ΚΑΛΑΘΙ

Το καλάθι σας είναι άδειο.
×

Προειδοποίηση

Σφάλμα κατα τη φόρτωση της εφαρμογής: com_multicats, Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή

         Με την ευκαιρία της καταβολής του δώρου των εορτών Χριστουγέννων  καταχωρούμε κατωτέρω όπως ισχύει η Κοινή  Υπουργική  Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 19040/1981, με την οποία ρυθμίζονται πάγια  από το έτος της έκδοσής της μέχρι σήμερα τα θέματα των επιδομάτων (Δώρων) Πάσχα και Χριστουγέννων, προς ενημέρωση  και χρήση των διατάξεών της.
Στο   τέλος  της  Κ.Υ.Α. αυτής  παρατίθενται   ορισμένες  σημαντικές  αποφάσεις των δικαστηρίων μας,   που έκριναν επί των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αυτής προς γνώση από τους εφαρμοστές της Κ.Υ.Α.  της σωστής και χωρίς λάθη ή αναδρομές  τήρησης  των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αυτής.      
 
   Κ.Υ.Α. 19040/1981 «Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» (ΦΕΚ 742 τ. Β΄1981)
Άρθρο 1


1. Όλοι οι μισθωτοί, που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους:
α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο και
β) Επίδομα εορτών Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, για τους αμειβόμενους με μισθό, και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
2. Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον υπόχρεο εργοδότη διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, στην μεν περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου, στη δε περίπτωση του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
3. Από τους ανωτέρω μισθωτούς, εκείνοι, που η σχέση εργασίας τους με τον υπόχρεο, στην καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, εργοδότη, δεν διήρκησε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται:
α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννεαήμερο (19) χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσης τους και
β) Σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8ήμερο χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσης τους, μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου ή του 8ημέρου, αντίστοιχα, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.
4. Στο χρόνο διαρκείας της εργασιακής σχέσης δεν υπολογίζονται οι ημέρες, κατά τις οποίες ο μισθωτός, αν και δεν λύθηκε η εργασιακή του σχέση, απέσχε από την εργασία του αδικαιολόγητα, ή λόγω αδείας χωρίς αποδοχές.
Συνυπολογίζεται πάντως ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά από τον τοκετό.
5. Οι απασχολούμενοι στα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά Έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες, καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται:
α) Ως επίδομα εορτών Χριστουγέννων ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε οχτώ (8) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν, και
β) Ως επίδομα εορτών Πάσχα, δύο (2) ημερομίσθια για κάθε δεκατρία (13) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου ή ανάλογο κλάσμα για τα κάτω από οκτώ (8) ή από δέκα τρία (13) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα δικαιούνται από τον υπόχρεο εργοδότη και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσης και τα εξής πρόσωπα  παρότι δεν είναι μισθωτοί: 
1. Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που αμείβονται με μισθό.
2. Οι μισθωτοί των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων (βουστασίων, λαχανοκήπων, ανθοκήπων, πτηνοτροφείων και λοιπών), εφόσον οι σχέσεις τους διέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή άλλες πράξεις, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσης ή υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.
3. Το προσωπικό των γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών που ασκούνται από το Δημόσιο, τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση τον ΙΚΑ ή από τον καθορισμό των αποδοχών τους με συλλογικές συμβάσεις και λοιπές πράξεις.
4. Οι μισθωτοί που τελούσαν  σε κατάσταση υποχρεωτικής στράτευσης  που απολύθηκαν από τις τάξεις του Στρατού μέσα στις χρονικές περιόδους του άρθρου 1, δικαιούνται δώρων από τον εργοδότη  κατά τμήμα ανάλογο με τον χρόνο της πραγματικής υπηρεσίας τους από την απόλυσή τους από το στρατό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου για το δώρο Χριστουγέννων ή για το δώρο Πάσχα μέχρι 30 Απριλίου.
Η στρατιωτική υπηρεσία όμως των εφέδρων που καλούνται για την εκτέλεση στρατιωτικών ασκήσεων, εφόσον δεν υπερβαίνει, τον μήνα, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στο χρόνο υπηρεσίας στον οικείο εργοδότη.
5. Οι μισθωτοί που διατελούσαν ή διατελούν σε κατάσταση ασθενείας δικαιούνται από τον εργοδότη τους, ως επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ποσά ανάλογα με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης, αφού αφαιρεθούν οι ημέρες ασθενείας, για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθενείας.
Αυτοί συμπληρωματικά δικαιούνται από τον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό τα δώρα που προβλέπονται από τις οικείες αποφάσεις «περί χορηγήσεως δώρων για τις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα στους συνταξιούχους και επιδοτούμενους, λόγω ασθενείας ασφαλισμένους» εφόσον με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτές δικαιούνται επίδομα ασθένειας.
Άρθρο 3
1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων μισθών ή ημερομισθίων την 10 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, για το επίδομα Χριστουγέννων και την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα για το επίδομα Πάσχα, ή την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης.
Ως καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού,
2. Τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία, κ.λπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας τακτικά κάθε μήνα, ή κατ' επανάληψη περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου.
Σαν τακτικές αποδοχές προσδιορίζονται ενδεικτικά εκείνες που έχουν κριθεί από την Νομολογία όπως:
(α) Η προσαύξηση της νομίμου και τακτικής εργασίας κατά τις Κυριακές ή αργίες και τις νυκτερινές ώρες, εφόσον δίνεται στον μισθωτό σταθερά και μόνιμα σαν τακτικό αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας, κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες τακτικά κάθε μήνα ή κατά επανάληψη περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
(β) Η αμοιβή που καταβάλλεται από τον εργοδότη στο μισθωτό για την νόμιμη υπερωριακή εργασία, εφόσον ή εργασία αυτή χωρίς να απαγορεύεται από τον νόμο, παρέχεται τακτικά.
(γ) Το επίδομα αδείας και λοιπές τακτικές παροχές. Επίσης η συμπληρωματική αμοιβή η οποία χορηγείται για υπερεργασία, δηλαδή για εργασία μέχρι τη συμπλήρωση των 48 ωρών την εβδομάδα αυτών που εργάζονται με 6ήμερο ή των 45 ωρών αυτών που απασχολούνται με 5θήμερο, υπολογίζεται στα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αν κατά τα κρίσιμα χρονικά διαστήματα η ανωτέρω υπερεργασία πραγματοποιείται τακτικά. Ως τακτική υπερεργασία θεωρείται όχι μόνο η συνεχής αλλά και εκείνη η οποία εμφανίζει ορισμένη συχνότητα επαναλήψεως από την φύση της και σύμφωνα με το πρόγραμμα του εργοδότη.
Η ανωτέρω αμοιβή (υπερωρίας και υπερεργασίας) υπολογίζεται βάσει του ποσού ίσου με τον μέσο όρο των αμοιβών τούτων, τις οποίες έλαβε κάθε μισθωτός κατά τις χρονικές περιόδους, του άρθρου 1 της παρούσας ή μέχρι τη λύση της σχέσης εργασίας χρονικό διάστημα.3. Οι μισθωτοί που οι καταβαλλόμενες αποδοχές τους την 15ην ημέρα πριν από το Πάσχα ή την 10 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου ή κατά τον χρόνο λύσης της εργασιακής σχέσης, δεν υπερβαίνουν τις αποδοχές που καθορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις ή άλλες διατάξεις που ισχύουν τις ημερομηνίες αυτές ή που δημοσιεύονται μεταγενέστερα, αλλά έχουν ισχύ που ανατρέχει σε χρόνο προηγούμενο των ημερομηνιών αυτών, δικαιούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα με βάση τις αποδοχές που προβλέπονται από αυτές (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή άλλες διατάξεις).
Άρθρο 4
1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των κατωτέρω κατηγοριών μισθωτών υπολογίζονται με τις προϋποθέσεις των παραγ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσης βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου ημερομισθίου των αμοιβών τις οποίες λαμβάνει κάθε μισθωτός στα χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης ή μέχρι τη λύση της σχέσης εργασίας. Ειδικότερα το μέσο ημερομίσθιο βρίσκεται με τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών αυτών, με τον συνολικό αριθμό των ημερών, που περιλαμβάνονται στα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα και κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάστηκε ή πάντως διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του:
α) Εργατοτεχνίτες, εκτός των κατηγοριών που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα πού ασχολούνται σε ένα εργοδότη και αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με άλλο σύστημα κυμαινομένων αποδοχών, όπως με μικτό σύστημα (βασικό ημερομίσθιο με πρόσθετες αμοιβές βάσει παραγωγής ή αυξημένης αποδόσεως) κ.λπ.
β) Υπάλληλοι που αμείβονται κατά μονάδα εργασίας, ή με μισθό και ποσοστά.
γ) Μισθωτοί που απασχολούνται σε περισσότερους από ένα εργοδότες γενικά και αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας.
δ) Μισθωτοί που ασχολούνται σε ένα μόνο εργοδότη και αμείβονται με ωρομίσθιο.
Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των δημοσιογράφων οι οποίοι αμείβονται με το σύστημα αμοιβής κατά μονάδα εργασίας, καθώς και των ξεναγών.
2. Αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιμότητας, δικαιούνται για τον χρόνο της κατάστασής τους αυτής το μισό των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα που αναλογούν στο χρόνο αυτό.
3. «Οι μισθωτοί που έχουν εργαστεί με το σύστημα της εργασίας “εκ περιτροπής”, δικαιούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, που αναλογούν στις ημέρες κατά τις οποίες λόγω του συστήματος αυτού δεν πρόσφεραν στις υπηρεσίες τους, στο μισό». Η εντός   εισαγωγικών  διάταξη ,χωρίς να έχει καταργηθεί ευθέως με νεότερη ΚΥΑ , έχει παύσει να ισχύει  μετά  την  ισχύ του άρθρου 38 του  1892/1990 όπως ισχύει σήμερα μετά το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010  κατά το  οποίο  έχει τροποποιηθεί η έννοια της εκ περιτροπής εργασίας των μισθωτών. 
4. Οι μισθωτοί που απασχολούνται στην επεξεργασία και συσκευασία σταφίδας, στην συσκευασία και κοπή σταφυλιών, καθώς και στην συσκευασία εσπεριδοειδών και φρούτων γενικά, δικαιούνται ως επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ένα ημερομίσθιο για κάθε πέντε (5) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν μέσα στις χρονικές περιόδους της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης και κλάσμα αυτού ανάλογο, για τα κάτω των 5 ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.
Αυτά υπολογίζονται, για μεν τους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης, για δε τους αμειβόμενους κατά μονάδα εργασίας (κατασκευές, καρφωτές σταφιδοκιβωτίων και λοιπούς), βάσει του πηλίκου της διαίρεσης των αμοιβών που έλαβαν κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, με τον αριθμό των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.
5. Οι υφαλοχρωματιστές, ναυπηγοξηλουργοί, ματσακονιστές και λεβητοκαθαριστές ατμοπλοίων δικαιούνται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 1 (παρ. 4) και 3 (παρ. 1) της παρούσης.
Τα εργατικά τιμολόγια των υφαλοχρωματιστών και ματσακονιστών, που έχουν εγκριθεί, προσαυξάνονται κατά 30% από 21 Δεκεμβρίου μέχρι 19 Ιανουαρίου επόμενου χρόνου, για το επίδομα Χριστουγέννων και επί 15 ημέρες πριν από την Μεγάλη Πέμπτη, για το επίδομα Πάσχα.
6. Ειδικά οι Θυρωροί πολυκατοικιών και μεγάρων δικαιούνται ως επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ποσά ίσα με το 25πλάσιο ή το 15πλάσιο αντίστοιχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, επιφυλασσομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου. 1 της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση που οι μηνιαίες καταβαλλόμενες αποδοχές, συνυπολογιζομένου και του ποσοστού 15% που παρακρατείται για παροχή κατοικίας κ.λπ., είναι ανώτερες από τα ποσά που προσδιορίζονται κατά τον παραπάνω τρόπο, τότε ως επιδόματα εορτών δικαιούνται τις ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές.
7. Κάθε ταξιθέτης και κάθε ταξιθέτρια των θεατρικών και κινηματογραφικών επιχειρήσεων δικαιούνται, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσης, επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ίσα με το 25πλάσιο ή τη 15πλάσιο αντίστοιχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.
8. Κάθε ένας από τους οδηγούς επιβατηγών αυτοκινήτων (ταξί και αγοραία) με σχέση εργασίας δικαιούται, για να λάβει επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, να εισπράττει ολόκληρη την αύξηση της πτώσης της σημαίας του μετρητή που χορηγείται λόγω των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Επί πλέον αυτοί δικαιούνται από τον εκμεταλλευόμενο το αυτοκίνητο, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσης, ποσά ίσα με το 6πλάσιο για το επίδομα Πάσχα και το 11πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν θα δοθεί δικαίωμα είσπραξης της αύξησης του μετρητή ή προκειμένου για οδηγούς αυτοκινήτων που δεν έχουν μετρητή, δικαιούνται αυτοί σαν επίδομα Χριστουγέννων και Πάσχα από τον εκμεταλλευόμενο το αυτοκίνητο και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσης ποσά ίσα με το 25πλάσιο, για το επίδομα Χριστουγέννων και το 15πλάσιο για το επίδομα Πάσχα, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου. Στα ποσά αυτά συμψηφίζεται το δικαίωμα εκκίνησης που τυχόν εισπράττεται από αυτούς για τις εορτές Χριστουγέννων ή Πάσχα.
Τα τελευταία αυτά ποσά δικαιούνται και κάθε ένας από τους οδηγούς αυτοκινήτων εκκένωσης βόθρων, εφόσον αμείβεται με ποσοστά ή κατ' αποκοπή.
9. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα του προσωπικού που απασχολείται για την εξυπηρέτηση του οίκου του εργοδότη (βοηθοί, θαλαμηπόλοι, παιδαγωγοί, κηπουροί, μάγειροι κ.λπ.) υπολογίζονται με βάση των σε χρήμα μόνο καταβαλλόμενων σε κάθε ένα μηνιαίων αποδοχών.
Ειδικά για τις οικιακές βοηθούς, ανεξάρτητα από την ηλικία τους τα επιδόματα αυτά δεν μπορούν να είναι κατώτερα του 10πλάσιου για το επίδομα Χριστουγέννων και του 8πλάσιου για το επίδομα Πάσχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, μειούμενα ανάλογα γι' απασχόληση μικρότερη των χρονικών περιόδων που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης.
Άρθρο 5
1. Με το σκοπό να λάβουν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και οι σερβιτόροι και βοηθοί που αμείβονται με ποσοστά και εργάζονται στα εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, οινομαγειρεία, ταβέρνες, κοσμικά κέντρα διασκάδασης, καφενεία, καφεζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία γαλακτοπωλεία, εξοχικά κέντρα και συναφή καταστήματα, αυξάνονται τα ποσοστά που έχουν κανονιστεί για την αμοιβή τους από 16% σε 28%, από 13% σε 21% και από 11% σε 18%, για τις χρονικές περιόδους από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την 9η ημέρα μετά το Πάσχα για το δώρο Πάσχα και από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Ιανουαρίου επόμενου χρόνου για το δώρο Χριστουγέννων. Ειδικά δε για τις κοσμικές ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, εξοχικά κέντρα και ψητοπωλεία από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι και την 13η ημέρα μετά το Πάσχα και από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 22 Ιανουαρίου επόμενου χρόνου.
Το προϊόν της ανωτέρω αύξησης των ποσοστών περιέρχεται στον οικείο εργοδότη, ο οποίος, υποχρεούται, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 της παρούσης, να καταβάλλει σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με το 25πλάσιο και σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 15πλάσιο, του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, στην οποία κάθε ένας σερβιτόρος ή βοηθός ανήκει, ή ανάλογο κλάσμα.
Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τους σερβιτόρους και βοηθούς των κοσμικών ταβερνών, κοσμικών κέντρων διασκέδασης, εξοχικών κέντρων μετά ορχήστρας και ψητοπωλείων, της περιοχής Νομού Αττικής εκτός Νήσων, το προϊόν της ανωτέρω αάξησης των ποσοστών μοιράζεται μεταξύ των εργαζομένων, κατά τις περιόδους που αναφέρονται παραπάνω και κατά την αυτή αναλογία κατά την οποία μοιράζεται και η τακτική από τα ποσοστά αμοιβή τους.
2. Με τα ίδια ποσοστά και για ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι και την 13η ημέρα μετά το Πάσχα και από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 22 Ιανουαρίου επόμενου χρόνου, αυξάνονται τα δικαιώματα υπηρεσίας του προσωπικού της Διεθνούς Εταιρείας Κλιναμαξών που απασχολείται με την περιποίηση.
Σε περίπτωση όμως, κατά την οποία το ποσό αυτό με τον μισθό που καταβάλλεται στο ανώτερο προσωπικό σε χρήμα και το προϊόν της ανωτέρω αύξησης δεν καλύπτει τους μισθούς ασφαλείας που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα γι αυτούς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή απόφαση Διαιτησίας, υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει σε κάθε ένα την προκύπτουσα διαφορά. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης.
3. Για να λάβει επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και το προσωπικό των Κουρείων και Κομμωτηρίων, που αμείβεται με ποσοστά μόνο, αυξάνονται κατά 30% για 15 ημέρες πριν από το Πάσχα και από 6 Δεκεμβρίου μέχρι 5 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου, οι τιμές των κουρευτικών και λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται στα ανωτέρω καταστήματα.
Το ποσό που προκύπτει από την αύξηση αυτή, μετά την παροχή από αυτά ποσού ίσου με το 8πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων και το 4πλάσιο για το επίδομα Πάσχα τον γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου σε κάθε βοηθό κουρείου και κομμωτηρίου, μοιράζεται σε ίσα μέρη, σε όλους τους τεχνίτες και τεχνίτριες κάθε κουρείου ή κομμωτηρίου και αποκλείονται οι προσωπικά εργαζόμενοι εργοδότες, εφ όσον αυτοί απασχολούν περισσότερους από ένα τεχνίτες.
Σε περίπτωση συμμετοχής των εργοδοτών στο προϊόν της ανωτέρω αύξησης, τα επιδόματα για τους βοηθούς αφαιρούνται από το μερίδιο τους. Κουρεία ή Κομμωτήρια, τα οποία δεν αυξάνουν κατά τα ανωτέρω τις τιμές, υποχρεούνται να καταβάλλουν σε κάθε ένα που εργάζεται σε αυτά με ποσοστά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσης, σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 15πλάσιο και σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με το 25πλάσιο, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου για τους τεχνίτες-τεχνίτριες και ποσό ίσο με το 10πλάσιο για το επίδομα των Χριστουγέννων και το 6πλάσιο για το επίδομα Πάσχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου για τους βοηθούς κουρείων και κομμωτηρίων.
4. Για να λάβει επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το προσωπικό που αμείβεται με ποσοστά και εργάζεται στις επιχειρήσεις λουτρών καθαριότητος, ιαματικών και θαλασσίων που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα, αυξάνονται κατά ποσοστό 25% οι τιμές των εισιτηρίων από 8 Δεκεμβρίου μέχρι 25 Ιανουαρίου επόμενου χρόνου και από την Μεγάλη Τρίτη και μέχρι την 9η ημέρα μετά το Πάσχα.
Το προϊόν της ανωτέρω αύξησης περιέρχεται στον οικείο εργοδότη ο οποίος υποχρεούται να καταβάλλει ως επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ποσά ίσα με το 25πλάσιο ή 15πλάσιο αντίστοιχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, τηρουμένου βέβαια των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσης.
5. Επίσης, για την παροχή των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που προβλέπονται από την παρούσα στο προσωπικό των στιλβωτηρίων, αυξάνονται από την Μεγάλη Τρίτη και μέχρι την 9η ημέρα μετά το Πάσχα και από 15 Δεκεμβρίου μέχρι 14 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου, σε ποσοστό 30%, οι τιμές του στιλβώματος.
Το ποσό που συγκεντρώνεται από την αύξηση αυτή μοιράζεται σε ίσα μέρη μεταξύ όλων των στιλβωτών που εργάζονται σε κάθε κατάστημα.
6. Το αμειβόμενο με ποσοστά προσωπικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και των Επαγγελματικών Οργανώσεων, οι αμειβόμενοι με ποσοστά (εισπράκτορες και πλασιέ) των κάθε μορφής επιχειρήσεων, που απασχολούνται σε ένα μόνο εργοδότη, καθώς και οι ζυγιστές των Δημοτικών Στατήρων, δικαιούνται, ως επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ποσό ίσο με το μέσο όρο των απολαβών που προκύπτουν από τα ποσοστά, στις χρονικές περιόδους που προσδιορίζονται στην παρ. 2 τον άρθρου 1 της παρούσης.
7. Για να λάβουν επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων οι απασχολούμενοι σε μη μόνιμο εργοδότη και με τιμολόγιο ή κατά μονάδα εργασίας αμειβόμενοι, όπως οι οψοκομιστές, συντηρητές ζώων, ελαιομετρητές, καρραγωγείς, ραπτεργάτες, φορτ/τές, που δεν διέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί φορτ/τών λιμένων ή ξηράς κ.λπ. αυξάνονται τα νόμιμα τιμολόγια αμοιβής τους που έχουν εγκριθεί ή συμφωνηθεί κατά 30% από 7 ημέρες πριν μέχρι και την 7η ημέρα μετά το Πάσχα και από 18 Δεκεμβρίου μέχρι και τη 17η Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου.
Άρθρο 6
Το συνολικό ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και του επιδόματος Χριστουγέννων, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον ένα ή μισό μισθό αντίστοιχα για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και τα 25 ή τα 15 ημερομίσθια αντίστοιχα για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, όπως προσδιορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσης.
Άρθρο 7
Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών αποφάσεων, Συλλογικών Συμβάσεων, Διαιτητικών Αποφάσεων, εσωτερικών Κανονισμών και λοιπών σχετικών πράξεων, οι οποίες προβλέπουν ευνοϊκότερους από την παρούσα όρους παροχής επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπερισχύουν.
Άρθρο 8
1. Επιχειρήσεις, οι οποίες εξ αιτίας οικονομικών δυσχερειών είχαν αργήσει από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου ή από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, μπορούν να καταβάλλουν τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που προβλέποντας από την παρούσα μειωμένα:
α) στο μισό αν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από ένα μήνα όχι όμως και από δύο, και
β) στα 2/3 αυτού, εάν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από δυο μήνες.
2. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των ανωτέρω επιχειρήσεων, το οποίο εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες παρά την αργία της επιχείρησης, ούτε στο προσωπικό των επιχειρήσεων, που λειτουργούν εποχιακά.
Άρθρο 9
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές, σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς Οργανισμούς και λοιπούς Οργανισμούς ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής. Οι κρατήσεις αυτές καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες ή πρώτη μέχρι τη 15 Ιανουαρίου κάθε χρόνου, για το επίδομα Χριστουγέννων και μέχρι την 30 Μαΐου κάθε χρόνου, για το επίδομα Πάσχα.
Άρθρο 10
1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, που σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλονται την 21 Δεκεμβρίου και τη Μεγάλη Τετάρτη αντίστοιχα. Ο εργοδότης όμως μπορεί να παρακρατήσει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου ή την 30 Απριλίου το ποσό που αναλογεί στα επιδόματα, χωρίς να μπορεί να το καταβάλλει αργότερα από τις ημερομηνίες αυτές.
2. Τα ανωτέρω επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων μπορούν να περιορισθούν για τους υπαλλήλους και για τους εργάτες, και των δύο φύλων, σε ποσά ίσα με το 50πλάσιο για το επίδομα Πάσχα, και το 100πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων, του γενικού κατώτατου ορίου ημερομισθίου. Τα ποσά αυτά μειώνονται ανάλογα γι απασχόληση μικρότερη των χρονικών περιόδων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης.
3. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις, στις οποίες τα επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων (δώρα) καταβάλλονται μέχρι τώρα, είτε από συμβατική υποχρέωση ή συνήθεια είτε από υποχρεωτικό κανόνα δικαίου, με βάση υψηλότερα ποσά αποδοχών ή αν, από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας ή απόφαση διαιτησίας ή άλλη διάταξη, προκύπτει, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της παρούσης, μισθός ή ημερομίσθιο ψηλότερο.
Άρθρο 11
Οι διατάξεις της παρούσης δεν έχουν εφαρμογή στις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) Στους εργάτες των λοιπών, εκτός από τις γεωργικές ή Κτηνοτροφικές εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2.
β) Στους εργαζόμενους κατ' οίκον σε κωμοπόλεις (δήμους ή κοινότητες) πληθυσμού κάτω από έξη χιλιάδες (6.000) κατοίκους.
γ) Στους μισθωτούς πού αμείβονται με ποσοστά, εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
δ) Στους Φορτοεκφορτωτές Λιμένων και Ξηράς που διέπονται από την νομοθεσία που τους αφορά.
Ειδικότερα για τους ελεύθερους οικοδόμους που απασχολούνται αποκλειστικά στις οικοδομές και κατασκευές  γενικότερα  και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ασφάλισης του ΙΚΑ ,ισχύουν τα παρακάτω:
Ν. 4321/1963 «Περί συστάσεως παρά τω Ι.Κ.Α. Ειδικού Λογαριασμού χορηγήσεως δώρου εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα εις εργατοτεχνίτας οικοδόμους και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 139 τ. Α΄ 1963)
Ν. 2217/1994  “Κατάργηση Ταμείου Συντάξεως Εκτελωνιστών (ΤΣΕ)” (ΦΕΚ 83 τ. Α΄ 1994)
Άρθρο 10
[........]
4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρο 26 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ως προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από τους υποχρέους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (δημόσιο ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) ορίζεται το τέλος Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντίστοιχα».

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1.    Τα ποσά  των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων  μπορούν να συμψηφίζονται με  ανώτερες καταβαλλόμενες  αποδοχές  μόνο όμως με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου (Εφετ. Θεσ/νίκης  2032/1989 Εφετ. Αθηνών 8662/1996. 
2.    Επί ποίων αποδοχών υπολογίζονται τα επιδόματα εορτών  ΑΠ 805/2006, ΑΠ 1339/2005, ΑΠ 885/2007.
3.    Υπολογισμός δώρου εορτών σερβιτόρων που αμείβονται με ποσοστά   Εφετ. Αθηνών 938/1989, Εφετ. Θες/νίκης  2411/2006.
4.    Για τον υπολογισμό των δώρων  εορτών  μισθωτών που αμείβονται με  κυμαινόμενες αποδοχές βλ. την Εφετ. Αθηνών 6523/1989
5.    Στα δώρα εορτών υπολογίζονται και  οι προσαυξήσεις που έλαβαν οι μισθωτοί τακτικά  για παροχή εργασίας κατά νύκτα, Κυριακή, υπερεργασία και νόμιμη υπερωριακή εργασία ΑΠ 1449/2002 ,  1241/2007.
6.    Πως υπολογίζονται τα δώρα εορτών των οικιακών μισθωτών Εφετ. Αθηνών 5258/2001, Εφετ. Αθηνών 250/98
7.    Με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου είναι επιτρεπτή  η τμηματική κατά μήνα καταβολή των ποσών των δώρων που δικαιούται  ο εργαζόμενος  και η μη καταβολή τους κατά τις περιόδους των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων.
8.       Τα δώρα εορτών δικαιούνται και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων καίτοι   λαμβάνουν σημαντικά ανώτερες των νομίμων αποδοχές ΑΠ 178/2008,ΑΠ 919/1986.
9.       Οι  γεωργικοί εργάτες δεν δικαιούται δώρων εορτών   ΑΠ 794/1995
10.      Στις τακτικές αποδοχές  περιλαμβάνεται και το επίδομα αδείας Σ.τ.Ε 4375/1995.
11.     Είναι νόμιμη  η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου  για τον συμψηφισμό των ποσών των δώρων εορτών με τις ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές  ΑΠ 392/2005 , Εφετ. Αθηνών 436/2001.

Copyright 2018 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

10°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 87%

Αέρας: 6 km/h

  • 08 ΔΕΚ 2019

    Μερική συννεφιά 17°C 7°C

  • 09 ΔΕΚ 2019

    Μπόρα 16°C 6°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή