ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Θέματα που παρουσιάστηκαν

 

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους

    Πεδίο εφαρμογής

    Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων

Λογιστικά αρχεία

    Πεδίο εφαρμογής

    Άλλα λογιστικά αρχεία

    Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος

    Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων

    Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

Παραστατικά πωλήσεων

    Τιμολόγιο πώλησης

    Περιεχόμενο τιμολογίου

    Απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο

    Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

    Εκδιδόμενα στοιχεία για τη λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

    Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής

    Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

    Αυθεντικότητα του τιμολογίου

Απλοποιήσεις – απαλλαγές – εξαιρέσεις

    Απλοποιήσεις και απαλλαγές

    Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Θεόδωρος Γεωργιάδης [τ. στέλεχος Υπουργείου Οικονομικών] και Επιστημονική Ομάδα ΠΙΜ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή