Μοιραστείτε το

Δ.Α. 7/2017 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

Δ.Α. 7/2017 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων
(Π.Κ. 3/30.6.2017)


Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017
Αρ. Πρωτ. Μ-Δ: 296
Προς:
1.    Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, Πέτρου Ράλλη 349, 184 50 Νίκαια
2.    Πανελλήνιο Σύνδεσμο Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, 3ης Σεπτεμβρίου 48β, 104 33 Αθήνα
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΜΟΝ. 7/2017
«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων»
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 198/03Δ/29.3.2017 αίτηση προς τον Ο.ΜΕ.Δ. ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων και η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος ζήτησαν με κοινή αίτηση την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας από ένα διαιτητή για την ρύθμιση της συλλογικής διαφοράς των εργαζομένων στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.
Με πρόσκληση του Ο.ΜΕ.Δ. προσκλήθηκαν τα μέρη της συλλογικής διαφοράς για ανάδειξη διαιτητή για το χειρισμό της υπόθεσης.
Με το από 6.4.2017 πρακτικό ανάδειξης με κοινή επιλογή αναδείχθηκα ως Διαιτητής με Αναπληρωτή τον Ιωακείμ Σμυρνιώτη και ανέλαβα τα καθήκοντά μου στις 13.4.2017.
Για να εκδώσω την παρούσα κάλεσα τα μέρη της συλλογικής διαφοράς σε συναντήσεις, στις οποίες αναλυτικά αναφέρομαι στη συνέχεια, μελέτησα τα έγγραφα και έλαβα υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και συγκεκριμένα τα ακόλουθα:
1.    Τα στοιχεία του φακέλου της Μεσολάβησης και ιδίως:
2.    Την από 2.2.2017 πρόσκληση της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων προς την Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος κοινοποιούμενη προς α) Υπουργείο Εργασίας, β) Επιθεώρηση Εργασίας και γ) Υπουργείο Δικαιοσύνης όπου επισυνάπτεται πρόταση για τη σύναψη ΣΣΕ.
3.    Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Μ-Δ 198/03Δ/29.3.2017 κοινή αίτηση προς τον Ο.ΜΕ.Δ. με την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων και η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος ζήτησαν την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας από ένα διαιτητή για την ρύθμιση της συλλογικής διαφοράς.
4.    Το από 13.4.2017 πρακτικό ανάληψης της υπόθεσης Διαιτησίας.
5.    Τις με αρ. πρωτ. Μ-Δ 222/19.4.2017, 227/25.4.2017, 234/2.5.2017 και 254/25.5.2017 προσκλήσεις του Διαιτητή για συνάντησή με τα μέρη της συλλογικής διαφοράς οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 15/5/2017 και ώρα 16:30 και στις 12/6/2017 και ώρα 16:30 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα. Κατά τις παραπάνω δύο συναντήσεις παρέστησαν εκπρόσωποι και από τα δύο μέρη.
6.    Το από 15/5/2017 πρακτικό διαιτησίας, στο οποία αναγράφεται ότι συμφωνήθηκε παράταση της διαδικασίας διαιτησίας μέχρι 12/6/2017, όπως και το από 12/6/2017 πρακτικό διαιτησίας και όσα αναγράφονται σε αυτά.
7.    Το με αρ. πρωτ. Μ-Δ 276/12.6.2017 υπόμνημα της εργοδοτικής πλευράς, στο οποίο αναγράφεται ότι είναι σκόπιμο να αναπροσαρμοσθούν ή να καταργηθούν μια σειρά επιδομάτων που περιέχονται στην προηγούμενη συλλογική σύμβαση εν όψει μάλιστα της σημαντικής μειώσεως του αριθμού των πράξεων του αμίσθων υποθηκοφυλακείων, αλλά και των εισπραττομένων ποσών.
8.    Το με αρ. πρωτ. Μ-Δ 280/13-6-2017 έγγραφο της εργοδοτικής πλευράς στο οποίο αναφέρεται ότι εκ προφανούς παραδρομής δηλώθηκε ότι υπάρχει συμφωνία για υπογραφή σ.σ.ε. και η αληθής έννοια της δηλώσεως αναφερόταν στο χρόνο ισχύος της σ.σ.ε μέχρι 31.12.2018.
9.    Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου διαιτησίας.
10.    Την κείμενες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και τις διατάξεις του Ν.1876/1990, του Ν.3899/2010, όπως σήμερα ισχύουν και του άρθρου τέταρτου του Ν.4303/2014.
11.    Το γεγονός ότι η διαιτητική απόφαση εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας.
12.    Το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς, κατά τις διατάξεις του Ν.1876/1990 και ιδίως του άρθρου 16 αυτού, όπως σήμερα ισχύουν, του Ν.3899/2010 και του άρθρου τέταρτου του Ν.4303/2014.
Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει, ακόμη και σήμερα, σημαντική επίπτωση στην αγορά των ακινήτων. Όχι μόνο οι τιμές τους γνωρίζουν σημαντική πτώση, αλλά και οι αγοραπωλησίες τους έχουν συρρικνωθεί. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο μέσος ρυθμός συρρίκνωσης των αγοραπωλησιών διαμορφώθηκε για το 2012 στο -38% και για το 2013 στο -17,5%. Η παραπάνω αρνητική εξέλιξη αντανακλάται και στα έσοδα των υποθηκοφυλακείων, τα οποία μειώθηκαν επίσης σημαντικά.
Από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν έτσι και από τις δύο πλευρές προκύπτει κατά κύριο λόγο σταθεροποίηση στα έσοδα των υποθηκοφυλακείων για τα έτη 2015-2016 στα ίδια επίπεδα. Ταυτόχρονα όμως, σε όσες περιπτώσεις υποθηκοφυλακείων προκύπτει κάποια μείωση, προκύπτει και μείωση των μισθολογικών δαπανών, η οποία περιορίζει, σχετικά και σε κάποιο βαθμό, τον αρνητικό χαρακτήρα της εξελίξεως, ο οποίος πάντως παραμένει.
Για το λόγο ακριβώς αυτό θεωρώ ότι είναι σκόπιμη η διατήρηση των αποδοχών των εργαζομένων στα ίδια επίπεδα. Δεν κρίνω σκόπιμη μια μεγαλύτερη μείωση, για το λόγο ότι ήδη έχει επέλθει με τις προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας μια μείωση της τάξεως περίπου του 21%.
Για επί μέρους θέματα που τέθηκαν στη διαδικασία της διαιτησίας σκέφθηκα και αποφάσισα ως ακολούθως:
Με βάση τα ανωτέρω
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Δ.Α. υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία καθώς και στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία στα οποία λειτουργούν και Κτηματολογικά Γραφεία, όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
1.    Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών καθορίζονται ως εξής:
Α) Ως τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους θα καταβάλλονται οι αποδοχές που κάθε φορά προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ν.4093/2012)  για υπαλλήλους της ηλικίας αυτής.
Β) Μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας:
 
Έτη Υπηρεσίας    Αποδοχές      
0-2                          966,42      
2-4                         989,32      
Φ5                        1.023,63      
5-6                       1.023,63      
6-8                       1.052,23      
8-10                     1,057,97      
10-12                   1.069,40      
12-14                   1.080,85      
14-15                   1.092,26      
15-16                   1.092,26      
16-18                   1.103,76      
18-20                   1.115,16      
21    1.126,60      
22    1.138,05      
23    1.149,46      
24    1.160,19      
25    1.172,35      
26    1.205,83      
27    1.217,29      
28    1.229,13      
29    1.240,16      
30    1.245,87      
31    1.283,53      
32    1.321,21      
33    1.358,90      
34    1.396,58      
35    1.434,28      
36    1.471,96      
37    1.509,64      
38    1.547,32      
39    1.585,00      
40    1.622,68     

2.    Για τον καθορισμό των βασικών μισθών λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε ισότιμα και συναφή καθήκοντα σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.    Η προϋπηρεσία συνταξιούχου η οποία προσμετρήθηκε για τη χορήγηση σύνταξης δε λαμβάνεται υπόψη.
4.    Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει ο υπάλληλος στον εργοδότη αμέσως μετά την πρόσληψη. Τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την απόδειξη της προϋπηρεσίας υποβάλλονται μέσα σε τρεις μήνες. Αν από τα πιστοποιητικά προκύπτει προϋπηρεσία μεγαλύτερη από όση αναφέρεται στη δήλωση ή αν υποβληθούν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας χωρίς να έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση κατά την πρόσληψη, η προϋπηρεσία συνυπολογίζεται κατά τον καθορισμό του μισθού από την ημέρα της κατάθεσης των πιστοποιητικών.
5.    Κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας τα πιστοποιητικά επιστρέφονται στον υπάλληλο.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς χορηγούνται τα εξής επιδόματα, τα οποία υπολογίζονται επί του βασικού μισθού:
1.    Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας.
Οι βασικοί μισθοί όπως διαμορφώνονται με βάση τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη ή άλλο άμισθο υποθηκοφυλακείο σε ποσοστό 9% για τη συμπλήρωση της πρώτης πενταετίας και 10% για τη συμπλήρωση κάθε επόμενης πενταετίας και μέχρι τέσσερις (4) πενταετίες, ήτοι συνολικά μέχρι πέντε πενταετίες.
Στην περίπτωση που ο μισθωτός έχει πολλαπλή απασχόληση κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα, ο χρόνος των πολλαπλών απασχολήσεων λαμβάνεται υπόψη μόνο μία φορά ως χρόνος προϋπηρεσίας.
2.    Επίδομα λαθών.
Στους υπαλλήλους που έχουν την ευθύνη για την είσπραξη των δικαιωμάτων από τους τίτλους που καταχωρίζονται και για όσο χρόνο έχουν την ευθύνη αυτή καταβάλλεται επίδομα λαθών 12%.
Το ταμειακό επίδομα λαθών 12% χορηγείται κατά την κρίση του Υποθηκοφύλακα σε τέσσερις (4) υπαλλήλους και δύναται να χορηγηθεί σε δύο (2) ακόμη υπαλλήλους κατά την κρίση του Υποθηκοφύλακα και εφόσον στο Υποθηκοφυλακείο στο οποίο προΐσταται λειτουργεί Κτηματολόγιο.
3.    Επίδομα γάμου.
Στους έγγαμους μισθωτούς χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται και στους άγαμους γονείς, καθώς και σε εκείνους που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας ή είναι διαζευγμένοι.
4.    Επίδομα παιδιών.
Χορηγείται επίδομα παιδιών, σε ποσοστό 5% για κάθε ανήλικο παιδί και θα το λαμβάνει ο γονέας μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Η χορήγηση του επιδόματος αυτού παρατείνεται για παιδιά που δεν εργάζονται και φοιτούν σε ανώτατη, ανώτερη ή ισότιμη και αναγνωρισμένη με αυτές σχολή της ημεδαπής για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές και σε καταληκτικό χρόνο σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Για το σκοπό αυτό ο επιδοτούμενος με το παρόν επίδομα υπάλληλος υποχρεούται να προσκομίζει τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους επίσημη βεβαίωση σπουδών από τη σχολή του και υπεύθυνη δήλωση ότι το παιδί δεν εργάζεται.
5.    Επιστημονικό Επίδομα.
Α) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε πανεπιστημιακής ή άλλης ισότιμης σχολής της Ελλάδος ή του εξωτερικού χορηγείται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 25%, Στους κατόχους Πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού διπλώματος το ανωτέρω επιστημονικό επίδομα προσαυξάνεται κατά 39,00 ευρώ.
Β) Στους πτυχιούχους ανωτέρων σχολών, χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 20%.
6.    Επίδομα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Καθορίζεται επίδομα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε ποσοστό 15%, το οποίο δύναται να χορηγηθεί, κατά την κρίση του Υποθηκοφύλακα, ακόμα και σε όλους τους υπαλλήλους του υποθηκοφυλακείου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτοί γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του υποθηκοφυλακείου.
Άρθρο 4
Διάφορες παροχές
1.    Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, να διακόπτουν την εργασία τους για μία ώρα ή να προσέρχονται στην εργασία τους μια ώρα αργότερα ή να αποχωρούν μία ώρα νωρίτερα.
2.    Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για την άδεια θηλασμού και μητρότητας (άρθρο 7 της από 23.5.2000 ΕΓΣΣΕ, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν.2874/2000, κλπ.).
3.    Στους μισθωτούς που παντρεύονται παρέχεται άδεια πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές. Η άδεια αυτή είναι άσχετη με την κανονική άδεια αναψυχής του ΑΝ 539/45 και δεν συμψηφίζεται με αυτή.
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2017 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.
O ΔΙΑΙΤΗTHΣ

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή