Μοιραστείτε το

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝ. ΒΟΗΘΟΙ ΕΚΣ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ , ΛΙΓΝΙ/ΧΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Σήμερα την 30/6/2004 στα γραφεία τoυ Ο.ME.Δ., επί της οδού Πλατεία Βικτωρίας 7,παρουσία και του Μεσολαβητού του Ο.ΜΕ.Δ. Λάμπρου Σέμπου οι υπογράφοντες

1. Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, με έδρα Μενάνδρου 85, Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Αντώνη Ηλιόπουλο, Πρόεδρο και Παναγιώτη Ανατζούτσουλα, Αναπλ. Γεν. Γραμματέα,

2. Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, με έδρα την Αθήνα, οδός Ζαλοκώστα αρ. 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Γεώργιο Γεωργιάδη, Πρόεδρο και Βασίλειο Νικολετόπουλο, Γεν. Γραμματέα,

3. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, με έδρα την Αθήνα, οδός Ξενοφώντος αρ. 5, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ιωάννη Δραπανιώτη, Γεν.Διευθυντής του ΣΕΒ


Συμφωvούν και αποδέχονται τα εξής:


Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

1. Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι χειριστές και βοηθοί χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, γεωτρητικών, και κάθε άλλου είδους και προορισμού, μηχανημάτων, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με την σχετική άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι αυτοί χειρίζονται μηχανήματα θερμικής ισχύος άνω των 17 ίππων και ηλεκτροκίνητα μηχανήματα άνω των 15 ίππων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 31/90 (ΦΕΚ 11Α).

2, Η σύμβαση αυτή εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους μέλη της συμβαλλόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης που απασχολούνται στις επιχειρήσεις των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων.


Άρθρο 2

Αναπροσαρμογή Αποδοχών

1. Ο βασικός μισθός και το βασικό ημερομίσθιο των εργαζομένων που υπάγονται στην σύμβαση αυτή, όπως ίσχυαν την 31.12.2003 προσαυξάνονται την 1.1.2004 σε ποσοστό 4%, και όπως θα ισχύουν την 31.8.2004 προσαυξάνονται από την 1.9.2004 σε ποσοστό 2,5%.

2. Για το έτος 2005 οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, όπως θα ισχύουν την 31.12.2004 προσαυξάνονται σε ποσοστό 2,2% από 1.1.2005 και όπως θα ισχύουν την 31.8.2005 προσαυξάνονται από 1.9.2005 σε ποσοστό 3,8%.

Α. Για τους χειριστές ο βασικός μισθός διαμορφώνεται ως εξής:

Από 1ης Ιανουαρίου 2004 στο ποσό των 721,78 € μηνιαίως.

Από 1ης Σεπτεμβρίου 2004 στο ποσό των 739,82 € μηνιαίως.

Από 1ης Ιανουαρίου 2005 στο ποσό των 756,10 € μηνιαίως.

Από 1ης Σεπτεμβρίου 2005 στο ποσό των 784,83 € μηνιαίως.


Β. Για τους βοηθούς χειριστές το βασικό ημερομίσθιο διαμορφώνεται ως εξής:

Από 1ης Ιανουαρίου 2004 στο ποσό των 26,51 € ημερησίως.

Από 1ης Σεπτεμβρίου 2004 στο ποσό των 27,17 € ημερησίως.

Από 1ης Ιανουαρίου 2005 στο ποσό των 27,77 € ημερησίως.

Από 1ης Σεπτεμβρίου 2005 στο ποσό των 28,83 € ημερησίως.


Άρθρο 3

Επιδόματα

Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή καταβάλλονται κατά περίπτωση και ανά ειδικότητα τα ακόλουθα επιδόματα, που υπολογίζονται στον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο, του άρθρου 2 αυτής της σύμβασης, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

1. Επίδομα Προϋπηρεσίας Χειριστών.

α) Στους χειριστές που υπάγονται στην σύμβαση αυτή χορηγείται επίδομα προϋπηρεσίας σε ποσοστό 10% νια κάθε τριετία και μέχρι πέντε τριετίες.

β) Ως προϋπηρεσία για την χορήγηση αυτού του επιδόματος θεωρείται ο χρόνος πραγματικής εργασίας στα καθήκοντα του χειριστού, σε οποιονδήποτε εργοδότη στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα από τον χρόνο της απόκτησης πρώτης αδείας περιλαμβανομένου και του χρόνου υπηρεσίας σε καθήκοντα βοηθού χειριστού. Η προϋπηρεσία σε καθήκοντα βοηθού χειριστού υπολογίζεται μέχρις δύο έτη σε οποιαδήποτε εργοδότη στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η προϋπηρεσία σε άλλο εργοδότη αποδεικνύεται με γραπτές βεβαιώσεις «πιστοποιητικά» τού ή των προηγουμένων εργοδοτών, που υποβάλλονται στον νέο εργοδότη μέσα σε μήνες τρεις το αργότερο από την ημέρα πρόσληψης, άλλως η καταβολή του επιδόματος αυτού αρχίζει από την υποβολή των πιστοποιητικών στον νέο εργοδότη.

2. Επίδομα Βαρέων Μηχανημάτων Χειριστών.

Στους χειριστές, που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους χρησιμοποιούν βαρέα μηχανήματα καταβάλλεται Επίδομα βαρέων μηχανημάτων ανάλογα με την ιπποδύναμη των μηχανημάτων ως εξής:

Από 1.1.2004

- Για μηχανήματα από 100 έως 200 ίππους ποσοστό 5%.

- Για μηχανήματα από 200 έως 300 ίππους ποσοστό 7%.

- Για μηχανήματα από 300 ίππους και άνω ποσοστό 10%.

Από 1.1.2005

- Για μηχανήματα από 100 έως 300 ίππους ποσοστό 7%.

- Για μηχανήματα από 300 ίππους και άνω ποσοστό 10%.


Σε περίπτωση που η απασχόληση του εργαζόμενου δεν είναι πλήρης κατά ημέρα και μήνα, καταβάλλεται το αντίστοιχο κάθε φορά επίδομα αναλόγως του πραγματικού χρόνου εργασίας στο αντίστοιχο μηχάνημα.

3. Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Χειριστών και Βοηθών Χειριστών.

α) Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην σύμβαση αυτή χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών σε σχέση με τον τόπο και τις συνθήκες παροχής της εργασίας τους ως εξής:

Ποσοστό 12% σε όσους εργάζονται στην επιφάνεια.

Ποσοστό 17% σε όσους εργάζονται μέσα σε υπόγειες στοές.

β) Διευκρινίζεται ότι με τον όρο "ειδικές συνθήκες" νοούνται οι ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες απασχολείται ο εργαζόμενος. Επομένως εάν παρέχεται άλλο επίδομα για -την ίδια αιτία, το επίδομα αυτό συμψηφίζεται με το επίδομα ειδικών συνθηκών που ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Το επίδομα εδικών συνθηκών δε συμψηφίζεται με τούς μισθούς, τα ημερομίσθια που προβλέπονται από την σύμβαση αυτή με εξαίρεση τυχόν επίδομα ανθυγιεινής εργασίας από όπου και αν ρυθμίζεται αυτό.

4. Επίδομα Γάμου Χειριστών και Βοηθών Χειριστών.

α) Στους εργαζόμενους  που υπάγονται στην σύμβαση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%.

β) Το επίδομα γάμου καταβάλλεται και τους άγαμους γονείς καθώς και στις /ους χήρους /ες, διαζευγμένους /ες εφ' όσον ο εργαζόμενος /η έχουν την επιμέλεια ενός τουλάχιστον παιδιού.

Άρθρο 4

Χρόνος Εργασίας

1. Εβδομαδιαία απασχόληση

Ο χρόνος εργασίας ανά εβδομάδα απασχόλησης για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην σύμβαση αυτή είναι 40 ώρες ανά εβδομάδα για εβδομαδιαία απασχόληση πέντε ημερών σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2874/2000.

2. Αμοιβή Κυριακών και νομίμων αργιών.

Για την εργασία κατά τις Κυριακές και κατά τις αργίες που έχουν καθορισθεί από τον νόμο, στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή καταβάλλονται οι νόμιμες προσαυξήσεις ήτοι το 1/25 των μηνιαίών αποδοχών που καθορίζονται με την σύμβαση αυτή προσαυξημένων κατά 75% και για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο καταβάλλεται ή ίδια προσαύξηση του 75% επί του ημερομισθίου.

3. Διάλειμμα εργασίας

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή χορηγείται διάλειμμα 15 λεπτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ 88/1999 μεταξύ της 4ης και 6ης ώρας της ημερήσιας βάρδιας τους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό εργασιών των επιχειρήσεων.


Άρθρο 5

Δώρο Χριστουγέννων - Νέου Έτους - Πάσχα

Το επίδομα των εορτών Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα καταβάλλεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (νόμο και τις Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται κάθε φορά) και υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές που ρυθμίζονται με την σύμβαση αυτή.


Άρθρο 6

Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία

1. Φαρμακευτικά είδη στον τόπο εργασίας.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να διαθέτουν στους τόπους εργασίας τα αναγκαία φαρμακευτικά είδη για την παροχή των πρώτων βοηθειών όταν υπάρχει ανάγκη άμεσης και πρόχειρης αντιμετωπίσεως ατυχημάτων και ασθενειών των εργαζομένων.

2. Είδη ατομικής προστασίας του άρθρου 8 παράγραφο 1 του ΚΜΛΕ.

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στους όρους αυτής της ΣΣΕ οι εργοδότες παρέχουν με δαπάνη τους τα είδη ατομικής προστασίας που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγρ. 1 του ισχύοντος Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Τα χορηγούμενα είδη παραμένουν στην κυριότητα του εργοδότη και ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα χρήσεως των ειδών αυτών.

3. Χορήγηση γάλακτος.

α) Όταν ο εργοδότης χορηγεί γάλα σε είδος στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε συγκεκριμένο χώρο ή κάτω από ειδικές συνθήκες και η υποχρέωσή του πηγάζει από νόμο Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή Κανονισμό Εργασίας ή Επιχειρησιακή συνήθεια το γάλα παρέχεται και στους εργαζόμενους που υπάγονται στην σύμβαση αυτή και οι οποίοι απασχολούνται στον ίδιο χώρο ή κάτω από τις ίδιες συνθήκες εργασίας.

β) Σε κάθε περίπτωση το γάλα χορηγείται μόνο εις είδος και έχει σκοπό την προστασία της υγείας των εργαζομένων που απασχολούνται στο συγκεκριμένο χώρο ή κάτω από ειδικές συνθήκες.


Άρθρο 7

Αργίες - Άδειες

1. Ημέρα αργίας

Η 4η Δεκεμβρίου εορτή της Αγίας Βαρβάρας προστάτιδας των Μεταλλωρύχων καθιερώνεται ως αργία και για τους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή.

Όσοι από τους εργαζόμενους δεν απασχοληθούν αυτή την ημέρα θα λαμβάνουν το 1/25 του μισθού ή το ημερομίσθιο.

2. Άδεια γάμου

Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, χορηγείται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές για την τέλεση γάμου διάρκειας πέντε (5) εργασίμων ημερών, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται το Σάββατο. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την χορηγούμενη από τον Νόμο ή αυτή την Σ.Σ.Ε. ετήσια άδεια ανάπαυσης.

3. Άδεια γέννησης τέκνου

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού χορηγείται στον πατέρα, εργαζόμενο που υπάγεται στη σύμβαση αυτή άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών με αποδοχές. 4. Άδεια για ασθένεια εξαρτημένων μελών.

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτημένων παιδιών καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες κατά έτος εφόσον ο /η εργαζόμενος /η έχει τρία παιδιά και πάνω,

5. Ετήσια άδεια ανάπαυσης

Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, εάν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας( βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (ΑΝ536/1945, όπως ισχύει) με αποδοχές μειώνεται από δώδεκα σε (10) δέκα μήνες συμπληρωμένους


Άρθρο 8

Διευκόλυνση συνδικαλιστικής δράσης

Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Συνδρομής)

1. Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να παρακρατούν ποσοστό 10/00 από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, ως συνδικαλιστική συνδρομή υπέρ της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχαvοδnγώv και Γεωτρυπανιστώv Ελλάδος.

2. Για την παρακράτηση αυτής της συνδρομής αναγκαία προϋπόθεση είναι η υποβολή εκ μέρους της δικαιούχου Ομοσπονδίας, δηλώσεως προς την επιχείρηση, ότι επιθυμεί την παρακράτηση αυτή από όλους τους χειριστές και βοηθούς χειριστές, που εργάζονται σε αυτήν ή ότι εξαιρούνται από την παρακράτηση οι εργαζόμενοι που αναφέρονται ονομαστικά.

3. Το ποσό που θα προκύπτει από την παρακράτηση αυτή κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 15η ημέρα του τέταρτου μήνα θα κατατίθεται στο λογαριασμό της δικαιούχου Ομοσπονδίας στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα) με αριθμό 482346-05

4. Οι εργαζόμενοι χειριστές και βοηθοί έχουν το δικαίωμα με γραπτή δήλωση τους προς την επιχείρηση να αρνηθούν την ανωτέρω παρακράτηση της συνδρομής και η επιχείρηση διακόπτει την παρακράτηση αυτή από τον επόμενο μήνα μετά την δήλωσή τους.


Άρθρο 9

Γενική Ρύθμιση

Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, Νόμους,  Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισμούς Εργασίας Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας δεν θίγονται, ενώ οι όροι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, της 24.5.2004 εφαρμόζονται συμπληρωματικά, ως προς όλες τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις τους εφόσον αυτές δεν περιέχονται ρητά στην σύμβαση αυτή.

2. Οι όροι προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων (Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων) που δεν τροποποιούνται ρητά με την σύμβαση αυτή εξακολουθούν να ισχύουν και έχουν ήδη καταγραφεί κωδικοποιημένα στην σύμβαση αυτή η οποία ενσωματώνει συνολικά και συστηματικά όλους τους όρους των ισχυόντων εθνικών ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών ρυθμίσεων.

3. Σε εφαρμογή των οικονομικών όρων της σύμβασης αυτής και συγκεκριμένα αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 έχουν συνταχθεί οι Πίνακες αμοιβών του Παραρτήματος, που ενσωματώνονται στην σύμβαση αυτή για να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους.


Άρθρο 10

Διάρκεια - Ισχύς

Η σύμβαση αυτή είναι αόριστης διάρκειας και αρχίζει την 1-1-2004.


Για την Εργατική πλευρά            Για την Εργοδοτική πλευρά

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή