Μοιραστείτε το

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Χ.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2005

Σήμερα 15 Ιουνίου 2005 οι υπογράφοντες: αφενός

1. Γεώργιος Συκιανάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος και εκπρόσωπος αυτού,

2. Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και εκπρόσωπος αυτής,

3. Παύλος Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων και εκπρόσωπος αυτού,

4. Θεόδωρος Γιαρμενίτης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχανιών και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και εκπρόσωπος αυτού,

5. Θεόδωρος Τσιατάς, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιομηχάνων και Βιοτεχνών Ελληνικών Καλλυντικών & Καλλωπιστικών Προϊόντων και εκπρόσωπος αυτής.

6. Ευριπίδης Αδάμου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγους Φαρμακαποθηκαρίων και εκπρόσωπος αυτού,

7. Σταμάτης Μπαρμπατιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Εισαγωγέων & Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Εκπρόσωπος αυτού,

Και αφετέρου Ζωή Σώκου, Πρόεδρος και Βασίλειος Κουμπούρας. Γ. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, συνήλθαν στα γραφεία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, για την υπογραφή της παρούσας Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και συμφώνησαν τα ακόλουθα:


ΑΡΘΡΟ 1

Στις διατάξεις της Σύμβασης αυτής υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων. Δηλαδή φαρμακοβιομηχανίες, αντιπροσωπείες φαρμακευτικών οίκων εξωτερικού, βιομηχανίες καλλυντικών, κτηνιατρικών και γεωργικών φαρμάκων καθώς και στα καταστήματα πώλησης των προϊόντων αυτών, φαρμακαποθήκες και φαρμακεία αυτοτελή ή εντός νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Επίσης στα καταστήματα παραφαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αντιπροσωπείες εξωτερικού και βιομηχανίες παραγωγής των ειδών αυτών.


ΑΡΘΡΟ 2

Για τους εργάτες

Α. Το βασικό (χωρίς επιδόματα)κατώτερο ημερομίσθιο καθορίζεται από 1.1.2005 σε 27,83 ευρώ και σε 28,80 από 1.9.2005. Στα ημερομίσθια αυτά περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αυξήσεις που χορηγήθηκαν μέχρι την 31.12.2004 είτε υπό μορφή αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και διορθωτικών ποσών, είτε υπό μορφή αύξησης, ως επίσης και η αύξηση για το 2005 που είναι 3% από 1.1.2005 και 3.5% από 1.9.2005.

Β. Στους καλυπτόμενους από αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται:

-Επίδομα τριετιών 5% για κάθε τριετία και μέχρι 4 τριετίες, ενώ η 5η

και 6η τριετία εκ ποσοστού 6%.

-Επίδομα γάμου 10%.

-Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 5% σε όσους υπάγονται στις υπηρεσίες παραγωγής, συσκευασίας, χημείου, μικροβιολογικών εργαστηρίων και αποθηκών των επιχειρήσεων του άρθρου ένα (1) της παρούσας σύμβασης.

-Επίδομα 2.5% σε όσους απασχολούνται κυρίως με τη ζύγιση και ανάμειξη πρώτων και βοηθητικών υλών.

-Επίσης χορηγείται επίδομα πολυετίας 3.5% σε όσους έχουν 30 χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο.

Τα επιδόματα αυτά τριετιών, γάμου, ανθυγιεινής εργασίας, ζύγισης και πολυετίας υπολογίζονται επί των κάτωθι βασικών ημερομισθίων:

. Για το Α' Οκτάμηνο 2005 27.83 ευρώ

. Για το Β' Τετράμηνο 2005 28.80 ευρώ

Γ. Μετά τα εκτεθέντα στις παραγράφους Α και Β του άρθρου 2, τα ισχύοντα για το 2005 κατώτερα ημερομίσθια και επιδόματα είναι:

..................

Δ. Ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας των εργατών θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 15.4.81 ΣΣΕ εργατών χημικής βιομηχανίας και την υπ'αριθμ. 144/82 ΔΔΔΔ Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 3

Για τους υπαλλήλους

Οι μισθοί και τα επιδόματα των υπαλλήλων καθορίζονται πίνακες Α και Β. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:

Α. Ο βασικός (χωρίς επιδόματα) κατώτερος μισθός κάθε κλιμακίου περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί μέχρι 31.12.2004 είτε υπό μορφή Α.Τ.Α και διορθωτικών ποσών, είτε υπό μορφή αυξήσεως, ως επίσης περιλαμβάνει την αύξηση του 2005 που είναι 3% από 1.1.2005 και 3,5% από 1.9.2005.

Β. Στους υπαλλήλους τους καλυπτόμενους από αυτή τη Συλλογική Σύμβαση . χορηγούνται τα κάτωθι επιδόματα, όπως είναι στους πίνακες Α και Β.

1. Τα κλιμάκια των υπαλλήλων είναι 39.

2. Μία τριετία 8% σε οποιονδήποτε εργοδότη.

3. Επίδομα γάμου 10%.

4. Επιστημονικό επίδομα 18% για τους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών.

5. Επίδομα πτυχίου ανωτέρων σχολών ΤΕΙ 13%.

6. Επίδομα 14% στους βοηθούς φαρμακοποιών που είναι εφοδιασμένοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το αρμόδιο Υπουργείο.

7. Επίδομα διαχειριστικών λαθών 5% στους ταμίες.

8. Επίδομα διαχειριστικών λαθών 3% στους εργαζόμενους που έχει ανατεθεί με οποιονδήποτε τρόπο το καθήκον διαχείρισης χρημάτων ή αξιογράφων (εισπράξεις - πληρωμές), με εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, τακτικά και όχι περιστασιακά.

9. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 5% στους υπαγόμενους στις υπηρεσίες παραγωγής, συσκευασίας, χημείου, μικροβιολογικών εργαστηρίων και αποθηκών των επιχειρήσεων του άρθρου ένα (1) της παρούσας σύμβασης.

10.Επίδομα 5010 σε όσους εργάζονται σε οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών το 1/2 τουλάχιστον του χρόνου απασχόλησής τους.

11.Επίδομα ξένης γλώσσας 6% σε όσους (ες) κατέχουν πτυχίο ξένης γλώσσας σε επίπεδο Lower με την προϋπόθεση να είναι απαραίτητη και να τη χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

12.Επίδομα πολυετίας 3.5% σε όσους έχουν 30 χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο.

13.Eπίδoμα 2,5% σε όσους απασχολούνται κυρίως με τη ζύγιση και ανάμειξη πρώτων και βοηθητικών υλών.

14. Οι εργαζόμενοι στις διανυκτερεύσεις και διημερεύσεις αμείβονται υπερωριακώς, όπως ο νόμος ορίζει.

Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται επί του βασικού μισθού κάθε κλιμακίου.

Γ. Ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας των υπαλλήλων υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την 47/81 απόφαση του ΔΔΔΔ και την 46/82 απόφαση του ΔΔΔΔ Πειραιώς.

ΑΡΘΡΟ 4

Α. Σε όσους καλύπτονται από τη σύμβαση αυτή χορηγείται, όπως ήδη αναφέρθηκε, επίδομα γάμου 10%. Το επίδομα αυτό το λαμβάνουν και:

1. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν παιδιά.

2. Οι διαζευγμένοι επίσης ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν παιδιά.

3. Οι άγαμοι γονείς.


Β. Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου.

Οι εργαζόμενοι που καλύπτονται με αυτή τη Σ.Σ.Ε. σε περίπτωση γάμου δικαιούνται 8 μέρες εργάσιμες άδεια μετ' αποδοχών που δε συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από τον Α.Ν 539/45 κανονική ετήσια άδεια. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο μέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο.


Γ. Άδεια μητρότητας.

Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.


Δ. Επίδομα παιδικού σταθμού.

Επίδομα παιδικού σταθμού 150 ευρώ καθαρά το χρόνο για κάθε ένα παιδί. Το επίδομα αυτό το δικαιούνται όλοι ΟΙ εργαζόμενοι, μέχρι 2 παιδιά έως 4 χρονών, με την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό.


Ε. Οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση και έχουν παιδιά έως 18 χρόνων δικαιούνται 7 ημέρες άδεια το χρόνο με αποδοχές για να παρακολουθούν την εκπαιδευτική πρόοδο των παιδιών τους.


ΣΤ. Άδεια θηλασμού και φροvτίδας παιδιών.

Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που/' απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας (9 βδομάδες μετά τον τοκετό) είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μια ώρα κάθε μέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα, κάθε μέρα. Ύστερα από συμφωνία των μερών η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ' ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο από τη λήξη της άδειας λοχείας και μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δε λαμβάνει άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών. Η παραπάνω άδεια είναι με αποδοχές.

Την άδεια αυτή ο/η εργαζόμενος/η μπορεί να ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού.


Ζ. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών.

Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών, με τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.


Η. Γονική άδεια ανατροφής.

Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών ετών (3).

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές. Η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 5 του Ν.1483/1984.


Θ. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η του άρθρου 4 ισχύουν και για τους άγαμους γονείς.


Ι. Μονογονεϊκές οικογένειες.

Στους εργαζόμενους (ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

Γοvέας με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμωv ημερώv το χρόvο. Η άδεια αυτή χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικό σε συvεννόηση με τον εργοδότη και σύμφωvα με τις αvάγκες του γονέα μέχρι τα 12 έτη συμπληρωμέvα του ή τωv παιδιών και δεv πρέπει να συμπίπτει χρονικά με τηv αρχή ή το τέλος της ετήσιας καvονικής άδειας.


ΙΑ. Οι μητέρες που συντηρούν ανάπηρα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω έχουν μία ώρα μειωμένο ωράριο την ημέρα χωρίς περικοπή των αποδοχών.

ΙΒ. Οι εργαζόμενες πoυ βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμoσύνης και 6 μήνες μετά τον τοκετό απομακρύνονται από βαριές και ανθυγιεινές εργασίες χωρίς να υπάρχει βλαπτική μεταβολή. Αν μετακινηθούν σε χώρο που δεν χορηγείται ανθυγιεινό επίδομα σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Β και άρθρο 3 παρ. Β9 της παρούσας, τότε αυτό περικόπτεται.

Χορηγείται αυτόματα με την επιστροφή της εργαζόμενης στην προηγούμενη θέση.


ΑΡΘΡΟ 5

Α. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις

Χορηγείται άδεια 30 ημερών σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 2 του Ν.1346/83 όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 12.4.96 για συμμετοχή στις εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, ΟΙ οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 280 έτος της ηλικίας τους. Η παραπάνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. Η άδεια αυτή χορηγείται επίσης από 1.1.98 και στους εργαζόμενους και εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 280 έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπομένη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος προσαυξημένη κατά 2 έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.


Β. Αδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΈΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.


Γ. Απασχόληση εργαζομένων μαθητών

Εργαζόμενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα στη δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 180 έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από 6 ώρες την ημέρα και αμείβονται από τους εργοδότες με 6 ωρομίσθια ημερησίως.


Δ. Οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από τη σύμβαση αυτή δύνανται να λάβουν ύστερα από συμφωνία των μερών έξι ημέρες άδεια άνευ αποδοχών το χρόνο για την κάλυψη εκτάκτων οικογενειακών αναγκών.

Σε περίπτωση ασθενείας εξαρτωμένων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.


Ε. Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση.

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δεκαέξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της αδείας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.


ΣΤ. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης.

Εργαζόμενοι (ες) με- εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (ες) πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.


Ζ. Άδεια λόγων AIDS

Εργαζόμενοι (ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.


Η. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς.

Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών και μία (1) ημέρα για συγγενείς Β' βαθμού.


Θ. Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων ατόμων» κατά την περίοδο της απεξάρτησης.

Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μια φορά.


Ι. Προστασία απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένων - ανέργων.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν για τους ηλικιωμένους:

1. Τη συμμετοχή τους κατά προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης - επανειδίκευσης.

2. Την ενίσχυση των κινήτρων για την ένταξή τους σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας (εάν έχουν απολυθεί) και στα προγράμματα για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας.


ΙΑ. Αλλοδαποί εργαζόμενοι.

Οι αλλοδαπoί εργαζόμενοι πρέπει να, διευκολύνονται στην εργασία τους προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον επισημαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου ν μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.


ΙΒ. Εργάτης του κλάδου που έγινε υπάλληλος στον ίδιο εργοδότη αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που είχε ως εργάτης σαν να ήταν υπάλληλος και αντίστροφα. Εάν αυτός ο ίδιος εργαζόμενος είχε και προϋπηρεσία σε άλλη εταιρία του κλάδου ως υπάλληλος ή εργάτης και διέπετο από την ίδια συλλογική σύμβαση (ΟΕΦΣΕΕ) και έχει βεβαίωση της εταιρίας και απoδεικvύεται και από τα ένσημα του, τότε η προϋπηρεσία του αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του συλλογικού μισθού του, επιδομάτων κλπ, ως υπαλλήλου ή εργάτη. Ρητά συμφωνείται ότι ουδεμία σχέση έχει το παρόν άρθρο με τον υπολογισμό αποζημιώσεως σε καταγγελία συμβάσεως.

ΙΓ. Ο μέγιστoς χρόνος απασχόλησης στoν οπτικό έλεγχο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4 ώρες ημερησίως. Στους εργαζόμενους αυτούς θα δίδεται άλλο είδος απασχόλησης μετά από δύο ώρες εργασίας στον οπτικό έλεγχο.


ΑΡθΡΟ 6

Α. Η διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων της παρούσας ορίζεται σε 40 ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Β. Οι αποζημιώσεις σε περίπτωση απολύσεως εργατοτεχνιτών καθορίζονται από 1.1.2004 ως εξής:

1. Με τη συμπλήρωση δύο μηνών έως 1 χρόνο υπηρεσίας 5 ημερομίσθιο.

2. Με τη συμπλήρωση 1 χρόνου υπηρεσίας 7 ημερομίσθια.

3. Με τη συμπλήρωση 2 χρόνων υπηρεσίας 15 ημερομίσθια.

4. Με τη συμπλήρωση 5 χρόνων υπηρεσίας 30 ημερομίσθια.

5. Με τη συμπλήρωση 10 χρόνων υπηρεσίας 60 ημερομίσθια.

6. Με τη συμπλήρωση 15 χρόνων υπηρεσίας 100 ημερομίσθια.

7. Με τη συμπλήρωση 20 χρόνων υπηρεσίας 120 ημερομίσθια.

8. Με τη συμπλήρωση 25 χρόνων υπηρεσίας 140 ημερομίσθια.

9. Με τη συμπλήρωση 30 χρόνων υπηρεσίας 160 ημερομίσθια.

Γ. Μετά την παρέλευση δέκα μηνών από την πρόσληψη οι εργαζόμενοι της Σύμβασης αυτής δικαιούνται 20 εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με πλήρεις αποδοχές, η οποία αυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα κατ' έτος ως τις 22 ημέρες.

Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται άδεια 25 εργασίμων ημερών.

Δ. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του άρθρου 1 που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο ή δίκυκλο για την εργασία τους ασφαλίζονται με ομαδική ασφάλιση ύψους 55.000 ευρώ για θάνατο εξ ατυχήματος και μόνιμη, ολική και μερική ανικανότητα.

ΑΡΘΡΟ 7

Οι εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση θα καταβάλουν προσπάθεια να παρακρατούν ποσοστό 10/00 (τοις χιλίοις) από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων ως συνδικαλιστική εισφορά υπέρ της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας (ΟΕΦΣΕΕ) υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι θα συμφωνήσουν. Το ποσό που προκύπτει από την παρακράτηση θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της ΟΕΦΣΕΕ. Το άρθρο αυτό ισχύει από 1.10.96.


ΑΡθΡΟ 8

Σε περίπτωση που υπάρχει Σ.Σ.Ε. ή ΔΑ που αφορά επιμέρους ειδικότητες, παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να κάνει επιλογή και να δηλώνει κάθε χρόνο μια φορά σε ποια Σ.Σ.Ε ή ΔΑ θέλει να υπάγεται.

Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε, ΔΑ διμερείς συμβάσεις, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας ισχύουν και δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Στην περίπτωση που συμφωνηθεί ανάμεσα στη ΓΣΕΕ και στο ΣΕΒ το οποιοδήποτε ποσό ή ποσοστό που αφορά κάλυψη απωλειών για το 2005, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ ΣΦΕΕ και ΟΕΦΣΕΕ, προκειμένου να συζητηθούν τα νέα δεδομένα και να αποφασιστεί η δυνατότητα βελτίωσης των βασικών μισθών και ημερομισθίων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 14.7.2004 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2005 εκτός από τις διατάξεις που ορίζουν κάτι διαφορετικό.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Κυρίως Συννεφιά

6°C

ΑΘΗΝΑ

Κυρίως Συννεφιά

Υγρασία: 95%

Αέρας: 3 km/h

  • 22 ΙΑΝ 2021

    Μερική συννεφιά 15°C 6°C

  • 23 ΙΑΝ 2021

    Rain 15°C 11°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή