Μοιραστείτε το

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο.ΜΕ.Δ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Προς:

1. Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, Σολωμού 65 (6ος όροφος), 104 32 Αθήνα ,

2. Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων, Αριστοτέλους 11-15, Αθήνα

3. Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας, Υπερείδου 7, 10558 Αθήνα


ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

41/2006

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται ως φωτοστοιχειοθέτες - σελιδοποιοί, πληκτρολόγοι - δακτυλογράφοι και σελιδοποιοί - γραφιστικής στις επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας»

Ο Αναστάσιος Πετρόπουλος ορίσθηκα Διαιτητής σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς που προέκυψε μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου» και της εργοδοτικής οργάνωσης «Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης-Επικοινωνίας» προκειμένου να ρυθμιστούν, με ΣΣΕ για το έτος 2006, οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται ως φωτοστοιχειοθέτες-σελιδοποιοί, πληκτρολόγοι-δακτυλογράφοι, και σελιδοποιοί γραφιστικής στις εταιρείες διαφήμισης - επικοινωνίας όλης της χώρας.

..............................


Για τους παραπάνω λόγους εκδίδω την ακόλουθη Διαιτητική Απόφαση

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας διαιτητικής απόφασης, υπάγονται οι απασχολούμενοι α) ως πληκτρολόγοι - δακτυλογράφοι σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, β) ως φωτοστοιχειοθέτες, σελιδοποιοί και γ) ως σελιδοποιοί - γραφιστικής με ένθεση και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, στις επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης Επικοινωνίας.

Άρθρο 2

Καθορισμός εννοιών

Φωτοστοιχειοθεσία είναι κάθε μορφής εργασία που γίνεται πάνω στη φωτοστοιχειοθετική μηχανή και με την φωτοστοιχειοθετική μηχανή (χαρακτηρισμός κειμένου, πληκτρολόγηση τυπογραφικών κειμένων, τυπογραφική διευθέτηση, φωτογράφηση, εμφάνιση). Ο εργαζόμενος που απασχολείται ή μπορεί να ασχοληθεί με όλες τις εργασίες αυτές είναι χειριστής φωτοστοιχειοθεσίας ή φωτοστοιχειοθέτησης. Οι παραπάνω όροι ισχύουν και για όλους τους εργαζόμενους που δια των ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC) επεξεργάζονται κείμενα και στην ουσία πραγματοποιούν την ίδια εργασία με ένα λίγο διαφορετικό μηχάνημα. Εν συντομία ονομάζονται φωτοσυνθέτες-τριες γιατί το παραγόμενο προϊόν είναι το ίδιο.

Σελιδοποίηση είναι η τοποθέτηση του προϊόντος της φωτοστοιχειοθεσίας ή μέρος του προϊόντος με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίζεται επιφάνεια (σελίδα) να συμφωνεί με δοσμένο προσχέδιο (ντάμι ή κασέ). Αυτό μπορεί να γίνεται είτε με το χέρι είτε με ηλεκτρονική μέθοδο. Ο εργαζόμενος που απασχολείται με την εργασία αυτή είναι σελιδοποιός.

Πληκτρολόγηση - δακτυλογράφηση είναι η αποκλειστική απασχόληση στο γράψιμο των κειμένων. Σε κάθε επιχείρηση την ειδικότητα αυτή μπορεί να έχει μόνο ένας ανά τέσσερις εργαζόμενους, οι δε υπόλοιποι έχουν μία από τις αμέσως παραπάνω αναφερόμενες δύο ειδικότητες, προσδιοριζόμενη από το αντικείμενο εργασίας τους.


Άρθρο 3

Καθορισμός βασικών μισθών κατά ειδικότητα

1. Πληκτρολόγος - Δακτυλογράφος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή βασικός μισθός από 1-1-2006, 850,00 ΕΥΡΩ.

2. Φωτοστοιχειοθέτης-τρια, σελιδοποιός βασικός μισθός από 1/1/2006, 900,00 ΕΥΡΩ.

3. Σελιδοποιός - Γραφιστική με ένθεση και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή βασικός μισθός από 1/1/2006, 960,00 ΕΥΡΩ.


Άρθρο 4

Θεσμικές ρυθμίσεις

1. Υπαλληλική ιδιότητα

Σε περίπτωση καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών καταβάλλεται αποζημίωση υπαλλήλου του Ν. 2112/20, όπως ισχύει σήμερα.

2. Ημέρες και ώρες εργασίας

Καθορίζεται εβδομάδα πέντε (5) ημερών και σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης.

3. Πέμπτη εβδομάδα αδείας

Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει οκτώ (8)έτη προϋπηρεσία στον κλάδο ή προϋπηρεσία δέκα (10)ετών γενικώς, δικαιούνται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών με αποδοχές επί πλέον της νόμιμης σύνολο 25 εργασίμων ημερών 5νθημέρου (δηλαδή πέμπτη εβδομάδα εργασίας).

4. Άδεια γάμου - Γεννήσεως τέκνου

Χορηγείται άδεια γάμου επτά (7) ημερολογιακών ημερών με αποδοχές, η οποία σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες με αποδοχές.

5. Άδεια τοκετού - Θηλασμού

  • Χορηγείται άδεια τοκετού στις εγκύους εργαζόμενες διάρκειας δέκα επτά (17) εβδομάδων που κατανέμεται πριν και μετά τον τοκετό.
  • Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.

Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.

  • Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
  • Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
  • Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
  • Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

6. Αργία του κλάδου

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος καθιερώνεται ως ημέρα αργίας. Σε περίπτωση απασχόλησης του μισθωτού κατά την ημέρα αυτή καταβάλλεται προσαύξηση κατά 75%.


Άρθρο 5

Επιδόματα

Τα παρακάτω επιδόματα υπολογίζονται από 1/1/2006 στους πιο πάνω βασικούς μισθούς του άρθρου 3.

1. Χορηγείται επίδομα 5% επί των άνω βασικών μισθών για κάθε συμπληρωμένη τριετία απασχόλησης στις ως άνω ειδικότητες και μέχρι 5 τριετίες. Ως χρόνος υπολογισμού της πρώτης τριετίας είναι η πρώτη ημέρα απασχόλησης σε μία από τις ανωτέρω ειδικότητες στον ευρύτερο κλάδο των γραφικών τεχνών.

2. Επίσης χορηγείται επίδομα πολυετίας μετά την συμπλήρωση δέκα οκτώ (18) ετών απασχόλησης των εργαζομένων στον ευρύτερο κλάδο των Γραφικών Τεχνών κατά ποσοστό 7%.

3. Για τους φωτοστοιχειοθέτες-τριες, σελιδοποιούς, υπολογίζεται και η τυχόν προϋπηρεσία ως χειριστών λινοτυπίας ή μονοτυπίας. Για τους εργαζόμενους με την ειδικότητα της πληκτρολόγησης - δακτυλογράφησης, Γραφίστα υπολογίζεται και η τυχόν προϋπηρεσία τους ως χειριστών (δακτυλογράφων) ηλεκτρονικών υπολογιστών σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων. Σε τυχόν αμφισβήτηση προϋπηρεσίας εργαζομένου λαμβάνεται υπόψη η βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

4. Χορηγείται επίδομα γάμου 10% σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα. Επίσης, το αυτό επίδομα χορηγείται σε

α) ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας

β) άγαμους γονείς

γ) Διαζευγμένους


Άρθρο 6

Ετήσια κανονική άδεια

1. Για την ετήσια κανονική άδεια εφαρμόζονται οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

2. Για όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, καταβάλλεται επίδομα αδείας ίσο με 18/25 του καταβαλλόμενου μισθού.


Άρθρο 7

Μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζομένους-ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.


Άρθρο 8

Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια με αποδοχές.


Άρθρο 9

Άδεια λόγω θανάτου συγγενή

Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.


Άρθρο 10

Συνδικαλιστική Εισφορά

Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων - μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης.

Η παρακράτηση αυτή γίνεται αφού προηγουμένως η εργατική οργάνωση γνωρίζει με επιστολή της σε κάθε επιχείρηση το ύψος της ετήσιας συνδρομής και τον τρόπο που θα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση αυτής για την είσπραξη της οποίας οφείλει να μεριμνά η δικαιούχος οργάνωση των εργαζομένων.

Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή δικαιούνται με ατομική δήλωσή τους που απευθύνεται στην επιχείρηση να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωσή τους αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου.


Άρθρο 11

Συνδικαλιστική άδεια

Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 17 παρ.2 εδάφια γ. κ' δ. του Νόμου 1264/82 συνδικαλιστικές άδειες, για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα των πρωτοβάθμιων Σωματείων χορηγούνται με πλήρεις αποδοχές.


Άρθρο 12

Γενικές ρυθμίσεις

1. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες νόμιμο ωράριο σε μία επιχείρηση απαγορεύεται να απασχοληθούν με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλη επιχείρηση.

2. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να προβαίνουν σε ενέργειες εναντίον επιχείρησης-μέλους της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας για οποιοδήποτε θέμα πριν ενημερωθεί εγγράφως ο εργοδοτικός σύνδεσμος από τις εν διενέξει επαγγελματικές οργανώσεις των εργαζομένων και πριν εξαντληθεί η μεσολαβητική προσπάθεια της Ένωσης.

3. Τυχόν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας δεν θίγονται με την παρούσα αλλά συνεχίζουν να ισχύουν.

Η ισχύς της ρύθμισης αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από 1/1/2006.


Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή