Μοιραστείτε το

Σ.Σ.Ε. (18.8.2017) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Σταφυλεργατών-τριών Νομού Ηρακλείου

Σ.Σ.Ε. (18.8.2017) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Σταφυλεργατών-τριών Νομού Ηρακλείου 

Π.Κ.2 / 18-8-2017

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017


Στο  Ηράκλειο  σήμερα  18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 το πρωί στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ηρακλείου, συνελθόντες οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός οι:
1. Γιαννακάκης Γεώργιος εκπρόσωπος της εταιρίας Γιαννακάκη

2.Περβολαράκης Λάμπρος- εξαγωγέας Προφ. Ηλία
3. Περδικογιάννης Γεώργιος -εξαγωγέας - Μαλλάδες
4. Κουνάλης Ευάγγελος -εξαγωγέας - Κυπαρίσι

5.Κουφοζήσης Παύλος - εξαγωγέας Αρχανών

και αφ' ετέρου :
1.    Εκπρόσωπος   του    Εργατοϋπαλληλικού    Κέντρου    Ηρακλείου,
Πρόεδρος Βοργιάς Στέλιος.
1. Πολιτάκη Δήμητρα,  Πρόεδρος του Συνδέσμου Σταφυλεργατών -τριών Νομού Ηρακλείου
2.Χριστινάκη Ειρήνη,   Γραμματέας του Συνδέσμου Σταφυλεργατών-τριών Νομού Ηρακλείου νομίμως εξουσιοδοτημένοι, ως προκύπτει
από      τα      επισυναπτόμενα έγγραφα, συνομολόγησαν  και
συναποδέχτηκαν τα κάτωθι:
Όσον αφορά τα ημερομίσθια και τους όρους εργασίας των Σταφυλεργατών- τριών Ν. Ηρακλείου, καθώς και δια πάσαν απασχόληση σχέση έχουσα με τη Συσκευασία- Κοπή σταφυλιών-Φορτοεκφορτώσεις- Χαρτότριες ετικετών κ.λ.π.
Εργάτες και εργάτριες έγγαμοι        - ΕΥΡΩ 28,80
Εργάτες και εργάτριες άγαμοι         - ΕΥΡΩ 26,18

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1Τα ανωτέρω ημερομίσθια καταβάλλονται για τη νόμιμη απασχόληση 6,40 ωρών εργασίας.
Δια πέραν των παραπάνω ωρών ημερήσιας απασχόλησης οι εργοδότες υποχρεούνται στην καταβολή νόμιμης προσαύξησης 25%, δια δε τις Κυριακές και εξαιρέσιμους 75%, όπως ο Νόμος ορίζει.
2.Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των μισθωτών, η οποία για το έτος 2017 ανέρχεται στο ποσόν των δέκα (10) ευρώ και να την αποδώσουν στο Σωματείο έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ειδικοί όροι της από 9/8/1958 Τοπικής Συλλογικής Σύμβασης των Σταφυλοσυσκευαστών Ηρακλείου Κρήτης.
Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ισχύει από 1/1/2017

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

2. ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

3. ΚΟΥΝΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

4. ΚΟΥΦΟΖΗΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

5. ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7. ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

8. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

9. ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή