Μοιραστείτε το

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006

Αρ. Πρωτ.: 1423

Προς:

1. Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών & Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, Μενάνδρου 85,  Αθήνα 104 38

2. Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα

3. Σύνδεσμο ΑΕ και ΕΠΕ, Πανεπιστημίου 16, Αθήνα 106 72

4. Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, Πλ. Μοριχόβου 1, 546 25  Θεσσαλονίκη

5. Ομοσπονδία Σωματείων Μαρμάρων Ελλάδος, Καυκάσου 29, Νίκαια

6. Πανελλήνιο Σύνδεσμο Λατομικών Βιομηχανικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Μαρμάρου, Ρεγκούκου 3, Αθήνα

7. Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος, Ασκληπιού 3, Αθήνα


ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

16/2006

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων λατομέιων πέτρας-χώματος και μαρμάρου.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κώστας Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Με την αριθμ. 026/8-5-2006 Αίτηση Διαιτησίας της «Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος» ζητήθηκε από τον ΟΜΕΔ η έκδοση διαιτητικής απόφασης, η οποία αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων λατομείων πέτρας - χώματος και μαρμάρου.

Στις 24-5-2006 επιλέχθηκα Διαιτητής με κοινή συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και ανέλαβα την υπόθεση στις 29-5-2006.

........................

Αφού έλαβα υπόψη μου .....

ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εκταση ισχύος

Στις  διατάξεις της ρύμισης αυτής υπάγονται οι χειριστές και οι βοηθοί χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών, γεωτρητικών, διατρητικών, φορτωτικών και χωματουργικών εν γένει μηχανημάτων, καθώς και χειριστές και βοηθοί χειριστών αντλιών εκτοξεύσεως ετοίμου σκυροδέματος παντός τύπου, συστήματος και λειτουργίας που απασχολούνται στα λατομεία μαρμάρου και στα λατομεία πέτρας, χώματος (χωματερές), σπαστηροτριβεία, ασβεστοποιεία, παρασκευαστήρια ετοίμου σκυροδέματος, ασφάλτου και σε πάσης φύσεως λατομικές εργασίες όλης της χώρας.

Επίσης στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται και οι χειριστές και οι βοηθοί τους, που απασχολούνται στη διακίνηση λατομικών προϊόντων (φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά), ανεξάρτητα αν αυτή γίνεται σε αυτοτελείς λατομικές επιχειρήσεις ή σε βιομηχανικούς χώρους.

΄Αρθρο 2

Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια

Τα κατώτατα όρια  των βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2005 με βάση τις διατάξεις της από 30.6.2004 συλλογικής σύμβασης εργασίας  αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3,1 % και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2006 κατά ποσοστό 3,1 %. Εν συνεχεία όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 αυξάνονται από 1-1-2007 κατά ποσοστό 3% κα όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2007 κατά ποσοστό 3%. Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνονται ως εξής:

Αδειούχοι χειριστές, μηχανοδηγοί, γεωτρυπανιστές, βασικός μηνιαίος μισθός:

* από 1.1.2006 920,17 ευρώ, από 1-7-2006 948,70 ευρώ, από 1.1.2007 977,16 ευρώ και από 1-7-2007 1006,47 ευρώ.

Βοηθοί χειριστών κλπ. βασικό ημερομίσθιο:

* από 1.1.2006 31,03 ευρώ, από 1-7-2006 32,00 ευρώ, από 1.1.2007 32,95 ευρώ και από 1-7-2007 33,94 ευρώ.

Άρθρο 3

Επιδόματα

α. Τριετιών

Οι παραπάνω βασικοί μισθοί των αδειούχων χειριστών κλπ, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, αυξάνονται με επίδομα τριετιών σε ποσοστό 10% για κάθε μία τριετία και μέχρι πέντε τριετίες.

Σε εργασιακές σχέσεις διάρκειας μικρότερης από ένα μήνα, για τους χειριστές, καθορίζεται ημερομίσθιο ίσο προς το 1/22 του πιο πάνω βασικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών της αναλόγου περιπτώσεως και των λοιπών δικαιουμένων επιδομάτων.

Ως χρόνος προϋπηρεσίας για την αναγνώριση των τριετιών των χειριστών υπολογίζεται ο χρόνος που διανύθηκε από την είσοδο στον κλάδο. Δηλαδή, από την απόκτηση αδείας χειριστού και δύο πλήρη χρόνια προ της αποκτήσεως της αδείας χειριστού με την ειδικότητα του βοηθού με την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιήσει οι ενδιαφερόμενοι τουλάχιστον 300 ημερομίσθια στις παραπάνω ειδικότητες για κάθε τριετία, αλλιώς από τη συμπλήρωση 300 ημερομισθίων για την κάθε τριετία και 1500 ημερομισθίων εν συνόλω για την κάλυψη των πέντε τριετιών.

Γίνεται μνεία ότι για τους χειριστές των νέων οχημάτων-μηχανημάτων, που υπήχθησαν στο Προεδρικό Διάταγμα 31/90 («Περί επιβλέψεως, συντηρήσεως και χειρισμού μηχανημάτων Έργων») όπως οι αντλίες εκτοξεύσεως ετοίμου σκυροδέματος (ΠΡΕΣΣΕΣ ΜΠΕΤΟΥ) τα ΤΑΜΠΕΡΣ, ΧΟΛΜΠΑΚΣ, ΚΑΤΕΡΠΙΛΑΡ, ΠΕΡΛΙΕ, ΒΑΓΓΟΝ-ΝΤΡΙΛ, ΓΙΟΥΓΓΛΙΣ και άλλα, η προϋπηρεσία για τη προσμέτρηση των τριετιών αυτών των χειριστών, θα υπολογίζεται από την ημέρα που ανέλαβαν εργασία ως οδηγοί χειριστές σε αυτά τα οχήματα-μηχανήματα, με την προϋπόθεση ότι πραγματοποίησαν 300 τουλάχιστον πλήρη ημερομίσθια για κάθε τριετία στα μηχανήματα αυτά.

Ο αριθμός των παραπάνω πραγματοποιημένων ημερομισθίων θα αποδεικνύεται από τις ασφαλιστικές βεβαιώσεις ημερών εργασίας που χορηγεί το ΙΚΑ σε οποιονδήποτε εργοδότη και στις περιπτώσεις που αφορούν εργασίες εκτός ασφαλιστικής περιοχής ή εργασίες εκτός Ελλάδος, θα αποδεικνύεται με βεβαίωση των εργοδοτών.

β.  Γάμου

Σε όλους τους έγγαμους χειριστές κλπ και βοηθούς που υπάγονται στη Δ.Α. αυτή χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% επί του βασικού τους μισθού ή ημερομισθίου.

γ. Ειδικών συνθηκών

Σε όλους τους χειριστές κλπ και βοηθούς της παρούσας χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών εκ ποσοστού 15% επί του βασικού τους μισθού ή ημερομισθίου.

δ. Βαρέων Μηχανημάτων και οδηγήσεως

1)     Στους χειριστές κλπ που χειρίζονται μηχανήματα με ιπποδύναμη μέχρι 100 ίππους καταβάλλεται επίδομα Υπευθυνότητας και Βαρέων Μηχανημάτων εκ ποσοστού 6%.

2)    Στους χειριστές κλπ που χειρίζονται μηχανήματα από 101 έως 300 ίππους καταβάλλεται επίδομα εκ ποσοστού 8%.

3)    Στους χειριστές κλπ που χειρίζονται μηχανήματα από 301 ίππους και άνω καταβάλλεται επίδομα εκ ποσοστού 10%.

4)    Στους χειριστές αντλιών σκυροδέματος που διακινούν ή οδηγούν τα εν λόγω μηχανήματα στο οδικό δίκτυο και έχουν τα νόμιμα προσόντα προς τούτο (δηλαδή άδεια χειριστού και άδεια οδηγού αυτοκινήτου) καταβάλλεται για κάθε ημέρα τέτοιας εργασίας ανεξαρτήτως ωρών απασχολήσεώς τους σ'αυτήν επίδομα οδηγήσεως σε ποσοστό 8% επί του βασικού τους μισθού.

ε.  Γαλαρίας

Σε όλους τους μισθωτούς της παρούσας που απασχολούνται σε εργασίες λατομείων πέτρας - χώματος και εργάζονται μέσα σε γαλαρίες καταβάλλεται ειδικό επίδομα γαλαρίας (ανεξάρτητο από το επίδομα ειδικών συνθηκών) εκ ποσοστού 10% επί του βασικού τους μισθού.

στ. Πλωτών μέσων

Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς που απασχολούνται στη διακίνηση λατομικών προϊόντων μέσα σε κύτη πλοίων ή άλλου πλωτού μέσου και σε αμπάρια πλοίων χορηγείται για όσο χρόνο απασχολούνται σε αυτά από 1.1.2006 ειδικό επίδομα σε ποσοστό 7% υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου της παρούσας.

z. Έξοδα τοκετού

Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα αυτή σε περίπτωση αποκτήσεως δευτέρου και πάνω τέκνου καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως συμβολή στα έξοδα τοκετού 600,00 ευρώ. Η έκτακτη αυτή εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στο τέλος του μηνός γεννήσεως του τέκνου με την υποβολή νομίμως θεωρημένου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως ή πιστοποιητικού γεννήσεως της οικείας Δημοτικής Αρχής.


΄Αρθρο 4

Διάφορες παροχές και λοιπές διατάξεις

1.      Ολες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών ΣΣΕ όπως διαμορφώνονται κάθε φορά έχουν εφαρμογή και στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς, εφόσον είναι ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους από τις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας ρύθμισης και των προηγουμένων αυτής.

2.     Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες και όροι εργασίας ευνοϊκότεροι που προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

3.     Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι  της από 30.6.2004 συλλογικής σύμβασης εργασίας, καθώς και όλων των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων, εφόσον δεν  τροποποιούνται με την παρούσα.

4.     Παροχές καταβαλλόμενες με μορφή επιδομάτων παραγωγής ή καλής αποδόσεως δεν συμψηφίζονται με τις αυξήσεις που χορηγούνται με την Δ.Α. αυτή.

΄Αρθρο  5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της Δ.Α. αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αυτής αρχίζει από 1.1.2006

Ημερομηνία Κατάθεσης: 14 Ιουνίου 2006

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Κώστας Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή