ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΡΘΡΟ: Μείωση συντελεστών ΦΠΑ - Αναλυτικοί Πίνακες.

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ο νόμος 4611/2019 (ΦΕΚ Α' 73/17-05-2019) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».


Μεταξύ άλλων διατάξεων στο άρθρο 121 τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ του Κώδικα Φ.Π.Α. ν.2859/2000(Α΄248) με ισχύ από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019.
 

Προς διευκόλυνση των αναγνωστών δημοσιεύουμε τους παρακάτω Πίνακες:

 

Loading...

 

ΑΡΘΡΟ: Η ΑΔΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ στον ιδιωτικό τομέα- Αποδοχές- Μέλη εφορευτικών επιτροπών.
           
Στο ΦΕΚ 1690 τ. Β΄ της 15-5-2019 δημοσιεύθηκε η αριθμ. 21192/624 /13-5-2019 απόφαση  της Υπουργού Εργασίας για τη χορήγηση στους εργαζομένους σε επιχειρήσεις και εργασίες εν γένει του ιδιωτικού τομέα, άδειας  απουσίας  προκειμένου να διευκολυνθούν οι Έλληνες  πολίτες –εργαζόμενοι εκτός του τόπου άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Με την ΥΑ αυτή  ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι αποστάσεις και οι ημέρες μετακίνησης των εργαζομένων  καθώς και  η  καταβολή των ημερομισθίων  της ή των ημερών απουσίας τους.
Ειδικά για   όσους     εργαζομένους  που θα  μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος εκτός της έδρας της εργασίας τους, κατά τις Κυριακές 26 Μαίου  και  2 Ιουνίου 2019 (ημέρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας), και οι ημέρες αυτές είναι εργάσιμες , θα χορηγηθεί επιπλέον των ημερών αδείας που προβλέπονται από την παραπάνω  Υπουργική Απόφαση  και  πρόσθετη άδεια απουσίας τους για τις  Κυριακές αυτές  με καταβολή βεβαίως των αντίστοιχων ημερομισθίων τους χωρίς βεβαίως προσαύξηση.
Όσον αφορά τους εργαζομένους  που διορίζονται μέλη ή γραμματείς στις εφορευτικές επιτροπές  των εκλογικών τμημάτων, εφόσον   καλούνται  για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια δημόσια αρχή και είναι υποχρεωμένοι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ  26/2012, όπως ισχύει , να ασκήσουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται,   με την αριθμ.23400/662/24-5-2019 Εγκύκλιο  του Υπουργείου Εργασίας υποδεικνύεται προς τις επιχειρήσεις  να εφαρμόζουν εν προκειμένω τις διατάξεις των άρθρων 657 και  658 του ΑΚ,  θεωρώντας την απουσία από την εργασία των εργαζομένων αυτών  ότι  οφείλεται σε  γεγονός σπουδαίου λόγου     (ανυπαίτιο  κώλυμα)   και ως εκ τούτου θα πρέπει να τους καταβληθεί το  ημερομίσθιο τόσο  των Κυριακών  που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους, όσο και την επόμενη των Κυριακών αυτών ημέρα (Δευτέρα)  αν χρειασθεί να παραμείνουν  στη θέση  τους προς  επεξεργασία  των αποτελεσμάτων του εκλογικού του τμήματος στο οποίο τοποθετήθηκαν  μέχρι αργά κατά τις νυκτερινές ώρες  των Κυριακών ή τις πρώτες ώρες της Δευτέρας.    

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  21192/624/2019, για να λάβετε γνώση  των προϋποθέσεων  χορήγησης των αδειών  αυτών κατά τις δύο Κυριακές  των εκλογών, αναφέρεται:

Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προσωπικού των υπόχρεων της παρ. 1 της απόφασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την επιστροφή του απ΄ αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:

Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση άνω των 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
                         
Copyright 2019 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β' 1690 / 15-5-2019 η απόφαση της Υπ. Εργασίας σχετικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και κατά τις τυχόν επαναληπτικές Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019.

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τ. Β' 1604/10-05-2019 οι αποφάσεις της Υπ. Εργασίας με τις οποίες επεκτείνονται και καθίστανται γενικώς υποχρεωτικές οι Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τους εργαζόμενους στους κλάδους των τραπεζών, των πάσης φύσεως μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων όλης της χώρας, καθώς και των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Κατατέθηκε Στη Βουλή το νομοσχέδιο  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο"Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις."

Περιλαμβάνει ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, με κούρεμα της βασικής οφειλής, και κούρεμα των προσαυξήσεων, όπου θα προκύπτει μια νέα οφειλή, μειωμένη μεσοσταθμικά κατά 65%, που θα μπορεί να εξοφλείται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσεων τα 50 ευρώ.

Απόφαση Αριθμ. 17314 /Δ9. 914

(ΦΕΚ τ.Β' 1470/ 3-5-2019)

Η YΠOYPΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

........
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 03-05-2019

«Η ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα προσφέρει τεράστια ανακούφιση, καθώς από αυτή μπορούν να ωφεληθούν 1,3 εκατ. ασφαλισμένοι», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, σε συνέντευξή της στον ρ/ς “News 247 στους 88,6”. «Αυτό το σχήμα ρύθμισης, με το κούρεμα της βασικής οφειλής, μπορεί να δώσει οριστική λύση στο ζήτημα των χρεών των οφειλετών», πρόσθεσε.
Η Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι «τη Δευτέρα κατατίθεται στη Βουλή ένα ενιαίο νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, πολύ σημαντικές εργασιακές διατάξεις και τη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία».
Όπως τόνισε, «το καινοτόμο στοιχείο που εισάγει αυτή η ρύθμιση είναι ότι για πρώτη φορά περιλαμβάνει κούρεμα της βασικής οφειλής. Οι εισφορές του ασφαλισμένου από το 2002 θα υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο ποσό που προβλέπει ο νόμος 4387/16, δηλαδή περίπου 160 ευρώ το μήνα. Από αυτόν τον επανυπολογισμό θα προκύπτει το κούρεμα της βασικής οφειλής. Στη συνέχεια θα γίνεται κούρεμα προσαυξήσεων κατά 85% και ο συνδυασμός αυτών των δύο κουρεμάτων θα οδηγεί σε μία νέα οφειλή, μειωμένη μεσοσταθμικά κατά 65%, η οποία θα μπορεί να αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ».
Ειδικά για τους αγρότες, η κ. Αχτσιόγλου δήλωσε ότι «θα γίνεται κούρεμα προαυξήσεων κατά 100%, ενώ, για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση, θα αυξηθεί το όριο οφειλών που μπορούν να έχουν προκειμένου να λάβουν σύνταξη, από 4.000 ευρώ που είναι σήμερα σε 6.000 ευρώ».
Παράλληλα, σημείωσε ότι «περίπου 80.000 ασφαλισμένοι είναι σήμερα εγκλωβισμένοι καθώς, ενώ έχουν τις λοιπές προυποθέσεις συνταξιοδότησης, δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη διότι έχουν οφειλές που ξεπερνούν ένα ορισμένο ύψος. Οι άνθρωποι αυτοί μέχρι σήμερα δεν έχουν καμία προοπτική διότι δεν έχουν κανένα έσοδο για να αποπληρώσουν την οφειλή τους. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε, θα μπορέσουν να λάβουν σύνταξη αμέσως και να αποπληρώσουν την οφειλή τους μέσω μιας μικρής μηνιαίας παρακράτησης».

Αναφορικά με τις εργασιακές διατάξεις του νομοσχεδίου, η Υπουργός Εργασίας είπε ότι «για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα, θεσπίζουμε την αιτιολόγηση των απολύσεων, κάτι που αλλάζει όλο τον χάρτη της αγοράς εργασίας, διότι βάζουμε ένα φρένο στην καταχρηστικοτητα των απολύσεων».
Όπως εξήγησε, «μέχρι σήμερα ίσχυε το αναιτιολόγητο των απολύσεων, όπου ο εργοδότης μπορούσε να απολύσει χωρίς ειδική αιτιολογία. Πλέον, ακολουθούμε το ευρωπαικό κεκτημένο για το ζήτημα αυτό, το οποίο ορίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει βάσιμος λόγος απόλυσης. Δηλαδή ο εργοδότης δεν θα μπορεί να απολύσει κάποιον γιατί έτσι θέλει αλλά θα πρέπει να υπάρχει βάσιμος λόγος που να σχετίζεται είτε με την επίδοση του εργαζομένου είτε με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε, είναι ο εργοδότης αυτός που θα πρέπει να αποδεικνύει και στον εργαζόμενο και στο δικαστήριο ότι υπάρχει βάσιμος λόγος απόλυσης. Εάν αυτό δεν συντρέχει, θα σημαίνει ότι η απόλυση είναι άκυρη και άρα ο εργαζόμενος θα δικαιούται μισθούς υπερημερίας και επαναπρόσληψη στον ίδιο εργοδότη».
Σχετικά με τις θετικές παρεμβάσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, η κ. Αχτσιόγλου επισήμανε ότι «πέραν του δημοσιονομικού χώρου που είχαμε προβλέψει για το 2019, τον οποίο εκμεταλλευτήκαμε με τις ελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και ήδη υλοποιήθηκαν (μείωση εισφορών, ΕΝΦΙΑ, επιδότηση ενοικίου, προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι), διαμορφώνεται ένα επιπλέον πεδίο δημοσιονομικού χώρου. Σε αυτό το πεδίο, που εκτιμούμε ότι φτάνει τα 5,5 δις ευρώ έως το 2022», τόνισε η Υπουργός Εργασίας, «εξετάζουμε φοροελαφρύνσεις και κοινωνικές παροχές και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό το αμέσως επόμενο διάστημα».

Κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας η Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.) 1/2019 Τριμερούς Επιτροπής για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων, ορίζονται ως εξής:
Κεφάλαιο Α': Καταστήματα περίπτωσης i

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα 25/04/2019

Παράταση ημερομηνίας υποβολής και καταβολής της αναλυτικής κατάστασης αποδοχών- αναλυτικής κατάστασης εσόδων (ΑΚΑ & ΑΚΕ) περιόδου Μαρτίου 2019 για τις κοινές επιχειρήσεις και Φεβρουαρίου 2019 για τους Δημόσιους φορείς.

Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής και καταβολής της ΑΚΑ & ΑΚΕ περιόδου Μαρτίου 2019 για κοινές επιχειρήσεις και περιόδου Φεβρουαρίου 2019 για Δημόσιους Φορείς μέχρι τη Δευτέρα 06/05/2019 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ.

Για πληροφορίες σε ό,τι αφορά την υποβολή των ΑΚΑ και ΑΚΕ στην εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

210-72.64.368,210-72.64.396 και 210-72.64.369.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 23-04-2019
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε τις Υπουργικές Αποφάσεις για την επέκταση τριών Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, που καλύπτουν συνολικά 51.383 εργαζόμενους.

Άρθρο: Το Δώρο Πάσχα - Οι αργίες της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΜ

Δώρο Πάσχα 2019
Διατάξεις υπολογισμού του Δώρου Πάσχα έτους 2019
Με βάση το νόμο 1082  του έτους 1980,  εκδόθηκε η αριθμ. 19040/1981 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (ΚΥΑ) με την οποία καθορίσθηκαν, σε μόνιμο τρόπο, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής κάθε χρόνο των επιδομάτων εορτών (Δώρα) Πάσχα και Χριστουγέννων στους δικαιούχους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 19/04/2019
“Θεσπίζουμε την υποχρεωτική αιτιολόγηση των απολύσεων. Μια ρύθμιση- τομή για την προστασία των εργαζομένων στην Ελλάδα”

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 19-04-2019

Το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 24/4/2019 πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος αλλά μόνο σε χρήμα.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μπόρα

28°C

ΑΘΗΝΑ

Μπόρα

Υγρασία: 48%

Αέρας: 10 km/h

  • 18 ΙΟΥ 2019

    Scattered Thunderstorms 33°C 23°C

  • 19 ΙΟΥ 2019

    Καταιγίδα 30°C 20°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή