ΚΑΛΑΘΙ

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Μοιραστείτε το

Σ.Σ.Ε. ΗΘΟΠΟΙΩΝ Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Π.Κ. 1 / 10-1-2017Σήμερα την 18.11.2016 στα γραφεία του Κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.), οι εκπρόσωποι του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Θ.Β.Ε., που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη Εθνικής Αμύνης 2
1.     Αριστοτέλης Στυλιανού, Πρόεδρος του ΚΘΒΕ
2.     Ιωάννης Αναστασάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κ.Θ.Β.Ε.
και οι εκπρόσωποι του εργασιακού σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών» (Σ.Ε.Η.) που εδρεύει στην Αθήνα (Κάνιγγος 33)
  1. Λίλα Καφαντάρη, Πρόεδρος του Δ.Σ.
 2. Σπύρος Μπιμπίλας, Γενικός Γραμματέας ειδικά και νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν, μετά από συναντήσεις που έγιναν στα ακόλουθα σχετικά με τους όρους εργασίας των ηθοποιών που εργάζονται στο Κ.Θ.Β.Ε.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί


1. Ηθοποιός είναι ο καλλιτέχνης που συμμετέχει στην παράσταση και ερμηνεύει ρόλο, έστω και βουβό. Προϋπόθεση για την πρόσληψη εργαζόμενου στο ΚΘΒΕ με την ειδικότητα του ηθοποιού είναι, ο τελευταίος: α) Να είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης από το κράτος Δραματικής Σχολής, ή β) να είναι απόφοιτος Πανεπιστημιακών τμημάτων Θεάτρου (Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) του κύκλου μαθημάτων υποκριτικής, ή γ) να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 200 ημερομίσθια με την ειδικότητα του ηθοποιού. Στην τελευταία περίπτωση, η απασχόληση αυτή, μπορεί να αποδεικνύεται είτε με τα αντίστοιχα ένσημα, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο π.χ. προγράμματα παράστασης, αναρτήσεις στο διαδίκτυο κ.λ.π.
Κομπάρσος είναι το πρόσωπο που δεν εκφράζεται με λόγο και ενώ δεν προβλέπεται ρητά από το κείμενο του έργου μετέχει στην παράσταση …».
2. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. καλύπτει όλους τους ηθοποιούς που εργάζονται στο Κ.Θ.Β.Ε. καθώς και τα μέλη του Σ.Ε.Η. που εργάζονται έχοντας μαζί με την ειδικότητα του ηθοποιού και άλλη ειδικότητα.
3. Θεατρική παράσταση είναι η δημόσια παρουσίαση έργου (ή αποσπάσματος έργου) οποιασδήποτε μορφής (πρόζας, μελοδραμάτων, επιθεωρήσεων, σκετς, μουσικών μελοδραμάτων, μουσικών χορευτικών έργων, έργων παντομίμας κλπ.), μονόπρακτου ή πολύπρακτου ανεξάρτητα από το χώρο της παράστασης και από το σκοπό της.
4. Εκτός έδρας θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα που ορίζεται στη σύμβαση εργασίας των ηθοποιών. Δεν επιτρέπεται να ορίζεται πολλαπλή έδρα του ηθοποιού.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Θεσμικές ρυθμίσεις


1. Η ατομική σύμβαση πρέπει να αναφέρει:
α) την έναρξη και τη λήξη της
 β) το μισθό του ηθοποιού
γ) την έδρα του Κ.Θ.Β.Ε.
2. Η σύμβαση θεατρικής εργασίας συντάσσεται με ευθύνη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας (Κ.Θ.Β.Ε.) στο οποίο θα εργασθεί ο ηθοποιός, σε δύο πρωτότυπα και ένα αντίγραφο. Από τα δύο πρωτότυπα το ένα παίρνει ο ηθοποιός αμέσως μετά την υπογραφή και το άλλο το Κ.Θ.Β.Ε.. Το αντίγραφο διαβιβάζεται από το Κ.Θ.Β.Ε. στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, το πολύ εντός, μηνός.
3. Το Σ.Ε.Η. αποδέχεται κατά τη διάρκεια που ισχύει η παρούσα Σ.Σ.Ε., την υπογραφή τουλάχιστον 100 συμβάσεων 8μηνης διάρκειας (Σεπτέμβριος - Απρίλιος). Για κάθε επιπλέον των ανωτέρω 100 8μηνων συμβάσεων, που επιβάλλονται από τις ανάγκες του Θεάτρου, το θέμα της διάρκειάς τους μπορεί να καθοριστεί με ελεύθερη διαπραγμάτευση των μερών και πάντως δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 μηνών. Το Σ.Ε.Η. αποδέχεται κατά τη διάρκεια που ισχύει η παρούσα Σ.Σ.Ε., την υπογραφή τουλάχιστον 100 συμβάσεων 5μηνης διάρκειας για την θερινή περίοδο (Μάιος - Σεπτέμβριος), αντί των 100 τουλάχιστον ετησίων συμβάσεων που παραμένει αμετακίνητη θέση του Σ.Ε.Η.
4. Η ανανέωση της σύμβασης εργασίας είναι υποχρεωτική όταν την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας ατομικής σύμβασης, γυναίκα ηθοποιός βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ιατρικά βεβαιωμένης, ή έχει παιδί μέχρι ενός έτους. Είναι επίσης υποχρεωτική η ανανέωση της σύμβασης εργασίας των ηθοποιών -αποκλειστικά ήδη εργαζομένων στο Κ.Θ.Β.Ε.- που συμπληρώνουν σε δύο χρόνια τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.
5. Το Θέατρο έχει υποχρέωση δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως της ατομικής σύμβασης, για τους ηθοποιούς που έχουν ετήσια σύμβαση και ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία λήξης της ατομικής σύμβασης, για τους ηθοποιούς που έχουν 8μηνη ή 5μηνη σύμβαση, να γνωστοποιεί με έγγραφο στους ενδιαφερομένους ηθοποιούς εάν προτίθεται να την ανανεώσει ή όχι καθώς και τους όρους ανανέωσης της σύμβασης.
Αν το Θέατρο παραλείψει τις παραπάνω γνωστοποιήσεις η σύμβαση ανανεώνεται αυτοδικαίως για ίσο χρόνο και με τους ίδιους όρους με τη επιφύλαξη των επόμενων όρων. Ο ηθοποιός δικαιούται να αποκρούσει έγγραφα τους όρους της ανανέωσης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη γνωστοποίησή τους ή από τη τελευταία ημέρα της προθεσμίας μέσα στην οποία θα έπρεπε να γίνει η γνωστοποίηση.
Αν ο ηθοποιός δεν αποκρούσει τους όρους της ανανέωσης, (σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρείται ότι τους έχει αποδεχθεί και οφείλει να υπογράψει τη νέα σύμβαση. Ο ηθοποιός αν, από υπαιτιότητά του, δεν υπογράψει το κείμενο της νέας σύμβασης ένα μήνα πριν τη λήξη της σύμβασης θεωρείται ότι δεν ανήκει πλέον στη δύναμη του Θεάτρου.
Η ατομική σύμβαση του ηθοποιού με το Κ.Θ.Β.Ε. είναι δυνατό να παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα, εφόσον συναινεί ο ηθοποιός και έχει ειδοποιηθεί για την παράταση αυτή ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της.
Σε περίπτωση διαφωνίας του ηθοποιού ως προς το χρόνο της παράτασης το Κ.Θ.Β.Ε. οφείλει να ενημερώνει το Σ.Ε.Η. για τους τυπικούς και καλλιτεχνικούς λόγους που επιβάλλουν την παράταση.
6. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ηθοποιός οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες
του στο Θέατρο και εκείνο έχει υποχρέωση να δέχεται τις. Συμφωνημένες υπηρεσίες του ηθοποιού.
7. Η αδικαιολόγητη απουσία του ηθοποιού από μία παράσταση ή από τρεις (3) δοκιμές στο ίδιο έργο παρέχει το δικαίωμα στο Θέατρο να καταγγείλει τη σύμβαση.
8. Ο ηθοποιός που παίρνει μέρος σε μία παράσταση ημερησίως υποχρεούται
την ίδια ημέρα να απασχοληθεί και σε δοκιμή διάρκειας μέχρι το πολύ (5) πέντε ωρών.
Στην περίπτωση αυτή (παράσταση και δοκιμή την ίδια ημέρα), ο συνολικός χρόνος εργασίας του, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες και σαράντα λεπτά ημερησίως. Ο ηθοποιός που παίρνει μέρος σε δύο παραστάσεις ημερησίως, υποχρεούται την ίδια μέρα να απασχοληθεί σε δοκιμές διάρκειας μέχρι το πολύ τριών (3) ωρών (για τον ηθοποιό που έχει παράσταση οι δοκιμές είναι συνεχείας και όχι διακεκομμένες). Στην περίπτωση αυτή (δύο παραστάσεις και δοκιμή την ίδια μέρα), ο συνολικός χρόνος εργασίας του, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες και σαράντα λεπτά ημερησίως. Σε ειδικές περιπτώσεις θα γίνεται συνεννόηση με την αντιπροσωπευτική επιτροπή.
9. Σε περίπτωση διπλής διανομής και οι δύο ηθοποιοί πραγματοποιούν ίσες δοκιμές, μία τουλάχιστον γενική δοκιμή, η συμμετοχή τους δε στις παραστάσεις ορίζεται στο ένα δεύτερο για τον καθένα.
10. Σε περίπτωση αντικατάστασης είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο πρόγραμμα ότι ο συγκεκριμένος ηθοποιός κάνει αντικατάσταση.
11. Οι διπλές διανομές γνωστοποιούνται στους ηθοποιούς πριν από την έναρξη των δοκιμών κάθε έργου.
12. Οι παραστάσεις στο εσωτερικό ή το εξωτερικό δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερες από οκτώ (8) την εβδομάδα και δύο την ημέρα. Ειδικά οι παραστάσεις αρχαίου δράματος δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερες από έξι (6) την εβδομάδα και μία την ημέρα, ανεξάρτητα αν δίδονται στην ημεδαπή ή σε περιοδείες στο εξωτερικό.
13.  Κατά τις ημέρες που πραγματοποιούνται δύο παραστάσεις ο χρόνος της έναρξης και της λήξης τους θα ρυθμίζεται έτσι ώστε κάθε ηθοποιός να έχει ημίωρη ανάπαυση μεταξύ των δύο παραστάσεων. Οι παραστάσεις πρέπει να έχουν λήξει το χειμώνα μέχρι την 0.15' και το καλοκαίρι μέχρι την 1.15' ώρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον το επιβάλλουν οι δραματουργικές ανάγκες μίας παράστασης, είναι δυνατό να παραταθεί ο χρόνος διάρκειάς της πέραν της 00.15.
14. Γενική δοκιμή είναι εκείνη που πραγματοποιείται με κοστούμια και μακιγιάζ. Για την παρουσίαση κάθε θεατρικού έργου επιτρέπονται έως τέσσερις (4) γενικές δοκιμές. Σε περίπτωση διπλής διανομής στους κύριους ρόλους επιτρέπονται έως πέντε (5) γενικές δοκιμές. Μπορούν επίσης να γίνονται και δύο (2) 5ωρες προγενικές δοκιμές με κοστούμια και μακιγιάζ.
15. Η διάρκεια της εργασίας στις δοκιμές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες εκτός από τα μέλη χορού αρχαίου δράματος, η διάρκεια εργασίας των οποίων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες. Δοκιμή σε άλλο έργο προ της έναρξης της παράστασης δεν επιτρέπεται. Για τους ηθοποιούς που έχουν παράσταση την ίδια μέρα, η δοκιμή είναι συνεχής. Στη διάρκεια του 5ωρου δεν περιλαμβάνονται οι δοκιμές των κοστουμιών και λοιπές συναφείς με την εξάρτηση του ηθοποιού απασχολήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού χρόνου εργασίας έξι ωρών και σαράντα λεπτών ημερησίως και εφόσον ο ηθοποιός δεν έχει παράσταση. Υπέρβαση του 5ωρου επιτρέπεται στις (4) γενικές δοκιμές και μέχρι συμπλήρωσης και πάλι συνολικού χρόνου εργασίας έξι ωρών και σαράντα λεπτών ημερησίως. Εάν οι δοκιμές γίνονται για την επανάληψη έργου στην ίδια θερινή ή χειμερινή περίοδο και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι τέσσερις γενικές δοκιμές δεν επιτρέπεται να διαρκούν περισσότερο από πέντε (5) ώρες, έστω και αν αλλάξει ο χώρος της παράστασης. Ο ηθοποιός δικαιούται διαλείμματος δέκα λεπτών για κάθε ώρα εργασίας. Τα διαλείμματα περιλαμβάνονται στο χρόνο εργασίας.
Για τους ηθοποιούς του Κ.Θ.Β.Ε. οι δοκιμές είναι ενιαίες, πρωί ή απόγευμα. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ηθοποιών σε δοκιμές πρωινές και απογευματινές κατά την ίδια εργάσιμη ημέρα. Κατ’ εξαίρεση και όταν αυτό αιτιολογείται με ειδικούς καλλιτεχνικούς λόγους (π.χ. μουσική - πρόζα), για τους οποίους ενημερώνεται η Αντιπροσωπευτική Επιτροπή και χορηγείται άδεια από το Σ.Ε.Η., είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ηθοποιοί σε δοκιμές πρωινές και απογευματινές την ίδια εργάσιμη ημέρα.
16.  Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του ηθοποιού σε δοκιμές περισσότερων από ένα έργο την ίδια ημέρα.
17. Το Θέατρο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει το αργότερο κάθε Σάββατο τον προγραμματισμό (ημέρα-ωράριο) για τις δοκιμές και τις παραστάσεις τής αμέσως επόμενης εβδομάδας.
18. Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών για κάθε έργο πρέπει να είναι 45, μη συμπεριλαμβανομένων σε αυτές των Γενικών Δοκιμών. Σε περίπτωση διπλής διανομής για τους κύριους ρόλους οι δοκιμές πρέπει να είναι τουλάχιστον 60.
19.  Όταν οι ηθοποιοί έχουν πρεμιέρα δεν καλούνται σε πρόβα άλλου έργου.
20.  Οι δοκιμές όταν γίνονται τις πρωινές ώρες δεν μπορεί να αρχίζουν πριν από τις 10.00 π.μ. Οι βραδινές δοκιμές, δεν επιτρέπεται να παραταθούν το καλοκαίρι μετά την 1.15'ώρα και το χειμώνα μετά την 0.15'ώρα. Ειδικά όσον αφορά στις γενικές δοκιμές και μόνο, εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που επιτάσσουν την παράταση αυτών και μετά τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά όρια, τούτο είναι δυνατό μόνο εφόσον συναινέσουν όλοι οι ηθοποιοί της παράστασης. Δοκιμές μετά τη βραδινή παράσταση, για τους ηθοποιούς που έλαβαν μέρος σ’ αυτήν, επιτρέπονται μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Πάντως και σ’ αυτή την περίπτωση θα τηρούνται οι ώρες λήξης εργασίας που αναφέρονται πιο πάνω. Δεν επιτρέπεται καμία απασχόληση ή εργασία κατά τη διάρκεια της μεσημβρινής ανάπαυσης 15:00-17:00. Εξαίρεση γίνεται μόνο για την πραγματοποίηση παραστάσεων παιδικού έργου. Με ομόφωνη, ωστόσο, απόφαση των μελών του θιάσου του Κ.Θ.Β.Ε. και με σύμφωνη γνώμη του Σ.Ε.Η. οι ώρες αυτές της μεσημβρινής διακοπής είναι δυνατό να μετατεθούν.
21. Τα θέατρα είναι υποχρεωμένα να έχουν έτοιμα τα σκηνικά μία εβδομάδα πριν την πρεμιέρα αλλά να υπάρχει η δυνατότητα μικρών βελτιώσεων ή αλλαγών (χρωματισμοί, λεπτομέρειες φροντιστηρίου). Τα κοστούμια και το φροντιστήριο των παραστάσεων να είναι έτοιμα τουλάχιστον στις προγενικές και στις γενικές δοκιμές.
22. Δεν πραγματοποιούνται δοκιμές: την 28η Οκτωβρίου, την παραμονή των Χριστουγέννων, την μέρα των Χριστουγέννων, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τα Θεοφάνια, την 25η Μαρτίου, το Μ. Σάββατο, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, την 1η Μαΐου, την 15η Αυγούστου. Εκτός εάν πρόκειται για γενικές δοκιμές ή τελικές δοκιμές επαναλήψεων ή περιοδείας.
Δεν πραγματοποιούνται παραστάσεις: την παραμονή των Χριστουγέννων, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το Μ. Σάββατο, την 1η Μαΐου.
23. Ο ηθοποιός δικαιούται μία ημέρα την εβδομάδα ανάπαυση. Η υποχρέωση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης ισχύει και για τις παραστάσεις στο εξωτερικό.
24. Κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν πραγματοποιούνται παραστάσεις, δοκιμές, γενικές δοκιμές, ηχογραφήσεις, ταξίδια και γενικά κάθε εργασία του ηθοποιού.
25. Κατά τις ώρες της νυχτερινής ανάπαυσης απαγορεύεται κάθε εργασία του ηθοποιού.
26. Η αργία της Δευτέρας μπορεί να μετατεθεί αν συμπέσει με άλλη ημέρα αργίας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.
27. Ο χρόνος της άδειας γνωστοποιείται στον ηθοποιό το λιγότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξή της και δεν μετατίθεται χωρίς γραπτή συναίνεση του ηθοποιού, ο οποίος έχει ενημερωθεί γραπτώς για τους λόγους μετάθεσής του. Η άδεια πρέπει να δίνεται στο χρονικό διάστημα Απριλίου - Σεπτεμβρίου εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και πάντα σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.
28. Ο ηθοποιός δεν έχει δικαίωμα να προσφέρει τις καλλιτεχνικές του υπηρεσίες σε άλλο θέατρο ή άλλο παρεμφερή τομέα. Επιτρέπεσαι όμως στον ηθοποιό να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλους καλλιτεχνικούς χώρους, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφο, σε ώρες που δεν δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις του προς το Θέατρο στη δύναμη του οποίου ανήκει. Απαγορεύεται ο δανεισμός ή η παραχώρηση των ηθοποιών του Κ.Θ.Β.Ε. σε ιδιωτικά, επιχορηγούμενα ή Δημοτικά Θέατρα.
Επιτρέπεται η συμμετοχή στις δοκιμές άλλου θιάσου με τον οποίο ο ηθοποιός πρόκειται να συνεργαστεί μετά τη λήξη της σύμβασής του με το Κ.Θ.Β.Ε. και οπωσδήποτε του παρέχεται κάθε ευχέρεια τον τελευταίο μήνα πριν από τη λήξη της σύμβασής του.
29.  Ο ηθοποιός οφείλει να βρίσκεται στο θέατρο μισή (1/2) ώρα πριν από την παράσταση και 15 λεπτά πριν από τη δοκιμή και έχει υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα το Θέατρο σε κάθε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία κωλύεται να εργαστεί. Το Θέατρο είναι υποχρεωμένο να αναρτά τις διανομές των έργων στο όρντινο. Οι διανομές θα πρέπει να διανέμουν τους ρόλους του έργου, ώστε ο ηθοποιός να γνωρίζει με την έναρξη των προβών το ρόλο που του ανατίθεται. Ο ηθοποιός έχει δικαίωμα να αρνηθεί το ρόλο που του αναθέτει το Θέατρο: α) αν με τη σύμβαση του έχει καθορισθεί ειδική χρησιμοποίηση του, β) αν η εκτέλεση του, ρόλου είναι επικίνδυνη για την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα του και γ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος.
Στην περίπτωση που έχει ήδη ανακοινωθεί η διανομή ενός έργου, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή αυτής, εκτός εάν υπάρχει ρητή προς τούτο συναίνεση των εμπλεκόμενων ηθοποιών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η αντικατάσταση ενός ηθοποιού που συμπεριλαμβανόταν στην αρχική διανομή, δεν συνιστά λόγο απόλυσής του.
Στην περίπτωση που το κείμενο της παράστασης δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί πλήρως και οριστικά πριν το χρόνο έναρξης των προβών, ο συμμετέχων ηθοποιός πρέπει να είναι εξαρχής ενήμερος σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου και με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την οριστική διαμόρφωσή του. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συμφωνία του για τη συμμετοχή του στην συγκεκριμένη παράσταση, οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και το χρόνο ολοκλήρωσης και οριστικής διαμόρφωσης του κειμένου, χωρίς αυτό να συνιστά άρνηση παροχής της εργασίας του προς το Θέατρο. Από τη στιγμή δε της τελικής διαμόρφωσης του κειμένου, πρέπει να μεσολαβήσουν 30 τουλάχιστον πρόβες μέχρι την έναρξη των παραστάσεων.
30. Σ’ όλες τις Σκηνές πρέπει να υπάρχει φαρμακείο με τα απαραίτητα φάρμακα και υλικά για τις πρώτες βοήθειες. Επίσης κατά τη διάρκεια των παραστάσεων πρέπει να παρίσταται γιατρός στην έδρα του Κ.Θ.Β.Ε.
31. Ο χρόνος του ταξιδιού στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό για την εκτέλεση της σύμβασης είναι χρόνος κανονικής εργασίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ώρες και σαράντα λεπτά ημερησίως. εκτός εάν το ταξίδι πραγματοποιείται αεροπορικώς, ακτοπλοϊκώς ή σιδηροδρομικώς. Στις περιπτώσεις αυτές ο ηθοποιός δικαιούται συμπληρωματικής ανάπαυσης άλλη μέρα στον τρέχοντα μήνα, ισόχρονη με το χρόνο υπέρβασης του ισχύοντος ωραρίου.
32. Εάν η διάρκεια του ταξιδιού στο εσωτερικό ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες, απαγορεύεται κάθε περαιτέρω απασχόληση του ηθοποιού την ίδια μέρα είτε σε δοκιμές είτε σε παραστάσεις. Εάν η διάρκεια του ταξιδιού στο εσωτερικό είναι μικρότερη από πέντε (5) ώρες, τότε επιτρέπεται η απασχόληση του ηθοποιού σε δοκιμές ή παραστάσεις την ίδια μέρα μέχρις συμπλήρωσης όμως συνολικού χρόνου έξι ωρών και σαράντα λεπτών ημερησίως (συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του χρόνου που απαιτήθηκε για το ταξίδι).
33. Στις περιοδείες απαγορεύεται να ταξιδεύουν οι ηθοποιοί μετά την παράσταση εκτός εάν η παράσταση έχει δοθεί σε οικισμό που δεν διαθέτει κατάλληλο κατάλυμα και επίσης δεν απέχει περισσότερο από 50 χλμ. από την πλησιέστερη πόλη
της περιοδείας.
34.  Κατά τη διάρκεια των περιοδειών τα ταξίδια δεν επιτρέπεται να αρχίζουν πριν από τις 9.00 π.μ. εκτός αν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες των δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων. Τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης επιτρέπονται μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες των δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων. Στην περίπτωση αυτή, αν ο
ηθοποιός στερήθηκε τη νυχτερινή ή εβδομαδιαία ανάπαυσή του, δικαιούται ισόχρονης ανάπαυσης άλλη μέρα της εβδομάδας που θα καθορίζεται σε συμφωνία του Θεάτρου και του Σ.Ε.Η., χωρίς να παρεμποδίζεται το πρόγραμμα των παραστάσεων.
35. Τα έξοδα του ταξιδιού μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν το Θέατρο, το οποίο έχει και την ευθύνη μεταφοράς των ηθοποιών και των αποσκευών τους. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης ή θεώρησης διαβατηρίου. Είναι υποχρεωτική η χρήση (Α) πρώτης θέσης στα πλοία και στα τραίνα εκτός αν, για αντικειμενικούς λόγους και πάντως όχι υπαιτιότητα του Θεάτρου, δεν καθίσταται αυτό εφικτό. Σε καμία περίπτωση όμως δεν επιτρέπεται η χρήση (Γ) τρίτης θέσης στα πλοία και στα τραίνα. Εάν η μετάβαση γίνεται με μεταφορικό μέσο του Θεάτρου, τούτο είναι υποχρεωμένο να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ταξιδιού (θέρμανση- κλιματισμός – καθαριότητα - μηχανική ασφάλεια).
36. Ο ηθοποιός οφείλει να συμμορφώνεται προς τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας στην οποία περιοδεύει έστω και αν έρχονται σε αντίθεση με τα κρατούντα στη χώρα του.
37. Σε περίπτωση που οι ηθοποιοί μετακινούνται με δικό τους μεταφορικό μέσο εάν το Θέατρο δεν διαθέτει δικό του μεταφορικό μέσο δίνεται το αντίτιμο του εισιτηρίου του μέσου με το οποίο γίνεται η μεταφορά των υπόλοιπων ηθοποιών. Η χρησιμοποίηση ιδίου μεταφορικού μέσου επιτρέπεται μόνο κατόπιν ενημέρωσης του Θεάτρου. Ο ηθοποιός δεσμεύεται με προσωπική του ευθύνη να βρίσκεται έγκαιρα στο χώρο της δοκιμής ή της παράστασης.
38. Το Θέατρο οφείλει στις περιοδείες του εξωτερικού να παρέχει στον ηθοποιό στέγη σε ξενοδοχείο κατηγορίας αντίστοιχης με την Α' κατηγορία των ελληνικών ξενοδοχείων μαζί με πρωινό continental και μεταφορικό μέσο για την μετακίνηση των ηθοποιών από το ξενοδοχείο στον τόπο εργασίας και αντίστροφα.
39. Το Θέατρο είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιεί στους ηθοποιούς τον προγραμματισμό των περιοδειών - ταξιδιών:
α) για περιοδεία εξωτερικού ένα μήνα ενωρίτερα της ημέρας αναχώρησης
β) για περιοδείες στην Ελλάδα 15 ημέρες ενωρίτερα της ημέρας αναχώρησης.
40.  Στην περιοδεία του εξωτερικού να γίνεται τουλάχιστον μία (1) πρόβα σε κάθε νέο χώρο.
41. Σε εφαρμογή του Ν. 1264/82 άρθρο 6 παρ. 2 συμφωνείται το Κ.Θ.Β.Ε. να παρακρατά τη συνδικαλιστική εισφορά των ηθοποιών-μελών του Σ.Ε.Η., το ύψος της οποίας ορίζεται από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η., και να την αποδίδει στο Σ.Ε.Η. στο τέλος κάθε μήνα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Οικονομικές ρυθμίσεις    


1. Οι μηνιαίοι μισθοί ορίζονται ως εξής:
α) Ορίζεται βασικός μηνιαίος μισθός :
       Για τη χρονική περίοδο 1 /10/2016 έως 3 0/9/2018, στα 1262,36 ευρώ.

 β) Ο μισθός των ηθοποιών που έχουν εξαετή προϋπηρεσία στο Ελληνικό Θέατρο δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το βασικό μισθό συν επτά τοις εκατό (7%) επί του βασικού μισθού» ήτοι:
•     Για τη χρονική περίοδο 1/10/2016 έως 30/9/2018, στα 1.350,73 ευρώ.
γ) Ο μισθός των ηθοποιών που έχουν δεκαπενταετή προϋπηρεσία στο Ελληνικό Θέατρο δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το μισθό εκείνων με εξαετή προϋπηρεσία συν έξι τοις εκατό (6%) επί του μισθού των ηθοποιών με εξαετή προϋπηρεσία, ήτοι:
•     Για τη χρονική περίοδο 1/10/2016 έως 30/9/2018, στα 1.431,77 ευρώ.
δ) Ο μισθός των ηθοποιών που έχουν εικοσαετή προϋπηρεσία στο Ελληνικό Θέατρο
δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το μισθό εκείνων με δεκαπενταετή προϋπηρεσία συν 7 τοις εκατό (7%) επί του μισθού των ηθοποιών με δεκαπενταετή προϋπηρεσία, ήτοι:
      Για τη χρονική περίοδο 1/10/2016 έως 30/9/2018, στα 1.531,99 ευρώ.
ε) Η προϋπηρεσία υπολογίζεται με 200 ένσημα ανά έτος.
2. Καταβάλλεται οικογενειακό επίδομα για τη χρονική περίοδο 1/10/2016 - 30/9/2018,   110 ευρώ.
Ρητά συμφωνείται ότι στις νέες ατομικές συμβάσεις των ηθοποιών, το οικογενειακό επίδομα θα αναγράφεται χωριστά από το μισθό.
3.  Οι ηθοποιοί που απασχολούνται τη Δευτέρα (περίπτωση Κεφ. Δεύτερο, παρ. 26) και τις εξαιρέσιμες, όπως αυτές ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται προσαύξηση εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του βασικού μισθού. Επίσης, καταβάλεται 75% Κυριακάτικης αποζημίωσης επί του βασικού ημερομισθίου και 25% Νυχτερινής απασχόλησης σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε.
4. Για κάθε διανυκτέρευση εκτός έδρας εργασίας εσωτερικού του ηθοποιού, που πραγματοποιείται κατόπιν εντολής του Θεάτρου, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση την περίοδο: 1/10/2016 έως 30/9/2018, στα 110 ευρώ.
Η αποζημίωση για την εκτός έδρας παραμονή καταβάλλεται όταν η εργασία παρέχεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα του ηθοποιού. Για την ημέρα του ταξιδιού επιστροφής του ηθοποιού στην έδρα καταβάλλεται το μισό (1/2) της δικαιούμενης εκτός έδρας αποζημίωσης.
Σε καμία περίπτωση (παροχή γευμάτων ή άλλων επιπρόσθετων παροχών) η εκτός έδρας αποζημίωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ανωτέρω ποσού.
5. Όταν η εργασία του ηθοποιού παρέχεται στο εξωτερικό, το Θέατρο καταβάλλει αποζημίωση εκτός έδρας το ποσό των 120 ευρώ, για τη χρονική περίοδο 1/10/2016 έως 30/9/2018,
6.  Σε περίπτωση εγγραφής της θεατρικής παράστασης σε υλικό φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/93, ο ηθοποιός αμείβεται τουλάχιστον με 500 ευρώ.
7.  Όροι των ατομικών συμβάσεων ευνοϊκότεροι για τους μισθωτούς δεν θίγονται από την παρούσα και ιδίως δεν μπορούν να μειωθούν τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές.
Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ισχύει από 1/10/2016 έως 30/9/2018, και καταργεί κάθε προηγούμενη όμοια μεταξύ των αυτών συμβαλλομένων.


Οι Συμβαλλόμενοι
Για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ξαστερια

30°C

ΑΘΗΝΑ

Ξαστερια

Υγρασία: 33%

Αέρας: 10 km/h

  • 13 ΑΥΓ 2020

    Ηλιοφάνεια 34°C 23°C

  • 14 ΑΥΓ 2020

    Ηλιοφάνεια 33°C 23°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή