Μοιραστείτε το

ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανιών τυροκομίας και τυροκομικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Στην Αθήνα σήμερα 11 Ιουλίου 2005, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ι. Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών 2) Δ. Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Ν. Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας, ως εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ 3) Τ. Καραμίχας, Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ και αφετέρου Π. Τσίχλης, Πρόεδρος και Κ. Λιαπάτης, Γεν. Γραμματέας, εκπρόσωποι της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του Ν.1876/90 για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:


Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες τυροκομίας, τυροκομικές επιχειρήσεις εν γένει και τυροκομικά εργοστάσια όλης της χώρας.

Άρθρο 2

Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων αυτής της ΣΣΕ και όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2004, αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2005, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2005 σε ποσοστό 3%. Η ίδια αύξηση χορηγείται και στους περιοδεύοντες πωλητές.

Άρθρο 3

Οι βοηθοί όλων των παραπάνω κατηγοριών εφόσον απασχοληθούν επί 8 (οκτώ) έτη σε μία από τις ειδικότητες αυτές θεωρούνται τεχνίτες της αντίστοιχης ειδικότητας.

Άρθρο 4

Eπιδόματα

Στους παραπάνω μισθωτούς χορηγούνται τα εξής επιδόματα τα οποία υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών μισθών και ημερομισθίων:

α) επίδομα πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που διανύθηκε στο κλάδο και μέχρι δέκα (1 Ο) τριετίες. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των προηγουμένων εργοδοτών ή του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του Ι.Κ.Α., εφόσον αυτή προκύπτει από αυτό

β) επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών

γ) στους αναφερόμενους στη παρούσα ΣΣΕ τυροκόμους, γενικά όλων των κατηγοριών, που έχουν αποκτήσει πτυχίο Τυροκομικής Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού, χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 13% υπολογιζόμενο στα πιο πάνω καθοριζόμενα για την ειδικότητά τους βασικά ημερομίσθια

δ) όσοι από τους υπαγόμενους σ' αυτή τη ΣΣΕ εκτελούν χρέη προϊσταμένου δικαιούνται επιδόματος 10% γι' αυτή την εργασία υπολογιζόμενο στα ημερομίσθια της παρ.2 αυτής της ΣΣΕ

ε) στους αναφερόμενους στη παρούσα ΣΣΕ περιοδεύοντες πωλητές, και εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%. Επίσης στους περιοδεύοντες πωλητές που διαχειρίζονται χρήματα και εφ'όσον κάνουν εισπράξεις - πληρωμές, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών εκ 30 ευρώ το μήνα.


Άρθρο 5

Επίδομα ψύξεως

Στους μισθωτούς που απασχολούνται σε ψυκτικούς θαλάμους (αποθήκες) συντήρησης τυριών σε θερμοκρασία μέχρι 50 (πάνω από το μηδέν) χορηγείται ειδικό επίδομα θέσεως από 1€ την ημέρα.


Άρθρο 6

Ανθυγιεινό επίδομα

Το υπό της υπ'αρlθμ.2/86 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών προβλεπόμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 3% υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.


Άρθρο 7

Ρουχισμός

Κάθε τυροκομική επιχείρηση Βιομηχανική ή Βιοτεχνική υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με μία φόρμα ή μπλούζα εργασίας, καπέλα ποδιές, ελαστικά υποδήματα, στους δε συντηρητές και αλατιστές επιπλέον με ένα μπουφάν μάλλινο, ένα πουλόβερ μάλλινο και ένα παντελόνι μάλλινο τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και αντικαθίστανται με την φθορά τους.


Άρθρο 8

Παροχή γάλακτος

Στους παραπάνω μισθωτούς όλων των κατηγοριών εξακολουθεί να χορηγείται η υπό της Δ.Α. 2/88 (Υ.Α. 11168/88 ΦΕΚ 89 Β' της 19.2.1988) προβλεπόμενη ποσότητα γάλακτος (1 λίτρο) για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας.


Άρθρο 9

Κανονική άδεια

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας (Α.Ν. 539/1945) όπως ισχύει όπως ειδικός Νόμος ορίζει.


Άρθρο  10

Έναρξη ωραρίου για τη φροντίδα του τέκνου

Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.


Άρθρο 11

Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρόληψης.

Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι υπάρχουσες δυνατότητες για την ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για τη νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.


Άρθρο 12

Αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας

Για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τα μέρη συμφωνούν:

1. Να μελετήσουν την ευθυγράμμιση του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

2. Να εξειδικεύσουν τον όρο και τις πιθανές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.


Άρθρο 13

Λοιπές διατάξεις

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που  προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγουμένων ΣΣΕ και διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με τη παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 14

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 1.1.2005.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

7°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 91%

Αέρας: 2 km/h

  • 22 ΙΑΝ 2021

    Μερική συννεφιά 15°C 7°C

  • 23 ΙΑΝ 2021

    Rain 15°C 11°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή