Μοιραστείτε το

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας»

Στην Αθήνα σήμερα στις 15.7.2005 μεταξύ αφενός, α) της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού αριθ. 65 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΔΣ αυτής κ. Δημήτριο Δρακόπουλο και τον Οργανωτικό Γραμματέα κ. Χρήστο Ξηρογιάννη και β) της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών - Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων, που εδρεύει στην Αθήναι Αριστοτέλους 11-15 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρόεδρο κ. Αθανάσιο Μάστακα και τον Αναπληρωτή Γραμματέα κ. Χρήστο Ματζώρο και αφετέρου: α) Της Ένωσης Ιδιοκτητών Τυπογραφείων Πειραιώς και Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών Αττικής, που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθ. 3 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΔΣ αυτής κ. Αναστάσιο Πάλλα και β) Της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καποδιστρίου αριθ. 24 και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Δημήτριο Ασημακόπουλο και Νικόλαο Σκορίνη, όλων νομίμως εξουσιοδοτημένων, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

 

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας.

 

Άρθρο 2

Βασικά Ημερομίσθια

1. Νέοι κάτω των 18 ετών, καθώς και μαθητευόμενοι αμείβονται με τα εκάστοτε ισχύοντα, βάσει των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ελάχιστα όρια ημερομισθίων εργατοτεχνιτών-τριών.

2. Τα βασικά ημερομίσθια των λοιπών υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-8-2005 αυξάνονται από 1-9-2005 κατά ποσοστό 3% και διαμορφώνονται ως εξής:

α) Τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων, ήτοι: χειριστές στοιχειοθέτες, μονοτύπες, λινοτύπες, σελιδοποιοί, διαλυτές, χαρτοθέτες, πιεστές ορθίων επιπέδων αυτομάτων ή ημιαυτομάτων πιεστηρίων, ετικετοποιοί, γραμματογράφοι, τσιγκογράφοι, μεταλλοτύπες, στερεοτύπες, μεταξοτύπες, μηχανικοί - συντηρητές μηχανών διορθωτές κειμένων και διεκπεραιωτές.

Το βασικό ημερομίσθιο των εργαζομένων που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, καθορίζεται από 1.1.2005 σε 30,86 ευρώ και από 1.9.2005 σε 31,78 ευρώ.

β) Το βασικό ημερομίσθιο των απασχολουμένων ως βοηθών των παραπάνω ειδικοτήτων, καθορίζεται από 1.1.2005 σε 27,17 ευρώ και από 1.9.2005 σε 27,99 ευρώ.

3. Εργαζόμενοι, οι οποίοι μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους απασχολούνται επί τρία έτη ως βοηθοί αποκτούν την ιδιότητα του τεχνίτη.

4. Όσοι εργαζόμενοι από τους υπαγόμενους στην παρούσα αμείβονται με μηνιαίο μισθό, ο βασικός αυτός μισθός δεν επιτρέπεται να ορίζεται μικρότερος από το 26πλάσιο του ημερομισθίου τους που ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 3

Επιδόματα

α. Επίδομα πολυετίας

Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς χορηγείται επίδομα πολυετίας, υπολογιζόμενο στα υπό του άρθρου 2 καθοριζόμενα βασικά ημερομίσθια, σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία απασχόλησης στον κλάδο και μέχρι έξι (6) συνολικά τριετίες.

 

β. Επίδομα γάμου

Χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% επί των βασικών ημερομισθίων του άρθρου 2 σε όλους τους έγγαμους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, ανεξάρτητα αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Επίσης, το αυτό επίδομα χορηγείται και σε ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας, διαζευγμένους άγαμους γονείς (γονείς που απέκτησαν ή ανεγνώρισαν το/τα τέκνα τους).

 

γ. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15%, υπολογιζόμενο στα βασικά ημερομίσθια του άρθρου 2, στους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων που υπάγονται στην παρούσα, εκτός από την ειδικότητα των μονοτυπών, στους οποίους χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 12%ι υπολογιζόμενο επίσης στα βασικά ημερομίσθια του άρθρου 2.

 

Άρθρο 4

Λοιποί Όροι

α. Άδεια μητρότητας

Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

β. Γονική άδεια ανατροφής

Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα εάν,

i. Έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και

ii. Ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά την λήξη της αδείας μητρότητας, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως τρισήμισυ (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση την σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν ΟΙ διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του Ν. 1483/1984.

γ. Άδεια φροντίδας παιδιού

- Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.

- Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.

- Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για την φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους αυτούς ως άνω όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

- Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

- Η άδεια φροντίδας παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

δ. Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου

Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που υπάγονται στην παρούσα και που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/1945. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο.

ε. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις

Αυξάνεται σε τριάντα (30) ημέρες η άδεια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται επί μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, οι οποίοι δεν συμπλήρωσαν το 21ο έτος της ηλικίας τους, προκειμένου δε περί σπουδαστών ή φοιτητών υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι διατηρούν την φοιτητική τους ιδιότητα.

Η ιδιότητα του μαθητού ή σπουδαστού, καθώς και η συμμετοχή του στις εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας Σχολής που υποβάλλεται από τον μισθωτό προς τον εργοδότη.

στ. Επιπλέον άδεια ανάπαυσης

- Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον κλάδο της τυπογραφίας ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εργάζεται πενθήμερο.

- Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν. 4505/66 επίδομα αδείας ορίζεται για τους υπαγόμενους στην παρούσα από την 1.1.2002 σε 17 ημερομίσθια, ανεξαρτήτως του τρόπου αμοιβής τους.

- Για τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον κλάδο της τυπογραφίας ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, το ως άνω επίδομα αδείας ορίζεται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, σε 18 ημερομίσθια, ανεξαρτήτως του τρόπου αμοιβής τους.

- Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες περί επιδόματος αδείας διατάξεις.

- Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για την γένεση της αξίωσης για την χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (ΑΝ 539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.

ζ. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών

Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος, εφόσον ο/η εργαζόμεvος-η έχει τρία παιδιά και πάνω.

η. Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

- Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνοι πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.

- Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

θ. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.

ι. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

ια. Ώρες εργασίας

Οι ώρες εργασίας ορίζονται σε 40 κατανεμόμενες σε πέντε (5) ημέρες εργασίας την εβδομάδα. Κατ' εφαρμογή του ΠΔ 88/99 χορηγείται στους εργαζόμενους διάλειμμα 15 λεπτών μεταξύ της 3ης και 6ης ώρας από την έναρξη του ωραρίου εργασίας τους, σε συνεννόηση με τον εργοδότη, ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

ιβ. Χορήγηση γάλακτος

Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς χορηγείται ημερησίως μία φιάλη ½ λίτρου γάλακτος.

ιγ. Φόρμες εργασίας

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται δύο φόρμες εργασίας, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίσταvται κάθε χρόνο εάν έχουν φθαρεί.

ιδ. Έννοια προϋπηρεσίας

Για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ως υπηρεσία ή προϋπηρεσία νοείται αυτή που διανύεται στον κλάδο της τυπογραφίας γενικά και όχι σε μία συγκεκριμένη ειδικότητα.

 

Άρθρο 5

α. Διατήρηση ευνοϊκότερων όρων

Δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν

ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθμ. 36/2004 ΔΑ, καθώς και όλες οι προηγούμενες διατάξεις των ομοίων ρυθμίσεων των προηγουμένων ετών, που δεν θίγονται με την παρούσα.

β. Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου 2005, εκτός των διατάξεων για τις οποίες ορίζεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύος και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

7°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 91%

Αέρας: 2 km/h

  • 22 ΙΑΝ 2021

    Μερική συννεφιά 15°C 6°C

  • 23 ΙΑΝ 2021

    Rain 15°C 11°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή