ΚΑΛΑΘΙ

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Μοιραστείτε το

Δ.Α. 3/2017 (ΤΡΙΜ.) Εργαζόμενοι στις ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Π.Κ.1/ 8-2-2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την απόφαση αυτή εκδικάστηκε έφεση και με τη Δ.Α. 5/2017  επικυρώθηκε η εφαρμογή της.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2017

Αρ. Πρωτ. Μ-Δ: 80

Προς:

1.          Την «Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΠΕΜΦΗ) που εδρεύει Πλάτωνος 26, 151 21 Πεύκη

2.          Την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Ομοσπονδία Εργαζομένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας» (ΟΣΝΙΕ), που εδρεύει Αριστοτέλους 27, 104 33 Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΡΙΜ. 3/2017

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης: 1/8-2-2017)

1.    Με την αριθ. πρωτ. Μ-Δ 5/2Μ/5-1-2016 Αίτηση, η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ζήτησε την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης από τον Ο.ΜΕ.Δ. για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

2.    Την 7η Ιουλίου 2016 υπεβλήθη η με αρ. πρωτ. Μ-Δ 626 πρόταση μεσολάβησης, με σκοπό την υπογραφή ΣΣΕ, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

3.    Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 664/18-7-2016 έγγραφο του Ο.ΜΕ.Δ., γνωστοποιήθηκε στα μέρη της συλλογικής διαφοράς ότι η πρόταση της Μεσολαβητού απορρίφθηκε από την εργοδοτική και την εργατική πλευρά και ότι η διαδικασία της μεσολάβησης περατώθηκε.

4.    Με την υπ’ αριθ. Μ-Δ 804/011Δ/28-9-2016 αίτηση, η συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ προσέφυγε στη Διαιτησία.

5.    Όπως αποτυπώνεται στο από 2-11-2016 πρακτικό ανάδειξης Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, αναδείχθηκαν με κλήρωση ως μέλη της Επιτροπής οι διαιτητές Θεόδωρος Κουτρούκης, Μαρίκα (Μίρκα) Καζιτώρη, Δημήτριος Βερβεσός, ενώ ως Πρόεδρος κληρώθηκε ο Θεόδωρος Κουτρούκης. Η Επιτροπή Διαιτησίας ανέλαβε καθήκοντα στις 9-11-2016.

6.    Με την υπ’ αριθ. Μ-Δ 886/9-11-2016 πρόσκληση του Ο.ΜΕ.Δ., κλήθηκαν τα μέρη της συλλογικής διαφοράς σε κοινή συνάντηση, στις 22/11/2016, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα, με σκοπό την αναζήτηση κοινού τόπου και σύγκλισης των θέσεων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας. Στη συνάντηση παρέστησαν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μερών.

7.    Τα μέρη της συλλογικής διαφοράς είχαν συζητήσει στο στάδιο της μεσολάβησης για τα επί μέρους θέματα της συλλογικής διαφοράς και ειδικότερα σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 1/2/2016, 18/2/2016, 30/5/2016 και 6/6/2016. Η εργατική πλευρά υποστήριξε κατ’ αρχήν το από 2/1/2016 υποβληθέν στον Ο.ΜΕ.Δ. σχέδιο επιχειρησιακής ΣΣΕ, και εστίασε ειδικότερα στην αναγκαιότητα «να συζητήσουμε αυξήσεις των αποδοχών των εργαζομένων, έτσι ώστε να εξισορροπηθούν οι μεγάλες μειώσεις που επιβλήθηκαν». Στη συνέχεια με το από 27/6/2016 υπόμνημά της ΟΣΝΙΕ υποστηρίχθηκε ότι «μόνο αυξήσεις των αποδοχών των εργαζομένων θα μπορούσαν να συν ομολογηθούν».

8.    Η εργοδοτική πλευρά στο στάδιο της μεσολάβησης στο από 15/6/2016 έγγραφο της σημείωσε ότι οι ΜΦΗ αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα δύο πολύ σημαντικά ανελαστικά προβλήματα: Α) τη δραστική αύξηση δαπανών (περί το 15%) Β) τη μείωση των εσόδων (περί τος 25-30%). Εν συνεχεία, με το από 2.1.2016 έγγραφο της η ΟΣΝΙΕ υποστήριξε πως «η μείωση των συντάξεων των ηλικιωμένων απειλεί τη βιωσιμότητα των ΜΦΗ, καθώς και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών».

9.    Ειδικότερά η εργατική πλευρά υποστήριξε και όσα αναφέρονται στο από 10/1/2017 υπόμνημα και από 17/1/2017 αντίκρουση, ενώ η εργοδοτική πλευρά όσα αναφέρονται στο από 10/1/2017 υπόμνημα και στην από 17/1/2017 αντίκρουση, την από 15/12/2015 εξώδικη πρόσκληση ΠΕΜΦΗ προς ΟΣΝΙΕ και το υπ’ αρ. πρωτ. Μ-Δ 729/29-8-2016 έγγραφο της ΠΕΜΦΗ. H εργοδοτική πλευρά με την «Μελέτη Αριθμοδεικτών για τις Ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δεκέμβριος 2015) και το από 18.2.1016 συνοδευτικό έγγραφο που τιτλοφορείται «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «Οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν χαμηλά περιθώρια λειτουργικού και καθαρού κέρδους. Το περιθώριο καθαρού κέρδους των επιχειρήσεων κυμαίνεται στο 3,61% για το διάστημα 2009-2014 με βάση το μέσο όρο των δεικτών των εταιρειών και στο 4,63% για το ίδιο διάστημα με βάση τον ενοποιημένο ισολογισμό». Επίσης στην ίδια μελέτη σημειώνεται ότι «οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων αποτελούν έναν κλάδο με χαμηλές αποδόσεις που δε λαμβάνει σημαντικά έσοδα σε σχέση με το ενεργητικό που αξιοποιεί και στην περίοδο της κρίσης προσπαθεί να κρατήσει τις οριακά θετικές αποδόσεις με μείωση του λειτουργικού κόστους. Η αποτελεσματικότητα του περιορίζεται με δεδομένες τις συνθήκες της αγοράς και τον περιορισμό του εμπειρικού κύκλου».

10. Στο στάδιο της διαιτησίας επαναλήφθηκαν τα επιχειρήματα των δύο πλευρών, και υποβλήθηκαν τα προαναφερόμενα υπομνήματα.

11. Το αντικείμενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα εξής θέματα: Α) της σύναψης της παρούσας Κλαδικής ρύθμισης, δεδομένου ότι μέχρι και το έτος 2015 τα Μέρη καλύπτονταν από την Κλαδική ΣΣΕ "Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, διαγνωστικών κέντρων και κέντρων αποθεραπείας όλης της χώρας» και Β) στο περιεχόμενο της ΔΑ, ιδιαιτέρως στο θέμα των βασικών μισθών των εργαζομένων.

Για να καταλήξουμε στην απόφασή μας λάβαμε υπόψη, εκτός από όσα αναπτύχθηκαν προφορικά στις συναντήσεις με τα μέρη και καταγράφηκαν στα αντίστοιχα πρακτικά μεσολάβησης και διαιτησίας, και τα ακόλουθα στοιχεία:

1.       Το από 22/11/2016 πρακτικό διαιτησίας στο οποίο συνοπτικά εκφράζονται οι θέσεις των μερών.

2.       Την παρούσα δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας και ιδίως το γεγονός πως ο μέσος Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2016 – Δεκεμβρίου 2016 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2015 – Δεκεμβρίου 2015 δεν παρουσίασε καμία μεταβολή (0%) έναντι μείωσης 1,1%, που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων (ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου της 11.1.2017). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι αποδοχές των εργαζομένων δεν υπέστησαν απώλειες λόγω πληθωριστικών πιέσεων.

4.       Την από 29/9/2015 ΕΓΣΣΕ (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας 7/29.9.2015), για το έτος 2015 η οποία παρατείνει την ισχύ της από 26/3/2014 ΕΓΣΣΕ (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας 3/26.3.2014) την από 31/3/2016 ΕΓΣΣΕ (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας 5/31.3.2016) για το έτος 2016 και την Διαιτητική Απόφαση Πεντ. 3/2015 (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας 5/30.4.2015), για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αποθεραπείας όλης της χώρας.

5.       Τα οικονομικά στοιχεία που παρασχέθηκαν από την εργοδοτική πλευρά που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση του υπο-κλαδου τα προηγούμενα έτη, τα διαθέσιμα στοιχεία για το μισθολογικό κόστος και τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες, που περιέχονται σε κατατεθέντα έγγραφα και υπομνήματα κατά τίς διαδικασίες μεσολάβησης και διαιτησίας. Επιπλέον, τους ισχυρισμούς της εργοδοτικής πλευράς, όπως αυτοί συμπεριλήφθηκαν σε κατατεθέντα έγγραφα και υπομνήματα κατά τις διαδικασίες μεσολάβησης και διαιτησίας.

6.       Τους ισχυρισμούς της εργατικής πλευράς, όπως αυτοί συμπεριλήφθηκαν σε κατατεθέντα έγγραφα και υπομνήματα κατά τις διαδικασίες μεσολάβησης και διαιτησίας.

7.       Τα υπομνήματα και των δύο πλευρών σε όλα τα στάδια της συλλογικής διαφοράς.

8.       Τη διαπίστωση ότι οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων δραστηριοποιούνται σε ένα διαφοροποιημένο οικονομικό περιβάλλον, που δεν επηρεάζεται από τους μηχανισμούς επιστροφών clawback και rebate και τα έσοδα τους προέρχονται κατά κύριο λόγο από ιδιωτικές πηγές (συντάξεις, εισφορές νοικοκυριών), γεγονότα που δικαιολογούν την σύναψη κλαδικής ρύθμισης για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μελών της ΟΣΝΙΕ που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων μέλη της ΠΕΜΦΗ.

9.       Την διαπίστωση ότι τα έσοδα των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά ιδιωτικούς πόρους και όχι από ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως δε από τις συντάξεις γήρατος, οι οποίες παρά τις μειώσεις που έχουν υποστεί, ανέρχονται μεσοσταθμικά στο ποσόν των 979,65 ευρώ (792,95 ευρώ μέση κύρια σύνταξη συν 186,70 ευρώ μέση επικουρική σύνταξη). Τα δε στοιχεία αυτά δόθηκαν από την εργοδοτική πλευρά . Σύμφωνα δε με την εργατική πλευρά οι μηνιαίες χρεώσεις, για ένα μέσο οίκο ευγηρίας, κυμαίνονται από το ποσόν των 600 έως το ποσόν των 900 ευρώ.

10.     Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, έχουν υποστεί μειώσεις των αποδοχών τους (έως και 30%), με βάση την υπ αριθμ 1/2015 ΔΑ της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, η οποία επικυρώθηκε με την υπ αριθμόν 3/2015 ΔΑ της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, εξαιτίας της συνεργασίας των συμβεβλημένων κλινικών με τον ΕΟΠΥΥ, στις οποίες όμως δεν ανήκουν αυτές.

Τέλος, λήφθηκαν υπόψη και όλα τα λοιπά έγγραφα του φακέλου της μεσολάβησης και του φακέλου της διαιτησίας.

Με βάση τα ως άνω, η Επιτροπή Διαιτησίας καλείται να υποκαταστήσει την ελλείπουσα συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς και την ανάγκη να ρυθμιστούν οι όροι εργασίας με διαιτητική απόφαση αφού εξαντλήθηκε κάθε προσπάθεια επίτευξης συλλογικής σύμβασης εργασίας με συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας κατέληξε ομόφωνα στην ακόλουθη απόφαση:


Άρθρο 1

Πεδίο Ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι εργαζόμενοι μέλη των πρωτοβάθμιων Σωματείων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) που εργάζονται με σύβαση εξαρτημένης εργασίας στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΠΕΜΦΗ).

Άρθρο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

α) Οι βασικοί μισθοί και τα επιδόματα των υπαγομένων στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δηλαδή των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων καθορίζονται ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(κατά αλφαβητική σειρά)

ΜΙΚΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

681,75

ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

606,00

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

828,20

λογιστές

873,65

ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

802,35

ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

833,25

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

833,25

ΒΟΗΘΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

707,00

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

929,20

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

883,75

ΜΑΓΕΙΡΟΙ

858,50

ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

606,00

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ

712,05

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

620,00

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

712,05

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

605,00

 

2. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

 α) Επίδομα τριετίας

Χορηγείται επίδοµα 5% επί των βασικών μισθών του πίνακα Νο 1 για κάθε 3ετία πραγματικής υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσίας στον κλάδο και µέχρι 4 τριετίες πλήρους απασχόλησης.

Η υπηρεσία και προϋπηρεσία σε καθήκοντα της ειδικότητας του εργαζομένου λαμβάνεται υπ’ όψη με την προσκόμιση από τους εργαζομένους των σχετικών πιστοποιητικών (βεβαιώσεις προηγουμένων εργοδοτών ή ασφαλιστική βεβαίωση) μέσα σε δύο μήνες από της προσλήψεως. Αν τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομισθούν αργότερα, δηλαδή μετά το δίμηνο από της προσλήψεως, τα επιδόματα αυτά θα χορηγηθούν από της ημέρας της καταθέσεως των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας στον εργοδότη.

β) Τέκνων

Χορηγείται επίδοµα 5% επί του βασικού μισθού για κάθε ανήλικο τέκνο εργαζομένου. Το επίδοµα χορηγείται και μετά την ενηλικίωση τους και εφ’ όσον σπουδάζουν και δεν εργάζονται, από της υποβολής του σχετικού πιστοποιητικού φοίτησης της σχολής ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλες από το κράτος αναγνωρισμένες σχολές ,μέχρι την ηλικία των 24 ετών.

γ)Σπουδών

1) Χορηγείται επίδοµα σπουδών στους κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ, ηµεδαπών Πανεπιστηµίων ή αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής καθώς και στους κατόχους τίτλων σπουδών σχολής τουλάχιστον 2ετούς φοίτησης (ΣΒΙΕ, ΙΕΚ κλπ.), εφόσον το περιεχόμενο των σπουδών είναι συναφές προς το αντικείµενο απασχόλησης εκάστου εργαζόµενου, όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας κατά την πρόσληψη αυτού. Το επίδοµα αυτό καθορίζεται σε 5% επί του βασικού µισθού τους για κάθε έτος σπουδών µε ανώτατο όριο το 20%.

2) Επιπλέον των ανωτέρω χορηγείται επίδοµα 5% επί του βασικού µισθού για τους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων εφόσον το αντικείμενο των µεταπτυχιακών σπουδών τους είναι συναφές προς το αντικείµενο απασχόλησης, όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας τους.

Η καταβολή των ως άνω επιδοµάτων σπουδών ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στην αρµόδια υπηρεσία του εργοδότη για την αναγνώριση ή συνάφεια τους.

δ) Ανθυγιεινής Εργασίας

Χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας ως ποσοστό επί του βασικού µισθού του πίνακα Νο 1 στις παρακάτω ειδικότητες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                         ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ Β/Μ του πίνακα νο1

 

Νοσηλευτές, Βοηθούς Νοσηλευτές, Θαλαμηπόλους & Κοινωνικούς Φροντιστές, Μαγείρους, Βοηθούς Μαγείρων, Καθαριστές/στριες

10%

 

Άρθρο 3

Γενικές Διατάξεις
(για όλους τους εργαζόμενους)

 

Α. Χρόνος εβδομαδιαίας και ημερήσιας απασχόλησης

Οι καθοριζόμενες µε την παρούσα αποδοχές οφείλονται για εργασία 40 ωρών εβδομαδιαίως συνολικά, καταμεριζόμενη κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου σε 5 ή 6 ημέρες ανά εβδομάδα.

Άδειες

1)       Ως προς τις άδειες και τους λοιπούς θεσμικούς όρους εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

2)       Σε γονείς που έχουν την επιμέλεια τέκνων με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%, η οποία βεβαιώνεται αρμοδίως, χορηγείται επιπλέον ετήσια άδεια 5 ημερών με αποδοχές με την προϋπόθεση να προσκομισθούν τα αναγκαία δικαιολογητικά.

 

Άρθρο 4

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΝΟΙΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

 

1)       Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση εργασίας, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν καθώς επίσης και λοιποί θεσμικοί όροι της ΕΓΣΣΕ.

2)       Κάθε άλλη διάταξη προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των παραπάνω εργαζομένων καταργείται από 5.1.2016.

3)       Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές στους υπαγόμενους σε αυτή τη συλλογική σύμβαση μισθωτούς με βάση ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να καταβάλλονται.


ΙΣΧΥΣ

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 5.1.2016 (ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης μεσολάβησης) και λήγει στις 4.1.2017.

Ημερομηνία Κατάθεσης στον Ο.ΜΕ.Δ.: 27 Ιανουαρίου 2017

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ξαστερια

29°C

ΑΘΗΝΑ

Ξαστερια

Υγρασία: 37%

Αέρας: 9 km/h

  • 13 ΑΥΓ 2020

    Ηλιοφάνεια 34°C 23°C

  • 14 ΑΥΓ 2020

    Ηλιοφάνεια 33°C 23°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή