Μοιραστείτε το

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Χ.

Ο.ΜΕ.Δ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2006

Αρ.Πρωτ.:1832

Προς:

1. Σύλλογο Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ), Γ' Σεπτεμβρiου 48 β & Μάρνη (Κτίριο ΕΚΑ), 104 33 Αθήνα

2. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα


ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

36/2006

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χημικών μηχανικών επιστημόνων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας»


Στην Αθήνα σήμερα 28 Ιουλίου 2006 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής - Διαιτητής του ΟΜΕΔ, που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν.1876/90 την 29 Ιουνίου 2006 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χημικών μηχανικών επιστημόνων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας,

κατέληξα σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, σε Διαιτητική Απόφαση με τις εξής ρυθμίσεις:


Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι χημικοί μηχανικοί, απόφοιτοι Α.Ε.Ι, Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Σχολών του Εσωτερικού και αναγνωριζόμενων ως ισοτίμων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε είδους, σε ολόκληρη τη χώρα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με αντικείμενο το σχεδιασμό την επίβλεψη λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων και διαδικασιών (Π.Δ 274/1997), ανεξάρτητα αν παραλλήληλως ή/και επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω απασχολούνται και με διοικητικά ή εμπορικά καθήκοντα, και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).

Άρθρο 2

Βασικοί μηνιαίοι μισθοί

1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα ρύθμιση, όπως είχαν διαμορφωθεί την 30-4-2006, με βάση τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 29/2005 Δ.Α., αυξάνονται από 1-5-2006 κατά ποσοστό 3,2% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-8-2006 αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 κατά ποσοστό 3,2%.

2. Ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση του διπλώματος του ΕΜΠ ή άλλης ισότιμης με το ΕΜΠ σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΤΕΕ και του ΣΤΕΒ.

3. Επί των ανωτέρω βασικών μηνιαίων μισθών υπολογίζονται και τα προβλεπόμενα από προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις επιδόματα.


Άρθρο 3

Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Διδακτορικού

Το ήδη χορηγούμενο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Διδακτορικού εκ ποσοστού 14% αυξάνεται από 1 Ιουλίου 2006 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνεται σε 15%.

Άρθρο 4

Διατήρηση Ρυθμίσεων

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της υπ' αριθμ. 29/2005 Δ.Α καθώς και των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.


Άρθρο 5

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις εσωτερικούς κανονισμούς έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.


Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 7-4-2006, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις.


Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή