Μοιραστείτε το

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Χ.

O.ME

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2005

Αρ. Πρωτ.: 1659


Προς:

1. Σύλλογο Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ), Γ' Σεπτεμβρίου 48 β & Μάρνη (Κτίριο ΕΚΑ), 104 33 Αθήνα

2. Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

29/2005

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χημικών μηχανικών επιστημόνων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας»


Στην Αθήνα σήμερα την 21 Ιουνίου 2005 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής Διαιτητής του ΟΜΕΔ,

- που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 την 19 Μαΐου 2005 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χημικών μηχανικών επιστημόνων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας,

- συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 30 Μαρτίου 2005 και αριθμ. πρωτ. 75 αίτησης του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΓΕΒ) για υπηρεσίες Μεσολάβησης,

- αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 24 Μαΐου 2005, σε συνέχεια της από 6 Μαίου 2005 και αριθμ. πρωτ. 026/6-5-2005 αίτησης του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΓΕΒ) για υπηρεσίες Διαιτησίας, για την επίλυση της εν λόγω συλλογικής διαφοράς, κατέληξα σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, σε Διαιτητική Απόφαση με τις εξής ρυθμίσεις:


Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι χημικοί μηχανικοί, απόφοιτοι Α.Ε.Ι, Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Σχολών του Εσωτερικού και αναγνωριζόμενων ως ισοτίμων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, σε ολόκληρη τη χώρα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με αντικείμενο το σχεδιασμό, την επίβλεψη λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων και διαδικασιών (Π.Δ 274/1997), ανεξάρτητα αν επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω απασχολούνται και με διοικητικά ή εμπορικά καθήκοντα και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).


Άρθρο 2

Βασικοί μηνιαίοι μισθοί

1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα ρύθμιση, όπως είχαν διαμορφωθεί την 4-3-2005, με βάση τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 7/2004 Δ.Α., αυξάνονται από 5-3-2005 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-8-2005 αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2005 κατά ποσοστό 3,3%.

2. Ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση του διπλώματος του ΕΜΠ ή άλλης ισότιμης με το ΕΜΠ σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΤΕΕ και του ΣΤEB.

3. Επί των ανωτέρω βασικών μηνιαίων μισθών υπολογίζονται και τα προβλεπόμενα από προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις επιδόματα.


Άρθρο 3

Δημιουργία νέου μισθολογικού κλιμακίου και νέου καταληκτικού

Στην υφιστάμενη μισθολογική διάρθρωση, βάσει του χρόνου προϋπηρεσίας από τον χρόνο απόκτησης του διπλώματος, δημιουργείται μισθολογικό κλιμάκιο για 28 έως 32 έτη προϋπηρεσίας με βασικό μισθό οριζόμενο από 5 Μαρτίου 2005 στα 1539,75 ευρώ. Για το νέο καταληκτικό κλιμάκιο για χρόνο προϋπηρεσίας από 32 έτη και άνω ο βασικός μισθός ορίζεται, από 5 Μαρτίου 2005, στα 1550 ευρώ.


Άρθρο 4

Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Διδακτορικού

Το ήδη χορηγούμενο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Διδακτορικού εκ ποσοστού 13% αυξάνεται από 1 Δεκεμβρίου 2005 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνεται σε 14%.


Άρθρο 5

Διατήρηση Ρυθμίσεων

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της υπ' αριθμ. 7/2004 Δ.Α καθώς και των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.


Άρθρο 6

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.


Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 5-3-2005, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

...............


Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή