Εκτύπωση

Άρθρο: ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ κατά τις ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ


 Με το άρθρο 114 του Ν. 4446/16   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4177/13,  και ορίζονται τα εξής: 
 «1. Ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής:
1) Τακτικές εκπτώσεις:


1α) Από τη δεύτερη Δευτέρα του μηνός  Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου και 

1β) Από τη δεύτερη Δευτέρα του μηνός  Ιουλίου μέχρι το τέλος του μηνός Αυγούστου,


2) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:


 2α) Το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου και
 2β) Το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός  Νοεμβρίου.


 Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη των εμπορικών συλλόγων και των επαγγελματικών οργανώσεων της Περιφερειακής Ενότητας και δημοσιεύεται έως την 1η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο οριζόμενες εκπτωτικές περίοδοι διαρκούν συνολικά τριάντα (30) ημέρες ετησίως και περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο Κυριακές. ΟΙ διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για επιχειρήσεις  πώλησης  αυτοκινήτων.
3. Η περίπτωση α'  της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/13 αντικαθίσταται ως εξής:


«α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη εκάστης τακτικής εκπτωτικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή».


4. Μετά την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/13 προστίθεται περίπτωση ε´, ως εξής:


ε) Δύο Κυριακές κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος. Στις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες η ως άνω απόφαση δεν έχει εκδοθεί, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και την πρώτη Κυριακή του  μηνός  Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή».


5. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να εκδοθεί η κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4177/13 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, με την οποία μεταβάλλονται οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός του δευτέρου εδαφίου της ως άνω παραγράφου.


Η αναπληρωματική ανάπαυση  που χορηγείται  στο προσωπικό των καταστημάτων αυτών σύμφωνα με το ΒΔ 748/1966 για τις εργάσιμες Κυριακές που εμπίπτουν στις εκπτωτικές περιόδους μπορεί κατ᾽ εξαίρεση   του άρθρου 10 του Β.Δ. 748/66, να χορηγηθεί  την προηγουμένη, αντί για την επομένη εβδομάδα της Κυριακής.
Για την αμοιβή των εργαζομένων στα καταστήματα κατά τις παραπάνω Κυριακές, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Β.Δ. 748/66 τόσο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται μέχρι 5 (πέντε) ώρες ή πάνω από αυτές και μέχρι 8 (οκτώ).

Copyright 2018 Επιστημονική ομάδα ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ