ΣYΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Η.Ε.Α.


Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων - μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.


Στην Αθήνα σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2008, οι παρακάτω υπογράφοντες αφ' ενός μεν ο κ. Κωνσταντίνος Κιμπουρόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πανεπιστημίου αριθμ. 10 και αφ' ετέρου ο κ. Μάρκος Γκανάς, Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο κ. Δημήτρης Πίππας, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Βουκουρεστίου αριθμ. 36, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1o

Καθορίζονται τέσσερις μισθολογικές κλίμακες στις οποίες υπάγονται:

1η Κλίμακα: Διευθυντές, Εσωτερικοί Ελεγκτές, Γενικοί Διευθυντές, Σύμβουλοι Διοίκησης.

2η Κλίμακα: Προϊστάμενοι/Υπεύθυνοι τμημάτων, Λογιστές, Αναλυτές/Προγραμματιστές Πληροφορικής, Σύμβουλοι Προγράμματος, Αναλυτές Έρευνας Αγοράς, Οικονομικοί Αναλυτές, Γραμματείς Διοικήσεως.

3η Κλίμακα: Βοηθοί Λογιστών, Μηχανικοί Η/Υ & Διαχειριστές Συστημάτων Η/Υ, Ταμίες, Υπάλληλοι Εμπορικής Διεύθυνσης, Υπάλληλοι Δημοσίων Σχέσεων - Γραφείου Τύπου, Μεταφραστές Προγράμματος, Κειμενογράφοι, Γραμματείς, Εισπράκτορες, Υπάλληλοι Υποτιτλισμού, Επιμελητές Ροής, Υπάλληλοι Αρχείου, Υπάλληλοι Ταινιοθήκης, Υπάλληλοι Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

4η Κλίμακα: Δακτυλογράφοι, Τηλεφωνητές, Χειριστές Τηλετύπων - Η/Υ, Υπάλληλοι Διεκπεραίωσης, Αποθηκάριοι.

Οποιαδήποτε ειδικότητα πού δεν υπάγεται σαφώς στις ανωτέρω κλίμακες, θεωρείται ότι υπάγεται στην 4η Κλίμακα έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς.

Ως Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές θεωρούνται αυτοί πού προβλέπονται από την αντίστοιχη Κλαδική Σύμβαση των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών.

Συμφωνείται ότι οι ειδικότητες της 4ης κλίμακας  «Δακτυλογράφοι» και «Αποθηκάριοι» θα ενταχθούν στην 3η κλίμακα από 1/1/2009.

Άρθρο 2o

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των υπαλλήλων-μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.), που απασχολούνται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς μέλη της Ενώσεως Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.Τ.Η.Σ.Ε.Ε.) καθορίζονται από 1/1/2008 ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα που ανήκουν ως εξής:

(.......)

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί ισχύουν για απασχόληση 5 ημερών την εβδομάδα και για το σύνολο εβδομαδιαίας εργασίας 40 ωρών.

Αποδοχές ανώτερες απ' αυτές που καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση, ή καλλίτερες συνθήκες και ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια διατηρούνται και δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 3o

Στο άρθρο 15 της ΣΣΕ ΕΠΗΕΑ-ΕΙΤΗΣΕΕ 2004 προστίθεται:

Μετά από αίτημα του υπαλλήλου προς τον τηλεοπτικό σταθμό και σχετική συμφωνία μεταξύ των μερών που λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης, εξαιρετικώς επιτρέπεται η χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας σε περισσότερες των δύο δόσεων.

Άρθρο 4o

Πρόσθετο επίδομα για ασθένεια παιδιού.

Στους υπαλλήλους που έχουν παιδί, το οποίο πάσχει από χρόνια ανίατη πάθηση βεβαιούμενη από κρατικό θεραπευτήριο, το επίδομα παιδιού προσαυξάνεται εφ εξής κατά 20% και εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, εφόσον είναι ανίκανο για εργασία λόγω της σωματικής ή πνευματικής νόσου του.

Στη περίπτωση αυτή το επίδομα θα καταβάλλεται όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα και όσο ο εργαζόμενος γονέας (υπάλληλος) φέρει το βάρος περίθαλψης του ασθενούντος παιδιού του.

Σε κάθε περίπτωση το επίδομα παιδιού, κύριο και πρόσθετο, παύει να καταβάλλεται όταν το παιδί συνάψει γάμο ή αποκτήσει εισόδημα από την εργασία του.

Άρθρο 5o

Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 14 της ΣΣΕ ΕΠΗΕΑ-ΕΙΤΗΣΕΕ 2004 προστίθεται:

Η περίοδος της ασθένειας υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του ύψους της αποζημίωσης.

Άρθρο 6o

Στους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές που απασχολούνται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του Ισολογισμού κάθε χρόνο και σε ένα μήνα από το κλείσιμο του Ισολογισμού δίνεται επίδομα ίσο προς το 75% του βασικού μηνιαίου μισθού τους.

Άρθρο 7ο

Τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 της Σ.Σ.Ε. ΕΠΗΕΑ-ΕΙΤΗΣΕΕ 2004 καθώς και τα άρθρα 3,5 και 6 της ΣΣΕ ΕΠΗΕΑ-ΕΙΤΗΣΕΕ 2006 εξακολουθούν να ισχύουν και κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται από την παρούσα.

Άρθρο 8ο

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. Οι προκύπτουσες αναδρομικά οφειλόμενες διαφορές αποδοχών θα καταβληθούν εντός διμήνου από την υπογραφή της παρούσης.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Rain

18°C

ΑΘΗΝΑ

Rain

Υγρασία: 40%

Αέρας: 17.70 km/h

  • 20 ΝΟΕ 2017

    Rain 16°C 9°C

  • 21 ΝΟΕ 2017

    Ηλιοφάνεια 12°C 5°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή