Μοιραστείτε το

ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών Βορείου Ελλάδος

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 7 Απριλίου 2005 μεταξύ αφενός του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος» [ΣΒΒΕ], νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Νικόλαο Γκαντίνα, Οικονομικό Επόπτη του

Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου του «Συνδέσμου Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών Βορείου Ελλάδος», νομίμως εκπροσωπουμένου από τους κ.κ. Ελευθέριο Τεκτονίδη, Πρόεδρο, Κυριάκο Γκιαούρη, Αντιπρόεδρο και Λάζαρο Σιώτα, Γενικό Γραμματέα, νομίμως εξουσιοδοτημένους, συμφωνήθηκαν κι έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:


Κεφάλαιο 1o

Στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπάγονται οι Πτυχιούχοι Εργοδηγοί Χημικοί που απασχολούνται σ' οποιοδήποτε τμήμα στις πάσης φύσεως Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και λοιπές επιχειρήσεις που εδρεύουν ή λειτουργούν στην Βόρεια Ελλάδα.

Κεφάλαιο 2o  - Βασικοί Μισθοί και Προϋπηρεσία (EνιαίοςMισθός)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ΣΣΕ της 4.7.2000 είχε υπολογισθεί και το χρονοεπίδομα προϋπηρεσίας, όπως αυτό ορίζονταν στις προηγούμενες ΣΣΕ, και οι βασικοί μισθοί με το χρονοεπίδομα αυτό ενώθηκαν σε ενιαίους μισθούς, οι ενιαίοι αυτοί μισθοί, που είχαν καταστεί βασικοί, ώστε επ' αυτών πλέον να υπολογίζονται τα διάφορα άλλα επιδόματα που προβλέπονταν στη ΣΣΕ της 21.3 .2002 και αποτελούσαν τα κατώτατα όρια των βασικών [ενιαίων με την προϋπηρεσία] μηνιαίων μισθών των ανωτέρω μισθωτών, που συνδέονται με τις πιο πάνω κατηγορίες επιχειρήσεων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και εδρεύουν ή λειτουργούν στη Βόρειο Ελλάδα, καθορίζονται για τα ημερολογιακά έτη 2005 και 2006 ως εξής [τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ]:....

Η κατάταξη στα παραπάνω κλιμάκια μισθών γίνεται υπολογιζόμενης της προϋπηρεσίας. Ως προϋπηρεσία νοείται η εργασία που παρασχέθηκε ως εργοδηγού βοηθού χημικού σε οποιοδήποτε εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη που θεωρείται από τον Σύνδεσμο Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών Βορείου Ελλάδος ή, σε περίπτωση που ο προηγούμενος εργοδότης δεν υφίσταται και από τα βιβλιάρια ενσήμων ΙΚΑ και με βεβαίωση του παραπάνω Συνδέσμου. Διευκρινίζεται ότι η στρατιωτική θητεία ως χρόνος προϋπηρεσίας δεν προσμετράται.

Εάν η αύξηση του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) -με βάση το ενημερωτικό Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών- για το έτος 2006 είναι μεγαλύτερη σε ποσοστό του 5%, θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση του ποσοστού αύξησης των αποδοχών για το Β' εξάμηνο του 2006.


Κεφάλαιο 3ο - Επιδόματα

Οι ανωτέρω βασικοί και ενιαίοι με την προϋπηρεσία, κατά τα ανωτέρω, μηνιαίοι μισθοί προσαυξάνονται με τα εξής επιδόματα, τα οποία συμψηφίζονται με τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές.

1.- Επίδομα γάμου: Χορηγείται σε ποσοστό 10% στους άνδρες και γυναίκες και ανεξάρτητα αν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται ο άλλος σύζυγος. Το επίδομα αυτό δικαιούνται και οι χήροι-ες, διαζευγμένοι-ες,

καθώς και οι άγαμες μητέρες, εργοδηγοί χημικοί, που έχουν την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα των παιδιών.

2.- Επίδομα τέκνων: Χορηγείται στους εργοδηγούς χημικούς άνδρες και γυναίκες ανεξάρτητα αν εργάζονται και οι δύο σύζυγοι στην ίδια εταιρία και σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και ανεξάρτητα αριθμού τέκνων και φύλλου αυτών μέχρι τη συμπλήρωση του 20ού έτους εφόσον είναι άγαμα και δεν εργάζονται, ενώ για τα σπουδάζοντα τέκνα το επίδομα χορηγείται μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους και πάντως μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, εκτεινόμενο ακόμη κατά 3 χρόνια από τη λήψη του πτυχίου για μεταπτυχιακές σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου και μέχρι συμπληρώσεως του 27ου έτους.

Το επίδομα τέκνων δικαιούται και η εργαζόμενη γυναίκα που είναι άγαμη καθώς και ο/η χήρος/α ή διαζευγμένος/η που έχει την επιμέλεια των τέκνων.

3.- Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Στους Πτυχιούχους Εργοδηγούς Χημικούς χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό κατ' ελάχιστο 15%, ασχέτως χώρου απασχόλησης τους, εκτός εάν στους απασχολουμένους σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή σε χώρους των χημικών εργαστηρίων χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε υψηλότερο ποσοστό, οπότε δικαιούνται το επίδομα αυτό στο ποσοστό που χορηγείται στο μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού ή μέσα στο ίδιο το χημικό εργαστήριο αν πρόκειται για απασχολούμενους σ' αυτό.

Επίσης, δικαιούνται το επίδομα αυτό σε ποσοστό 15% και οι απασχολούμενοι στους χώρους των χημικών εργαστηρίων, ανεξαρτήτως του χρόνου απασχόλησής τους σ' αυτά, εκτός αν στο χώρο αυτό στο υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης χορηγείται από αυτήν το επίδομα αυτό με ΣΣΕ ή διαιτητική απόφαση ή άλλη διάταξη σε υψηλότερο ποσοστό, οπότε το λαμβάνουν και αυτοί στο ίδιο ποσοστό. Το επίδομα

αυτό δεν συμψηφίζεται στις τυχόν χορηγούμενες υψηλότερες αποδοχές,  όμως συμψηφίζεται με το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας που καταβάλλεται.

4.- Επίδομα σπουδών: Εργοδηγοί χημικοί απόφοιτοι σχολών εργοδηγών χημικών ή αντίστοιχης βαθμίδας σχολών ημεδαπής και αλλοδαπής, που απέκτησαν τα πτυχία τους από το ΥΠΕΠΘ, ύστερα από εξετάσεις στις κατά τα ΝΔ 1097/42 και 2628/53 Επιτροπές, δικαιούνται επίδομα σπουδών 5% επί των βασικών τους μισθών. Το ίδιο επίδομα δικαιούνται και οι κάτοχοι αντίστοιχων πτυχίων από δημόσιες μέσες τεχνικές Σχολές. Το επίδομα αυτό σημψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές.

5.- Επίδομα Υπευθυνότητας: Πτυχιούχοι εργοδηγοί χημικοί που εργάζονται α) είτε χωρίς την παρουσία επιστήμονα χημικού, β) είτε ως υπεύθυνοι χημείου, γ) είτε ως υπεύθυνοι φυλακής (βάρδιας) ή εργοδηγοί βάρδιας οποιουδήποτε τμήματος παραγωγής, δ) είτε ως επόπτες

οποιουδήποτε τμήματος της επιχειρήσεως, ε) είτε ως υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου βάρδιας, στ] είτε ως αποκλειστικά υπεύθυνοι και

αρμόδιοι της επιχείρησης για διασφάλιση ποιότητος [ISO], δικαιούνται επίδομα αυξημένης ευθύνης σε ποσοστό 15% επί των βασικών μισθών τους. Το επίδομα αυτό συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές.

Κεφάλαιο 4ο - Λοιποί όροι εργασίας

1.- Παροχές σε είδος: α) Κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγεί μισό κιλό γάλα την ημέρα σε κάθε μισθωτό που υπάγεται στην παρούσα,

β) Κάθε εργοδότης πρέπει να χορηγεί επίσης σε κάθε μισθωτό δυο μπλούζες λευκές, ένα ζευγάρι υποδήματα ασφαλείας (κατάλληλα για φύλαξη από υγρασία και ηλεκτροπληξία), ένα ζευγάρι γάντια ελαστικά, ένα ζευγάρι γυαλιά προστασίας ματιών και μία μάσκα τύπου RESPIRE TOR. Τα είδη αυτά αντικαθίστανται όταν φθαρούν.

2.- Άδεια γάμου. Κάθε μισθωτός δικαιούται σε περίπτωση γάμου του άδεια πέντε εργάσιμων ημερών με πλήρες αποδοχές, που αρχίζει από την

προηγούμενη του γάμου και είναι άσχετη από την κανονική άδεια.

3.- Άδεια τοκετού. Σε περίπτωση τοκετού συζύγου εργαζομένου, ο σύζυγος δικαιούται δύο ημέρες (2) άδεια με αποδοχές την ημέρα του τοκετού και την επομένη. Η άδεια αυτή δεν μεταφέρεται σε άλλες

ημερομηνίες.

4.- Συνδικαλιστική άδεια. Στους Πρόεδρο και Γραμματέα του Συνδέσμου παρέχεται σε ετήσια βάση συνδικαλιστική άδεια 1 Ο συνολικά επιπλέον

εργάσιμων ημερών, πέραν της προβλεπομένης του Ν. 1264/82, εφόσον εξαντλήθηκαν οι δικαιούμενες να λάβει τέτοιες ημέρες αδείας και μόνον

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για παράσταση ενώπιον Δικαστηρίου ή της Επιθεωρήσεως Εργασίας.

5.- Προσαύξηση νυχτερινής εργασίας. Μισθωτοί εργαζόμενοι κατά τη νύχτα δικαιούνται προσαύξηση νυχτερινής εργασίας στο ίδιο ποσοστό

που χορηγεί η επιχείρηση στο υπόλοιπο προσωπικό της.


Κεφάλαιο 5o - Τελικές Διατάξεις

1- Η παρούσα ΣΣΕ καλύπτει και όλους τους πτυχιούχους εργοδηγούς Χημικούς, μέλη του συμβαλλόμενου Συνδέσμου, που εργάζονται ως Προϊστάμενοι τμήματος παραγωγής ή υπεύθυνοι (εργοδηγοί) βάρδιας και σε όσους απασχολούνται στον ποιοτικό έλεγχο των αποβλήτων ή σε τμήματα έρευνας ανεξάρτητα από τον ειδικότερο χαρακτηρισμό της θέσης που κατέχουν.

2.- Σε κάθε περίπτωση οι καθοριζόμενοι με την παρούσα βασικοί μισθοί δεν μπορούν να είναι κατώτεροι από τα γενικά κατώτατα όρια μισθών

ιδιωτικών υπαλλήλων που ορίζονται κάθε φορά από τις Εθν. Γεν. ΣΣΕ ή όμοιας εκτάσεως Διαιτητικές Αποφάσεις.

3.- Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν από τους εργαζόμενους σε αυτούς μισθωτούς του ανωτέρω κλάδου, τις μηνιαίες συνδρομές όσων εξ αυτών είναι μέλη του Σωματείου που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και εφόσον δέχονται να παρακρατούνται από αυτούς οι συνδρομές, για την οποία αποδοχή τους υποχρεούνται να υποβάλουν στην επιχείρηση που εργάζονται δήλωση του ν. 1599/86 των ιδίων και βεβαίωση του σωματείου περί του ότι είναι μέλη. Τις συνδρομές αυτές οι εργοδότες θα τις καταθέτουν κάθε Ιούλιο και κάθε Ιανουάριο στον ειδικό λογαριασμό αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα τους γνωρίζει με έγγραφό του το ανωτέρω σωματείο. Φωτοαντίγραφο των σχετικών αποδείξεων καταθέσεως των συνδρομών που έχουν εισπραχθεί δικαιούται να ζητά το σωματείο από κάθε επιχείρηση.

Ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους σε κάθε εργοδηγό χημικό βεβαίωση, στην οποία θα βεβαιώνει ότι παρακράτησε τις συνδρομές του έτους, το συνολικό ποσό αυτών για κάθε εργαζόμενο, καθώς και ότι κατέθεσε αυτές υπέρ του άνω σωματείου στο σχετικό λογαριασμό Τράπεζας που θα οριστεί από το σωματείο εγγράφως.

4.- Η παρούσα ΣΣΕ καλύπτει μόνο τα μέλη του Συνδέσμου που συμβάλλεται, η δε ιδιότητα του μέλους αποδεικνύεται μόνο με βεβαίωση του Συνδέσμου που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα.

5.- Τυχόν καταβαλλόμενες βασικές αποδοχές ή επιδόματα ανώτερα από τις οριζόμενες με την παρούσα δεν μπορούν να μειωθούν ή να μεταβληθούν και τυχόν ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν.

Η παρούσα αρχίζει να ισχύει από 1-1-2005 και λήγει την 31.12.2006.


Οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή