Μοιραστείτε το


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄2685/2020 απόφαση αριθμ. οικ. 26399/604 που αφορά την  υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού στην ειδική πλατφόρμα (supportemployees. services.gov.gr).


ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. οικ. 26399/604 ΦΕΚ Β΄2685/1-7-2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. 12997/231/23-3-2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 993), όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:..
 ....αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αρ. 12997/231/23-3-2020 (Β' 993) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αρ. 17045/319/30-4-2020 όμοιά της (Β' 1694), ως εξής:

Προστίθεται άρθρο 6, ως εξής:

«Άρθρο 6

Εργαζόμενοι - δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της υπ' αρ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (Β' 2268) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εργαζόμενοι - δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της υπ' αρ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (Β' 2268) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), ως το συνημμένο Παράρτημα ΙΙ, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του Κεφαλαίου Α' της υπ' αρ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (Β' 2268) κοινής υπουργικής απόφασης», στην ειδική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees. services.gov.gr).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. 12997/231/23-3-2020 (Β' 993) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αρ. 17045/319/30-4-2020 όμοιά της (Β' 1694).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του Κεφαλαίου Α' της υπ' αρ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β') κοινής υπουργικής απόφασης»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή