ΑΡΘΡΟ: Η ΑΔΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ στον ιδιωτικό τομέα- Αποδοχές- Μέλη εφορευτικών επιτροπών.
           
Στο ΦΕΚ 1690 τ. Β΄ της 15-5-2019 δημοσιεύθηκε η αριθμ. 21192/624 /13-5-2019 απόφαση  της Υπουργού Εργασίας για τη χορήγηση στους εργαζομένους σε επιχειρήσεις και εργασίες εν γένει του ιδιωτικού τομέα, άδειας  απουσίας  προκειμένου να διευκολυνθούν οι Έλληνες  πολίτες –εργαζόμενοι εκτός του τόπου άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Με την ΥΑ αυτή  ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι αποστάσεις και οι ημέρες μετακίνησης των εργαζομένων  καθώς και  η  καταβολή των ημερομισθίων  της ή των ημερών απουσίας τους.
Ειδικά για   όσους     εργαζομένους  που θα  μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος εκτός της έδρας της εργασίας τους, κατά τις Κυριακές 26 Μαίου  και  2 Ιουνίου 2019 (ημέρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας), και οι ημέρες αυτές είναι εργάσιμες , θα χορηγηθεί επιπλέον των ημερών αδείας που προβλέπονται από την παραπάνω  Υπουργική Απόφαση  και  πρόσθετη άδεια απουσίας τους για τις  Κυριακές αυτές  με καταβολή βεβαίως των αντίστοιχων ημερομισθίων τους χωρίς βεβαίως προσαύξηση.
Όσον αφορά τους εργαζομένους  που διορίζονται μέλη ή γραμματείς στις εφορευτικές επιτροπές  των εκλογικών τμημάτων, εφόσον   καλούνται  για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια δημόσια αρχή και είναι υποχρεωμένοι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ  26/2012, όπως ισχύει , να ασκήσουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται,   με την αριθμ.23400/662/24-5-2019 Εγκύκλιο  του Υπουργείου Εργασίας υποδεικνύεται προς τις επιχειρήσεις  να εφαρμόζουν εν προκειμένω τις διατάξεις των άρθρων 657 και  658 του ΑΚ,  θεωρώντας την απουσία από την εργασία των εργαζομένων αυτών  ότι  οφείλεται σε  γεγονός σπουδαίου λόγου     (ανυπαίτιο  κώλυμα)   και ως εκ τούτου θα πρέπει να τους καταβληθεί το  ημερομίσθιο τόσο  των Κυριακών  που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους, όσο και την επόμενη των Κυριακών αυτών ημέρα (Δευτέρα)  αν χρειασθεί να παραμείνουν  στη θέση  τους προς  επεξεργασία  των αποτελεσμάτων του εκλογικού του τμήματος στο οποίο τοποθετήθηκαν  μέχρι αργά κατά τις νυκτερινές ώρες  των Κυριακών ή τις πρώτες ώρες της Δευτέρας.    

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  21192/624/2019, για να λάβετε γνώση  των προϋποθέσεων  χορήγησης των αδειών  αυτών κατά τις δύο Κυριακές  των εκλογών, αναφέρεται:

Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προσωπικού των υπόχρεων της παρ. 1 της απόφασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την επιστροφή του απ΄ αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:

Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση άνω των 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
                         
Copyright 2019 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ