Εκτύπωση

Άρθρο: Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

Του Αντώνη Τσόγκα τ. Προϊσταμένου ΕΦΚΑ


(Νομοθετικό πλαίσιο : Ν 4635/2019 άρθρο 214 (  ΦΕΚ 67 Α’/30-10-2019), ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ 3520, τεύχος Β’  19-9-2019),  ΥΑ  51524/1262/7-11-2019 (ΦΕΚ 4173, τεύχος Β’  14-11-2019), ΥΑ 54286/Δ1.17642  (ΦΕΚ 4293, τεύχος Β’  27-11-2019)   , άρθρο 8 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει).


Α) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ
 (Οικοδομικά έργα για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας για την εκτέλεση οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).


Υποχρεώσεις σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται ανωτέρω 
«Υποχρέωση  τήρησης του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του υπόχρεου με παράλληλη υποχρέωση  υποβολής  του εντύπου  «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ».
Εργοδότης που θεωρείται υπόχρεος για την τήρηση του ΒΗΔΑΠ με παράλληλη υποχρέωση  υποβολής  του εντύπου  «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ»
α) Για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή με τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων (εργολάβων – υπεργολάβων )  εργοδότης θεωρείται ο κύριος του κτίσματος.
β) Σε περίπτωση ανάθεσης οικοδομικών εργασιών κατά το σύστημα της αντιπαροχής, εργοδότες θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο αρχικός κύριος ή  οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος  κατασκευαστής.
Απασχόληση μέχρι 30/11/2019
Υποχρέωση υποβολής Αντιγράφου του ΒΗΔΑΠ στο ΣΕΠΕ  για εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων που έχει τηρηθεί χειρόγραφα έως και την 30.11.2019  συγκεντρωτικά και απογραφικά εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), έως 2.12.2019.
Απασχόληση από 1/12/2019 έως και 31/1/2020- Μεταβατική περίοδος
Κατ΄ εξαίρεση για απασχόληση από 1/12/2019 έως και 31/1/2020 η προθεσμία υποβολής του εντύπου ορίζεται η 29/2/2020 .
Απασχόληση από 1/2/2020 & εφεξής
Υποχρέωση υποβολής του εντύπου για απασχόληση που παρέχεται από 1/2/2020  και μετά  ηλεκτρονικά στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης του μηνιαίως απασχολούμενου προσωπικού (π.χ για απασχόληση κατά το μήνα 2/2020 το έντυπο θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 31/3/2020).
Εξαιρέσεις :
 Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης του εν λόγω Βιβλίου (ΒΗΔΑΠ ) από εργοδότες – ιδιοκτήτες για μικροεπισκευές των κατοικιών τους όταν δεν απαιτείται άδεια οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν περισσότερους των δυο εργαζομένων.
Επισήμανση : Η εξαίρεση από την υποχρέωση τήρησης του ΒΗΔΑΠ σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον  ιδιοκτήτη του  οικοδομικού έργου για ασφάλιση στο τ. ΙΚΑ-ETAM των προσώπων που θα απασχολήσει, καθόσον οι υποχρεώσεις για ασφάλιση στο τ. ΙΚΑ –ΕΤΑΜ δεν παύουν υφιστάμενες  δεδομένου ότι  δεν εξαρτώνται από το είδος της άδειας ανεγέρσεως, αλλά εφαρμόζονται σε κάθε έργο ακόμη και στην περίπτωση κατασκευών χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση (άρθρο 38 του ΚΑ του τ. ΙΚΑ- άρθρο 2 παρ. 1 Α.Ν. 1846/51).

Κυρώσεις
Για τη μη τήρηση ή τη μη επίδειξη στα αρμόδια όργανα ελέγχου , αντιγράφου του εντύπου της Αναγγελίας στον τόπο εκτέλεσης του έργου, για οποιονδήποτε λόγο, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄- 170), όπως ισχύει.
Για την μη τήρηση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 2 της  YA οικ. 51524/1262/7-11-2019 (μη αναγγελία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του κατά μήνα απασχολούμενου προσωπικού) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.


Β) ΔΗΜΟΣΙΑ –ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ


Υποχρεώσεις σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται ανωτέρω.
Υποχρέωση αναγγελίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» με το έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ πριν από την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης του  απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου με παράλληλη υποχρέωση τήρησης  αντιγράφου του εντύπου αυτής, στον τόπο εκτέλεσης του έργου.
Εργοδότης που θεωρείται υπόχρεος για την αναγγελία στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» με το έντυπο «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ» του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και για την τήρηση  αντιγράφου του εντύπου αυτής.
Για Δημόσιο τεχνικό έργο που εκτελείται μετά από παραχώρηση  ή εργολαβία, εργοδότες θεωρούνται οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι (άρθρο 8 παρ. 5 εδάφιο ε' του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 1 ν. 2676/1999).
Για Δημόσιο τεχνικό έργο που εκτελείται με αυτεπιστασία, εργοδότης  θεωρείται  ο φορέας εκτέλεσης.
Για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα  που εκτελούνται από τον κύριο του έργου με τη μεσολάβηση προσώπων, εργοδότης  θεωρείται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο Κύριος του έργου και όλα τα μεσολαβούντα πρόσωπα εφόσον τα μεσολαβούντα πρόσωπα προσλαμβάνουν και αμείβουν τους απασχολούμενους στο έργο.


Απασχόληση προσωπικού από 1.12.2019 - 31.1.2020 –Μεταβατική περίοδος
 Για απασχόληση στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων που λαμβάνουν χώρα από 1.12.2019 έως και 31.1.2020 και μόνο για το διάστημα αυτό οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα  :

αα) Να υποβάλλουν το έντυπο «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ», ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ,
ή εναλλακτικά
 ββ) Να τηρούν το/τα έντυπο/α αυτό/ά χειρόγραφα στον χώρο εργασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα της μεταβατικής περιόδου και να το/τα υποβάλλουν συγκεντρωτικά και απογραφικά εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) έως και 14.2.2020.

Απασχόληση προσωπικού από την 1.2.2020 και εφεξής
Για απασχόληση από την 1.2.2020 και εφεξής  από τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου, το έντυπο «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ» υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (με δυνατότητα υποβολής μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος) πριν από την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. Για προγραμματισμένες οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, διάρκειας πέραν της μίας ημέρας, η υποβολή δύναται να γίνεται από τον υπόχρεο άπαξ για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του προσωπικού στο έργο ή για μικρότερα χρονικά διαστήματα, και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εργασιών του απασχολούμενου προσωπικού .

Κυρώσεις

1. Η μη Αναγγελία των απασχολουμένων μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης  συνιστά ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση και επιβάλλονται σε βάρος του υπόχρεου Αναγγελίας οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4635/2019 (Α'167) (κυρώσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία ).
2. Σε κάθε υπόχρεο Αναγγελίας που δεν τηρεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου ή δεν επιδεικνύει,  το έντυπο της ως άνω Αναγγελίας επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), όπως ισχύει.

Σημείωση:
Διαβάστε  την αναλυτική παράθεση των προβλεπομένων υποχρεώσεων από τις προαναφερθείσες διατάξεις, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα από τη Νομοθεσία του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο τεύχος Δεκεμβρίου 2019 του περιοδικού Συν εργασία.

Copyright 2019 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ