Απόφαση Αριθμ. Κ1/85151/29-5-2019
(ΦΕΚ τ. Β' 2117 / 06-06-2019)

Τροποποίηση της K1/118932/13-7-2017 (Β' 2440) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:...

....αποφασίζουμε:


Τροποποιούμε την K1/118932/13-7-2017 (Β' 2440) υπουργική απόφαση ως εξής:

1.    Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78€ για τους μαθητευόμενους ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο».

2.    Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Το ποσό της επιδότησης του ΥΠΠΕΘ ορίζεται στα 16,54 € για κάθε ημέρα του «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο».

3.    Η περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στο Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς οργανισμούς για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών, οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητευόμενων για κάθε ημέρα «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» διαμορφώνονται ως εξής:
 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

Ημερομίσθιο

29,04 € x 75% = 21,78 €

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

21,78/2 = 10,89 €

Εισφορές εργοδότη

10,89 € x 37,78% = 4,11 €

Εισφορές μαθητευόμενου

10,89 € x 3,28% = 0,36 €

Σύνολο εισφορών

4,11€ + 0,36€ = 4,47€

Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητευόμενο

21,78€ - 0,36€ = 21,42 €

Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης

21,78 € (ημερομίσθιο) + 4,11€ (ασφαλιστικές εισφορές) - 16,54 € (επιδότηση) = 9,35€

Ο ανωτέρω πίνακας μπορεί να τροποποιείται κατά την κείμενη νομοθεσία.»

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ισχύ της οικ. 4241/127/30-1-2019 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (Β΄ 173), ήτοι από 1/2/2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης   

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Κυρίως αίθριος

23°C

ΑΘΗΝΑ

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 75%

Αέρας: 2 km/h

  • 20 ΣΕΠ 2019

    Rain 27°C 20°C

  • 21 ΣΕΠ 2019

    Μερική συννεφιά 24°C 18°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή