Μοιραστείτε το

ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ, ΧΑΡΤΟΝΟΠΟΙΪΑ, ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΣ ΧΑΡΤΟΥ Ο.Χ.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιομηχανία ς και πολτού χάρτου όλης της Χώρας»

Στην Αθήνα σήμερα την 23 Ιουνίου 2005, οι παρακάτω αναφερόμενοι αφενός Δραπανιώτης Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Ιωάννης Δραπανιώτης ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Χάρτου (ΣΕΒΙΧΑ), και αφετέρου Δρακόπουλος Δημήτριος, Πρόεδρος και Γκογκάκης Αθανάσιος, Γεν. Γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Μισθωτών τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την υπογραφή Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας για το έτος 2005, με τους ακόλουθους όρους:

Άρθρο 1

Έκταση ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι εργατoτεχνίτες/-τριες των επιχειρήσεων χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιομηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας.


Άρθρο 2

Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2004, σύμφωνα με την από 8-10-2004 ΣΣΕ, αυξάνονται από την 1-1-2005 κατά 3%3%. και στη συνέχεια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2005, αυξάνονται περαιτέρω, από την 1-9-2005, κατά


Άρθρο 3

Επιδόματα

1. Σε όλους τους- εγγάμους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδ?~_9~ γάμου, σε ποσοστό 100/0 επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες, καθώς και στους άγαμους γονείς, εφόσον έχουν την επιμέλεια παιδιών.

2. Για όσες κατηγορίες εργαζομένων προβλεπόταν από την 45/91 ΔΑ του ΠΔΔΔ Αθηνών, που ακυρώθηκε με την αριθμ. 673/97 απόφαση του ΣτΕ, η χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας και μέχρι επαναπροσδιορισμού του, με οποιοδήποτε τρόπο, καταβάλλεται διορθωτικό ποσό, προσαρμοσμένο σε ευρώ, στο ίδιο ύψος που αντιστοιχούσε το παραπάνω επίδομα την 31.12.1997.


Άρθρο 4

Ημέρες εβδομαδιαίας Εργασίας

Σχετικά με την ισχύ των σαράντα (40) ωρών και 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ισχύουν για τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς ΟΙ υπ' αριθμ. 25/83 και 59/83 αποφάσεις του ΔΔΔΔ Αθηνών.


Άρθρο 5

Διάλειμμα Εργασίας

Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς, που απασχολούνται περισσότερες από έξη (6) ώρες την ημέρα, χορηγείται διάλειμμα εργασίας 15' κάθε εργάσιμη ημέρα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 88/99 (ΦΕΚ 94 τ. Α' 1999).


Άρθρο 6

Αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης εργατοτεχνιτών/-τριών

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της από 24-5-2004 ΕΓΣΣΕ, οι αποζημιώσεις της παρ. 1 περ. α άρθρο 3 του β.ο. της 16/18.7.1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις ΕΓΣΣΕ του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5) και του 2002-2003 (άρθρο 4), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας:

Από 2 μήνες έως 1 έτος                                5 ημερομίσθια

Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη           7 ημερομίσθια

Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη           15 ημερομίσθια

Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη         30 ημερομίσθια

Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη        60 ημερομίσθια

Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη        100 ημερομίσθια

Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη        120 ημερομίσθια

Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη        140 ημερομίσθια

Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω             160 ημερομίσθια


Άρθρο 7

Ετήσια άδεια με αποδοχές

Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Σε εφαρμογή του άρθρου 5 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ, η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.


Άρθρο 8

Άδεια μητρότητας

Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας oρίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από τη πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.


Άρθρο 9

Άδεια φροντίδας παιδιού

α) Σε εφαρμογή του άρθρου 6 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της από 24-5-2OJ4 ΕΓΣΣΕ,

- οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών με αφετηρία τη λήξη της άδειας μητρότητας του άρθρου 8 ανωτέρω, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δυο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μια ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.

- την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.

- το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους αυτούς ως άνω όρους των φυσικών γoνέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

- την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς

- η άδεια φροντίδας παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

β) Σε εφαρμογή του άρθρου 9 της από 24-5-2004 ΕΓΣΣΕ το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών της παρ. (α) ανωτέρω, όπως ισχύει, δικαιούται 0/ η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/-της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.


Άρθρο 10

Άδεια για μoνoγoνεϊκές οικογένειες.

Σε εφαρμογή του άρθρου 7 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ,

- στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.

- η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.


Άρθρο 11

Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου

Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που υπάγονται στην παρούσα και που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές, για όσους εργάζονται πενθήμερο και έξι (6) εργασίμων ημερών με αποδοχές, για όσους εργάζονται εξαήμερο, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/1945. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο.

Οι άδειες αυτές δεν συμψηφίζονται με τις άδειες αναψυχής (ετήσιες άδειες) του α.ν. 539/45, όπως ισχύουν.


Άρθρο 12

Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών

Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/-η έχει τρία παιδιά και πάνω.


Άρθρο 13

Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης και άδεια λόγω AIDS

α) Σε εφαρμογή του άρθρου 8 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ, εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.

β) Σε εφαρμογή του άρθρου 12 της από 24-5-2004 ΕΓΣΣΕ, στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δέκα εξ (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δυο γονείς, επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

γ) Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί-ες προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.


Άρθρο 14

Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς.

Σε εφαρμογή του άρθρου 9 της από 15-4-2002 EΓΣΣE, στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές.


Άρθρο 15

Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης

Σε εφαρμογή του άρθρου 10 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ, δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μια φορά.


Άρθρο 16

Πίνακες αποδοχών

Τα κατώτατα όρια των αποδοχών των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, μη συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 2 ανωτέρω, καθορίζονται όπως στους συνημμένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΣΕ.


Άρθρο 17

Συγκρότηση Επιτροπής

Συμφωνείται η συγκρότηση Επιτροπής, με δύο εκπροσώπους από κάθε πλευρά, η οποία θα εξετάσει τη δυνατότητα ομαδοποίησης των ειδικοτήτων στις επιχειρήσεις χαρτοβιομηχανίας κλπ, που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2005.


Άρθρο 18

Ισχύς Προηγούμενων Όρων

Κάθε διάταξη πρoϊσxύoυσας ΣΣΕ ή ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ και δεν είναι αντίθετη με αυτήν, εξακολουθεί να ισχύει. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που

προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, ΕΓΣΣΕ, ΣΣΕ, Διαιτητικές Αποφάσεις, Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, Εσωτερικούς Κανονισμούς ή και έθιμα, δεν θίγονται από την παρούσα.


Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ΣΣΕ ισχύει από την 1-1-2005.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή