Άρθρο : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Επιστημονική ομάδα ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ


 Με την αριθμ. 4241/127/30-1-2019 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 173 τ. Α΄) αποφασίσθηκε η αύξηση από την 1η Φεβρουαρίου 2019 του βασικού κατώτατου μισθού και του βασικού κατώτατου ημερομισθίου των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με πλήρη απασχόληση 40 ωρών την εβδομάδα .
Με την Υ.Α. αυτή από 1-2-2019 τροποποιείται η διάταξη της παρ. ΙΑ.10 περ.3 του μνημονιακού Ν. 4093/2012 και ορίζεται ο μεν κατώτατος μισθός των υπαλλήλων στα 650,00 ευρώ, το δε κατώτατο ημερομίσθιο των εργατ/τών στα 29,04 ευρώ, χωρίς να γίνεται αναφορά ως προς την ισχύ των λοιπών διατάξεων του παραπάνω νόμου του έτους 2012, σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος τριετιών που προέβλεπε ο προηγούμενος για το θέμα αυτό νόμος 4093/2012.


 Όπως είναι γνωστό τα κατώτατα όρια αποδοχών σύμφωνα με το Ν. 1876/1990 ισχύουν: α) για τους εργαζομένους που δεν υπάγονται σε κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις ή αντίστοιχες διαιτητικές αποφάσεις με τις οποίες ορίζονται διαφορετικά κατώτατα όρια αποδοχών για τους υπαγομένους σ’ αυτές μισθωτούς ή β) για όσους εργαζομένους ισχύουν μεν κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις ή αντίστοιχες διαιτητικές αποφάσεις, αλλά από αυτές καθορίζονται συνολικές αποδοχές κατώτερες από τα παραπάνω όρια της νέας Υ.Α..
Να σημειωθεί δε ότι με τη νέα αυτή Υ.Α. ορίζεται ότι τα νέα αυτά κατώτατα όρια βασικού μισθού και βασικού ημερομισθίου θα ισχύουν για όλους τους εργαζομένους της Χώρας ανεξαρτήτως ηλικίας, σε αντίθεση με την αντίστοιχη διάταξη του Ν. 4093/2012 με την οποία προβλέπονταν για τους μισθωτούς ηλικίας κάτω των 25 ετών μικρότερος βασικός μισθός και μικρότερο βασικό ημερομίσθιο.
Εξ άλλου εφόσον με τη νέα αυτή Υ.Α. αυξάνονται οι αποδοχές των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση επηρεάζονται άμεσα και τα βασικά ωρομίσθια όσων εργαζομένων απασχολούνται σε επιχειρήσεις με συμβάσεις εργασίας μειωμένης απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010. Τα κατώτατα αυτά ωρομίσθια με βάση τα παραπάνω θα ορίζονται στα 3,90 ευρώ για τους αμειβομένους με μηνιαίο μισθό και στα 4,36 ευρώ για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο. Να σημειωθεί δε ότι ο βασικός μηνιαίος μισθός των εργαζομένων οι οποίοι παρότι είναι εργατ/τες αμείβονται κατ΄ επιλογή του εργοδότη με μισθό δεν είναι 650,00 ευρώ αλλά ίσος με το πολλαπλάσιο των 26 βασικών ημερομισθίων των εργατών, δηλαδή ίσος με 755,04 ευρώ (29,04 Χ 26), το δε ωρομίσθιο των εργαζομένων αυτών που θα συμβάλλονται με συμβάσεις μειωμένης απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας θα είναι 4,36 ευρώ.
Όσον αφορά τις προσαυξήσεις του βασικού μισθού και του βασικού ημερομισθίου των εργαζομένων λόγω της προϋπηρεσίας τους (τριετίες), παρότι με το άρθρο πέμπτο του Ν. 4475/2017 έχει ορισθεί ότι το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής (τρίτο μνημόνιο) έχει λήξει για τη χώρα μας από 21-8-2018 , ωστόσο με τη νέα αυτή Υ.Α. φαίνεται ότι διατηρούνται σε ισχύ οι αντίστοιχες μνημονιακές διατάξεις τόσο του Ν. 4093/2012 όσο και αυτή του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ. 6/2012 και έτσι οι εργαζόμενοι που δεν είχαν εργασθεί με σχέση εργασίας μέχρι την 14-2-2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4046/2012 στο ΦΕΚ), θα λαμβάνουν από 1-2-2019 ως συνολικές αποδοχές μόνο το βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο της Υ.Α. αυτής. Όσοι όμως εργαζόμενοι είχαν συμπληρώσει μία ή περισσότερες και μέχρι 3 τριετίες προς 10% κάθε μία οι αμειβόμενοι με μισθό ή μέχρι 6 τριετίες οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο προς 5% η κάθε μια, θα λαμβάνουν ως συνολικές αποδοχές τα ποσά του παρακάτω πίνακα:

 

 

Υπάλληλοι

 

Χωρίς τριετία

1 τριετία

2 τριετίες

3 τριετίες

         

Κατώτατος μισθός από 01.02.2019

650,00€

715,00€

780,00€

845,00€

 

Εργατοτεχνίτες

 

Χωρίς τριετία

1 τριετία

2 τριετίες

3 τριετίες

4τριετίες

5 τριετίες

6τριετίες

               

Κατώτατο ημερομίσθιο από 01.02.2019

29,04€

30,49€

31,94€

33,40€

34,85€

36,30€

37,75€


Όσον δε αφορά το επίδομα γάμου που προέβλεπε η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για τους εγγάμους, τους διαζευγμένους κλπ εργαζομένους και των δύο φύλων, αυτό έχει παύσει να χορηγείται στην κατηγορία αυτή των εργαζομένων που αμείβονται με τα κατώτατα όρια από το έτος 2012 με διάταξη του μνημονιακού Ν. 4093 του έτους αυτού , η οποία και με τη νέα αυτή Υ.Α. διατηρείται σε ισχύ.
Να σημειωθεί επίσης ότι, επειδή με αρκετές, όπως έχουμε υπόψη μας, επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας είχε ορισθεί η καταβολή στους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών ως βασικός μεν μισθός το ποσό των 586,08 ευρώ, που προέβλεπε ο Ν. 4093/2012 και επιπλέον ένα συμφωνημένο πρόσθετο ποσόν ευρώ, με την προσθήκη του οποίου διαμορφώνονταν οι συνολικές αποδοχές του προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών, με την αύξηση του βασικού μισθού των εργαζομένων γενικά από 1-2-2019 που επέρχεται με την Υ.Α., οι επιχειρήσεις που δεσμεύονται από τις επιχειρησιακές αυτές συλλογικές συμβάσεις εργασίας υποχρεούνται όπως αυξήσουν τις αποδοχές των εργαζομένων τους από 1-2-2019 με το νέο κατώτατο μισθό, διατηρώντας το πρόσθετο συμφωνημένο ποσό ευρώ για κάθε εργαζόμενο, εκτός αν με ειδικό όρο της συγκεκριμένης συλλογικής ρύθμισης, είχε ορισθεί ότι το πρόσθετο ποσό ευρώ που χορηγείται στους εργαζομένους πέραν του βασικού τους μισθού θα συμψηφίζεται μελλοντικά με τυχόν ποσά που θα χορηγηθούν στους εργαζομένους με νέα συλλογική ρύθμιση, με νόμο ή Υ.Α. κ.λπ. παρότι με το άρθρο πέμπτο του Ν. 4475/2017 έχει ορισθεί ότι το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής (τρίτο μνημόνιο) έχει λήξει από 21-8-2018 για τη χώρα μας .
Να σημειωθεί επίσης ότι με το άρθρο 3 της από 28-3-2018 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. τα μέρη που την υπογράφουν έχουν δεσμευθεί όπως « αν με οποιοδήποτε τρόπο έχει αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2010, 2011 και 2012 ,τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.». Με τις διαπραγματεύσεις αυτές μεταξύ των κοινωνικών εταίρων πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπισθούν και τα θέματα της χορήγησης των επιδομάτων τριετιών και γάμου στους αμειβομένους με τα κατώτατα όρια αποδοχών που έχουν παγώσει τόσο με το Ν. 4093/2012 όσο και με τη νέα Υ.Α..
Περισσότερα για τα θέματα της αύξησης των κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων και τις συνέπειές της στην αμοιβή των εργαζομένων γενικά μαζί με τα λοιπά θέματα που απασχολούν τον κόσμο της εργασίας , θα αναπτυχθούν στα  σεμινάρια που διεξάγονται από την εταιρεία μας.

Copyright 2019 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Κυρίως αίθριος

23°C

ΑΘΗΝΑ

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 75%

Αέρας: 2 km/h

  • 20 ΣΕΠ 2019

    Rain 26°C 19°C

  • 21 ΣΕΠ 2019

    Μερική συννεφιά 24°C 18°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή