1.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (μέχρι 31/12/92)

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/1/2008-30/9/2008

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

6,67%

13,33%

3,34%

13,33%

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

81,57

-

81,57

-

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

3%

3%

1,5%

3%

ΚΛΑΔΟΣ ΕΦ'ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

4%

-

4%

-

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥΤ)

2,15%

4,30%

2,15%

4,30%

Σημ. Τα αναδρομικά πρέπει να καταβληθούν έως 31/10/2008 (εισφορές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

1.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (μέχρι 31/12/92)

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/10/2008-31/12/2008

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

6,67%

13,33%

3,34%

13,33%

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

83,20

-

83,20

-

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

3%

3%

1,5%

3%

ΚΛΑΔΟΣ ΕΦ'ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

4%

-

4%

-

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥΤ)

2,15%

4,30%

2,15%

4,30%

 

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

α) Η εργατική (προσωπική) και εργοδοτική εισφορά υπέρ του Κλάδου Κύριας Σύνταξης σε ποσοστό 20% (Ασφ. 6,67% - Εργ. 13,33%) υπολογίζεται επί των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριπλάσιο της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας (Ν. 2084/92, Π.Δ. 124/93), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται (Άρθρο 4 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 3518/06), π.χ. από 1/1/08 679,75x3 = 2039,25 € και από 1/10/08 693,35x3=2080,05 €.

β) Η εργατική (προσωπική) εισφορά υπέρ του Κλάδου Κύριας Σύνταξης, κατά την 1η 5ετία, για τους υπαγόμενους για πρώτη φορά στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ, υπολογίζεται στο σύνολο των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών με ποσοστό μειωμένο 50% (6,67x50% = 3,34%), ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους σε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, δηλαδή ανεξάρτητα αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι (Άρθρο 4 παρ. 1 περ. ββ΄ εδ. γ΄ του Ν. 3518/06).

Η ως άνω μειωμένη (προσωπική) εισφορά, κατά την 1η 5ετία, ισχύει, εφόσον ο μισθωτός (ασφαλισμένος) δεν έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας του (Άρθρο 4 παρ. 1 περ. ββ΄ εδ. δ΄ του Ν. 3518/06).

γ) Στις περιπτώσεις που διάταξη νόμου αποκλείει την καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ, υποχρεούνται να καταβάλλουν το ποσό της μηνιαίας εισφοράς (κλάδου κύριας σύνταξης), όπως αυτό ορίζεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο εργοδότης που επικαλείται απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής εργοδοτικής εισφοράς, υποχρεούται να αναφέρει και την σχετική διάταξη νόμου (Άρθρο 4 παρ. 1 περ. ββ΄ εδ. β΄ του Ν. 3518/06).

 

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ:

α) Η εργατική (προσωπική) εισφορά υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, σε ποσοστό 12%, υπολογίζεται επί της ισχύουσας 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας, ήτοι από 1/1/08 679,75x12% = 81,57 € και από 1/10/08 693,35 x 12% = 83,20 € μηνιαίως (Άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3518/06).

 

Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

α) Η εργατική (προσωπική) και εργοδοτική εισφορά υπέρ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης σε ποσοστό 6% (Ασφ. 3% - Εργ. 3%), υπολογίζεται επί των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ποσού της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται (Άρθρο 14 παρ. 1 περ. α), ήτοι από 1-1-2008 3x679,75 = 2039,25 € και από 1-10-2008 3x693,35 = 2080,05 €.

β) Η εργατική (προσωπική) εισφορά υπέρ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης για την 1η 5ετία, υπολογίζεται επί του συνόλου των κατά μήνα καταβαλλομένων αποδοχών (περίπτωση α) με ποσοστό μειωμένο κατά 50% ήτοι 3x50%=1,5% (Άρθρο 14 παρ. 1 περ. ββ΄ του Ν. 3518/06).

Η ως άνω μειωμένη (προσωπική) εισφορά, κατά την 1η 5ετία, ισχύει εφόσον ο μισθωτός (ασφαλισμένος) δεν υπερβαίνει το 35ο έτος της ηλικίας του.

 

Δ. ΚΛΑΔΟΣ ΕΦ' ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ:

α) Η εργατική (προσωπική) εισφορά υπέρ του Κλάδου Εφ' άπαξ παροχών, σε ποσοστό 4%, υπολογίζεται επί του ασφαλιστέου μισθού του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (Άρθρο 21 παρ. 1 περ. α΄) και μέχρι του τριπλασίου της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται.

 

Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΚΥΤ):

α) Η εργατική (προσωπική) και εργοδοτική εισφορά υπέρ του Κλάδου Υγείας Τεχνικών σε ποσοστό (Ασφ. 2,15% - Εργ. 4,30%) υπολογίζεται στο σύνολο των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες του ισχύοντος εκάστοτε ΑΕΠ (659,95 €) ή ανώτερες του ημερήσιου μισθού της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2315,00 €), συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων εορτών (ΠΑΣΧΑ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ) και επιδόματος αδείας.

 

 

 

2.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (από 1/1/1993 και μετά)

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/1/2008 - 30/9/2008

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

6,67%

13,33%

3,34%

13,33%

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

57,10

-

57,10

-

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

3%

3%

1,5%

3%

ΚΛΑΔΟΣ ΕΦ'ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

4%

-

4%

-

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥΤ)

2,15%

4,30%

2,15%

4,30%

 

Σημ. Τα αναδρομικά πρέπει να καταβληθούν έως 31/10/2008 (εισφορές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

 

2.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (από 1/1/1993 και μετά)

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/10/2008 - 31/12/2008

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

6,67%

13,33%

3,34%

13,33%

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

58,24

-

58,24

-

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

3%

3%

1,5%

3%

ΚΛΑΔΟΣ ΕΦ'ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

4%

-

4%

-

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥΤ)

2,15%

4,30%

2,15%

4,30%

 

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

α) Η εργατική (προσωπική) και εργοδοτική εισφορά υπέρ του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης σε ποσοστό 20% (Ασφ. 6,67% - Εργ. 13,33%) υπολογίζεται επί του συνόλου των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας (Ν. 2084/92, Π.Δ. 124/93), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται (Άρθρο 4 παρ. 1 περ. ββ΄ του Ν. 3518/06), ήτοι από 1/1/2008 ισούται με 5438,00 € (679,75x8) και από 1/10/2008 ισούται με 5546,80 € (693,36x8).

β) Η εργατική (προσωπική) εισφορά υπέρ του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, για την 1η 5ετία, για τους υπαγόμενους για πρώτη φορά στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ, υπολογίζεται επί του συνόλου των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών (περίπτωση α) με ποσοστό μειωμένο κατά 50% (6,67x50% = 3,34%), ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους σε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, δηλαδή ανεξάρτητα αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι (Άρθρο 4 παρ. 1 περ. ββ΄ εδ. γ΄ του Ν. 3518/06).

Η ως άνω μειωμένη (προσωπική) εισφορά, κατά την 1η 5ετία, ισχύει, εφόσον ο μισθωτός (ασφαλισμένος) δεν έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας του.

 

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ:

α) Η εργατική (προσωπική) εισφορά υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, σε ποσοστό 12%, υπολογίζεται επί ποσού της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, ήτοι από 1/1/2008 σε 679,75x12% = 81,57 € και από 1/10/2008 σε 693,35x12% = 83,20 € (Άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3518/06).

β) Η εργατική (προσωπική) εισφορά υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης για τους μισθωτούς (ασφαλισμένους), οι οποίοι υπάγονται για πρώτη φορά στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ μετά την 1-1-1993, ορίζεται, για την 1η 5ετία, στο 70% των εισφορών παλαιών και νέων ασφαλισμένων, ήτοι από 1/1/2008 σε 81,57x70% = 57,10 € και από 1/10/2008 σε 83,20x70%=58,24 €  (Άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3518/06).

 

Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

α) Η εργατική (προσωπική) και εργοδοτική εισφορά υπέρ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης, σε ποσοστό 6% (Ασφ. 3% - Εργ. 3%), υπολογίζεται επί του συνόλου των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 8πλάσιο της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται (Άρθρο 14 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 3518/06), ήτοι από 1/1/08 679,75x8 = 5438,00 € και από 1/10/2008 σε 693,35x8=5546,80.

β) Η εργατική (προσωπική) εισφορά υπέρ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης, για την 1η 5ετία, υπολογίζεται επί του συνόλου των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών (περίπτωση α) με ποσοστό μειωμένο κατά 50%, ήτοι 3x50% = 1,5% (Άρθρο 14 παρ. 1 περ. ββ΄ του Ν. 3518/06).

Η ως άνω μειωμένη (προσωπική) εισφορά, κατά την 1η 5ετία, ισχύει, εφόσον ο μισθωτός (ασφαλισμένος) δεν έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας του.

 

Δ. ΚΛΑΔΟΣ ΕΦ' ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ:

α) Η εργατική εισφορά (προσωπική) υπέρ του Κλάδου Εφ' άπαξ Παροχών, σε ποσοστό 4%, υπολογίζεται επί των κατά μήνα καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποδοχών, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 8πλάσιο της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται (Άρθρο 21 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 3518/06).

 

Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΚΥΤ):

α) Η εργατική εισφορά (προσωπική) και εργοδοτική εισφορά υπέρ του Κλάδου Υγείας Τεχνικών σε ποσοστό (Ασφ. 2,15% - Εργ. 4,30%) υπολογίζονται επί του συνόλου των κατά μήνα καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποδοχών, οι οποίες δεν μπορούν να είναι κατώτερες του ισχύοντος εκάστοτε ΑΕΠ (από 1/1/2008 679,75€ και από 1/10/2008 693,35€) ή του ανωτάτου ορίου που ισχύει εκάστοτε για τους νεοασφαλιζόμενους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ήτοι από 1/1/2008 5437,96 € και από 1/10/2008 5546,72€.

 

Οι εισφορές υπολογίζονται για όλους τους κλάδους επί 14 (12 μήνες + Δ. Πάσχα + Επίδομα Αδείας + Δ. Χριστουγέννων) εκτός της ειδικής προσαύξησης επί 12 (12 μήνες).

 

 

 

3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ

(Παλαιοί και νεοασφαλισμένοι)

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01/01/94 - 28/04/02

4,08

7,33

11,41%

29/04/02 - 31/12/02

4,13

7,38

11,51%

01/01/3 -

4,18

7,43

11,61%

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι μηνιαίες εισφορές υπολογίζονται ποσοστιαίως επί του συνόλου των αποδοχών και μέχρι του 25πλάσιου του ημερήσιου μισθού της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ για τους παλαιούς ασφαλισμένους ή μέχρι του 8πλασίου του ισχύοντος εκάστοτε ΑΕΠ για τους νεοασφαλιζόμενους.

Οι ασφαλιζόμενοι στο ΤΣΜΕΔΕ για τους αντίστοιχους κλάδους ασφαλίζονται παράλληλα και στο ΙΚΑ για τους κλάδους ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε χρήμα και ΟΑΕΔ (ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ, ΔΛΟΕΜ, ΕΛΠΕΚΕ, ΛΠΕαΑΕ, ΕΚΛΑ), ΕΕ και ΟΕΚ.

 

4. ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Οι ωρομίσθιοι που απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίες και οι αποδοχές τους είναι μικρότερες της εκάστοτε ισχύουσας 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας δηλ. μικρότερες των 679,75 € (από 1/1/2008) και 693,35 € (από 1/10/2008), λόγω μειωμένης απασχόλησης κάτω των 20 ωρών, καταβάλλουν στο ΤΣΜΕΔΕ την εργατική (προσωπική) εισφορά οι ίδιοι για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Αντιθέτως, αν η απασχόλησή τους είναι πάνω από 20 ώρες, θεωρούνται μισθωτοί και γίνεται κράτηση και απόδοση προσωπικών και εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών (Εγγ. ΤΣΜΕΔΕ 17/4/07).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή