Η  αμοιβή της εργασίας κατά την εορτή της 28ης Οκτωβρίου - Συνέπειες για τους εργαζόμενους


       Όπως είναι γνωστό, η εορτή της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, που εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, ανήκει στις μη υποχρεωτικές επίσημες ημέρες αργίας.

Εφέτος που η εορτή αυτή συμπίπτει σε ημέρα Κυριακή κατά την οποία για όσες επιχειρήσεις δεν λειτουργούν κατά Κυριακή σύμφωνα με το Β.Δ. αυτό, η εορτή αυτή λαμβάνει το χαρακτήρα της υποχρεωτικής αργίας κατά την οποία οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν το ρεπό τους. Σύμφωνα δε με τη παλαιότερη νομολογία για το θέμα αυτό, ελλείψει νεοτέρας (βλ. Α.Π. 303/1961 και 323/1962) στους αμειβομένους με ημερομίσθιο θα πρέπει να καταβληθεί απλό το ημερομίσθιό τους της ημέρας αυτής, καίτοι η εορτή συμπίπτει με ημέρα Κυριακή που οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιούσαν την εβδομαδιαία τους ανάπαυση (ρεπό).


        Για όσες όμως επιχειρήσεις επιτρέπεται η κατά Κυριακή λειτουργία τους, σύμφωνα με το παραπάνω Β.Δ. (επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, τουριστικές, επισιτιστικές κλπ επιχειρήσεις), ή άλλη νεότερη διάταξη, όπως ισχύει για τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής Αθηνών, η ημέρα αυτή θεωρείται εργάσιμη με μόνη υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταβάλλουν σε όσους εργασθούν κατά την Κυριακή αυτή, όπως σε όλες τις λοιπές Κυριακές του έτους, την προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους, αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή επί του ενός 25ου του μισθού τους, αν αμείβονται με μισθό.


Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις απασχόλησης των εργαζομένων με 6ήμερη ή 5θήμερη εργασία αλλά και με μειωμένη ημερήσια απασχόληση, προφανώς με τα μειωμένα ωρομίσθιά τους.
Θέμα μετάθεσης της εορτής αυτής σε άλλη εργάσιμη ημέρα δεν τίθεται, αφού μετά το Ν. 1400/1983, έχουν καταργηθεί οι παλαιότερες διατάξεις για μετάθεση των εορτών που συμπίπτουν σε ημέρα Κυριακή ή άλλη εορτάσιμη ημέρα.

Copyright 2018 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ