Άρθρο: Το Δώρο Πάσχα - Οι αργίες της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΜ

Δώρο Πάσχα 2019
Διατάξεις υπολογισμού του Δώρου Πάσχα έτους 2019
Με βάση το νόμο 1082  του έτους 1980,  εκδόθηκε η αριθμ. 19040/1981 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (ΚΥΑ) με την οποία καθορίσθηκαν, σε μόνιμο τρόπο, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής κάθε χρόνο των επιδομάτων εορτών (Δώρα) Πάσχα και Χριστουγέννων στους δικαιούχους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.


Ειδικά για το δώρο Πάσχα με βάση την ΚΥΑ αυτή όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται, από τους εργοδότες τους επίδομα εορτών Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, για τους αμειβόμενους με μισθό ή με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον υπόχρεο εργοδότη διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, στην περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα, δηλ. από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ής Απριλίου κάθε χρόνου. Από τους ανωτέρω μισθωτούς, εκείνοι, που η σχέση εργασίας τους με τον υπόχρεο, στην καταβολή του επιδόματος εορτών Πάσχα, εργοδότη, δεν διήρκησε ολόκληρο το ανωτέρω 4μηνο χρονικό διάστημα, δικαιούνται σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15ο του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8ήμερο χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσης τους, μέσα στην παραπάνω 4μηνη χρονική περίοδο. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου, οι εργαζόμενοι δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.
Στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης δεν υπολογίζονται οι ημέρες, κατά τις οποίες ο μισθωτός, αν και δεν λύθηκε η εργασιακή του σχέση, απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα, ή λόγω αδείας χωρίς αποδοχές. Κατά ρητή δε διάταξη της ΚΥΑ αυτής συνυπολογίζεται ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά από τον τοκετό.

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα 2019
Α. Μισθωτών που απασχολήθηκαν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ορισμένου έργου
 Οι μισθωτοί που απασχολήθηκαν μέσα στο 4μηνο του δώρου Πάσχα με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται, σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ, επίδομα εορτών Πάσχα δύο (2) ημερομίσθια για κάθε δεκατρία (13) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν, μέσα στην παραπάνω χρονική περίοδο ή ανάλογο κλάσμα για τα κάτω από δέκα τρία (13) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν.

Υπολογισμός του ποσού του Δώρου Πάσχα
 Το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται με βάση τον πράγματι καταβαλλόμενο μισθό ή ημερομίσθιο κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα ή την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης που επήλθε πριν την 30ή Απριλίου.
Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού. Τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 19040/1981 θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία, κ.λπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχομένης από τον μισθωτό εργασίας τακτικά κάθε μήνα, ή κατ' επανάληψη περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του 4μηνου, και συγκεκριμένα:
1 . Η προσαύξηση της νόμιμης και τακτικής εργασίας κατά τις Κυριακές ή αργίες και τις νυκτερινές ώρες
2 . Η αμοιβή για την νόμιμη υπερωριακή εργασία
3 . Το επίδομα αδείας
4.  Η υπερεργασία
5.  Το επίδομα αδείας
Οι μισθωτοί των οποίων οι καταβαλλόμενες αποδοχές τους την 15ην ημέρα πριν από το Πάσχα κάθε χρόνου ή κατά τον χρόνο λύσης της εργασιακής σχέσης, δεν υπερβαίνουν τις αποδοχές που καθορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις ή άλλες διατάξεις που ισχύουν τις ημερομηνίες αυτές δικαιούνται το επίδομα εορτών Πάσχα με βάση τις αποδοχές που προβλέπονται από αυτές (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή άλλες διατάξεις).

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα ειδικών κατηγοριών εργαζομένων και στην εκ περιτροπής εργασίας.
Το επίδομα εορτών Πάσχα των κατωτέρω κατηγοριών μισθωτών υπολογίζεται με τις προϋποθέσεις των παραγ. 1 και 2 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 19040/1981 βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου ημερομισθίου των αμοιβών τις οποίες λαμβάνει κάθε μισθωτός στο χρονικό διάστημα του Δώρου Πάσχα ή μέχρι τη λύση της σχέσης εργασίας. Ειδικότερα το μέσο ημερομίσθιο βρίσκεται με τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών αυτών, με τον συνολικό αριθμό των ημερών, που περιλαμβάνονται στο παραπάνω 4μηνο χρονικό διάστημα και κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάστηκε ή πάντως διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του:
1 . Μισθωτοί εκτός των κατηγοριών που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα που ασχολούνται σε ένα εργοδότη και αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με άλλο σύστημα κυμαινομένων αποδοχών, όπως με μικτό σύστημα (βασικό ημερομίσθιο με πρόσθετες αμοιβές βάσει παραγωγής ή αυξημένης απόδοσης, προμήθειες κ.λπ.).
2 . Μισθωτοί που αμείβονται κατά μονάδα εργασίας, ή με μισθό και ποσοστά.
3 . Μισθωτοί που απασχολούνται σε περισσότερους από ένα εργοδότες γενικά και αμείβονται με μισθό ή ωρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας.
4 . Μισθωτοί που ασχολούνται σε ένα μόνο εργοδότη και αμείβονται με ωρομίσθιο (μερική απασχόληση).
Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται το επίδομα εορτών Πάσχα των δημοσιογράφων οι οποίοι αμείβονται με το σύστημα αμοιβής κατά μονάδα εργασίας, καθώς και των ξεναγών.
Αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιμότητας , δικαιούνται για τον χρόνο της κατάστασής τους αυτής το μισό του επιδόματος εορτών Πάσχα που αναλογεί στο 4μηνο αυτό.
 Κάθε ένας από τους οδηγούς επιβατηγών αυτοκινήτων (ταξί και αγοραία), που συνδέεται με τον ιδιοκτήτη του ταξί με σύμβαση εργασίας δικαιούται, από τον εκμεταλλευόμενο το αυτοκίνητο, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 2 της ΚΥΑ 19040/1981, ποσά ίσα με το 6πλάσιο για το επίδομα Πάσχα, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου (σήμερα των 29,04 ευρώ, με βάση την Υ.Α. 4241/127/2019).
Το επίδομα εορτών Πάσχα του προσωπικού που απασχολείται για την εξυπηρέτηση του οίκου του εργοδότη (βοηθοί, θαλαμηπόλοι, παιδαγωγοί, κηπουροί, μάγειροι κ.λπ.) υπολογίζεται βάσει των σε χρήμα μόνο καταβαλλόμενων σε κάθε ένα μηνιαίων αποδοχών.
Ειδικά για τις οικιακές βοηθούς, ανεξάρτητα από την ηλικία τους τα επιδόματα αυτά δεν μπορούν να είναι κατώτερα του 8πλάσιου για το επίδομα Πάσχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, μειούμενα ανάλογα γι' απασχόληση μικρότερη του 4μήνου.
 Με το σκοπό να λάβουν επίδομα (δώρο) Πάσχα και οι σερβιτόροι και βοηθοί που αμείβονται με ποσοστά και εργάζονται στα εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, οινομαγειρεία, ταβέρνες, κοσμικά κέντρα διασκέδασης, καφενεία, καφε-ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, εξοχικά κέντρα και συναφή καταστήματα, αυξάνονται τα ποσοστά που έχουν κανονιστεί για την αμοιβή τους από 16% σε 28%, από 13% σε 21% και από 11% σε 18%, για τις χρονικές περιόδους από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την 9η ημέρα μετά το Πάσχα. Ειδικά δε για τις κοσμικές ταβέρνες, κέντρα διασκεδάσεως, εξοχικά κέντρα και ψητοπωλεία από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι και την 13η ημέρα μετά το Πάσχα.
Το προϊόν της ανωτέρω αύξησης των ποσοστών περιέρχεται στον οικείο εργοδότη, ο οποίος, υποχρεούται, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 19040/1981, να καταβάλλει σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 15πλάσιο, του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης του (ΙΚΑ), στην οποία κάθε ένας σερβιτόρος ή βοηθός ανήκει, ή ανάλογο κλάσμα.
Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τους σερβιτόρους και βοηθούς των κοσμικών ταβερνών, κοσμικών κέντρων διασκέδασης, εξοχικών κέντρων μετά ορχήστρας και ψητοπωλείων, της περιοχής Νομού Αττικής εκτός Νήσων, το προϊόν της ανωτέρω αύξησης των ποσοστών μοιράζεται μεταξύ των εργαζομένων, κατά τις περιόδους που αναφέρονται παραπάνω και κατά την αυτή αναλογία κατά την οποία μοιράζεται και η τακτική από τα ποσοστά αμοιβή τους.
Το συνολικό ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το μισό μισθό για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό ή τα 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Το επίδομα εορτών Πάσχα, που σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη. Ο εργοδότης όμως μπορεί να παρακρατήσει μέχρι την 30ή Απριλίου το ποσό που αναλογεί στο επίδομα αυτό, χωρίς να μπορεί να το καταβάλλει αργότερα από τις ημερομηνίες αυτές.

Περιορισμός του Δώρου Πάσχα
 Το επίδομα Πάσχα μπορεί νόμιμα να περιορισθεί για τους υπαλλήλους και για τους εργάτες, σε ποσά ίσα με το 50πλάσιο του γενικού κατώτατου ορίου ημερομισθίου. Το ποσό αυτά μειώνεται ανάλογα γι απασχόληση μικρότερη του 4μήνου.
 Ο περιορισμός αυτός δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις, στις οποίες το επίδομα Πάσχα καταβάλλεται μέχρι τώρα, είτε από συμβατική υποχρέωση ή συνήθεια είτε από υποχρεωτικό κανόνα δικαίου, με βάση υψηλότερα ποσά αποδοχών ή αν, από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας ή απόφαση διαιτησίας ή άλλη διάταξη, προκύπτει μισθός ή ημερομίσθιο ψηλότερο.

 Εξαιρέσεις
Οι διατάξεις της ΚΥΑ αυτής δεν έχουν εφαρμογή στις κατωτέρω περιπτώσεις:
1 . Στους εργάτες των λοιπών, εκτός από τις γεωργικές ή Κτηνοτροφικές εργασίες που αναφέρονται παραπάνω.
2 . Στους εργαζόμενους κατ' οίκον σε κωμοπόλεις (δήμους ή κοινότητες) πληθυσμού κάτω από έξι χιλιάδες (6.000) κατοίκους.
3 . Στους μισθωτούς που αμείβονται με ποσοστά, εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
4 . Στους Φορτοεκφορτωτές Λιμένων και Ξηράς που διέπονται από την νομοθεσία που τους αφορά.

 
Οι αργίες της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς

Εργαζόμενοι με πλήρη ή με μειωμένη καθημερινή απασχόληση
Η Δευτέρα ημέρα του Πάσχα και η Πρώτη Μαΐου  όπως είναι γνωστό, ορίζονται από το νόμο (Β.Δ. 748/1966 και Άρθρο 14 του Ν. 4468/2017 αντίστοιχα), ως υποχρεωτικές ημέρες αργίας κάθε χρόνο. Συνέπεια τούτου είναι ότι για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας (π.χ. επισιτιστικές, τουριστικές, υγείας, συγκοινωνιών κ.λπ.), σε περίπτωση σύμπτωσης των ημερών αυτών (29/4/2019 και 1/5/2019) με προγραμματισμένο ρεπό, το ρεπό τους πραγματοποιείται κανονικά κατά τις ημέρες αυτές και δεν μεταφέρονται σε άλλη ημέρα της ίδιας ή της επομένης εβδομάδας.
 Για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές κατά τις Κυριακές, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966 και Άρθρο 14 του Ν. 4468/2017, στους εργαζομένους που αμείβονται με ημερομίσθιο θα καταβληθεί το ημερομίσθιο των ημερών αυτών χωρίς να εργασθούν, δηλαδή για την εβδομάδα από 29 Απριλίου μέχρι 5 Μαΐου 2019 θα λάβουν αποδοχές για 6 ημερομίσθια, καίτοι εργάσθηκαν κατά 2 ημέρες λιγότερο, είτε εργάζονται με 5θήμερο είτε με 6ήμερο. Οι δε εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και αμείβονται με ημερομίσθιο, αν μεν εργασθούν κατά τις ημέρες αυτές (29/4 και 1/5), θα λάβουν το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%, ενώ αν δεν εργασθούν και πραγματοποιήσουν κατ’ αυτή το ρεπό τους της εβδομάδας αυτής, θα λάβουν πάλι αποδοχές για 6 ημερομίσθια χωρίς προσαύξηση. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων, στους εργαζομένους που αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό αν μεν εργασθούν κατά τις ημέρες αυτές, θα λάβουν τα ωρομίσθιά που θα εργασθούν κατ' αυτές με προσαύξηση 75%, αν δε δεν εργασθούν, θα λάβουν τα ρεπό τους και πλήρη τον μηνιαίο τους μισθό χωρίς περικοπή.

Εργαζόμενοι εκ περιτροπής
Για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις και των δύο παραπάνω κατηγοριών με συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας με την οποία έχει συμφωνηθεί ότι ο εργαζόμενος θα εργάζεται λιγότερες ημέρες την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και τις Δευτέρες ή Τετάρτες κάθε εβδομάδας, αν μεν η επιχείρηση είναι συνεχούς λειτουργίας (π.χ. επισιτιστικό κατάστημα κ.λπ.) θα τους καταβληθούν τα ημερομίσθια των ημερών αυτών με προσαύξηση 75%, αν δε είναι επιχείρηση που δεν λειτουργεί τις Κυριακές, οι εργαζόμενοι δεν θα απασχοληθούν μεν τις ημέρες αυτές, αλλά θα τους καταβληθεί κανονικά το ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση. Αν όμως με βάση τη σύμβασή τους δεν εργάζονται τις Δευτέρες ή Τετάρτες κάθε εβδομάδας, (εργάζεται π.χ. Τρίτη,  Πέμπτη και Παρασκευή) δεν θα τους καταβληθούν τα ημερομίσθια των ημερών αυτών, όπως δεν τους καταβάλλονται και τις λοιπές Δευτέρες ή Τετάρτες των λοιπών εβδομάδων του έτους, με βάση τη σύμβασή τους.
Όσον αφορά την ημέρα της Μ. Παρασκευής η οποία είναι εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 435/1976, ορίσθηκε ότι κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων ως και η απασχόληση των μισθωτών τους, μέχρι της 13.00 ώρας και θα εργασθούν νόμιμα από της ώρας αυτής μέχρι τη συμπλήρωση του ωραρίου εργασίας τους. Με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από γνώμη των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων εργοδοτών και μισθωτών, δύνανται να ορίζονται διαφορετικά τα της λειτουργίας των καταστημάτων κατά την ημέρα αυτή, εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν.
Τέλος να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν μόνο για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα αφού για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες, του Δημοσίου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, εκτός αν οι αρμόδιοι για το προσωπικό αυτό Υπουργοί, εκδώσουν σχετική απόφαση με βάση άλλες εξουσιοδοτικές για το θέμα αυτό διατάξεις νόμου.

Copyright 2019 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ