Μοιραστείτε το

ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ Ο.Χ. (ΠΛΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών) ολόκληρης της Xώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης)

Στην Αθήνα σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και αφετέρου Κων/νος Γκουτζαμάνης, Πρόεδρος του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών Νοτίου Ελλάδας, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1.         Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις ολόκληρης της χώρας, πλην Μακεδονίας και Θράκης αναπροσαρμόζονται για το έτος 2006 και καθορίζονται ως εξής:

.................................

2.         Για το 2007 οι βασικοί μισθοί αυξάνονται κατά ποσοστό 5,4%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί εφάπαξ την 1.5.2007 στους μισθούς όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2007.

3.         Για τον προσδιορισμό των παραπάνω αποδοχών προσμετράται στο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και η προϋπηρεσία του μισθωτού σε οποιοδήποτε εργοδότη στην ίδια ειδικότητα, υπολογιζόμενη δε από την κτήση του πτυχίου και μετά.

4.         Οι παραπάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί της παρ.1 της ΣΣΕ προσαυξάνονται με επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% για τους άνδρες και τις γυναίκες. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες, καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών. Κατά τον ίδιο τρόπο οι βασικοί μισθοί της παρ.1 προσαυξάνονται σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί και μέχρι τρία εφόσον δεν συμπλήρωσαν το 20ο έτος της ηλικίας τους, είναι άγαμα και δεν εργάζονται. Σε περίπτωση όμως που τα παιδιά σπουδάζουν η επιδότηση παρατείνεται για μία τριετία.

Τα παραπάνω κοινωνικά επιδόματα (γάμου και τέκνων) υπολογίζονται στους εκάστοτε νέους βασικούς μισθούς.

5.         Στους Πτυχιούχους Εργοδηγούς Χημικούς χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 16%, ασχέτως χώρου απασχόλησής τους, εκτός εάν στους απασχολούμενους σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή σε χώρους των χημικών εργαστηρίων χορηγείται υψηλότερο ποσοστό οπότε δικαιούνται το επίδομα αυτό στο ποσοστό που χορηγείται στο μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού ή μέσα στο ίδιο το χημικό εργαστήριο αν πρόκειται για απασχολούμενους σ' αυτό.

Επίσης δικαιούνται το επίδομα αυτό σε ποσοστό 16% και οι απασχολούμενοι στους χώρους των Χημικών Εργαστηρίων ανεξαρτήτως του χρόνου απασχόλησής τους σ' αυτά, εκτός αν στο χώρο αυτό στο υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης χορηγείται το επίδομα αυτό με ΣΣΕ ή διαιτητική απόφαση ή άλλη διάταξη σε υψηλότερο ποσοστό, οπότε το λαμβάνουν και αυτοί στο ίδιο ποσοστό. Το επίδομα αυτό συμψηφίζεται με κάθε επίδομα καταβαλλόμενο για την ίδια αιτία.

6.             Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 7% συνολικά στους εργοδηγούς χημικούς που κατέχουν μία ξένη γλώσσα. Προϋπόθεση για την χορήγηση του η εύλογη και αναγκαία χρήση του στην εργασία.

7.             Πτυχιούχος Εργοδηγός Χημικός που εργάζεται είτε ως υπεύθυνος φυλακής (βάρδιας) είτε ως επόπτης τμήματος, είτε χωρίς την παρουσία επιστήμονα χημικού, δικαιούται επίδομα αυξημένης ευθύνης σε ποσοστό 15%.

8.         Στους υπαγόμενους σ' αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται μία φιάλη γάλακτος ημερησίως (1/2 κιλού). Στη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο που αφορά την επιχείρηση είναι δυσχερής η χορήγηση του γάλακτος, τότε καταβάλλεται το αντίτιμο της φιάλης σε χρήμα.

9.             Χορηγούνται στους υπαγόμενους σ' αυτή τη ΣΣΕ δύο μπλούζες εργασίας καθώς και 1 ζεύγος υποδημάτων ασφαλείας. Τα είδη αυτά αντικαθίστανται όταν φθαρούν.

10.       Τα παραπάνω επιδόματα, ανθυγιεινής εργασίας, ή επικινδύνου εργασίας και αυξημένης ευθύνης και γλώσσας, υπολογίζονται επίσης στους εκάστοτε βασικούς μισθούς.

11.       Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο, και δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/45.

12.             Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή είκοσι πέντε (25) ημερών, αν εργάζεται πενθήμερο. Κατά τα λοιπά ισχύουν διατάξεις του ΑΝ 539/45.

13.       Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.

14.       Το μειωμένο ωράριο ("άδεια") θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.

15.       Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993 όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.

16.       Η άδεια της παρ.1 του άρθρ.2 του Ν.1346/83 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο Ιδρυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους έχει καθοριστεί σε 30 ημέρες και χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα, σύμφωνα με την από 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

17.       Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.

18.             Χορηγείται άδεια 9 μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζομένους/νες, που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (Κ.ΑΝ.Ε.Π.-Γ.Σ.Ε.Ε.).

Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζομένου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζομένους.

Επίσης η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζομένους. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.

19.       Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξ (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσει ς αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

20.       Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι κατά τις επόμενες διαπραγματεύσεις για τη ΣΣΕ του κλάδου επιθυμούν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας την οποία επιτυγχάνουν επί σειρά ετών. Δηλώνουν όμως παράλληλα ότι σε περίπτωση αδυναμίας για την εξεύρεση λύσης συμφωνούν να απευθυνθούν στις υπηρεσίες μεσολαβητού ή διαιτητού με κοινή συμφωνία η οποία θα συμπεριλαμβάνει επίσης και την επιλογή του προσώπου του μεσολαβητού ή διαιτητού.

21.       Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει αυτή η ΣΣΕ δεν μειώνονται.

22.       Η ΣΣΕ αυτή δεσμεύει τις οργανώσεις και τα μέλη των οργανώσεων που την υπέγραψαν, η δε ισχύς της αρχίζει την 1.1.2006.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή