(Α - Κ)

ΧΡΟΝΙΚΑ  ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΣΕ-ΔΑ-ΚΥΑ

μετά τον Ν.4046/2012

και την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012

 

A

 

Αγγειοπλαστών Φαγεντιανών κλπ.

ΣΣΕ 21/1/2011 Π.Κ. 5/25-1-2011

Υποχρεωτική από 17/2/2011 (ΥΑ 11337/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Αγγειοπλαστών Τροχού - Φόρμας

ΣΣΕ από 15-12-2008 Π.Κ 2/13-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 16-10-2010

 

Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

ΣΣΕ από 16/12/2010, Π.Κ. 56/17-12-2010

Έχει καταγγελθεί από 9-02-2012

 

Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων-Γεωτέχνες βλέπε Γεωτέχνες ΑΣΟ

 

Αεροπορικών εταιρειών βλέπε Ξένων Αεροπορικών Εταιρειών

 

Αισθητικών βλέπε Συμβούλων Ομορφιάς

 

Αλλαντοβιομηχανίας εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ από 22-12-2010 Π.Κ. 10/2-2-2011

Ισχύς από: 1-1-2010

Έχει καταγγελθεί από 3-7-2012

 

Αμαξωμάτων Πλαίσια βλέπε Πλαίσια αμαξωμάτων

 

Αμμοβολών-χρωματιστών πλοίων, βιομηχανιών και πλωτών μέσων

ΣΣΕ από 17-5-2010 Π.Κ. 3/19-5-2010

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Αναψυκτικών, Οινοποιίας, Ποτοποιίας κλπ.

ΣΣΕ  24/7/2009 Π.Κ. 52/12-10-2009

Υποχρεωτική από 20/10/09 (ΥΑ 249/33, ΦΕΚ 8 τ. β΄ της 13/1/2010)

Ισχύς από 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Απορρυπαντικών εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 49/7-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11310/11 ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Αργυροχρυσοχοϊας, πολυτίμων λίθων κλπ. εργατοτεχνίτες

ΔΑ 7/2011 Π.Κ. 4/25-2-2011

Υποχρεωτική από 25/2/11 (ΥΑ 11324/11 ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 17-6-2010

Έχει καταγγελθεί από 29-6-2012

 

Αρτοποιεία

ΣΣΕ 13/5/19 Π.Κ. 8/22-5-2019

Ισχύς από: 6-3-2019 Λήξη: 5-3-2021

 

Αρχαιολόγων  μελών του Σ.ΕΚ.Α.

ΣΣΕ από 6-5-2010 Π.Κ. 7/3-6-2010

Ισχύς από: 2-5-2009 Λήξη 30-4-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Ασφαλιστικών εταιρειών -α) Ιδιωτικών Εταιρειών β) Θυγατρικών Τραπεζών

ΣΣΕ 29/7/09 Π.Κ. 49/3-8-2009

Υποχρεωτική από 3/8/09 (ΥΑ 4824/10 ΦΕΚ 309 τ. β΄ της 23/3/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 10-05-2012 

 

Aσφαλιστικών - Πρακτορειακών Γραφείων

βλέπε  Μεσιτών Ασφαλίσεων

B

 

Βαφεία, καθαριστήρια -μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια κλπ.

ΣΣΕ 19/6/2009 Π.Κ. 36/30-6-2009

Υποχρεωτική από 30/6/09 (ΥΑ 25791/09, ΦΕΚ 1775 τ. β΄ της 26/8/09)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει κατγγελθεί από 15-12-2009 

 

Βιβλιοδετεία

ΣΣΕ από 7-7-2011 Π.Κ 31/11-8-2011

Ισχύς από: 1-1-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

 

 

Βιβλιοπωλείων, Εκδοτικών επιχειρήσεων κλπ.

ΣΣΕ από 14/12/2010 Π.Κ 59/21-12-2010

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Βυρσοδεψεργατών

ΣΣΕ 18/6/2009 Π.Κ. 32/24-6-2009

Υποχρεωτική από 24/6/09 (ΥΑ 31189/09, ΦΕΚ 2331 τ. β΄ της 11/11/09)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-12-2009 

Γ

 

Γάλακτος Παστερίωσης εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 24/7/2009  Π.Κ. 54/12-10-2009

Υποχρεωτική από 20/10/09 (ΥΑ 35691/09 ΦΕΚ 2586 τ. β΄ της 31/12/09)

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Γαντοποιίας, Δέρματος Εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 10/4/2009 Π.Κ. 19/13-4-2009

Υποχρεωτική από 13/4/09 (ΥΑ 9881/10 ΦΕΚ 753 τ. β΄ της 1/6/10)

Ισχύς από 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-12-2009

 

Γεωλόγοι Βιομηχανίας

ΣΣΕ από 3-11-2009 Π.Κ. 58/25-11-2009

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Γεωπόνοι ΑΤΕΙ Βιομηχανικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ από 27-1-2011 Π.Κ. 16/21-3-2011

Ισχύς από 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Γεωπόνων ΑΕΙ Βιομηχανικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ 15/9/2010 Π.Κ. 25/21-9-2010

Υποχρεωτική από 28/1/11 (ΥΑ 11338/11 ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από:1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Γεωπόνων ΑΕΙ Βιοτεχνικών, Εμπορικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ 10/7/2009 Π.Κ. 46/27-7-2009

Υποχρεωτική από 27/7/09 (ΥΑ 4823/10 ΦΕΚ 309 τ. β΄ της 23/3/10)

Ισχύς από: 1-1-2008

Έχει καταγγελθεί από  07-02-2010 

 

Γεωτέχνες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

ΣΣΕ από 26-5-2011 Π.Κ. 36/9-11-2011

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Γουνεργατών-τριών

ΣΣΕ από 6-6-2009 Π.Κ. 28/16-6-2009

Υποχρεωτική από 16-6-2009 (ΥΑ 27698/09 ΦΕΚ 2067 τ. β΄ της 24/9/2009.

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-12-2009 

 

Γραφεία Ταξιδίων και Τουρισμού Βλέπε Ταξιδίων Γραφεία και Τουρισμού όλης της χώρας  μελών της ΓΕΠΟΕΤ

Δ

 

Δενδροανθοκηπουροί Ν.Π.Ι.Δ.

ΚYΑ 49545/2008

Ισχύς από 1-1-2008

 

Δενδροανθοκηπουροί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

ΣΣΕ από 9-9-2010 Π.Κ. 29/1-10-2010

Ισχύς από 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Δερμάτων ακατεργάστων εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 2/6/2009 Π.Κ. 27-16-6-2009

Υποχρεωτική από 16/6/09 (ΥΑ 4825/10 ΦΕΚ 309 τ. β΄ της 23/3/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-12-2009 

 

Δημοσιογράφοι περιοδικού-ηλεκτρονικού τύπου μελών ΣΕΠΤ

Δ.Α. 7/2012 Π.Κ. 5/17-2-2012

Ισχύς από: 24-3-2011

Καταγγέλθηκε 3-8-2012

 

Δημοσιογράφων εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου, Νήσων

ΔΑ 12/08 Π.Κ. 5/11-6-2008

Υποχρεωτική από 12/6/08 (ΥΑ 51873/08, ΦΕΚ 1401 τ. β΄ της 16/7/08)

Ισχύς από 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Δημοσιογράφων εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης

ΔΑ 7/10 Π.Κ. 1/  26-2-2010

Ισχύς από 01-01-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-6-2012

 

Δημοτικών επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας

ΣΣΕ 8/3/2018  Π.Κ. 2 /16-3-2018

Ισχύς από 1-1-2018    Λήξη : 31-12-2018

 

Διαχειρίστριες εταιρείες Α.Ν. 89/67

Βλέπε ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Διαγνωστικών κέντρων, Ιατρικών εργαστηρίων

Δ.Α. 20/2011 Π.Κ 12/22-11-2011

Ισχύς από 12-2-2011

Έχει καταγγελθεί απο 1-3-2012

 

Δικηγορικών γραφείων

Δ.Α. 53/2008 Π.Κ. 34/14-11-2008

Ισχύς από 1-1-2008

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ε

 

 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) 2018

ΕΓΣΣΕ 28/3/2018  Π.Κ. 6 / 29-3-2018

Ισχύς από 1-1-2018 Λήξη 31-12-2018

 

 

Εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών κλπ.

ΣΣΕ 16/12/2010 Π.Κ. 62/28-12-2010

Υποχρεωτική από 28/12/10 (ΥΑ 11320/11 ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-12-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-12-2013 + 3 μήνες = 1-3-2014

 

 

 

Εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολικών μονάδων ΤΕΕ

ΣΣΕ 20/12/10 Π.Κ. 9/1-2-2011

Υποχρεωτική από 1/2/11 (ΥΑ 11333/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-9-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-9-2013 + 3 μήνες = 1-12-2013

 

 

Εκπαιδευτικών ιδιωτικών α΄βάθμιας και β΄βάθμιας γενικής εκπαίδευσης

ΔΑ 31/2010, Π.Κ. 18/7-7-2010

Υποχρεωτική από 7/7/10 (ΥΑ 11331/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από 20/2/2010

Καταγγέλθηκε από 15-3-2012 

 

 

Εκπαιδευτικών ιδιωτικών ΙΕΚ όλης της χώρας

ΔΑ 10/2011 Π.Κ. 6/5-4-2011

Υποχρεωτική από 5/4/11 (ΥΑ 11323/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από 1-12-2010

Έχει καταγγελθεί από 30-03-2012 

 

Ελαστικών αυτοκινήτων

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 44/7-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11313/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Εμπορικών Επιχειρήσεων

-OIYE-ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ: ΣΣΕ από 26-7-2012 Π.Κ 13/31-7-2012

Ισχύς από: 1-8-2012

Λήξη  31-7-2013

 

-ΣΕΛΠΕ: ΣΣΕ από 9/1/2012 Π.Κ 2/26-1-2012

Ισχύς από: 1-1-2010

Έχει καταγγελθεί από 20-4-2012

 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια & Διαμερίσματα ΜΗ ΚΥΡΙΑ Τουριστικά Καταλύματα

βλέπε Τουριστικά Καταλύματα ΜΗ ΚΥΡΙΑ (Ενοικιαζόμενα δωμάτια & Διαμερίσματα)

 

Επισιτιστικά και Τουριστικά καταστήματα (Εστιατόρια Καφενεία) (Περίπτωση Ι, Περίπτωση ΙΙ) όλης της χώρας

Δ.Α. 7/2018 ΤΡΙΜ. Π.Κ. 11/25-9-2018

Ισχύς από: 21-2-2018 Λήξη: 20-2-2019

Δ.Α. 2/2019 ΠΕΝΤ. Π.Κ. 4/ 9-4-2019

 

Εστίασης Οργανωμένες Αλυσίδες

Δ.Α.  1/2019 ΤΡΙΜ.  Π.Κ. 5/2-5-2019

Ισχύς από: 28-11-2018 Λήξη: 27-11-2019

 

Εργοδηγών, σχεδιαστών βιομηχανικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ 23/11/2010 Π.Κ. 54/9-12-2010

Υποχρεωτική από 10/12/10 (ΥΑ 11308/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Εφημερίδων Αθηνών Υπάλληλοι

ΣΣΕ 17/7/2008 Π.Κ. 66/1-8-2008

Υποχρεωτική από 1/9/08 (ΥΑ 83870/08, ΦΕΚ 2558 τ. β΄ της 18/12/08)

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη (άρθρου 3): 31-12-2009

 

Εφημερίδων Αθηνών Συντάκτες

ΣΣΕ 15/7/08  Π.Κ. 57/16-7-2008

Υποχρεωτική από 17/7/08 (ΥΑ 63676/08)

Ισχύς από 1-1-2008 Λήξη 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Εφημερίδων Μακεδονίας, Θράκης (πλην Θεσσαλονίκης) Συντάκτες

ΔΑ 7/2010 Τ.Ο. 1/2010

Υποχρεωτική από 8/3/10 (ΥΑ 9659/10, ΦΕΚ 735 τ. β΄ της 28/5/10)

Ισχύς από 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ζ

Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας  (Εργαστήρια)

ΣΣΕ 6/6/2018 Π.Κ. 12/7-6-2018

Ισχύς από: 1-1-2018 Λήξη: 31-12-2019

 

Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας  (Βιομηχανίες- Βιοτεχνίες)

ΣΣΕ 1/6/2018 Π.Κ. 11/7-6-2018

Ισχύς από: 1-1-2018 Λήξη: 31-12-2019

 

Ζυμών αρτοποιίας εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 43/17-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11317/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ζωοτροφών, Πτηνοτροφών εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 46/7-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11314/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Η

 

Ηθοποιών εθνικού θεάτρου

ΣΣΕ από 28-3-2017 Π.Κ. 5/30-3-2017

Ισχύς από 28-3-2017 Λήξη: 27-3-2019

 

Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου

Π.Κ 19/31-3-2011

Ισχύς από: 1-2-2011 Λήξη: 31-12-2012

 

Ηθοποιών Κρατικού Θεάτρου Β. Ελλάδος

ΣΣΕ από 18-11-2016 Π.Κ 1/10-1-2017

Ισχύς από: 1-10-2016 Λήξη: 30-9-2018

 

Ηλεκτρονικών ανωτέρων σχολών

ΣΣΕ 26/5/08 Π.Κ. 34/10-6-2008

Υποχρεωτική από 10/6/08 (ΥΑ 56271/08, ΦΕΚ 1520 τ. β΄ της 1/8/08)

Ισχύς από: 1-1-2008

Έχει καταγελθεί από 30-7-2012

 

Ηλεκτρονικών Hardware βλέπε Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προσωπικό

 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προσωπικό, τεχνικών hardware (εκτός βιομηχανίας)

ΣΣΕ 23/12/2010 Π.Κ. 3/19-1-2011

Υποχρεωτική από 27/1/11 (ΥΑ 11335/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από 1/1/2010 Λήξη: 31/12/2011

Έχει καταγγελθεί από 24-4-2012

 

Ηλεκτροτεχνιτών βιομηχανικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ 21/2/11 Π.Κ. 15/21-3-2011

Υποχρεωτική από 1/4/11 (ΥΑ 11340/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ηλεκτροτεχνιτών ηλεκτρολογικών καταστημάτων, εργοληπτών, ανελκυστήρων

ΣΣΕ από 5/11/2010 Π.Κ. 60/23-12-2010

Υποχρεωτική από 23/12/10 (ΥΑ 11319/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 Ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών της ΠΟΣΕΗ όλης της χώρας

 ΣΣΕ από 27/3/2018  Π.Κ.9 -  23/4/2018

Ισχύς από 1-1-2017 Λήξη 31-12-2018

 

Ηλεκτρολόγων τεχνικών γραφείων Ανελκυστήρων όλης της χώρας

(Ο.Η.Ε. - Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.)

ΣΣΕ από 13/2/2019  Π.Κ.2 / 18-2-2019

Ισχύς από 1-1-2019 Λήξη 31-12-2020

Υποχρεωτική από 7/6/2019 (Υ.Α. 24869/1507, ΦΕΚ τ. β΄2167 της 7/6/2019)

 

Ηλεκτροτεχνιτών (Ηλεκτρολόγοι) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

ΣΣΕ από 9/10/2017 Π.Κ. 13/25-10-2017

Ισχύς από: 1-1-2017 Λήξη 31-12-2019

 

 

Θ

 

Θεάτρου τεχνικοί (ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί κλπ.)

ΣΣΕ από 17-2-2013 Π.Κ. 2/19-4-2013

Ισχύς από: 1-1-2013 Λήξη: 13-4-2014

 

Θυρωροί πολυκατοικιών και μεγάρων

ΣΣΕ από 2-12-2010 Π.Κ 41/3-12-2010

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη (τριετής): 31-12-2012

 

Ι

Ιατρικοί επισκέπτες

ΣΣΕ από 22-12-2010 Π.Κ 29/24-6-2011

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 Ιατρικών Κέντρων

Βλέπε Διαγνωστικών κέντρων, Ιατρικών εργαστηρίων

 

Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής

Κ.Υ.Α. 49539/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

Ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας

ΣΣΕ 11/6/2009 Π.Κ. 33/24-6-2009

Υποχρεωτική από 24/6/09 (ΥΑ 24086/09, ΦΕΚ 1591 τ. β΄ της 4-8-2009)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-12-2009 

 

 

Ιπποφορβεία

Κ.Υ.Α. 49536/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

Ιχθυολόγοι

ΣΣΕ από 29-12-2010 Π.Κ 37/25-11-2011

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2012

 

Κ

 

Καθαριστριών Βιομηχανικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ 23/12/2010 Π.Κ. 4/20-1-2011

Υποχρεωτική από 27/1/11 (ΥΑ 11334/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη (2 έτη): 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Καλλυντικών βλέπε Συμβούλων Ομορφιάς

 

Καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας

ΣΣΕ από 29-3-2019  Π.Κ 5/29-3-2019

Ισχύς από: 1-1-2019 Λήξη 31-12-2020

 

Καπνού μεταποίησης εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 27/3/08 Π.Κ. 10/2-4-2008

Υποχρεωτική από 2/4/08 (ΥΑ 37844/08)

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2008

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Καπνού πραγματογνώμονες

ΣΣΕ από 3-9-2007 Π.Κ 85/26-9-2007

Ισχύς από: 1-1-2007 Λήξη: 31-12-2007

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Κέντρα Αποκατάστασης και αποθεραπείας

Δ.Α. 27/2011 Π.Κ 15/4-1-2011

Ισχύς από: 1-4-2011

Έχει καταγγελθεί από 7-05-2012 

 

 

 

Κεραμοποιών

ΣΣΕ 21/1/2011 Π.Κ. 6/25-1-2011

Υποχρεωτική από 17/2/11 (ΥΑ 11350/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

 

Κινηματογράφου και Τηλεόρασης τεχνικών

ΣΣΕ από 2/8/2010 Π.Κ. 18/4-8-2010

Υποχρεωτική από 4/8/10 (ΥΑ 11301/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Κινηματογράφων προσωπικό

Δ.Α. 24/2011 Π.Κ 16/12-1-2012

Ισχύς από: 8-4-2011

Έχει καταγγελθεί από 20-4-2012

 

Κλινικών (Σύγχρονες)

Δ.Α. 20/2011 Π.Κ 12/22-11-2011

Έχει καταγγελθεί από 1-3-2012

 

Κλινικών (ΣΕΚ)

ΣΣΕ από 28-6-2012 Π.Κ 7/2-7-2012

Λήξη 28-6-2015

 

 

Κλωστοϋφαντουργίας

Δ.Α  18/2009 Π.Κ. 11/9-7-2009

Υποχρεωτική από 9/7/09 (ΥΑ 26002/09 ΦΕΚ 1811 τ. β' της 1/9/09)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί απο 15-12-2009 

 

 

Κοινωνικοί Λειτουργοί Ν.Π.Ι.Δ.

Κ.Υ.Α. 49532/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

Κοινωνικοί Λειτουργοί Βιομηχανίας

ΣΣΕ από 28-11-2008 Π.Κ. 158/11-12-2008

Ισχύς από: 1-1-2008

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Κοινωνικοί Λειτουργοί Παιδικών Σταθμών

ΣΣΕ από 8-10-2009 Π.Κ 55/22-10-2009

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Κονσερβοποιίας και αλιπάστων εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 2/12/2010 Π.Κ. 1/5/1-1-2011

Υποχρεωτική από 19/4/11 (ΥΑ 11347/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Κρέατος καταστήματα πώλησης όλης της χώρας

ΣΣΕ 16/12/2010 Π.Κ. 63/28-12-2010

Υποχρεωτική από 28/12/10 (ΥΑ 11342/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Κρέατος Αθηνών-Πειραιώς

ΔΑ 55/2008 Π.Κ. 35/14-11-2008

Υποχρεωτική από 14/11/08 (ΥΑ 83758/08, ΦΕΚ 2541 τ. β΄ της 15/12/08)

Ισχύς από 1-1-2008

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

 

ΚΤΕΛ προσωπικό

Δ.Α. 50/2010 Π.Κ. 26/16-11-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Έχει καταγγελθεί από 28-3-2012

 

 

Kτηνίατροι Βιομηχανικών Βιοτεχνικών Εμπορικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ από 25-07-2008  Π.Κ. 133/15-10-2008

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη (διετής): 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 Κτηνίατροι (ΣΑΕΠΦΚ)

ΣΣΕ από 1-10-2009 Π.Κ. 57/24-11-2009

Ισχύς από: 1-1-2009 Λήξη (μονοετής): 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Κτηνίατροι Ν.Π.Ι.Δ.

Κ.Υ.Α. 49526/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

Κυτιοποιίας εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ από 7/7/2009 Π.Κ. 43/24-7-2009

Υποχρεωτική από 24/7/09 (ΥΑ 489/09, ΦΕΚ 56 τ. β΄ της 26/1/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 24-04-2012

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 της 28.2.2012

 

Άρθρο 2 παρ. 2

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14-2-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14-2-2013

...... Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξη ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους.

 

Άρθρο 2 παρ. 3

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 1876/1990 (Α΄27).

...... Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξη ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους.

 

Άρθρο 2 παρ. 4

....Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξη ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012......

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

21°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 79%

Αέρας: 5 km/h

  • 20 ΙΟΥ 2019

    Scattered Thunderstorms 28°C 21°C

  • 21 ΙΟΥ 2019

    Scattered Thunderstorms 30°C 21°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή