Μοιραστείτε το

ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Ο.Χ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας

των εργατοτεχνιτών Χημικής Βιομηχανίας όλης της χώρας

Στην Αθήνα σήμερα 21 Ιουνίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Γ. Δαφερέρας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος και αφετέρου Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και οι δύο για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Σ'αυτή τη ΣΣΕ υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες Χημικής Βιομηχανίας των ακολούθων κλάδων, πλην αυτών που υπάγονται σε άλλες Εθνικές Ομοιοεπαγγελματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή αποφάσεις διαιτησίας.

Εργάτες-τριες Βιομηχανιών: Επεξεργασίας Φωσφορικών Οστών, Κεράτων και Οστράκων Κομβοποιίας, Παραγωγής Γεωργικών Φαρμάκων, Ενόργανων Οξέων,. Οξέων, Χρωμάτων, Υδροχρωμάτων, Βερνικοχρωμάτων, Ιδιοσκευασμάτων Βιολογικών παρασκευασμάτων, Παστών Οδόντων, Αρωματοποιίας, Αιθερίων Ελαίων, Δεψικών εκχυλισμάτων, Συνθ. Τεχνητής Μετάξης, Εκρηκτικών Υλών, Ναφθαλίνης, Πηρείων Κηροπλαστικής, Άλατος, Φωτοκαρμπόν, Πλαστικών Δερμάτων, Φυτοευπαθών Προϊόντων και Χάρτου φωτοαντιγράφων, Διοξειδίου του άνθρακος, Αμμωνίας, Αντικροτικών συνθέτων (προσθέτων βενζίνης), Οξικού Πολυβυνιλίου, Συνθετικών Ρητινών, Μονομερούς Βινυλοχλωριδίου Τροφοδοσίας, Υαλουργικών κλιβάνων.


2. Τα κατώτατα ημερομίσθια των εργατοτεχνιτών-τριών που υπάγονται

σ'αυτή τη ΣΣΕ αυξάνονται την 1.1.2004 κατά ποσοστό 4,5% και διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Εργατοτεχνίτες-τριες γενικά

- κατά την πρόσληψη,                      26,25€

- μετά 1 έτος απασχόλησης,            27,80€

- μετά 2 έτη απασχόλησης,             28,10€

Β. Εργατοτεχνίτες-τριες απασχολούμενοι με την σύνθεση, ζύγιση, ανάμειξη, τριβή και μεταφορά πρώτων υλών υαλουργίας σ'όλα τα υαλουργεία της χώρας, 28,50€

Τα παραπάνω ημερομίσθια προσαυξάνονται την 1.7.2004 με ποσοστό 2%.


3. Τα ημερομίσθια του άρθρου 2 αυξάνονται για το 2005 κατά ποσοστό 6%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, δηλαδή την 1.1.2005 σε ποσοστό 3% στα ημερoμίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.1-2.2004 και την 1.7.2005 σε ποσοστό 3% στα ημερομίσθια όπως έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2005.

4. Από 1.1.2004 χορηγείται στους υπαγόμενους σ' αυτή τη ΣΣΕ μια ακόμη τριετία σε ποσοστό 5%. Ισχύουν δηλαδή στον κλάδο έντεκα (11) τριετίες συνολικά. Ως προϋπηρεσία για τον υπολογισμό του ποσοστού λογίζεται η πραγματοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη του κλάδου.

5. Τα επιδόματα που προβλέπονται από προηγούμενες ΣΣΕ ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.

6. Οι αποζημιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4), του 2000-2001. (άρθρο 5), του 2002-2003 (άρθρο 4) και του 2004-2005 (άρθρο 4), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (τριας):


Προϋπηρεσία                            Αποζημίωση

Από 2 μήνες έως 1 έτος:                                         5 ημερομίσθια

Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη:                   7 ημερομίσθια

Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη:                   15 ημερομίσθια

Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη:                 30 ημερομίσθια

Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη:               60 ημερομίσθια

Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη:             100 ημερομίσθια

Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη:             120 ημερομίσθια

Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη:             140 ημερομίσθια

Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω:                  160 ημερομίσθια


7. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.

8. Το μειωμένο ωράριο ("άδεια") θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.

9. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.

10. Εργαζόμενοι(-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε :ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.

11. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξ (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

12. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον επισημαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.

13. Όσες διατάξεις προηγούμενων ΣΣΕ του κλάδου και αντιστοίχων διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.

14. Καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από τις παραπάνω, άλλες παροχές σε είδος ή σε χρήμα και άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τoυς εργαζόμενους του κλάδου εξακολουθούν να ισχύουν.


15. Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.1.2004.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή