεως τροφίμων όλης της χώρας.


ΑΡΘΡΟ 2

Αποδοχές

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2003, αυξάνονται από 1-1-2004 κατά ποσοστό 4 % και από 1-9-2004 κατά ποσοστό 2,5%. Στη συνέχεια οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα  Σ.Σ.E. όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2004 αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 3% από 1-9-2005 κατά ποσοστό 3% και καθορίζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

................................................................


α. Σαν υπηρεσία νοείται η άσκηση επαγγέλματος του τεχνολόγου τροφίμων - διατροφής σε οποιοδήποτε εργοδότη φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη (Σ.Σ.E. 30-1-1997).


β. Αναγνωρίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας του πτυχιούχου τεχνολόγου τροφίμων - διατροφής και ο χρόνος διάρκειας της στρατιωτικής θητείας, εφόσον αποδεδειγμένα διανύθηκε σε καθήκοντα σχετικά με το επάγγελμα του τεχνολόγου τροφίμων - διατροφής. (ΣΣΕ 30-1-1997)


γ. Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (MASTERS ή P.H.D. ή άλλων ισοτίμων ανεγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού ή εσωτερικού) αναγνωρίζεται για το θέμα της αμοιβής τους, επιπλέον προϋπηρεσία δύο ή τριών ετών αντίστοιχα. (ΣΣΕ 30-1-1997)


ΑΡΘΡΟ 4

Επίδομα προϊσταμένου

Στους προϊστάμενους όλων των τμημάτων παραγωγής, ή ολόκληρου του εργοστασίου ή βιομηχανικής επιχείρησης χορηγείται επίδομα 18% επί των βασικών αποδοχών. Γίνεται μνεία ότι το επίδομα προϊσταμένου, δεν μπορεί να χορηγείται στο ίδιο πρόσωπο, ταυτόχρονα με το επίδομα υπευθυνότητας (υπευθύνου βάρδιας). (ΔΑ 46/2000)


ΑΡΘPO 5

Επίδομα υπευθυνότητας

Ο εκάστοτε οριζόμενος από την επιχείρηση υπεύθυνος βάρδιας ή φυλακής απογευματινής ή νυκτερινής επιστήμονας τεχνολόγος τροφίμων - διατροφής, εξακολουθεί να δικαιούται επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 16% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς. το οποίο επίδομα συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές. (Σ.Σ.E. 30-1-1997)


ΑΡΘΡΟ 6

Επίδομα τεχνικού ασφάλειας

Στους τεχνολόγους τροφίμων - διατροφής που ορίζονται τεχνικοί ασφαλείας των επιχειρήσεων χορηγείται επίδομα 12 % επί των βασικών αποδοχών της παρούσας, εφόσoν εκτελούν τα καθήκοντα που συνδέονται μ' αυτή την ιδιότητα συμπληρωματικά των κυρίων καθηκόντων (Σ.Σ.E. 30-1-1988)


ΑΡΘΡΟ 7

Επίδομα διαχειριστικών λαθών

Στους πτυχιούχους πωλητές της παρούσας ΣΣΕ που απασχολούνται με εισπράξεις χρημάτων ή πληρωμές ή αποδόσεις λογαριασμών χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών σε ποσοστό 9% υπολογιζόμενο στους βασικούς μηνιαίους μισθούς (Δ.Α. 46/2000).


ΑΡΘΡΟ 8

Επίδομα ξένης γλώσσας

Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 5% συνολικά στους τεχνολόγους τροφίμων - διατροφής που κατέχουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, με την προϋπόθεση, ότι την χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. (ΣΣΕ 19-7-1993).


ΑΡΘΡΟ 9

Επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας

Τεχνολόγοι Τροφίμων, που απασχολούνται σε οποιοδήποτε τμήμα επιχείρησης, όπου στο προσωπικό χορηγείται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή με αποφάσεις διαιτησίας, ή με άλλες διατάξεις, επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας, δικαιούνται το επίδομα αυτό, εφόσον εργάζονται υπό ανάλογες συνθήκες και στο ποσοστό που το λαμβάνουν όλοι οι μισθωτοί του ίδιου τμήματος, υπολογιζόμενο επί των βασικών αποδοχών (Σ.Σ.Ε. 26-9-1988).


ΑΡΘΡΟ 10

Επίδομα γάμου

Στους ανωτέρω πτυχιούχους χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% πάνω στους βασικούς μισθούς που καθορίζει αυτή η σύμβαση. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς καθώς και στους διαζευγμένους-νες, ή χήρους-ρες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια ή την γoνική μέριμνα ενός τουλάχιστον παιδιoύ. (ΣΣΕ 30-1-1997)


ΑPΘPO 11

Επίδομα τέκνων.

Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ και συντηρούν τέκνα, χορηγείται επίδομα τέκνων, σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί, υπολογιζόμενο επί των ανωτέρω βασικών μισθών εφόσον είναι κάτω των 18 ετών και δεν εργάζονται ή μέχρι 25 ετών, εφόσον αποδεδειγμένα σπουδάζουν κανονικά και δεν εργάζονται. Το επίδομα αυτό χορηγείται απεριόριστα στις περιπτώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που προβλέπει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και δεν παίρνουν ειδικό επίδομα από άλλη πηγή (ΣΣΕ 19-7-1993).


ΑΡΘΡΟ 12

Άδεια μητρότητας

Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Oκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις (ΣΣΕ 1993).


ΑΡΘΡΟ 13

Άδεια γέννησης τέκνου

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2000-2001).


ΑΡΘΡΟ 14

Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών

Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών (ΕΓΣΣΕ 2000-2001).


ΑΡΘΡΟ 15

Άδεια για ασθένεια εξαρτωμένων μελών

Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω (ΕΓΣΣΕ 2000-2001).


ΑΡΘΡΟ 16

Άδεια γάμου

Στους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. σε περίπτωση γάμου χορηγείται άδεια μίας εβδομάδας με αποδοχές. Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη κανονική άδεια (Σ.Σ.Ε. 30-1-1997).


ΑΡΘΡΟ 17

Επιμόρφωση τεχνολόγων τροφίμων

Αναγνωρίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η χρησιμότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των τεχνολόγων τροφίμων οι οποίοι απασχολούνται στη βιομηχανία και η συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και της παραγωγικής διαδικασίας. Γι' αυτό Σ.Ε.Β. και Σ.Ε.Β.Τ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προτρέπουν τα μέλη τους στην παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους τεχνολόγους τροφίμων την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους. Στις περιπτώσεις που η συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους, ο Σ.Ε.Β. και ο Σ.Ε.Β.Τ. προτρέπουν επίσης τα μέλη τους να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των τεχνολόγων τροφίμων σ' αυτές τις εκδηλώσεις (Σ.Σ.Ε. 19-7-1993).


ΑΡΘΡΟ 18

Συνδικαλιστική εισφορά

Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την αποδίδουν σ' αυτές.

α. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη θετική δήλωση των εργαζομένων προς την επιχείρηση. Με δήλωση προς την επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθμιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.

β. Η δήλωση με την οποία τα μέλη του Σωματείου θα δηλώνουν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνει παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής, μπορεί να γίνει και μέσω του Σωματείου (Σ.Σ.Ε. 30-1-1997fJ.


ΑΡΘΡΟ 19

Πενθήμερη εργασία

Καθιερώνεται για τους υπαγόμενους στην παρούσα, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπ' αριθμόν 25/83 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών η εβδομάδα των πέντε ημερών 8ώρου ημερήσιας απασχόλησης και 40 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας (Σ.Σ.Ε. 30-1-1997).


ΑΡΘΡΟ 20

Ετήσια άδεια

Μετά την παρέλευση έτους από την πρόσληψη οι υπαγόμενοι στην παρούσα Σ.Σ.E. δικαιούνται 20 εργάσιμες ημέρες κανονικής άδειας με πλήρεις αποδοχές, η οποία αυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα κατ' έτος έως τις 22 ημέρες,. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 25 εργάσιμων ημερών, εφόσον εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (EΓΣΣE 2000-2001).


ΑΡΘΡΟ 21

Υπολογισμός επιδομάτων

Τα επιδόματα που προβλέπονται από προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών μισθών (Σ.Σ.Ε. 31-1-1997).


ΑΡΘΡΟ 22

Διατηρούμενες διατάξεις

Όσες διατάξεις της από 24/05/2004 ΕΓΣΣΕ ή προηγούμενων ΕΓΣΣΕ ή Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες σ' αυτή τη Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να καταβάλλονται.


ΑΡΘΡΟ 23

Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ ορίζεται για δύο έτη και ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2004.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Κυρίως Συννεφιά

6°C

ΑΘΗΝΑ

Κυρίως Συννεφιά

Υγρασία: 95%

Αέρας: 3 km/h

  • 22 ΙΑΝ 2021

    Μερική συννεφιά 15°C 6°C

  • 23 ΙΑΝ 2021

    Rain 15°C 11°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή