Μοιραστείτε το

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών-μηχανοδηγών και γεωτρυπανιστών Λατομείων Πέτρας, Χώματος και Μαρμάρου όλης της Χώρας»


Στην Αθήνα σήμερα 30 Ιουνίου του έτους 2004 οι παρακάτω αναφερόμενοι: α) Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών β) Λάμπρος Παπαϊωάννου, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος γ) Γεώργιος Αναστασόπουλος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ και δ) Ιορδάνης Πιζικλής εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Μαρμάρων Ελλάδος αφενός και αφετέρου Αντώνιος Ηλιόπουλος. Πρόεδρος, Παναγιώτης Ανατζούτσουλας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1876/90, συμφώνησαν την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα έτη 2004-2005.


Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι χειριστές και οι βοηθοί χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών, γεωτρητικών, διατρητικών, φορτωτικών και χωματουργικών εν γένει μηχανημάτων, καθώς και χειριστές και βοηθοί χειριστών αντλιών εκτοξεύσεως ετοίμου σκυροδέματος παντός τύπου, συστήματος και λειτουργίας που απασχολούνται στα λατομεία μαρμάρου και στα λατομεία πέτρας, χώματος (χωματερές), σπαστηροτριβεία, ασβεστοποιεία, παρασκευαστήρια ετοίμου σκυροδέματος, ασφάλτου και σε πάσης φύσεως λατομικές εργασίες όλης της χώρας.

Επίσης στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται και οι χειριστές και οι βοηθοί τους, που απασχολούνται στη διακίνηση λατομικών προϊόντων (φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά), ανεξάρτητα αν αυτή γίνεται σε αυτοτελείες λατομικές επιχειρήσεις ή σε βιομηχανικούς χώρους.


Άρθρο 2

Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2003 με βάση τις διατάξεις των ΔΑ 13/2003 και 14/2003 αυξάνονται από 1-1-2004 κατά ποσοστό 4,0% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-9-2004, αυξάνονται περαιτέρω από 1-10-2004 κατά ποσοστό 2,5%. Περαιτέρω δε για το έτος 2005 αυξάνονται από μεν την 1-1-2005 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 1-1-2005 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-9-3005 αυξάνονται περαιτέρω από 1-10-2005 κατά ποσοστό 3% επίσης και διαμορφώνονται ως εξής:

Αδειούχοι χειριστές, μηχανοδηγοί, γεωτρυπανιστές, βασικός μηνιαίος μισθός:

Από 1.1.2004 820,71 ευρώ και από 1-10-2004 841,23 ευρώ.

Από 1.1.2005 866,50 ευρώ και από 1-10-2005 892,50 ευρώ.

Βοηθοί χειριστών κλπ. βασικό ημερομίσθιο:

Από 1.1.2004 27,68 ευρώ και από 1-10-2004 28,37 ευρώ.

Από 1.1.2005 29,22 ευρώ και από 1-10-2005 30,10 ευρώ.


Άρθρο 3

Επιδόματα

α. Τριετιών

Οι παραπάνω βασικοί μισθοί των αδειούχων χειριστών κλπ, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, αυξάνονται με επίδομα τριετιών σε ποσοστό 10% για κάθε μία τριετία και μέχρι πέντε τριετίες.

Σε εργασιακές σχέσεις διάρκειας μικρότερης από ένα μήνα, για τους χειριστές, καθορίζεται ημερομίσθιο ίσο προς το 1/22 του πιο πάνω βασικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών της αναλόγου περιπτώσεως και των λοιπών δικαιουμένων επιδομάτων.

Ως χρόνος προϋπηρεσίας για την αναγνώριση των τριετιών των χειριστών υπολογίζεται ο χρόνος που διανύθηκε από την είσοδο στον κλάδο. Δηλαδή, από την απόκτηση αδείας χειριστού και δύο πλήρη χρόνια προ της αποκτήσεως της αδείας χειριστού με την ειδικότητα του βοηθού με την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιήσει οι ενδιαφερόμενοι τουλάχιστον 300 ημερομίσθια στις παραπάνω ειδικότητες για κάθε τριετία, αλλιώς από τη συμπλήρωση 300 ημερομισθίων για την κάθε τριετία και 1500 ημερομισθίων εν συνόλω για την κάλυψη των πέντε τριετιών.

Γίνεται μνεία ότι για τους χειριστές των νέων οχημάτων-μηχανημάτων, που υπήχθησαν στο Προεδρικό Διάταγμα 31/90 («περί επιβλέψεως, συντηρήσεως και χειρισμού μηχανημάτων Έργων») όπως οι αντλίες εκτοξεύσεως ετοίμου σκυροδέματος (ΠΡΕΣΣΕΣ ΜΠΕΤΟΥ) τα ΤΑΜΠΕΡΣ, ΧΟΛΜΠΑΚΣ, ΚΑΤΕΡΠΙΛΑΡ, ΠΕΡΛΙΕ, ΒΑΓΓΟΝ-ΝΤΡΙΛ, ΓΙΟΥΓΓΛΙΣ και άλλα, η προϋπηρεσία για τη προσμέτρηση των τριετιών αυτών των χειριστών, θα υπολογίζεται από την ημέρα που ανέλαβαν εργασία ως οδηγοί χειριστές σε αυτά τα οχήματα-μηχανήματα, με την προϋπόθεση ότι πραγματοποίησαν 300 τουλάχιστον πλήρη ημερομίσθια για κάθε τριετία στα μηχανήματα αυτά.

Ο αριθμός των παραπάνω πραγματοποιημένων ημερομισθίων θα αποδεικνύεται από τις ασφαλιστικές βεβαιώσεις ημερών εργασίας που χορηγεί το ΙΚΑ σε οποιονδήποτε εργοδότη και στις περιπτώσεις που αφορούν εργασίες εκτός ασφαλιστικής περιοχής ή εργασίες εκτός Ελλάδος, θα αποδεικνύεται με βεβαίωση των εργοδοτών.

β. Γάμου

Σε όλους τους έγγαμους χειριστές κλπ και βοηθούς που υπάγονται στην ΣΣΕ αυτή χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% επί του βασικού τους μισθού ή ημερομισθίου.

γ. Ειδικών συνθηκών

Σε όλους τους χειριστές κλπ και βοηθούς της παρούσας χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών εκ ποσοστού 15% επί του βασικού τους μισθού ή ημερομισθίου.

δ. Βαρέων Μηχανημάτων και οδηγήσεως

1)    Στους χειριστές κλπ που χειρίζονται μηχανήματα με ιπποδύναμη μέχρι 100 ίππους καταβάλλεται επίδομα Υπευθυνότητας και Βαρέων Μηχανημάτων εκ ποσοστού 6% από 1-1-2004.

2)    Στους χειριστές κλπ που χειρίζονται μηχανήματα από 101 έως 300 ίππους καταβάλλεται επίδομα εκ ποσοστού 7%. Το επίδομα αυτό από 1-1-2005 διαμορφώνεται σε 8%.

3)    Στους χειριστές κλπ που χειρίζονται μηχανήματα από 301 ίππους και άνω καταβάλλεται επίδομα εκ ποσοστού 10%.

4)    Στους χειριστές αντλιών σκυροδέματος που διακινούν ή οδηγούν τα εν λόγω μηχανήματα στο οδικό δίκτυο και έχουν τα νόμιμα προσόντα προς τούτο (δηλαδή άδεια χειριστού και άδεια οδηγού αυτοκινήτου) καταβάλλεται για κάθε ημέρα τέτοιας εργασίας ανεξαρτήτως ωρών απασχολήσεώς τους σ'αυτήν επίδομα οδηγήσεως σε ποσοστό 8% επί του βασικού τους μισθού.

ε. Γαλαρίας

Σε όλους τους μισθωτούς της παρούσας που απασχολούνται σε εργασίες λατομείων πέτρας-χώματος και εργάζονται μέσα σε γαλαρίες καταβάλλεται ειδικό επίδομα γαλαρίας (ανεξάρτητο από το επίδομα ειδικών συνθηκών) εκ ποσοστού 10% επί του βασικού τους μισθού.

στ. Έξοδα τοκετού

Στους μισθωτούς που υπάγονται στην ΣΣΕ αυτή σε περίπτωση αποκτήσεως δευτέρου και πάνω τέκνου καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως συμβολή στα έξοδα τοκετού 600,00 ευρώ. Η έκτακτη αυτή εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στο τέλος του μηνός γεννήσεως του τέκνου με την υποβολή νομίμως θεωρημένου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως ή πιστοποιητικού γεννήσεως της οικείας Δημοτικής Αρχής.


Άρθρο 4

Διάφορες παροχές και λοιπές διατάξεις

1.    Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών ΣΣΕ όπως διαμορφώνονται κάθε φορά έχουν εφαρμογή και στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς.

2.    Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες και όροι εργασίας ευνοϊκότεροι που προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

3.    Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των ΔΑ 13 και 14/2003 καθώς και όλων των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

4.    Παροχές καταβαλλόμενες με μορφή επιδομάτων παραγωγής ή καλής αποδόσεως δεν συμψηφίζονται με τις αυξήσεις που χορηγούνται με την ΣΣΕ αυτή.


Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αυτής αρχίζει από 1.1.2004.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή