Μοιραστείτε το

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΜΕΛΗ ΕΠΗΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.

ΣYΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Η.Ε.Α.


Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων - μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.

Στην Αθήνα σήμερα 7η Δεκεμβρίου 2004, ΟΙ παρακάτω υπογράφοντές αφ' ενός μεν οι κ. Κωνσταντίνος Κιμπουρόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πανεπιστημίου αριθμ. 10 και αφ' ετέρου οι κ. Μάρκος Γκανάς, Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο κ. Σταμάτης Πρωτολάτης, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Βουκουρεστίου αριθμ. 36, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:


Άρθρο 1ο:

Καθορίζονται τέσσερις μισθολογικές κλίμακες στις οποίες υπάγονται:

1η Κλίμακα: Διευθυντές, Εσωτερικοί Ελεγκτές, Γενικοί Διευθυντές, Σύμβουλοι Διοίκησης.

2η Κλίμακα: Προϊστάμενοι/Υπεύθυνοι τμημάτων, Λογιστές, Αναλυτές/Προγραμματιστές Πληροφορικής, Σύμβουλοι Προγράμματος, Αναλυτές Έρευνας Αγοράς, Οικονομικοί Αναλυτές, Γραμματείς Διοικήσεως.

3η Κλίμακα : Βοηθοί Λογιστών, Μηχανικοί Η/Υ & Διαχειριστές Συστημάτων Η/Υ, Ταμίες, Υπάλληλοι Εμπορικής Διεύθυνσης, Υπάλληλοι Δημοσίων Σχέσεων - Γραφείου Τύπου, Μεταφραστές Προγράμματος, Κειμενογράφοι, Γραμματείς, Εισπράκτορες, Υπάλληλοι Υποτιτλισμού.

4η Κλίμακα: Επιμελητές Ροής, Υπάλληλοι Αρχείου, Υπάλληλοι Ταινιοθήκης, Δακτυλογράφοι, Τηλεφωνητές, Χειριστές Τηλετύπων - Η/Υ, Υπάλληλοι Διεκπεραίωσης, Αποθηκάριοι.

Οποιαδήποτε ειδικότητα πού δεν υπάγεται σαφώς στις ανωτέρω κλίμακες, θεωρείται ότι υπάγεται στην 4η Κλίμακα έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς.

Ως Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές θεωρούνται αυτοί πού προβλέπονται από την αντίστοιχη Κλαδική Σύμβαση των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών.


Άρθρο 2

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των υπαλλήλων-μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.), που απασχολούνται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς μέλη της Ενώσεως Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.Τ.Η.Σ.Ε.Ε.) καθορίζονται από 1/1/2005 ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα που ανήκουν ως εξής:(.......)

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί ισχύουν για απασχόληση 5 ημερών την εβδομάδα και για το σύνολο εβδομαδιαίας εργασίας 40 ωρών.

Αποδοχές ανώτερες απ' αυτές που καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση, ή καλλίτερες συνθήκες και ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια διατηρούνται και δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, συμφωνείται ότι το ποσοστό αύξησης των βασικών μηνιαίων μισθών δεν θα είναι κάτω του μέσου ποσοστού αύξησης του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΣΥΕ του αμέσως προηγούμενου έτους, μη υπολογιζομένης της κατ' έτος μείωσης.

Από 1/1/2006 τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών ανά μισθολογική κλίμακα επί των οποίων θα γίνει ή αύξηση είναι αυτά του ΠΙΝΑΚΑ 11 της παρούσης ΣΣΕ. Ειδικότερα για την 4η κλίμακα, συμφωνείται ρητά ότι το ποσοστό αύξησης θα είναι ανώτερο από αυτό των υπολοίπων κλιμακίων.

Επίσης τα μέρη συμφωνούν να προβούν σε αναδιάταξη των ειδικοτήτων και σε πλήρη απορρόφηση της 4ης κλίμακας από την 3η στα επόμενα χρόνια.


Άρθρο 3ο

Οι σύμφωνα με το άρθρο 2 βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με τα εξής επιδόματα:

1) Επίδομα γάμου, που ανέρχεται σε 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού ανεξάρτητα από το αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται.

Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι.

2) α) Επίδομα παιδιών, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του βασικού μηνιαίου μισθού για κάθε παιδί.

β) Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ανεξάρτητα φύλου μέχρι που τα παιδιά να συμπληρώσουν το 180 έτος της ηλικίας τους ή το 250 έτος και σπουδάζουν σε κρατικές ή αναγνωρισμένες από το κράτος Ιδιωτικές Σχολές, στάθμης ανώτερης της Μέσης Εκπαίδευσης.

γ) Εάν πρόκειται για παιδιά ανίκανα προς εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας η επιδότηση συνεχίζεται ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Η ανικανότητα για εργασία λόγω της αναπηρίας αυτής διαπιστώνεται από τον αρχίατρο του ΕΔΟΕΑΠ και από έναν γιατρό που ορίζει ο Τηλεοπτικός Σταθμός. Σε περίπτωση διαφωνίας των ιατρών αυτών, αποφαίνεται οριστικά ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην έδρα του οποίου υπάγεται η αναπηρία του παιδιού.

δ) Σε κάθε περίπτωση το επίδομα των παιδιών παύει να καταβάλλεται για όσα συνάψουν γάμο ή αποκτήσουν εισόδημα από εργασία.

3) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη που ανέρχεται σε 3% με τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας, 6% με τη συμπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας, 10% με τη συμπλήρωση εννέα ετών υπηρεσίας, 12,5% με τη συμπλήρωση δώδεκα ετών υπηρεσίας και 15% με τη συμπλήρωση δεκαπέντε ετών υπηρεσίας.

4) Επίδομα πτυχίου σε ποσοστό 11 % επί του βασικού μισθού που καταβάλλεται στους κατόχους πτυχίου σχολής Ανωτάτης Εκπαίδευσης ελληνικής ή ξένης αναγνωρισμένης ως ισοτίμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται για ένα μόνο πτυχίο και αρχίζει να καταβάλλεται από την κατάθεση του τίτλου σπουδών.

5) Επίδομα Θέσεως σε ποσοστό 20% επί του Βασικού Μισθού στους Διευθυντές και τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου.

6) Τα ανωτέρω επιδόματα συμψηφίζονται με ανώτερες από τις νόμιμες καταβαλλόμενες  αποδοχές, θα αρχίσουν δε να καταβάλλονται μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Προσωπικού του Τηλεοπτικού Σταθμού.


Άρθρο 4ο

Στους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές που απασχολούνται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του Ισολογισμού κάθε χρόνο και σε ένα μήνα από το κλείσιμο του Ισολογισμού επίδομα ίσο προς το 68% του βασικού μηνιαίου μισθού τους.


Άρθρο 5ο

1) Οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων μελών της ΕΠΗΕΑ καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

2) Τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών.

3) Η προσαύξηση για νυκτερινή εργασία είναι αυτή που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία.

4) Για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση οι υπάλληλοι δικαιούνται την αποζημίωση που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία. Ο Σταθμός αναλαμβάνει το κόστος των οδοιπορικών, των εξόδων της διατροφής και της διαμονής τους, με απόδοση λογαριασμού.


Άρθρο 6ο

Για τον καθορισμό χρόνου υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που διανύει κάθε μέλος της ΕΠΗΕΑ και για την υπαγωγή του στην αντίστοιχη βαθμίδα βασικού μισθού ανάλογα με την ειδικότητά του, λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η με ανάλογη και αντίστοιχη υπαλληλική ιδιότητα διανυθείσα υπηρεσία ή προϋπηρεσία του α) σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς β) σε εφημερίδες, γ) σε πολιτικά και οικονομικά περιοδικά και δ) σε επιχειρήσεις που έχουν τη μορφή της ανωνύμου εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) στις Ενώσεις Ιδιοκτητών (ΕΙΗΕΑ, ΕΙΤΗΣΕΕ, Ραδιοφωνικών Σταθμών), στην Ένωση Συντακτών ΗΕΑ, στην Ένωση Προσωπικού ΗΕΑ, και του Περιοδικού Τύπου σε Πρακτορεία Ειδήσεων και στον ΕΔΟΕΑΠ.

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη και πιστοποιητικό του ασφαλιστικού του οργανισμού. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προσωπικού κάθε Τηλεοπτικού Σταθμού μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρόσληψη. Η εκπρόθεσμη υποβολή τους, έχει σαν συνέπεια ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.

Προϋπηρεσία με εργατική ιδιότητα δεν λαμβάνεται υπόψη.


Άρθρο 7ο

1) Η απασχόληση στα μηχανήματα νέας τεχνολογίας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, για όσους έχουν πρόβλημα όρασης και γενικά εφόσον από την απασχόληση αυτή δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας για τους εργαζόμενους, το οποίο θα διαπιστώνεται από τον αρχίατρο του ΕΔΟΕΑΠ και ένα γιατρό του Τηλεοπτικού Σταθμού και σε περίπτωση διαφωνίας από τον Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών στην έδρα του οποίου υπάγεται η ασθένεια:

2) Οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί υποχρεούνται να εφαρμόζουν για τους εργαζόμενους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα άλλα μέσα νέας τεχνολογίας όλες τις σχετικές με αυτούς διατάξεις της νομοθεσίας για τους όρους υγιεινής και ασφαλείας.

3) Οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί δέχονται την ανάγκη αντικατάστασης των οθονών των ηλεκτρονικών υπολογιστών παλαιάς τεχνολογίας με οθόνες νέας τεχνολογίας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων σ' αυτές υπαλλήλων.


Άρθρο 8ο

1) Οι τηλεοπτικοί σταθμοί αναλαμβάνουν την δέσμευση να μην προβούν σε μαζικές απολύσεις.

2) Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω συμπλήρωσης των υπό του Νόμου προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του υπαλλήλου, αυτός δικαιούται αποζημίωσης ίσης με το 70% της αποζημίωσης που προβλέπει ο Νόμος 2112/20 για την περίπτωση απροειδοποίητης απόλυσής του.

3) Σε περίπτωση θανάτου του (της) υπαλλήλου, ο (η) σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά δικαιούνται να λάβουν από τον Τηλεοπτικό Σταθμό που εργαζόταν, το 60% της αποζημιώσεως που προβλέπεται από τον Νόμο 2112/20 σε περίπτωση απροειδοποίητης απόλυσης, εκτός εάν με ελεύθερη βούληση του Σταθμού έχει ασφαλίσει τον εργαζόμενο σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και οι ως άνω δικαιούχοι λαμβάνουν ποσό αποζημίωσης ίσο ή ανώτερο από το ως άνω οριζόμενο.


Άρθρο 9ο

1) Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης της Επιχείρησης ή αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Τηλεοπτικού Σταθμού, τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων που αποκτήθηκαν από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν θίγονται, η δε εργασία θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα.

2) Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου παροχής εργασίας των υπαλλήλων (μετάθεση), ισχύουν πλήρως όλες οι σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.


Άρθρο 10ο

Οι Σταθμοί υποχρεούνται να εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αναφέρονται στους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, καθώς και στους όρους υγιεινής και ασφαλείας τους και γενικά κάθε προστατευτικής γι' αυτούς διάταξης.


Άρθρο 11ο

Η σύμβαση που συνδέει τον υπάλληλο με τον Τηλεοπτικό Σταθμό, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί άλλως θα είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.


Άρθρο 12ο

Στις γυναίκες που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω τοκετού, θα καταβάλλονται οι αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου επιπλέον από εκείνες που προβλέπει ο νόμος.


Άρθρο 13ο

Οι συμβαλλόμενες Ενώσεις συμφωνούν να μελετήσουν και να βρουν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος ανεργίας που απασχολεί τον κλάδο των υπαλλήλων.

Σε περίπτωση νέων προσλήψεων θα εξετάζεται ο κατάλογος ανέργων μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α.


Άρθρο 14ο

Σε περίπτωση μακροχρόνιων βαρειών ασθενειών συνεχίζεται η μισθοδοσία του ασθενούς μέλους της ΕΠΗΕΑ και πέρα από τα όρια που καθορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία υπό τις εξής ειδικότερες προϋποθέσεις:

Ότι θα πρόκειται για ασθένεια μακροχρόνια βαριά και αποκλείουσα την ικανότητα για εργασία. Τα περιστατικά αυτά θα διαπιστώνονται από τον Αρχίατρο του ΕΔΟΕΑΠ και από ιατρό οριζόμενο από τον Σταθμό στον οποίο απασχολείται ο ασθενής. Αν οι δύο αυτοί γιατροί διαφωνήσουν θα αποφαίνεται οριστικά ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η ασθένεια του υπαλλήλου-μέλους της EΠHΕA.

Η συνέχιση της μισθοδοσίας θα γίνεται κατ' ανώτερο όριο:

Επί ένα μήνα για υπαλλήλους με υπηρεσία στον ίδιο Σταθμό μέχρι τέσσερα χρόνια.

Επί τρεις μήνες για υπαλλήλους με υπηρεσία στον ίδιο Σταθμό από τέσσερα χρόνια έως δέκα χρόνια.

Επί τέσσερις. μήνες για υπαλλήλους με υπηρεσία στον ίδιο Σταθμό από δέκα χρόνια έως δεκαπέντε χρόνια.

Επί δώδεκα μήνες για υπαλλήλους με υπηρεσία στον ίδιο Σταθμό πέραν των δεκαπέντε χρόνων.

Ο Σταθμός δικαιούται να εκπίπτει από τις αποδοχές ασθενείας οτιδήποτε ο ασθενής εισπράττει λόγω της ασθένειάς του από τον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ιδιωτική Ασφάλεια την οποία έχει εξασφαλίσει στον υπάλληλο ο Σταθμός.

Τα συμφωνηθέντα με την εργατική νομοθεσία δικαιώματα του Σταθμού. όπως το να θεωρήσει ότι η σύμβαση εργασίας κατηγγέλθη από τον ασθενούντα όταν η ασθένεια υπερβεί τα ανώτερα όρια παραμένουν ακέραια.


Άρθρο 15ο

Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας των υπαλλήλων μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α. καθορίζονται  ως εξής και υπό τους όρους απόδειξης της συνυπολογιζόμενης προϋπηρεσίας τους:

1) Όσοι έχουν μέχρι και οκτώ (8) χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας δικαιούνται τόσες ημέρες αδείας όσες προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία.

2) Για κάθε έτος απασχόλησης πέραν από οκτώ (8) χρόνια έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας η ετήσια άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες το έτος και μέχρι να συμπληρωθούν τριάντα μία (31) συνολικά εργάσιμες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας για όσους εργάζονται με πενθήμερο με ισχύ από 1/1/2005.

3) Στις ημέρες κανονικής αδείας των υπαλλήλων μελών δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες αυτοί δεν εργάζονται λόγω της εφαρμογής του συστήματος της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας.

4) Και μετά την αύξηση των ημερών της ετήσιας κανονικής αδείας των υπαλλήλων το επίδομα αδείας δεν αυξάνεται αλλά παραμένει στα νόμιμα όρια.

Οι υπάλληλοι δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές η οποία ανέρχεται σε δέκα (10) εργάσιμες συνεχόμενες μέρες.

Σε κάθε περίπτωση για κάθε άλλη μορφή αδείας ή ρύθμιση ωραρίων που δεν αναφέρεται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. (εργαζόμενες μητέρες, γονική άδεια,. άδεια φροντίδας παιδιών, σχολική άδεια, θάνατο συγγενούς κ.λ.π.) ισχύει ότι προβλέπεται από την Εργατική Νομοθεσία..

5) Ημέρες αργίας ορίζονται η 1η του έτους, τα Θεοφάνια, η 25η Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος, η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η δεύτερη μέρα του Πάσχα, η Πρωτομαγιά, η 1sη Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, η 26η Δεκεμβρίου και όλες οι Κυριακές. Σε περίπτωση :του ο υπάλληλος απασχοληθεί κατά τις μέρες αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.


Άρθρο 16ο

1) Οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί δέχονται να διευκολύνουν την συνδικαλιστική δράση της Ε.Π.Η.Ε.Α. (ανάρτηση ανακοινώσεων, προβολή των κάθε είδους πρωτοβουλιών κ.λ.π.)

2) Οι Σταθμοί θα παρακρατούν και θα καταθέτουν κάθε μήνα σε Τραπεζικό Λογαριασμό της Ε.Π.Η.Ε.Α. την συνδικαλιστική συνδρομή των υπαλλήλων μελών της E.Π.H.E.A. Όσοι υπάλληλοι δεν θέλουν να τους γίνεται αυτή η παρακράτηση θα το δηλώνουν στον Τηλεοπτικό Σταθμό που εργάζονται εγγράφως και θα εξαιρούνται. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής θα αποστέλλεται στην E.Π.H.E.A. Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς από την Ε.Π.Η.Ε.Α συνδικαλιστική συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των τριών (3) Ευρώ μηνιαίως.


Άρθρο 17ο

Οι Ενώσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε μονομερή παραβίαση των όρων αυτής της Σ.Σ.Ε. και με μεταξύ τους διαβουλεύσεις να προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν θα προκύψει


Άρθρο 18ο

Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2004 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2005, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. Οι προκύπτουσες αναδρομικά οφειλόμενες διαφορές αποδοχών θα καταβληθούν εντός διμήνου από την υπογραφή της παρούσης.


Αθήνα, 7η Δεκεμβρίου 2004


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

7°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 91%

Αέρας: 2 km/h

  • 22 ΙΑΝ 2021

    Μερική συννεφιά 15°C 7°C

  • 23 ΙΑΝ 2021

    Rain 15°C 11°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή